Amaç ve Kapsam

Lectio Socialis sosyal bilimler ve beşeri bilimler dergisinin temel amacı, dünyanın farklı bölgelerinden akademisyenler ve araştırmacılar için makalelerini İngilizce veya Türkçe olarak yayınlamaları için aktif ve bağımsız bir ortam sağlamaktır. İkincil olarak, kadına yönelik şiddet başta olmak üzere toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine ilişkin konular ile iklim değişikliğiyle mücadele gibi küresel sorunlarda dergi, akademik farkındalığı artırmayı amaç ediniştir. Derginin üçüncü amacı, yoksulluk, yoksunluk, eşitsizlik ve sosyal adaletle ilgili sorunların ekonomik, siyasal ve sosyal bağlamına dikkat çekmektir. Bu çerçevede, siyasal iktisat perspektifi içeren çalışmalara özel önem ve öncelik atfedilmektedir.  

Sosyal bilimlerin Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat ve İşletme disiplinlerinde yapılmış özgün bilimsel araştırmalar veya derleme çalışmalar Lectio Socialis'in kapsamına girmektedir. Ayrıca bu sosyal bilim alanlarıyla ilişkili olmak kaydıyla Tarih, Felsefe, Antropoloji, Sosyoloji ve Psikoloji gibi beşeri bilim alanlarındaki disiplinler arası çalışmalar da yayımlanabilmektedir.

Daha önce özeti yayımlanmış kongrelerde sunulmuş çalışmalar, bu durum belirtilerek gönderilebilir. Ancak, İngilizce yazılan, derinlemesine analiz ve yöntem içeren (nitel/nicel araştırma) araştırma makaleleri öncelikli konumdadır. Yüksek lisans ya da doktora tezinden türetilen çalışmalar da kabul edilmektedir. Sunulan çalışmanın daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması ya da başka bir derginin incelemesinde bulunmaması gerekmektedir.

Dergi, özgün bilimsel araştırma makaleleri ve derleme makalelere ek olarak gerekli görüldüğü durumlarda makale çevirilerine, kitap tanıtımlarına ve tanınmış akademisyenlerle yapılmış olan röportajlara yer verebilmektedir. 

Lectio Socialis is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.