Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Comparison of Anaerobic Power Charavteristics of Active İndividuals at İntermediate Level According to Gender

Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 2, 37 - 43, 31.08.2020
https://doi.org/10.24998/maeusabed.680268

Öz

Power is defined as the ability to realize the maximal force in a minimum time against an increasing resistance. The aim of this study was to compare anaerobic power characteristics of active female and male persons at the intermediate level according to gender. Healthy 45 females (average age, weight and height values were in 21.13±2.04 years, 56.78±8.35 kg and 164.71±5.91 cm) and 48 males (average age, weight and height values were in 21.35±1.72 years, 69.27±6.51 kg and 175.98±5.87 cm) participated voluntarily in this study. Participants' peak power, average power, minimum power and power drop characteristics were measured via Wingate Anaerobic Power Test. In addition, relative power properties of participants were calculated by means of "Peak power features/body weight". In order to compare differences between groups Independent Sample t-Test in SPSS (Ver.14) program were used and α set as 0.05. As a result, the values of the male group in each of the absolute and relative anaerobic power features except "% fatigue index" value were significantly higher than female group.

Kaynakça

 • Arslan, C., 2005. Relationship between the 30-Second Wingate Test and characteristics of isometric and explosive leg strength in young subjects. Journal of Strength and Conditioning Research 19(3), 658-666.
 • Arslan, C., Koz, M., Gür. E., Karadag, A., 2009. Examination of relationship between 30 second Wingate Test performance and spirometric respiratory functions in young adults. Biology of Sport 26, 57-64.
 • Aslan, C.S., Çınar, Z., 2012. Aktif veya sedanter kadın ve erkek bireylerin seçilmiş fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması. Spor Hekimliği Dergisi, 47, 29-36.
 • Aslan, C. S., Eyuboğlu, E., Dalkıran, O., Özer, U., 2017. Sedanter kadın ve erkeklerin esneklik değişkenine göre kuvvet ve anaerobik güç özelliklerinin karşılaştırılması. Journal of Human Sciences 14(4), 4531-4538.
 • Aslan, C.S., İnan, T., Akalan, C., 2010. Profesyonel bir futbol takımı ile beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması. NWSA 5, 47-58.
 • Barber, A., 1994. Upper cervical spine flexor muscle: age related performance in asymptomatic women. Aust J Physiother 40, 167-71.
 • Demirkan, E., Ünver, R., Kutlu, M., Koz, M., 2012. Genç elit güreşçilerin fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi 2(6), 138-144.
 • Duyul, A. M., Tutkun, E., Ağaoğlu, Y.S., Canikli, A., Albay, F., 2008. Hentbol, voleybol ve futbol üniversite takımlarının bazı motorik ve antropometrik özelliklerinin incelenmesi. Spormetre BESBD 6, 13-20.
 • Esbjörnsson, M., Sylvén, C., Holm, I., Jansson, E., 1993. Fast twitch fibers may predict anaerobic performance in both females and males. Int J Sports Med 14, 257-63.
 • Evans, K., Refshauge, K.M., Adams, R.,2007. Trunk muscle endurance tests: reliability and gender differences in athletes. Journal Of Science And Medicine in Sport 10(6), 447-455.
 • Fox, E.L., Bowers, R.W., Foss, M.L., 1988. The Physiological Basis of Physical Education and Athletics. Saunders College Publishing, Philadelphia.
 • George, D., Mallery, M., 2010. SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference. Pearson, Boston.
 • Göral, K., Saygın, Ö., Karacabey, K., Gelen, E., 2009. Tenisçiler ile voleybolcuların bazı fiziksel uygunluk özelliklerinin karşılaştırılması. NWSA 4, 227-235.
 • Günay, M., Tamer, K., Cicioğlu, İ., 2006. Spor Fizyolojisi ve Performans Ölçümü. Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Hazır, T., Açıkada, C., 2002. Vücut kompozisyonunun değerlendirilmesinde biyoelektrik impedans analizinin güvenirliği: karşılaştırma çalışması. Spor Bilimleri Dergisi 13(2), 2–18.
 • Hubner-Wozniak, E., Kosmol, A., Lutoslawska, G., Bem, E.Z., 2004. Anaerobic performance of arms and legs in male and female free style wrestlers. Journal of Science and Medicine in Sport 7, 473-480.
 • Inskip, H.M., Godfrey, K.M., Martin, H.J., 2007. Size at birth and its relation to muscle strength in young adult women. J Intern Med 262, 368-374.
 • Johnson, D., Bahamonde, R., 1996. Power output estimate in university athletics. Journal Of Strength And Conditioning Research 10(3), 161-166.
 • Kin, İ.A., Koşar, Ş.N., Aşçı, F.H., 2001. 10 haftalık step programına katılımın kız ve erkek öğrencilerin fiziksel uygunluğuna etkisi. Spor Bilimleri Dergisi 12(4), 18-25.
 • Köklü, Y., Aşçı, A., Hazır, T., Alemdaroğlu, U., Açıkada, C., 2007. Futbolcularda anaerobik güç ve kapasite testleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Spor Hekimliği Dergisi 42, 119-128.
 • Lynch, N.A., Metter, E.J., Lindle, R.S., 1985. Muscle quality. I. age-associated differences between arm and leg muscle groups. J Appl Physiol 86: 188-194.
 • Mc Ardle, W.D., Katch, F.I., Katch, V.L., 1996. Exercise Physiology: Energy, Nutrition, And Human Performance. Williams & Wilkins, Baltimore.
 • Ozan, M., 2013. Sporcularda kol ve bacak Wingate Testleri ile anaerobik gücün değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Özer, K., 2001. Fiziksel uygunluk. Nobel Yayınları, Ankara.
 • Özkan, A., Köklü, Y., Ersöz, G., 2010. Wingate Anaerobik Güç Testi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 7(1), 209-211.
 • Özkan, A., Kin, İ.A., 2010. Sporcularda bacak hacmi, kütlesi, hamstring/quadriceps oranı ile anaerobik performans ve izokinetik bacak kuvveti arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 21(3), 90-102.
 • Saç, A., Taşmektepligil, M.Y., 2011. Farklı sporcu gruplarında üç ayrı anaerobik güç ölçüm yöntemiyle elde edilen sonuçların değerlendirilmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 2(1), 5-12.
 • Vardar, S.A., Tezel, S., Öztürk, L., Kaya, O., 2007. The relationship between body composition and anaerobic performance of elite young wrestlers. Journal of sports science & medicine, 6(2), 34–38.
 • White, A.T., Johnson, S.C., 1991. Physiological comparison of international, national and regional alpine skiers. Int J Sports Med 12, 374-378.
 • Wilmore, J.H., Costill, D.L., 1994. Physiology of Sport and Exercise. Human Kinetics, Usa.
 • Yıldız, S.A., 2012. Aerobik ve anaerobik kapasitenin anlamı nedir? Solunum Dergisi 14, 1-8.
 • Yaman, H., 2003. Yaşlılarda sporun fizyolojik fonksiyon kaybına etkisi. Turkish Journal of Geriatrics – Geriatri 6(4), 142-146.

Orta düzeyde aktif kişilerde anaerobik güç özelliklerinin cinsiyete göre karşılaştırılması*

Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 2, 37 - 43, 31.08.2020
https://doi.org/10.24998/maeusabed.680268

Öz

Güç, artan bir dirence karşı maksimal kuvveti minimum sürede ortaya koyabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada amaç; orta düzeyde aktif kadın ve erkeklerde anaerobik güç özelliklerinin cinsiyete göre karşılaştırılmasıdır. Çalışmaya, herhangi bir sağlık ve yaralanma problemi bulunmayan, 21,13 yıl yaş, 56,78 kg vücut ağırlığı ve 164,71 cm boy ortalamasına sahip 45 kadın ile 21,35 yıl yaş, 69,27 kg vücut ağırlığı ve 175,98 cm boy ortalamasına sahip 48 erkek toplam 93 kişi dâhil edilmiştir. Katılımcıların anaerobik güç özelliklerinden zirve güç, ortalama güç, minimum güç, yorgunluk indeksi özellikleri Wingate Anaerobik Güç Testi ile belirlenmiştir. Ayrıca, zirve güç vücut ağırlığına bölünerek relatif güç özellikleri de hesaplanmıştır. Verilerin karşılaştırılmasında SPSS (Ver. 14) paket programında yer alan Independent Sample t-Test kullanılmış, α değeri ise 0,05 olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak; “yorgunluk indeksi yüzdesi” haricinde mutlak ve relatif anaerobik güç özelliklerinin her birinde erkeklerin değerleri kadınlara göre anlamlı derecede yüksek çıkmıştır.

Kaynakça

 • Arslan, C., 2005. Relationship between the 30-Second Wingate Test and characteristics of isometric and explosive leg strength in young subjects. Journal of Strength and Conditioning Research 19(3), 658-666.
 • Arslan, C., Koz, M., Gür. E., Karadag, A., 2009. Examination of relationship between 30 second Wingate Test performance and spirometric respiratory functions in young adults. Biology of Sport 26, 57-64.
 • Aslan, C.S., Çınar, Z., 2012. Aktif veya sedanter kadın ve erkek bireylerin seçilmiş fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması. Spor Hekimliği Dergisi, 47, 29-36.
 • Aslan, C. S., Eyuboğlu, E., Dalkıran, O., Özer, U., 2017. Sedanter kadın ve erkeklerin esneklik değişkenine göre kuvvet ve anaerobik güç özelliklerinin karşılaştırılması. Journal of Human Sciences 14(4), 4531-4538.
 • Aslan, C.S., İnan, T., Akalan, C., 2010. Profesyonel bir futbol takımı ile beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması. NWSA 5, 47-58.
 • Barber, A., 1994. Upper cervical spine flexor muscle: age related performance in asymptomatic women. Aust J Physiother 40, 167-71.
 • Demirkan, E., Ünver, R., Kutlu, M., Koz, M., 2012. Genç elit güreşçilerin fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi 2(6), 138-144.
 • Duyul, A. M., Tutkun, E., Ağaoğlu, Y.S., Canikli, A., Albay, F., 2008. Hentbol, voleybol ve futbol üniversite takımlarının bazı motorik ve antropometrik özelliklerinin incelenmesi. Spormetre BESBD 6, 13-20.
 • Esbjörnsson, M., Sylvén, C., Holm, I., Jansson, E., 1993. Fast twitch fibers may predict anaerobic performance in both females and males. Int J Sports Med 14, 257-63.
 • Evans, K., Refshauge, K.M., Adams, R.,2007. Trunk muscle endurance tests: reliability and gender differences in athletes. Journal Of Science And Medicine in Sport 10(6), 447-455.
 • Fox, E.L., Bowers, R.W., Foss, M.L., 1988. The Physiological Basis of Physical Education and Athletics. Saunders College Publishing, Philadelphia.
 • George, D., Mallery, M., 2010. SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference. Pearson, Boston.
 • Göral, K., Saygın, Ö., Karacabey, K., Gelen, E., 2009. Tenisçiler ile voleybolcuların bazı fiziksel uygunluk özelliklerinin karşılaştırılması. NWSA 4, 227-235.
 • Günay, M., Tamer, K., Cicioğlu, İ., 2006. Spor Fizyolojisi ve Performans Ölçümü. Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Hazır, T., Açıkada, C., 2002. Vücut kompozisyonunun değerlendirilmesinde biyoelektrik impedans analizinin güvenirliği: karşılaştırma çalışması. Spor Bilimleri Dergisi 13(2), 2–18.
 • Hubner-Wozniak, E., Kosmol, A., Lutoslawska, G., Bem, E.Z., 2004. Anaerobic performance of arms and legs in male and female free style wrestlers. Journal of Science and Medicine in Sport 7, 473-480.
 • Inskip, H.M., Godfrey, K.M., Martin, H.J., 2007. Size at birth and its relation to muscle strength in young adult women. J Intern Med 262, 368-374.
 • Johnson, D., Bahamonde, R., 1996. Power output estimate in university athletics. Journal Of Strength And Conditioning Research 10(3), 161-166.
 • Kin, İ.A., Koşar, Ş.N., Aşçı, F.H., 2001. 10 haftalık step programına katılımın kız ve erkek öğrencilerin fiziksel uygunluğuna etkisi. Spor Bilimleri Dergisi 12(4), 18-25.
 • Köklü, Y., Aşçı, A., Hazır, T., Alemdaroğlu, U., Açıkada, C., 2007. Futbolcularda anaerobik güç ve kapasite testleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Spor Hekimliği Dergisi 42, 119-128.
 • Lynch, N.A., Metter, E.J., Lindle, R.S., 1985. Muscle quality. I. age-associated differences between arm and leg muscle groups. J Appl Physiol 86: 188-194.
 • Mc Ardle, W.D., Katch, F.I., Katch, V.L., 1996. Exercise Physiology: Energy, Nutrition, And Human Performance. Williams & Wilkins, Baltimore.
 • Ozan, M., 2013. Sporcularda kol ve bacak Wingate Testleri ile anaerobik gücün değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Özer, K., 2001. Fiziksel uygunluk. Nobel Yayınları, Ankara.
 • Özkan, A., Köklü, Y., Ersöz, G., 2010. Wingate Anaerobik Güç Testi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 7(1), 209-211.
 • Özkan, A., Kin, İ.A., 2010. Sporcularda bacak hacmi, kütlesi, hamstring/quadriceps oranı ile anaerobik performans ve izokinetik bacak kuvveti arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 21(3), 90-102.
 • Saç, A., Taşmektepligil, M.Y., 2011. Farklı sporcu gruplarında üç ayrı anaerobik güç ölçüm yöntemiyle elde edilen sonuçların değerlendirilmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 2(1), 5-12.
 • Vardar, S.A., Tezel, S., Öztürk, L., Kaya, O., 2007. The relationship between body composition and anaerobic performance of elite young wrestlers. Journal of sports science & medicine, 6(2), 34–38.
 • White, A.T., Johnson, S.C., 1991. Physiological comparison of international, national and regional alpine skiers. Int J Sports Med 12, 374-378.
 • Wilmore, J.H., Costill, D.L., 1994. Physiology of Sport and Exercise. Human Kinetics, Usa.
 • Yıldız, S.A., 2012. Aerobik ve anaerobik kapasitenin anlamı nedir? Solunum Dergisi 14, 1-8.
 • Yaman, H., 2003. Yaşlılarda sporun fizyolojik fonksiyon kaybına etkisi. Turkish Journal of Geriatrics – Geriatri 6(4), 142-146.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sezgin KORKMAZ (Sorumlu Yazar)
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
0000-0002-2001-2741
Türkiye


Cem Sinan ASLAN
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
0000-0002-0369-7240
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { maeusabed680268, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {2148-2837}, address = {}, publisher = {Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {8}, number = {2}, pages = {37 - 43}, doi = {10.24998/maeusabed.680268}, title = {Orta düzeyde aktif kişilerde anaerobik güç özelliklerinin cinsiyete göre karşılaştırılması*}, key = {cite}, author = {Korkmaz, Sezgin and Aslan, Cem Sinan} }
APA Korkmaz, S. & Aslan, C. S. (2020). Orta düzeyde aktif kişilerde anaerobik güç özelliklerinin cinsiyete göre karşılaştırılması* . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 8 (2) , 37-43 . DOI: 10.24998/maeusabed.680268
MLA Korkmaz, S. , Aslan, C. S. "Orta düzeyde aktif kişilerde anaerobik güç özelliklerinin cinsiyete göre karşılaştırılması*" . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (2020 ): 37-43 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeusabed/issue/54704/680268>
Chicago Korkmaz, S. , Aslan, C. S. "Orta düzeyde aktif kişilerde anaerobik güç özelliklerinin cinsiyete göre karşılaştırılması*". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (2020 ): 37-43
RIS TY - JOUR T1 - Orta düzeyde aktif kişilerde anaerobik güç özelliklerinin cinsiyete göre karşılaştırılması* AU - Sezgin Korkmaz , Cem Sinan Aslan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.24998/maeusabed.680268 DO - 10.24998/maeusabed.680268 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 43 VL - 8 IS - 2 SN - 2148-2837- M3 - doi: 10.24998/maeusabed.680268 UR - https://doi.org/10.24998/maeusabed.680268 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Orta düzeyde aktif kişilerde anaerobik güç özelliklerinin cinsiyete göre karşılaştırılması* %A Sezgin Korkmaz , Cem Sinan Aslan %T Orta düzeyde aktif kişilerde anaerobik güç özelliklerinin cinsiyete göre karşılaştırılması* %D 2020 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 2148-2837- %V 8 %N 2 %R doi: 10.24998/maeusabed.680268 %U 10.24998/maeusabed.680268
ISNAD Korkmaz, Sezgin , Aslan, Cem Sinan . "Orta düzeyde aktif kişilerde anaerobik güç özelliklerinin cinsiyete göre karşılaştırılması*". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 / 2 (Ağustos 2020): 37-43 . https://doi.org/10.24998/maeusabed.680268
AMA Korkmaz S. , Aslan C. S. Orta düzeyde aktif kişilerde anaerobik güç özelliklerinin cinsiyete göre karşılaştırılması*. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2020; 8(2): 37-43.
Vancouver Korkmaz S. , Aslan C. S. Orta düzeyde aktif kişilerde anaerobik güç özelliklerinin cinsiyete göre karşılaştırılması*. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2020; 8(2): 37-43.
IEEE S. Korkmaz ve C. S. Aslan , "Orta düzeyde aktif kişilerde anaerobik güç özelliklerinin cinsiyete göre karşılaştırılması*", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c. 8, sayı. 2, ss. 37-43, Ağu. 2020, doi:10.24998/maeusabed.680268