Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Brokers' views on the effectiveness of the wholesale market registration system: A case study of fresh fruit and vegetable wholesale market in İzmir province

Yıl 2019, Cilt: 32 Sayı: 3, 335 - 341, 01.12.2019
https://doi.org/10.29136/mediterranean.574187

Öz

The wholesale market
registration system was established by Law No. 5957/11.03.2010 in order to
prevent unregistered transactions in the fruit and vegetable sector in Turkey.
The wholesale market registration system is an internet based registration
center that operates under the control of the Republic of Turkey, Ministry of
Trade. In this study, the answer to the question of whether the wholesale
market registration system works effectively in preventing unregistered
transactions was sought. In this context, a survey was conducted with 30
brokers in Izmir Metropolitan Municipality’s Kaynaklar wholesale market for
fresh fruit and vegetables. The most important problems about the wholesale
market registration system as well as the effect of the registration system on
preventing unregistered transactions are the main issues examined within the
scope of the study. While 36.7% of the brokers thought that the wholesale
market registration system had no effect in preventing unregistered transactions,
30% stated that they were undecided about this issue. According to the opinions
of the brokers, the most important problem in the wholesale market registration
system was the fact that a significant portion of the products produced were
placed on the market without registration. The brokers emphasized that the most
important reason for this was the lack of knowledge of producers about the
wholesale market registration system. Agricultural producers have an important
share among those reporting to the wholesale market registration system. For
this reason, it is important to inform producers and to train producers about
how to use the system in order to prevent unregistered transactions in the
system. The system needs to be restructured to ensure that all the actors in
the system are audited for the effective operation of the wholesale market
registration system. In addition, registration with the system should be made
attractive with some incentive mechanisms.

Kaynakça

 • Adanacıoğlu H, Yercan M (2012) Yeni Hal Kanununun Tarım Kesimine Olan Muhtemel Etkilerinin Değerlendirilmesi. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, s. 844-845.
 • Apalı A, Bozcu M (2018) Hal Komisyonculuğunda Belge Düzeni Açısından Vergi Usul Kanununun Uygulanmasında Ortaya Çıkan Farklılıkların Araştırılması: Antalya Toptancı Hali Örneği. Diyalektolog Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi 19: 467-478.
 • Aydın Can B, Engindeniz S (2018) Tarım Ürünlerinin Pazarlanmasında Toptancı Hallerinin Rolü ve Önemi: Kocaeli Merkez İlçe Toptancı Hali Örneği. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 32(3): 266-273.
 • Aysoy C, Kırlı DH, Tümen S (2015) Taze Meyve-Sebze Tedarik Zincirindeki Engelleri Azaltıcı Tedbirlerin Fiyatlar Üzerindeki Etkisi. TCMB Ekonomi Notları 3: 1-12.
 • Canik F, Alparslan Y (2010) Türkiye’de Yaş Meyve ve Sebze Pazarlaması ve Toptancı Halleri. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü 11: 2-8.
 • Çiçek A, Erkan O (1996) Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 12, Ders notları serisi: 6.
 • Coşkun H (2014) Aydın İlinde Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hallerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın.
 • Coşkun MH, Tunalıoğlu R (2015) Aydın İlinde Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hallerinin İncelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 12(2): 83-92.
 • Demirbaş N (2001) Türkiye’de Toptancı Halleri ile İlgili Yasal Düzenlemelerin Meyve-Sebze Üretim ve Pazarlama Politikalarının Başarısı Üzerine Etkileri: İzmir İli Örneği. Türkiye Ziraat Odaları Birliği, s. 1-2.
 • Emeksiz F, Albayrak M, Güneş E, Özçelik A, Özer OO, Taşdan K (2014) Türkiye’de Tarımsal Ürünlerin Pazarlama Kanalları ve Araçlarının Değerlendirilmesi. Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Teknik Kongresi, Bildiriler (II), 1155-1172.
 • Giray FH (1998) Yeni Hal Yasası Gerçekten Yeni Bir Yasa mı?. Türk-Kooperatif Ekin Dergisi s. 52-56.
 • Gözener B, Sayılı M (2011) Tokat İli Merkez İlçede Toptancı Halindeki Komisyoncuların Yeni Hal Yasası Hakkındaki Görüşleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 28(2): 227-235.
 • Hadimli H, Bulut İ (2004) Antalya’da Sebze-Meyve Ticareti ve Antalya Toptancı Hali’ne Coğrafi Bir Yaklaşım. Doğu Coğrafya Dergisi 11: 261-282.
 • İzmir Valiliği (2017) www.izmir.gov.tr. Erişim 19 Mayıs 2017.
 • Ölmez S, Demirörs MO (2015) Yeni Hal Yasası Üzerine Bir Derleme. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 8(2): 59-65.
 • Resmi Gazete (2010) Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun. 26.03.2010 Tarihli Resmi Gazete, Kanun No. 5957, Sayı: 27533.
 • Resmi Gazete (2012) Sebze ve Meyve Ticareti Ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik. Resmî Gazete Tarihi: 07.07.2012, Resmî Gazete Sayısı: 28346.
 • Sayılı M, Civelek O (2012) Tokat İli Merkez İlçede Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Halinin Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü (TEBGE), Yayın No:203.
 • Sayın C, Mencet MN (2007) Hal Yasası’nın Yaş Meyve ve Sebze Pazarlamasındaki Etkinliğinin Tartışılması. GAP V. Tarım Kongresi, 17-19 Ekim: 1.
 • Yılmaz S, Yılmaz İ (2002) Türkiye Yaş Meyve ve Sebze Pazarlamasında Toptancı Hal Sisteminin Değerlendirilmesi: Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Örneği. Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi, s. 292-299.

Komisyoncuların Hal Kayıt Sisteminin etkinliği hakkındaki görüşleri: İzmir ili yaş sebze ve meyve toptancı hali örneği

Yıl 2019, Cilt: 32 Sayı: 3, 335 - 341, 01.12.2019
https://doi.org/10.29136/mediterranean.574187

ÖzTürkiye’de
11.03.2010 tarih ve 5957 sayılı kanun ile sebze ve meyve sektöründeki kayıt
dışılığı önlemek amacıyla Hal Kayıt Sistemi kurulmuştur. Hal Kayıt Sistemi,
Ticaret Bakanlığı’nın kontrolünde çalışan internet tabanlı bir kayıt
merkezidir. Bu çalışmada Hal Kayıt Sisteminin kayıt dışılığı önlemek adına
işlevsel olarak etkin çalışıp çalışmadığı sorusuna yanıt aranmıştır. Bu
kapsamda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kaynaklar Yaş Sebze ve Meyve Toptancı
Halindeki 30 komisyoncu ile anket yapılmıştır. Komisyoncuların Hal Kayıt Sisteminin
kayıt dışılığı önlemedeki etkisi ve Hal Kayıt Sistemi hakkında gördükleri en
önemli sorunlar çalışma kapsamında incelenen başlıca konulardır. Komisyoncuların
%36.7’si Hal Kayıt Sisteminin kayıt dışılığı önlemede etkisinin olmadığını
düşünürken, %30’u da bu konuda kararsız kaldıklarını belirtmişlerdir.
Komisyoncuların görüşlerine göre Hal Kayıt Sisteminde görülen en önemli sorun,
üretilen ürünlerin önemli bir kısmının sisteme kayıt olmadan pazara arz
edilmesidir. Bunun da en önemli nedeni olarak Hal Kayıt Sistemi hakkında
üreticilerin bilgi eksikliği gösterilmektedir. Tarımsal üreticiler, Hal Kayıt
Sistemine bildirim yapanlar içinde önemli paya sahiptir. Bu nedenle sistemdeki
kayıt dışılığı önlemek amacıyla özellikle de üreticilere yönelik bilgilendirme ve
sistemin nasıl kullanılacağına ilişkin eğitim çalışmaları önem taşımaktadır.
Hal Kayıt Sisteminin etkin çalışması için sistemde yer alan tüm aktörlerin
denetlenmesini sağlayacak şekilde sistemin yeniden yapılandırılması
gerekmektedir. Ayrıca, bazı teşvik mekanizmaları ile sisteme kayıt olmak cazip
hale getirilmelidir.
Kaynakça

 • Adanacıoğlu H, Yercan M (2012) Yeni Hal Kanununun Tarım Kesimine Olan Muhtemel Etkilerinin Değerlendirilmesi. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, s. 844-845.
 • Apalı A, Bozcu M (2018) Hal Komisyonculuğunda Belge Düzeni Açısından Vergi Usul Kanununun Uygulanmasında Ortaya Çıkan Farklılıkların Araştırılması: Antalya Toptancı Hali Örneği. Diyalektolog Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi 19: 467-478.
 • Aydın Can B, Engindeniz S (2018) Tarım Ürünlerinin Pazarlanmasında Toptancı Hallerinin Rolü ve Önemi: Kocaeli Merkez İlçe Toptancı Hali Örneği. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 32(3): 266-273.
 • Aysoy C, Kırlı DH, Tümen S (2015) Taze Meyve-Sebze Tedarik Zincirindeki Engelleri Azaltıcı Tedbirlerin Fiyatlar Üzerindeki Etkisi. TCMB Ekonomi Notları 3: 1-12.
 • Canik F, Alparslan Y (2010) Türkiye’de Yaş Meyve ve Sebze Pazarlaması ve Toptancı Halleri. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü 11: 2-8.
 • Çiçek A, Erkan O (1996) Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 12, Ders notları serisi: 6.
 • Coşkun H (2014) Aydın İlinde Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hallerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın.
 • Coşkun MH, Tunalıoğlu R (2015) Aydın İlinde Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hallerinin İncelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 12(2): 83-92.
 • Demirbaş N (2001) Türkiye’de Toptancı Halleri ile İlgili Yasal Düzenlemelerin Meyve-Sebze Üretim ve Pazarlama Politikalarının Başarısı Üzerine Etkileri: İzmir İli Örneği. Türkiye Ziraat Odaları Birliği, s. 1-2.
 • Emeksiz F, Albayrak M, Güneş E, Özçelik A, Özer OO, Taşdan K (2014) Türkiye’de Tarımsal Ürünlerin Pazarlama Kanalları ve Araçlarının Değerlendirilmesi. Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Teknik Kongresi, Bildiriler (II), 1155-1172.
 • Giray FH (1998) Yeni Hal Yasası Gerçekten Yeni Bir Yasa mı?. Türk-Kooperatif Ekin Dergisi s. 52-56.
 • Gözener B, Sayılı M (2011) Tokat İli Merkez İlçede Toptancı Halindeki Komisyoncuların Yeni Hal Yasası Hakkındaki Görüşleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 28(2): 227-235.
 • Hadimli H, Bulut İ (2004) Antalya’da Sebze-Meyve Ticareti ve Antalya Toptancı Hali’ne Coğrafi Bir Yaklaşım. Doğu Coğrafya Dergisi 11: 261-282.
 • İzmir Valiliği (2017) www.izmir.gov.tr. Erişim 19 Mayıs 2017.
 • Ölmez S, Demirörs MO (2015) Yeni Hal Yasası Üzerine Bir Derleme. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 8(2): 59-65.
 • Resmi Gazete (2010) Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun. 26.03.2010 Tarihli Resmi Gazete, Kanun No. 5957, Sayı: 27533.
 • Resmi Gazete (2012) Sebze ve Meyve Ticareti Ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik. Resmî Gazete Tarihi: 07.07.2012, Resmî Gazete Sayısı: 28346.
 • Sayılı M, Civelek O (2012) Tokat İli Merkez İlçede Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Halinin Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü (TEBGE), Yayın No:203.
 • Sayın C, Mencet MN (2007) Hal Yasası’nın Yaş Meyve ve Sebze Pazarlamasındaki Etkinliğinin Tartışılması. GAP V. Tarım Kongresi, 17-19 Ekim: 1.
 • Yılmaz S, Yılmaz İ (2002) Türkiye Yaş Meyve ve Sebze Pazarlamasında Toptancı Hal Sisteminin Değerlendirilmesi: Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Örneği. Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi, s. 292-299.
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ziraat Mühendisliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hakan Adanacıoğlu 0000-0002-8439-8524

Filiz Kınıklı 0000-0001-8677-0310

Gizem Özer Bu kişi benim 0000-0002-9068-8309

Cemile Yılmaz Bu kişi benim 0000-0003-0300-2223

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 9 Haziran 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 32 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Adanacıoğlu, H., Kınıklı, F., Özer, G., Yılmaz, C. (2019). Komisyoncuların Hal Kayıt Sisteminin etkinliği hakkındaki görüşleri: İzmir ili yaş sebze ve meyve toptancı hali örneği. Mediterranean Agricultural Sciences, 32(3), 335-341. https://doi.org/10.29136/mediterranean.574187
AMA Adanacıoğlu H, Kınıklı F, Özer G, Yılmaz C. Komisyoncuların Hal Kayıt Sisteminin etkinliği hakkındaki görüşleri: İzmir ili yaş sebze ve meyve toptancı hali örneği. Mediterranean Agricultural Sciences. Aralık 2019;32(3):335-341. doi:10.29136/mediterranean.574187
Chicago Adanacıoğlu, Hakan, Filiz Kınıklı, Gizem Özer, ve Cemile Yılmaz. “Komisyoncuların Hal Kayıt Sisteminin etkinliği hakkındaki görüşleri: İzmir Ili Yaş Sebze Ve Meyve Toptancı Hali örneği”. Mediterranean Agricultural Sciences 32, sy. 3 (Aralık 2019): 335-41. https://doi.org/10.29136/mediterranean.574187.
EndNote Adanacıoğlu H, Kınıklı F, Özer G, Yılmaz C (01 Aralık 2019) Komisyoncuların Hal Kayıt Sisteminin etkinliği hakkındaki görüşleri: İzmir ili yaş sebze ve meyve toptancı hali örneği. Mediterranean Agricultural Sciences 32 3 335–341.
IEEE H. Adanacıoğlu, F. Kınıklı, G. Özer, ve C. Yılmaz, “Komisyoncuların Hal Kayıt Sisteminin etkinliği hakkındaki görüşleri: İzmir ili yaş sebze ve meyve toptancı hali örneği”, Mediterranean Agricultural Sciences, c. 32, sy. 3, ss. 335–341, 2019, doi: 10.29136/mediterranean.574187.
ISNAD Adanacıoğlu, Hakan vd. “Komisyoncuların Hal Kayıt Sisteminin etkinliği hakkındaki görüşleri: İzmir Ili Yaş Sebze Ve Meyve Toptancı Hali örneği”. Mediterranean Agricultural Sciences 32/3 (Aralık 2019), 335-341. https://doi.org/10.29136/mediterranean.574187.
JAMA Adanacıoğlu H, Kınıklı F, Özer G, Yılmaz C. Komisyoncuların Hal Kayıt Sisteminin etkinliği hakkındaki görüşleri: İzmir ili yaş sebze ve meyve toptancı hali örneği. Mediterranean Agricultural Sciences. 2019;32:335–341.
MLA Adanacıoğlu, Hakan vd. “Komisyoncuların Hal Kayıt Sisteminin etkinliği hakkındaki görüşleri: İzmir Ili Yaş Sebze Ve Meyve Toptancı Hali örneği”. Mediterranean Agricultural Sciences, c. 32, sy. 3, 2019, ss. 335-41, doi:10.29136/mediterranean.574187.
Vancouver Adanacıoğlu H, Kınıklı F, Özer G, Yılmaz C. Komisyoncuların Hal Kayıt Sisteminin etkinliği hakkındaki görüşleri: İzmir ili yaş sebze ve meyve toptancı hali örneği. Mediterranean Agricultural Sciences. 2019;32(3):335-41.

Creative Commons License

Mediterranean Agricultural Sciences is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.