Amaç ve Kapsam

Olba süreli yayını; Anadolu, Akdeniz dünyası ve ilişkili bölgelere dair orijinal sonuçlar içeren Arkeolojik çalışmalara yer verir; 'Eski Çağ Bilimleri'ni birbirinden ayırmadan ve bir bütün olarak benimseyerek bilim dünyasına değerli çalışmalar sunmayı amaçlar.

-Olba süreli yayını Mayıs ayında olmak üzere yılda bir kez basılır.
-Makalelerin  31 Ağustos - 31 Ekim tarihleri arasında DergiPark'a yüklenmiş olması gerekmektedir. Diğer türlü yollanan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.
-Editörler Kurulu'nun değerlendirmesi hakkında yazarlara Kasım ayı içinde bilgi verilir. Hakem'e yollanan makaleler ile ilgili sürecin ise Ocak ayında tamamlanması hedeflenmektedir.
-Aynı yazarın üst üste iki sayıda yayınının olması uygun bulunmamaktadır. Farklı ortak isimlerin olması durumunda da bu ilke geçerlidir.
-Makalelerin 8000 kelimeyi aşmaması beklenmektedir (özet, kaynakça, dipnot dahil). Figürler toplam 10 adet civarında olmalıdır.
-Prehistorya, Protohistorya, Klasik Arkeoloji, Klasik Filoloji (ile Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri), Eskiçağ Tarihi, Nümizmatik ve Erken Hıristiyanlık Arkeolojisi (İS 7. yüzyıla kadar) alanlarında yazılmış makaleler, yayın için değerlendirmeye alınır. -Olba Dergisi, Arkeoloji bilim dalını temsil eden bilimsel bir süreli yayındır. Bu sebeple, verileri farklı bilim dallarının (Harita Mühendisliği, Mimarlık, Arkeometri, Jeofizik ve Antropoloji vb.) işbirliği ile oluşturulan makalelerde, arkeolojik değerlendirmenin ön planda tutulması beklenir.

-Makaleler tanıtım veya katalog niteliklerinin ötesinde, araştırma sorusuna/problemine dayanmalı, somut kanıtlar ve tartışmalarla desteklenen, verilerin tartışıldığı ve bağlantıların kurulduğu içeriklere sahip olmalıdır. Tartışma içermeyen ve kontekslerinden kopuk şekilde ele alınan arkeolojik malzemeler, kataloglar, buluntu raporları, derleme yazılar OLBA Dergisinin yayın kriterlerine uygun değildir. Bu kapsamda şu hususlara dikkat edilmesi beklenmektedir:  • Makalelerin giriş bölümlerinde mutlaka bir araştırma problemi ve yöntem belirtilmelidir. • Kazı tarihi, araştırma tarihi, malzeme literatürü gibi genel bilgilere araştırma probleminin ve bunu desteklemek için kullanılan materyalin önüne geçecek şekilde yer verilmemelidir.• Makaleler sadece buluntuları kataloglayıp, tanımlayıp, tarihleyen tanıtıma yönelik olmamalıdır.• Buluntuların bulunduğu konteksle ilişkisinin kurulması ve araştırma probleminin çözümü için kullanılması beklenmektedir. • Literatür survey çalışmalarında mutlaka yeni bir fikir ortaya konması beklenmektedir.• Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinden türetilmiş makaleler değerlendirmeye alınmaz.

-Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalıdır • Makaleye katkıda bulunan kişiler, yazar olarak yazılmalıdır • Yazarların yayın için gönderilen konu alanıyla ilişkili olması beklenmektedir.

-Her makale için çalışma/yayın izni gereklidir. Bu iznin yayınlanan materyalin durumuna bağlı olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Müze Müdürlükleri, Kazı Başkanlıkları, Araştırma Başkanlıkları vb. tarafından yazılmış olması beklenir. Makale başvuru aşamasında  bu belge sisteme yüklenmelidir.

-Yayınlanması için yollanan makaleler için benzerlik oranlarının (Ithenticate) bir araştırma makalesi için kabul edilebilir düzeyde olması beklenir (%10’un altında).
-Daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergide halen değerlendirmede olmayan ve her bir yazar tarafından onaylanan makaleler değerlendirilmek üzere kabul edilir.
-Makalede daha önce yayınlanmış alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Gerekli izinlerin alınıp alınmadığından yazar(lar) sorumludur.

-OLBA Dergisi yayın için ücret talep etmez. Dergide yayınlanan makalelere DergiPark üzerinden açık erişim sağlanmaktadır.Yayımlanma Ayları
Mayıs