Yıl 2020, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 16 - 29 2020-03-01

Determining the Mistakes of Secondary School Mathematics Teachers on Operation Priority

Tayfun TUTAK [1] , Ahmet Burak SÜZEN [2] , İbrahim Enam İNAN [3]


The aim of this study is to determine the mistakes made by secondary school mathematics teachers in the operation priority (Order-of-Operations) and to offer solutions to these problems. The research, which is conducted during 2018-2019 academic year in the central district of Elazığ and is limited to fifteen mathematics teachers who had different professional experiences and differed in the departments they graduated from. A form which prepared by experts of the field and consisting of 5 open-ended questions was given to the teachers to get their views on the order of operations. Interview technique was used to determine the knowledge levels of teachers in this qualitative study. Semi-structured interview form was used as data collection tool. Qualitative research method was preferred for collecting, analyzing and interpreting the data of this research. Data analysis and interpretation were based on content analysis method which is among the methods of qualitative research designs. The results are presented in a descriptive manner. According to the results of the research, it is revealed that teachers do not fully know the operation priority rule. Based on the findings and results of the current research, some pedagogical and theoretical implications are presented with a view to enlightening the practitioners and researchers

Mathematics Teaching, Operation priority (Order-of-Operations), four operations, mistake
 • Akkan, Y., Çakıroğlu, Ü. ve Güven, B. (2008). Öğrencilerin cebir öğrenme alanında sahip oldukları bazı hata ve kavram yanılgıları. Journal of Educational Sciences & Practices, 7(13), 55-74.
 • Brown, J., S. ve Burton, R., R. (1978). Diagnostic models for procedural bugs in basic mathematical skills. Cognitive Science, 2,155-192.
 • Büyüköztürk, Ş. Kılıç, Ç. E. Akgün, Ö. E. Karadeniz, Ş. ve Demirel. F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (13. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Cengiz, N. (2013). Tanımları ve Tarihsel Gelişmeleriyle Matematiksel Kavramlar. Ankara, Pegem. ISBN 978-605-364-570-2.
 • Chick, H., L. and Baker, M., K. (2005). Investigating teacher’s responses to student misconceotions. In Chick, H. L. and Vincent, J. L. (Eds.). Proceedings of the 29 th Conference of the International Group fort he Psychology of Mathematics Education (Vol.2, pp. 249-256). Melbourne: PME.
 • Dede, Y. ve Peker, M. (2007). Öğrencilerin cebire yönelik hata ve yanlış anlamaları: Matematik öğretmen adaylarının bunları tahmin becerileri ve çözüm önerileri. İlköğretim Online, 6(1), 35-49.
 • Dinç, A. P. ve Tarım, K. (2006). İlköğretim öğrencilerinin basamak değer kavramını anlama düzeyleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2(1), 26-36.
 • Doğan, A. (2002). Doğal sayılarla ilgili dört işlemde ilköğretim 1. Kademe öğrencilerinin yaptıkları hatalar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metodlarına giriş: Nitel, nicel ve eleştirel kuram metodolojileri. Ankara, Anı Yayıncılık.
 • Engelhardt, J. M. (1977). Analysis of children's computational errors: A qualitative approach. British Journal of Educational Psychology, 47,149-154.
 • Govindan, N. ve Ramaa, S. (2013). Analysis of errors made by children with hearing ımpairment. International Journal of Science and Research, 4(3), 201-208.
 • İlgün, Ş., Elmas, S., Küçük, S. (2017). Aritmetik İşlemlerinde Öncelik Sırası. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 253-270.
 • Kocaoğlu Er, F. S. (2016). İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin 5. Ve 6. Sınıf Ders Kitaplarına İlişkin Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kubanç, Y. (2012). İlköğretim 1. 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin matematikte dört işlem konusunda yaşadığı zorluklar ve çözüm önerileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elâzığ.
 • Öksüz, C. (2009). İşlem sırasının kavratılması. İlköğretim Online, 8(2), 306-312.
 • Patton, Q. M. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (Bütün, M. ve Demir, S. B, Çev.). Ankara, Pegem Akademi.
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). Sözel, Yazılı ve Diğer Materyaller için İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. İstanbul, Epsilon Yayınevi.
 • Tutak, T., ve Güder Y. (2012). 5. sınıf öğretmenlerinin matematik ders kitabı hakkındaki görüş ve düşünceleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi,19 (2012) 16-28
 • Uça, S. (2010). Matematik öğretiminde işlem sırasının kavratılmasında yeni bir yaklaşım: Mnemoni. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Ülger, A. (2005). Matematiğin Kısa Bir Tarihi. Üniversite ve Toplum, 5(1), 8.
 • Varol, F. ve Kubanç, Y. (2015). Öğrencilerin bölme işlemi gerektiren aritmetik sözel problemlerde yaşadığı zorlukların incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 99-123.
 • Yenilmez, K. (2018). Altıncı Sınıf Öğrencilerinin İşlem Önceliği Konusunda Karşılaştığı Zorluklar. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Mayıs 2018 Cilt: 7 Sayı: 2 ISSN: 2146-9199
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Research Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0277-6377
Yazar: Tayfun TUTAK
Kurum: FIRAT UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0277-6377
Yazar: Ahmet Burak SÜZEN

Orcid: 0000-0002-0277-6377
Yazar: İbrahim Enam İNAN
Kurum: FIRAT UNIVERSITY

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2020

APA TUTAK, T , SÜZEN, A , İNAN, İ . (2020). Determining the Mistakes of Secondary School Mathematics Teachers on Operation Priority. Participatory Educational Research , 7 (1) , 16-29 . DOI: 10.17275/per.20.2.7.1