Yıl 2020, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 80 - 110 2020-02-19

Turkish culture in the metaphors and drawings by learners of Turkish as a foreign language

Gökçen GÖÇEN [1] , Akif Yavuz ÖZDEMİREL [2]


Language teaching is a practice of teaching a culture. What is learnt is not only a language but also the culture of the target language. It is important to examine the way learners perceive Turkish culture in this learning process. That is because the way they perceive the culture will affect their enthusiasm, attitude and motivation for language learning. Therefore, this study intends to reveal Turkish as a foreign language (TFL) learners’ perception of Turkish culture through the metaphors and images in their drawings. This qualitative study employs phenomenology. The participants include 180 learners studying TFL at B1, B2 and C1 levels. To collect data, a form reading the prompt “Turkish culture is like… because…” (in order to reveal metaphorical perception towards Turkish culture), and the question “What image appears in your mind when you think of Turkish culture? Please draw.” (in order to reveal associative perception towards Turkish culture) was used. Content analysis was employed to evaluate the data. The learners’ metaphors were classified under 7 different categories which are Turkish Culture in Terms of Cultural Transmission, Turkish Culture in Terms of Richness, Turkish Culture in Terms of Being Connective, Turkish Culture with a History, Turkish Culture as a Pathfinder, Turkish Culture in Terms of Values and Turkish Culture as a Living Creature. Accordingly, the learners’ drawings were classified under 14 different categories: Religious Elements, Elements Related to Drinks, Natural Elements, Elements Related to Dishes, National Elements, Architectural Elements, Artistic Elements, Traditional Elements, Elements Related to Language Teaching, Elements Related to Animals, Metaphorical Elements, Elements Related to Notable Personages, Historical Elements and Other Elements. The results showed that although TFL learners had a positive attitude towards Turkish culture, they were not able to associate language with culture.

Teaching Turkish as a foreign language, Turkish culture, Culture transfer, Metaphorical analysis, Drawings
 • Akın, E. (2019). Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde kültürlerarasılık. [Interculturality in Teaching Turkish as a Foreign Language] İ. Erdem, B. Doğan , & H. Altunkaya (Ed.) Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi [Teaching Turkish as a Foreign Language] (pp. 223-240). Ankara: Pegem Akademi.
 • Akkaya, A. (2013). Suriyeli mültecilerin Türkçe algıları [Syrian Refugees’ Perception of the Turkish Language]. EKEV Akademi Dergisi, 56, 179-190.
 • Altunbay, M. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültürlerarasılık. [Interculturality in Teaching Turkish as a Foreign Language] Ü. Şen (Ed.) Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi [Teaching Turkish as a Foreign Language] (pp. 192-209). Ankara: Pegem Akademi.
 • Alyılmaz, S., Biçer, N., & Çoban, İ. (2015). Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören Kırgız öğrencilerin Türkçe ve Türkiye’ye yönelik görüşleri [The views of Kyrgyz students studying in Ataturk University concerning Turkish and Turkey]. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(1), 328-338. doi: http://dx.doi.org/10.7884/teke.439
 • AOÖÇ. (2013). Diller için Avrupa ortak öneriler çerçevesi öğrenim, öğretim ve değerlendirme [Common European framework of reference for languages]. Frankfurt/Main, Almanya: Telc GmbH.
 • Aydın, G. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin Türkiye ve Türkçeye ilişkin algılarının incelenmesi [Analysis of perceptions of people learning Turkish as a foreign language about Turkey and Turkish]. Journal Of Awareness, 3 (Special Issue), 141-164.
 • Barın, E. (2004). Yabancılara Türkçe öğretiminde ilkeler [Principles of teaching Turkish as a foreign language]. Türkiyat Araştırmaları, 1, 19-30.
 • Bölükbaş, F., & Keskin, F. (2010). Yabancı dil olarak türkçe öğretiminde metinlerin kültür aktarımındaki işlevi [The function of texts in transferring of culture in teaching turkish as a foreign language]. Turkish Studies, 5(4), 221-235.
 • Boylu, E., & Işık, Ö. F. (2017). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin Türkçeye yönelik algılarının metaforlar aracılığı ile belirlenmesi [Determining the perception of students who learn Turkish as a foreign language toward Turkish by means of metaphors]. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 450-471. doi: https://doi.org/10.16916/aded.331251
 • Brooks, N. (1986). Culture in the classroom. J. M. Valdes (Ed.) Culture Bound (pp. 123-129). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Brown, H.D. (2000). Principles of language learning and teaching. NewYork: Longman.
 • Byram, M. (1989). Cultural studies in foreign language education. Clevedon-Philadelphia: Multilingual Matters.
 • Çakır, İ. (2011). Yabancı dil öğrenme ortamlarında kültürün rolü [The role of culture in foreign language learning environment]. Millî Eğitim, 191, 248-255.
 • Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri [Views of students, teachers and administrators on metaphors regarding the concept of teacher]. Türk Egitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712.
 • Çifci, M., Batur, Z., & Keklik, S. (2013). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kültür [Culture in teaching Turkish as a foreing language]. M. Durmuş, & A. Okur (Ed.), Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı [Teachers’ Handbook of Teaching Turkish as a Foreign Language] (pp. 365-379). Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Demir, A., & Açık, F. (2011). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kültürlerarası yaklaşım ve seçilecek metinlerde bulunması gereken özellikler [Intercultural approach in teaching Turkish as a foreign language and qualities of texts to be selected]. TÜBAR, XXX, 51-72.
 • Demir, D. (2014). Yabancı dil olarak Türkçe öğretim kitaplarının kültürel içeriği [Cultural content in textbooks teaching Turkish as a foreign language]. Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi, 1, 53-61.
 • Demirci, K. (2016). Metafor: Bir anlatım ve üretim mekanizması [Metaphor: A mechanism of narration and production]. M. Sarıca, & B. Sarıca (Ed.), Dil Bilimleri Kültür ve Edebiyat [Linguistics, Culture and Literature] (pp. 330-343). Ankara: Padam Yayınları.
 • Dilek, İ. (2016). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen uluslararası öğrencilerde ve eğitim dili Türkçe olan üniversitelere gidenlerde Türkçe algısı [Perceptions towards Turkish language: International students who study Turkish as a foreign language and students at Turkish medium universities]. Aydın TÖMER Dergisi, 1(2), 17-32.
 • Erdem, M. D., Gün, M., & Karateke, B. (2015). İleri seviye için hazırlanan İstanbul yabancılara Türkçe öğretim setinin kültür aktarımı açısından incelenmesi [The analysis of Istanbul teaching Turkish to foreigners set prepared for advanced level in terms of culture transmission]. International Journal of Language Academy, 3(1), 8-17. doi: http://dx.doi.org/10.18033/ijla.214
 • Erdilmen Ocak, Ş., Çiydem, E., & Mindivanli Akdoğan, E. (2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kimlik ve kültür kavramlarına yönelik metafor algıları [Perspectives on social studies teacher candidates' metaphor perceptions for culture and identity concept]. Kafkas Üniversitesi, e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 59-71. doi: https://doi.org/10.30900/kafkasegt.360685
 • Goldstein, L. B. (2005). Becoming a teacher as a hero’s journey: Using metaphor in preservice teacher education. Teacher Education Quarterly, 32(1), 7-24.
 • Göçer, A. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının 'kültür-dil ilişkisi'ne yönelik metaforik algıları [Perceptıons of Turkish student teachers about the concept of the relationship between language and culture]. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(9), 253-263. doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5084
 • Gömleksiz, M. N. (2013). Öğretmen adaylarının yabancı dil kavramına ilişkin metaforik algıları [Metaphorical perceptions of prospective teachers regarding foreign language]. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 649-664. doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5217
 • Güleç, İ., & İnce, B. (2013). Türkçe öğrenen yabancıların günlük yaşama ilişkin kültürel algıları üzerine bir araştırma [A research on the cultural perceptions of the foreigners learning Turkish about daily life]. Sakarya University Journal of Education, 3(3), 95-106.
 • Gün, M. (2015). Yabancılara Türkçe öğretimi veren öğretim elemalarının Adıyaman ili çadır kent bölgesinde Türkçe öğrenen Suriyeli mültecilere Türk kültürü aktarıma ilişkin görüşleri [The views of teachers teaching Turkish to foreigners regarding the Turkish culture transfer to Syrian refugees learning Turkish tent city region in Adıyaman]. Cappadocia Journal of History and Social Sciences, 119-138. doi: http://dx.doi.org/10.18299/cahij.61
 • Gürbüz, R., & Güleç, İ. (2016). Türkiye’de eğitim gören yabancı öğrencilerin Türkçeye ilişkin görüşleri: Sakarya Üniversitesi örneği [Ideas on Turkish of foreign students who are educating in Turkey: Example of Ssakarya University]. Sakarya University Journal of Education, 6(2), 141-153. doi: http://dx.doi.org/10.19126/suje.18712
 • Gürgil, F. (2017). Öğretmen adaylarının halk kültürüne yönelik algılarının incelenmesi [An investigation of pre-service teachers’ perceptions of folk culture]. Journal of History Culture and Art Research, 6(6), 523-541. doi: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v6i6.1214
 • Gürsoy, S., & Güleç, İ. (2015). Yabancılara Türkçe öğretiminde kültürel ögelerin aktarımı: Gökkuşağı Türkçe öğretim seti temel seviye örneği [Transfer of cultural elements in teaching Turkish as a foreign language: Gökkuşağı elementary level Turkish coursebook sample]. IV. Sakarya'da Eğitim Araştırmaları Kongeresi Bildiriler Kitabı (pp. 98-119). Sakarya: Sakarya Üniversitesi Basımevi.
 • Güven, A. Z. (2018). Yabancılara Türkçe öğretimi kitaplarında somut olmayan kültürel miras unsurlarının yeri ve kullanımı [Investigation of intangible cultural heritage elements in Turkish coursebooks as a foreign language]. International Journal of Language Academy, 6(1), 369-378. doi: http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3867
 • Haley, M. H., & Austin, T. Y. (2004). Content-based second language teaching and learning-an interactive approach. USA: Pearson Education Inc.
 • Halliday, M. A. K. (1978). Language as social semiotic: The social interpretation of language and meaning. Sydney: Edward Arnold.
 • Jiang, W. (2000). The realation between culture and language. ELT Journal, 54(4), 328-334.
 • İşcan, A. (2014). Yabancı dil öğretimi ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin tarihçesi [Teaching foreign languages and the history of teaching Turkish as a foreign language]. A. Şahin (Ed.), Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kuramlar, Yaklaşımlar, Etkinlikler [Teaching Turkish as a Foreign Language: Theories, Approaches, Activities] (pp. 3-29). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kalenderoğlu, İ. (2015). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan temel düzey (A1, A2) ders kitaplarında kültür aktarımı [The cultural transmission of school book of Turkish in basic stage (A1, A2) of teaching foreign language]. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 4(12), 73-83.
 • Kalenderoğlu, İ., & Armut, M. (2019). Türkiye’de Türkçe öğrenen yabancıların Türkçe öğretmenleri Türkçe, TÖMER’ler ve Türkiye hakkında geliştirdikleri metaforlar [Metaphors that foreigners learning Turkish in Turkey produced about Turkish language teachers, Turkish language, TÖMERs (centers of teaching Turkish) and Turkey]. International Journal of Teaching Turkish as a Foreign Language, 2(1), 55-72.
 • Kalfa, M. (2013). Yabancılara Türkçe öğretiminde sözlü kültür unsurlarının kullanımı [The usage of the unwritten cultural elements to teaching Turkish to the foreign learners of Turkish]. Millî Folklor, 25(97), 167-177.
 • Karadağ, R., Kolaç, E., & Ulaş, A. H. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının "kültür" kavramına yükledikleri anlamlar ve popüler kültüre bakışları [Meanings ascribed to the concept of “culture” by prospective Turkish-language teachers and their attitude towards popular culture]. İlköğretim Online, 11(2), 381-394.
 • Kartallıoğlu, N. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin Türkçe ve dört temel dil becerisine yönelik metaforik algıları [Metaphorical perceptions of Turkish as a foreign language learners regarding Turkish and four language skills]. IX. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2-4 Kasım 2017, Malatya.
 • Kılcan, B., & Akbaba, B. (2013). Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan kültürel mirasa duyarlılık değerine ilişkin öğrenci algılarının incelenmesi [Examining students’ perceptions on sensitivity to cultural heritage value in social sciences teaching program]. Journal of World of Turks, 5(3), 113-137.
 • Kutlu, A. (2014). Yabancılara Türkçe öğretiminde kültürün araç olarak kullanımı: Gazi yabancılar için Türkçe öğretim seti örneği (B1-B2 seviyesi) [The use of culture as a tool to teach Turkish for foreigners: The example of Turkish instruction set for foreigners (B1-B2 level)]. K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 697-710.
 • Kuyumcu, F. N., & Özsarı, İ. (2016). 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin öğretmen ve okul kavramlarına ilişkin algılarının değerlendirilmesi [An evaluation of the 5. and 6. grade students’ perceptions on the concepts of teacher and school]. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5, 396-407.
 • Kramsch, C. (1993). Context and culture in language teaching. Oxford: Oxford University Press.
 • Kramsch, C. (2004). Language thought and culture. USA: Berkeley University Press.
 • Lakoff, G., & Johnson, M. (2005). Metaforlar hayat, anlam ve dil [Metaphors we live by] (Tercüme [Translated by] Gökhan Yavuz Demir). İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Mckay, S. L. (2000). Teaching English as an international language: Implications for cultural materials in the classroom. TESOL Journal, 9, 7-11. doi: 10.1002/j.1949-3533.2000.tb00276.x
 • Melanlıoğlu, D. (2014). Perceptions of foreigners about process of learning Turkish. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 368-389. doi: 10.14686/BUEFAD.201428189
 • Nikitina, L., & Furuoka, F. (2008). “A language teacher is like...”: Examining Malaysian students’ perception of language teachers through metaphor analysis. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 5(2), 192-205.
 • Okur, A., & Keskin, F. (2013). Yabancılara Türkçe öğretiminde kültürel ögelerin aktarımı: İstanbul yabancılar için Türkçe öğretim seti örneği [Transmission of cultural elements in Turkish teaching to foreigns]. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(2), 1619-1640. doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_686
 • Ökten, C. E., & Kavanoz, S. (2014). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimini hedefleyen ders kitaplarında kültür aktarımı [Dissemination of culture through coursebooks used for teaching Turkish as a foreign language]. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(3), 845-862. doi: 10.7827/TurkishStudies.6173
 • Özer, B., Duran, V., Hızlı, S., & Çınar, G. (2014). Erasmus programıyla Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrencilerin Türk kültürü ve yaşayışı hakkındaki düşünceleri [The views of Erasmus students in Turkey about the Turkish culture and lifestyle]. ve Kültürel Mirasımız Uluslararası Kongre Kitabı (pp. 347-358). Samsun.
 • Peck, D. (1998). Teaching culture: Beyond language. Yale: New Haven Teachers Institute.
 • Politzer, R. (1959). Developing cultural understanding through foreign language study. Report of the Fifth Annual Round Table Meeting on Linguistics and Language Teaching (pp. 99-105). Washington, D.C.: Georgetown University Press.
 • Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar [Metaphors about the concept of “teacher” produced by prospective elementary school teachers studying at entry level]. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155.
 • Saban, A. (2008). İlköğretim I. kademe öğretmen ve öğrencilerinin bilgi kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler [Primary school teachers' and their students' mental images about the concept of knowledge]. İlköğretim Online, 7(2), 421-455.
 • Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip olduğu metaforlar [Prospective teachers’ metaphorical images of the concept of student]. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.
 • Sarıtaş, H., & Akkaya, N. (2015). Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşım'ın Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde uygulanması ve öğrenci görüşleri [The implementation of intercultural communicative approach in teaching Turkish as a foreign language and learners’ thoughts on this implementation]. International Journal of Languages’ Education and Teaching (UDES), 1299-1332. doi: 10.18298/ijlet.257
 • Selanik Ay, T., & Kurtdede Fidan, N. (2013). Öğretmen adaylarının "kültürel miras" kavramına ilişkin metaforları [Metaphors of teacher candidates regarding the concept of “cultural heritage”]. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(12), 1135-1152. doi: 10.7827/TurkishStudies.5982
 • Şengül, K. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Afganistanlı Özbek Türklerinin Türkiye Türkçesine yönelik görüşleri [The opinions of Afghan Uzbek Turks that are learning Turkish as a foreign language on Turkish]. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27(2), 91-100. doi: 10.18069/firatsbed.346485
 • Şimşek, M. R. (2018). Yabancılar için İngilizce ve Türkçe ders kitaplarındaki kültürel içeriklerin karşılaştırması [Comparison of cultural content in textbooks for teaching English and Turkish as foreign languages]. Bilig, 84, 301-327. doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7882
 • Şimşek, M. R., & Dündar, E. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarının kültürel içeriğinin üç çevre modeline göre çözümlenmesi [Analysing the cultural content of Turkish as a foreign language coursebooks according to the three circles model]. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(3), 891-906. doi: 10.7827/TurkishStudies.7882
 • Tabak, G., & Göçer, A. (2014). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılabilecek fiziksel-duygusal-kültürel yöntem: Kuramsal bir çalışma [The physical-emotional-cultural method (phyemoc) that can be used in teaching Turkish as a foreign language: a theoretical study]. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 152-162.
 • Tapan, N. (1995). Yabancı dil olarak Almanca öğretiminde yeni bir yöneliş: Kültürlerarası-Bildirişim-Odaklı Yaklaşım [A new orientation in teaching German as a foreign language: Intercultural-Communication oriented approach]. Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, 49-167.
 • Thanasoulas, D. (2001). The importance of teaching culture in the foreign language classroom. Radical Pedagogy, 3(3), 1-25.
 • Tüm, G., & Sarkmaz, Ö. (2012). Yabancı dil Türkçe ders kitaplarında kültürel ögelerin yeri [The place of cultural items in the books teaching Turkish as a foreign language]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 43, 448-459.
 • Tunçel, H. (2016). Yunan üniversite öğrencilerinin yabancı dil olarak Türkçeye yönelik algıları ve Türkçe öğrenme sebepleri [Perceptions of the Greek university students towards Turkish as a foreign language and their reasons to learn Turkish]. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(1), 107-128.
 • Tseng, Y. H. (2002). A lesson in culture. ELT Journal, 56(1), 11-21. doi: https://doi.org/10.1093/elt/56.1.11
 • Uçak, S. (2017). Irak’ta yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin Türkiye, Türkler ve Türkçe algısı [The perception of learners Turkish as a foreign language in Iraq for Turkey, Turks and Turkish]. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(14), 491-512. doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11874
 • Yaşar, C. M., & Aral, N. (2009). Sanat ürünü olarak çocuk resimleri [Children’s drawings as art works]. Çağdaş Eğitim Dergisi, 34(365), 24-31.
 • Yaylı, D. (2007). Yabancı dil olarak Türkçe programı öğrencilerinin Türkçeye ve Türkiye’ye ilişkin görüşleri [Views of students studying at Turkish as a foreign language program regarding Turkish language and Turkey]. Eurasian Journal of Educational Research, 26, 221-232.
 • Yaylı, D. (2015). The views of Erasmus students learning Turkish in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 2650-2654. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.04.450
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in social sciences]. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yılmaz, F. (2012). Cultural transmission through teaching Turkish as a foreign language courses books. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(3), 2751-2759. doi: 10.7827/TurkishStudies.3385
 • Yılmaz, İ., & Şeref, İ. (2013). Araplara Türkçe öğretmek amacıyla hazırlanmış Kaşgarlı Mahmut Türkçe Öğretim Seti'nde kültür aktarımı [Cultural transfer in Mahmud al Kashgari Turkish teaching set prepared for teaching Turkish to Arabs]. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(4), 1479-1498. doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4738
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Research Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7552-8406
Yazar: Gökçen GÖÇEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: FATIH SULTAN MEHMET FOUNDATION UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1694-3049
Yazar: Akif Yavuz ÖZDEMİREL
Kurum: BAHCESEHIR UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Şubat 2020

APA GÖÇEN, G , ÖZDEMİREL, A . (2020). Turkish culture in the metaphors and drawings by learners of Turkish as a foreign language. Participatory Educational Research , 7 (1) , 80-110 . DOI: 10.17275/per.20.6.7.1