Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt: 7 Sayı: 2, 19 - 32, 01.08.2020
https://doi.org/10.17275/per.20.17.7.2

Öz

Destekleyen Kurum

TUBİTAK

Teşekkür

118B365 No'lu Ekosistemler Arasından Bilime Yolculuk adlı projemizi destekleyen TUBİTAK'a teşekkür ederiz.

Kaynakça

 • Akamca, G.O., & Hamurcu, H. (2009). Analojiler, kavram karikatürleri ve tahmin-gözlem-açıklama teknikleriyle desteklenmiş fen ve teknoloji eğitimi. Education Sciences, 4(4), 1186-1206.
 • Akgün, A., Duruk, Ü., & Gülmez Güngörmez, H. (2016). Ortaokul öğrencilerinin çevre eğitimi kavramına yönelik metaforları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 215-224.
 • Aragόn, M., Oliva, J., & Navarrete, A. (2014). Contribution of learning through analogies to the construction to of secondary education pupils’ verbal discourse about chemical change. International Journal of Science Education, 36(12), 1960–1984.
 • Ayas, A., Çepni, S., Johnson, D., & Turgut, M.F. (1997). Kimya Öğretimi, Öğretmen Eğitimi Dizisi. Ankara: YÖK/DB Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Yayınları.
 • Bakırcı, H., & Çalık, M. (2013). Adaptasyon ve doğal seçilim konusunda geliştirilen rehber materyallerin sekizinci sınıf öğrencilerinin alternatif kavramlarının giderilmesine etkisi. Eğitim ve Bilim, 38(168), 215-229.
 • Bryce, T., & Mac Millan, K. (2005). Encouraging conceptual change: the use of bridging analogies in the teaching of action–reaction forces and ‘at rest’ condition in physics. International Journal of Science Education, 27(6), 737-763.
 • Canpolat, N., & Pınarbaşı, T. (2002). Fen eğitiminde kavramsal değişim yaklaşımı-I: Teorik Temelleri. G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi,10(1), 59–66.
 • Chiu, M., & Lin, J. (2005). Promoting fourth graders’ conceptual change of their understanding of current via multiole analogies. Journal of Research in Science Teaching, 42(4), 429-464.
 • Cleveland, L.M., Olimpo, J.T., & DeChenne- Peters, S.E. (2017). Investigating the relationship between instructors’ use of active-learning strategies and students’ conceptual understanding and affective changes in introductory biology: a comparsion of two active- learning environments. CBE- Life Sciences Education, 16(19), 1-10.
 • Colengelo, N. (2018). Gifted and talented education to honors education: a curious history, a vibrant future. Journal of The National Collegiate Honors Council-Online Archive. 583, 3-7.
 • Coştu, B., Karataş, Ö.F., & Ayas, A. (2003). Kavram öğretiminde çalışma yapraklarının kullanılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 33-48.
 • Crain, D. A., & Hale, M. (2019). Pancake evolution: a novel & engaging illustration of natural selection. The American Biology Teacher, 81(2), 110-114.
 • Csikszentmihalyi, M. & Robinson, R. E. (1986). Culture, time and the development of talent. In R.J. Sternberg, & J.E. Davidson (Eds.), Conceptions of gifted and talentedness. New York: Cambridge University Press.
 • Cunningham, W.P., & Cunningham, M.A. (2017). Environmental Science: A Global Concern. USA: McGraw-Hill Education Çaycı, B. (2007). Kavram değiştirme metinlerinin kavram öğrenimi üzerine etkisinin incelenmesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 87-102.
 • Çelik, H., Kırındı, T., & Kotaman, Y.A (2016). Fen öğretiminde bilgisayar destekli analoji yönteminin öğrenme ürünlerine etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 13(2), 3-27.
 • Demirci Güler, M.P. (2007). Fen öğretiminde kullanılan analojiler, analoji kullanımının öğrenci başarısı, tutumu ve bilginin kalıcılığına etkisinin araştırılması. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Dinçer, S. (2011). Exploring the impacts of the analogies on computer hardware. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(2), 113-121.
 • Doğan, Y. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoloji kavramına ilişkin zihinsel imgeleri (Metafor analizi örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(1),721-740.
 • Duit, R. (1991). On the role of analogies and metaphors in learning science. Science education,75(6), 649-672.
 • Ekici, E., Ekici, F. & Aydın, F. (2007). Fen bilgisi dersinde benzeşimlerin (analoji) kullanılabilirliğine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri ve örnekleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8(1), 95-113.
 • Esen, T. (2011). Üstün yetenekli öğrencilerin çevreye yönelik bilgi ve tutumlarının incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman.
 • Gentner, D. & K.J. Holyoak, 1997. Reasoning and two example-based teaching strategies, annual learning by analogy. American Psycholojist, 52(1), 32-34.
 • Glynn, S., Law, M., Gibson, N.M., & Hawkins, C.H. (1996). Teaching Science With Analogies: A Resource for Teachers and Textbook Autors, http://curry.edschool.virginia.edu/go/clic/nrrc/html
 • Günbatar, S., & Sarı, M. (2005). Developing models for difficult and abstract concepts in electrics and magnetism. Gazi University Gazi Faculty of Education Journal, 25(1), 185-197.
 • Güneş, T., Dilek, N. Ş., Demir, E. S., Hoplan, M., & Çelikoğlu, M. (2010, November). Öğretmenlerin kavram öğretimi, kavram yanılgılarını saptama ve giderme çalışmaları üzerine nitel bir araştırma. In International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11(13), 937-944.
 • Güven, E. (2014). Fen ve teknoloji öğretmen ve öğretmen adaylarının çevre eğitimine ilişkin metaforik algıları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 26-37.
 • Han, M., & Kim, H.B. (2018). Elementary Students’ modeling using analogy models to reveal the hidden mechanism of the human respiratory system. International Journal of Science and Mathematics Education, 1-20.
 • Harrison, A. (1992). Evaluation of a model for conceptual change: the use of bridging analogies teaching analogies in secondary science (Yüksek Lisans Tezi), http:// adt.curtin.edu.au/ theses/available/ adt-WCU20020826.122106
 • Hıdır, M., & Körhasan, N. D. (2018).Fen ders kitaplarındaki analojilerin incelenmesi ve fen öğreticilerinin analojilerin etkin kullanımına ilişkin görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12(2), 415-453.
 • Johnson, G.B. (2018). The Living World. USA: McGraw-Hill Education.
 • Kaptan, F. (1999). Fen Bilgisi Öğretimi. İstanbul: M.E.B. Yayınları.
 • Karakaya, F., Ünal, A., Çimen, O., & Yılmaz, M. (2018). Üstün yetenekli öğrenciler ve akranlarının çevre algılarının incelenmesi. Online Fen Eğitimi Dergisi, 3(1), 25-32.
 • MEB (2006). Millî eğitim bakanlığı bilim ve sanat merkezleri yönergesi From: https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_10/07031350_bilsem_yonergesi.pdf Retrieved: 10.05.2019.
 • Molles, M.C. (2016). Ecology: Concepts and Applications. USA: McGraw-Hill Education. Odum, P.E., & Barrett, W.G. (2008). Ekolojinin Temel İlkeleri (Çev. Ed.: Kani Işık). Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Ören, F.Ş., & Ateş, Ö. (2018). Analoji kullanılarak yapılan mikro öğretim uygulamalarının kavram haritaları yoluyla değerlendirilmesi. Değişen Dünyada Eğitim, (Ed. Serkan Dinçer), Pegem Atıf İndeksi, 369-384.
 • Paatz, R., Ryder, J., Schwedes, H., & Scott, P. (2004). A case study analysing the process of analogy based learning in a teaching unit about simple electric circuits. International Journal of Science Education, 26(9), 1065-1081.
 • Pittman, K. M. (1999). Student‐generated analogies: Another way of knowing?. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 36(1), 1-22.
 • Reece, J.B, Urry, L.A.,Cain, M.L., Wasserman, S.A., Minorsky, P.V., & Jackson, R.B. (2013). Campbell Biyoloji, (Çev. Ed.: Gündüz, E., & İsmail Türkan, İ.). Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Renzulli, J. S., & Reis, S. M. (1985). The schoolwide enrichment model : A comprehensive plan for educational excellence. Mansfield Center, CT: Creative Learning Press.
 • Ross, P. M., & Tronson, D. (2004) Towards conceptual understanding: bringing research findings into the lecture theatre in tertiary science teaching. Proceedings of Scholarly Inquiry into Science Teaching and Learning Symposium, 52-57.
 • Ross, P., Tronson, D., & Ritchie, R.J. (2005). Modelling photosynthesis to increase conceptual understanding, Journal of Biological Education, 4 (2), 84-88.
 • Russell, P.J., Hertz, P.E., & McMillan, B. (2011). Biology: The Dynamic Science, Brooks/Cole. USA: Cengage Learning.
 • Sadava, D., Hillis, M.D., Heller, H.C., & Berenbaum, M.R. (2014). Yaşam bilimi biyoloji, (Çev. Ed.: Gündüz, E., & İsmail Türkan, İ.). Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Simon, E.J., Dickey, J.L., Hogan, K.A., & Reece, J.B. (2017). Campbell Temel Biyoloji, (Çev. Ed.: Gündüz, E., & İsmail Türkan, İ.), Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Smith, M.T., & Smith, L.R. (2009). Elements of Ecology, International Edition. USA: Pearson Benjamin Cummings.
 • Şahin, F., & Levent, F. (2015). Examining the methods and strategies which classroom teachers use in the education of gifted and talented students. The Online Journal Of New Horizons In Education, 5(3), 69-78.
 • Tatar, N., & Kuru, M. (2006). Fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının akademik başarıya etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 147-158.
 • Türk Dil Kurumu (TDK) (2011). Türkçe Sözlük (11. Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
 • Walker, J.D., Wassemberg, D., Franta, G., & Cotner, S. (2017). What determines student acceptance of politically controversial scientific conclusions. Journal of College Science Teaching, 47, 46–56.
 • Withgott, J. & Brennan, S. (2008). Environment: The Science Behind The Stories (Third Edition). USA: Pearson Publication. Yenice, N., Tunç, G. A., & Yavaşoğlu, N. (2018). Ortaöğretim öğrencileri ile fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoloji kavramına ilişkin geliştirdikleri analojiler. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 16-30.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

An activity for gifted and talented students to learn the concept of keystone species

Yıl 2020, Cilt: 7 Sayı: 2, 19 - 32, 01.08.2020
https://doi.org/10.17275/per.20.17.7.2

Öz

In this study, it is aimed to design an analogy-oriented activity to be used in teaching the concept of keystone species to students. The study was carried out with 25 gifted and talented students aged between 10 and 14 who were registered to the Science and Art Centers around in Turkey ( Istanbul, Izmir, Ankara, Antalya, Mugla, Manisa, Balıkesir, Kayseri). This research was intended for these students to associate the concept of keystone species in environmental education using creative thinking skills with the help of a model. The study can be described as a special case study aiming to produce conclusions about a situation. With the designed activity, it was also aimed to contribute to the learning of the concept of keystone species in a meaningful fashion through carrying out analogy work with the keystone in architectural structures. The results of the activity were evaluated with open-ended questions that the students answered to. It was observed that the students could explain the concept of keystone species by associating it with the keystone used in architecture in line with the definition of the concept. Considering the results of this study, it can be said that gifted and talented students generated an analogy for the keystone species. The designed activity was evaluated at the end of the study in environmental education courses in terms of its applicability. It was found that the developed activity was applicable as it enabled the active participation of the students.

Kaynakça

 • Akamca, G.O., & Hamurcu, H. (2009). Analojiler, kavram karikatürleri ve tahmin-gözlem-açıklama teknikleriyle desteklenmiş fen ve teknoloji eğitimi. Education Sciences, 4(4), 1186-1206.
 • Akgün, A., Duruk, Ü., & Gülmez Güngörmez, H. (2016). Ortaokul öğrencilerinin çevre eğitimi kavramına yönelik metaforları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 215-224.
 • Aragόn, M., Oliva, J., & Navarrete, A. (2014). Contribution of learning through analogies to the construction to of secondary education pupils’ verbal discourse about chemical change. International Journal of Science Education, 36(12), 1960–1984.
 • Ayas, A., Çepni, S., Johnson, D., & Turgut, M.F. (1997). Kimya Öğretimi, Öğretmen Eğitimi Dizisi. Ankara: YÖK/DB Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Yayınları.
 • Bakırcı, H., & Çalık, M. (2013). Adaptasyon ve doğal seçilim konusunda geliştirilen rehber materyallerin sekizinci sınıf öğrencilerinin alternatif kavramlarının giderilmesine etkisi. Eğitim ve Bilim, 38(168), 215-229.
 • Bryce, T., & Mac Millan, K. (2005). Encouraging conceptual change: the use of bridging analogies in the teaching of action–reaction forces and ‘at rest’ condition in physics. International Journal of Science Education, 27(6), 737-763.
 • Canpolat, N., & Pınarbaşı, T. (2002). Fen eğitiminde kavramsal değişim yaklaşımı-I: Teorik Temelleri. G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi,10(1), 59–66.
 • Chiu, M., & Lin, J. (2005). Promoting fourth graders’ conceptual change of their understanding of current via multiole analogies. Journal of Research in Science Teaching, 42(4), 429-464.
 • Cleveland, L.M., Olimpo, J.T., & DeChenne- Peters, S.E. (2017). Investigating the relationship between instructors’ use of active-learning strategies and students’ conceptual understanding and affective changes in introductory biology: a comparsion of two active- learning environments. CBE- Life Sciences Education, 16(19), 1-10.
 • Colengelo, N. (2018). Gifted and talented education to honors education: a curious history, a vibrant future. Journal of The National Collegiate Honors Council-Online Archive. 583, 3-7.
 • Coştu, B., Karataş, Ö.F., & Ayas, A. (2003). Kavram öğretiminde çalışma yapraklarının kullanılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 33-48.
 • Crain, D. A., & Hale, M. (2019). Pancake evolution: a novel & engaging illustration of natural selection. The American Biology Teacher, 81(2), 110-114.
 • Csikszentmihalyi, M. & Robinson, R. E. (1986). Culture, time and the development of talent. In R.J. Sternberg, & J.E. Davidson (Eds.), Conceptions of gifted and talentedness. New York: Cambridge University Press.
 • Cunningham, W.P., & Cunningham, M.A. (2017). Environmental Science: A Global Concern. USA: McGraw-Hill Education Çaycı, B. (2007). Kavram değiştirme metinlerinin kavram öğrenimi üzerine etkisinin incelenmesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 87-102.
 • Çelik, H., Kırındı, T., & Kotaman, Y.A (2016). Fen öğretiminde bilgisayar destekli analoji yönteminin öğrenme ürünlerine etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 13(2), 3-27.
 • Demirci Güler, M.P. (2007). Fen öğretiminde kullanılan analojiler, analoji kullanımının öğrenci başarısı, tutumu ve bilginin kalıcılığına etkisinin araştırılması. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Dinçer, S. (2011). Exploring the impacts of the analogies on computer hardware. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(2), 113-121.
 • Doğan, Y. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoloji kavramına ilişkin zihinsel imgeleri (Metafor analizi örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(1),721-740.
 • Duit, R. (1991). On the role of analogies and metaphors in learning science. Science education,75(6), 649-672.
 • Ekici, E., Ekici, F. & Aydın, F. (2007). Fen bilgisi dersinde benzeşimlerin (analoji) kullanılabilirliğine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri ve örnekleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8(1), 95-113.
 • Esen, T. (2011). Üstün yetenekli öğrencilerin çevreye yönelik bilgi ve tutumlarının incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman.
 • Gentner, D. & K.J. Holyoak, 1997. Reasoning and two example-based teaching strategies, annual learning by analogy. American Psycholojist, 52(1), 32-34.
 • Glynn, S., Law, M., Gibson, N.M., & Hawkins, C.H. (1996). Teaching Science With Analogies: A Resource for Teachers and Textbook Autors, http://curry.edschool.virginia.edu/go/clic/nrrc/html
 • Günbatar, S., & Sarı, M. (2005). Developing models for difficult and abstract concepts in electrics and magnetism. Gazi University Gazi Faculty of Education Journal, 25(1), 185-197.
 • Güneş, T., Dilek, N. Ş., Demir, E. S., Hoplan, M., & Çelikoğlu, M. (2010, November). Öğretmenlerin kavram öğretimi, kavram yanılgılarını saptama ve giderme çalışmaları üzerine nitel bir araştırma. In International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11(13), 937-944.
 • Güven, E. (2014). Fen ve teknoloji öğretmen ve öğretmen adaylarının çevre eğitimine ilişkin metaforik algıları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 26-37.
 • Han, M., & Kim, H.B. (2018). Elementary Students’ modeling using analogy models to reveal the hidden mechanism of the human respiratory system. International Journal of Science and Mathematics Education, 1-20.
 • Harrison, A. (1992). Evaluation of a model for conceptual change: the use of bridging analogies teaching analogies in secondary science (Yüksek Lisans Tezi), http:// adt.curtin.edu.au/ theses/available/ adt-WCU20020826.122106
 • Hıdır, M., & Körhasan, N. D. (2018).Fen ders kitaplarındaki analojilerin incelenmesi ve fen öğreticilerinin analojilerin etkin kullanımına ilişkin görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12(2), 415-453.
 • Johnson, G.B. (2018). The Living World. USA: McGraw-Hill Education.
 • Kaptan, F. (1999). Fen Bilgisi Öğretimi. İstanbul: M.E.B. Yayınları.
 • Karakaya, F., Ünal, A., Çimen, O., & Yılmaz, M. (2018). Üstün yetenekli öğrenciler ve akranlarının çevre algılarının incelenmesi. Online Fen Eğitimi Dergisi, 3(1), 25-32.
 • MEB (2006). Millî eğitim bakanlığı bilim ve sanat merkezleri yönergesi From: https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_10/07031350_bilsem_yonergesi.pdf Retrieved: 10.05.2019.
 • Molles, M.C. (2016). Ecology: Concepts and Applications. USA: McGraw-Hill Education. Odum, P.E., & Barrett, W.G. (2008). Ekolojinin Temel İlkeleri (Çev. Ed.: Kani Işık). Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Ören, F.Ş., & Ateş, Ö. (2018). Analoji kullanılarak yapılan mikro öğretim uygulamalarının kavram haritaları yoluyla değerlendirilmesi. Değişen Dünyada Eğitim, (Ed. Serkan Dinçer), Pegem Atıf İndeksi, 369-384.
 • Paatz, R., Ryder, J., Schwedes, H., & Scott, P. (2004). A case study analysing the process of analogy based learning in a teaching unit about simple electric circuits. International Journal of Science Education, 26(9), 1065-1081.
 • Pittman, K. M. (1999). Student‐generated analogies: Another way of knowing?. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 36(1), 1-22.
 • Reece, J.B, Urry, L.A.,Cain, M.L., Wasserman, S.A., Minorsky, P.V., & Jackson, R.B. (2013). Campbell Biyoloji, (Çev. Ed.: Gündüz, E., & İsmail Türkan, İ.). Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Renzulli, J. S., & Reis, S. M. (1985). The schoolwide enrichment model : A comprehensive plan for educational excellence. Mansfield Center, CT: Creative Learning Press.
 • Ross, P. M., & Tronson, D. (2004) Towards conceptual understanding: bringing research findings into the lecture theatre in tertiary science teaching. Proceedings of Scholarly Inquiry into Science Teaching and Learning Symposium, 52-57.
 • Ross, P., Tronson, D., & Ritchie, R.J. (2005). Modelling photosynthesis to increase conceptual understanding, Journal of Biological Education, 4 (2), 84-88.
 • Russell, P.J., Hertz, P.E., & McMillan, B. (2011). Biology: The Dynamic Science, Brooks/Cole. USA: Cengage Learning.
 • Sadava, D., Hillis, M.D., Heller, H.C., & Berenbaum, M.R. (2014). Yaşam bilimi biyoloji, (Çev. Ed.: Gündüz, E., & İsmail Türkan, İ.). Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Simon, E.J., Dickey, J.L., Hogan, K.A., & Reece, J.B. (2017). Campbell Temel Biyoloji, (Çev. Ed.: Gündüz, E., & İsmail Türkan, İ.), Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Smith, M.T., & Smith, L.R. (2009). Elements of Ecology, International Edition. USA: Pearson Benjamin Cummings.
 • Şahin, F., & Levent, F. (2015). Examining the methods and strategies which classroom teachers use in the education of gifted and talented students. The Online Journal Of New Horizons In Education, 5(3), 69-78.
 • Tatar, N., & Kuru, M. (2006). Fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının akademik başarıya etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 147-158.
 • Türk Dil Kurumu (TDK) (2011). Türkçe Sözlük (11. Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
 • Walker, J.D., Wassemberg, D., Franta, G., & Cotner, S. (2017). What determines student acceptance of politically controversial scientific conclusions. Journal of College Science Teaching, 47, 46–56.
 • Withgott, J. & Brennan, S. (2008). Environment: The Science Behind The Stories (Third Edition). USA: Pearson Publication. Yenice, N., Tunç, G. A., & Yavaşoğlu, N. (2018). Ortaöğretim öğrencileri ile fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoloji kavramına ilişkin geliştirdikleri analojiler. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 16-30.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Research Articles
Yazarlar

Gökşen ÜÇÜNCÜ
Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0001-8107-229X
Türkiye


Ferhat KARAKAYA
Yozgat Bozok Üniversitesi
0000-0001-5448-2226
Türkiye


Mehmet YILMAZ
Gazi Üniversitesi
0000-0001-6700-6579
Türkiye

Proje Numarası 118B365
Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2020
Kabul Tarihi 8 Mart 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
ÜÇÜNCÜ, G., KARAKAYA, F., & YILMAZ, M. (2020). An activity for gifted and talented students to learn the concept of keystone species. Participatory Educational Research, 7(2), 19-32. https://doi.org/10.17275/per.20.17.7.2

Cited By