Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Research Tendencies of Postgraduate Theses Related to Pre-Service Turkish Teachers/Candidates

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 6, 494 - 509, 01.11.2022
https://doi.org/10.17275/per.22.150.9.6

Öz

In the study, it is aimed to determine the postgraduate theses related to pre-service Turkish teachers and their candidates and to reveal the research tendencies by analyzing them according to certain characteristics. For this purpose, the distribution of postgraduate theses on Turkish teacher candidates according to year, program type, university, subject, method and design characteristics was examined and thus their tendencies were revealed. This research was designed according to the qualitative research model. In the research, postgraduate theses on Turkish teacher candidates were scanned and the obtained documents were analyzed. As a result of the research, it has been determined that 84 postgraduate theses, 59 of which are postgraduate and 25 are doctoral dissertations, have been written from 2002 to 2022, related to Turkish teacher training and candidates before service. It has been observed that the most theses on the subject were completed in 2019, and these theses were mostly prepared in Gazi, Canakkale Onsekiz Mart and Atatürk Universities in Türkiye. In theses about Turkish teacher training and candidates, writing skills, professional competence, anxiety and attitudes, and self-efficacy perception were the most preferred subjects. In addition, quantitative research models are used more in theses on Turkish teacher training and candidates.

Kaynakça

 • Arı, G., Yaşar, M. S. & İstanbullu, E. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarıyla ilgili yayımlanan makalelerin incelenmesi (2014-2018). Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(2), 487-508.
 • Bahçacı Önal, M. v&e Türkoğlu, B. (2019). Türkiye’de okul öncesi öğretmenleri ve okul öncesi öğretmen adayları ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Turkish Studies - Educational Sciences, 14(4), 1103 - 1139.
 • Banaz, E., Maden, A., Ustabulut, M.Y. & Maden, S.(2022). Türkçe eğitiminde ölçme ve değerlendirme ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerin eğilimleri. 5. Internatıonal Conference on Social Sciences and Humanities (Ibu-Icssh22) Book of Abstracts. (p.121). North Macedonia: International Balkan University.
 • Boyacı, S. & Demirkol, S. (2018). Türkçe eğitimi alanında yapılan doktora tezlerinin incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(2), 512-531.
 • Cemiloğlu, M. (2005), Yeniden Yapılandırma Çerçevesinde Türkçe Programı ve Uludağ Üniversitesi. Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu Bildirileri, 22-24 Eylül 2005, Ankara: Gazi Üniversitesi Yay.
 • Coşkun, E., Özçakmak, H. v&e Balcı, A. (2012). Türkçe eğitiminde eğilimler: 1981- 2010 yılları arasında yapılan tezler üzerine bir meta-analiz çalışması. Engin Yılmaz vd. (Ed.), Türkçenin Eğitimi Öğretimi Üzerine Çalışmalar içinde (s. 204-212). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çelebi, C., Ergül, E., Usta, B. & Mutlu. M. (2019). Türkiye’de yabancılara Türkçe öğretimi alanında hazırlanmış lisansüstü tezler üzerine bir meta-analiz çalışması. Temel Eğitim Dergisi, 1(3), 39-52.
 • Çifci, M. (2011). Türkçe öğretmeni yetiştirme programı sorunu. Electronic Turkish Studies, 6(1), 403-410.
 • Çoban, A. (2010).Türkçe öğretmenliği lisans programlarının değerlendirilmesi. Journal of Turkish Studies, 5(3), 958-976.
 • Durukan, E. & Maden, S. (2011). Türkçe öğretmeni adaylarının Türkçe öğretmenliği lisans programına yönelik görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (2),555-566.
 • Ekiz, D. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı.
 • Ergünay, O. & Adıgüzel, O.C. (2017). Research trends in graduate theses completed between 2010 and 2016 in Turkey in the field of English language teacher education, Inonu University Journal of the Faculty of Education, 18(3), 36-48.
 • Eyüp, B. (2020). Türkçe öğretmenleri ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin eğilimleri: bir içerik analizi (2000-2019). RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (21), 536-558.
 • Glesne, C. (2012). Nitel araştırmaya giriş. (Çev. Ed: A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu), Ankara: Anı.
 • Güzel, A. (2005), Türkçe öğretmenliği ana bilim dalı dört yıllık lisans programı. Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu Bildirileri, 22-24 Eylül 2005, Ankara: Gazi Üniversitesi Yay.
 • Güzel, A. (2010). Türkçe eğitimi bölümlerinde kurulması gerekli görülen ana bilim dalları. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27, 371-383.
 • Kırkkılıç, A., & Maden, S. (2010). İlköğretim ve lisans programlarındaki değişiklikler sonrasında Türkçe öğretmenliği mesleğinin ve Türkçe eğitimi bölümlerinin durumu. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27, 477-502.
 • Kurudayıoğlu, M. & Tüzel, S. (2011) Türkçe eğitimi lisans programının Türkçe öğretmeni özel alan yeterlikleri açısından incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 1(2), 40-51.
 • Maden, A. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe söz varlığını zenginleştirmeye yönelik lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri. The Journal of International Social Research, 13(71), 795-806.
 • Maden, S. (2017). 1938 ile 1957 yılları arasında Türkçe öğretimi. (Ed. A. Güzel) Başlangıçtan Günümüze Türkçenin Eğitim-Öğretim Tarihi Araştırmaları içinde s.382-409. Ankara: Akçağ.
 • Marshall, J. (1994). Anadili ve yazın öğretimi (Çev. Cahit Külebi). Ankara: Başak.
 • Merriam, S. (1998). Qualitative research and case study applications in education. Revised and expanded from case study research in education. USA: JB Printing.
 • Önal, A. & Maden, S. (2021). Türkçe eğitimi ile ilgili 2015-2019 yılları arası lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(3), 929-941.
 • Özbay, M. (2005), Türkçe eğitimi bölümleri için lisans programı önerisi. Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu Bildirileri, 22-24 Eylül 2005, Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Özçakmak, H. (2017). Türkçe eğitimi lisansüstü araştırmalarında yeni yönelimler (2011-2015). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(3), 1607-1618.
 • Sevim, O. & İşcan, A. (2012). Türkçenin eğitimi ve öğretimi alanında yapılan yüksek lisans tezlerinde geçen anahtar kelimelere dönük bir içerik analizi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(1), 1863-1873.
 • Sezer, A. İnel, Y. & Gökalp, A. (2019). Çalışma grubu sosyal bilgiler öğretmeni olan Türkiye’deki lisansüstü tezlerin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 1-17.
 • Sözbilir, M. & Kutu, H. (2008). Development and current status of science education research in Turkey. Essays in Education, [Special Edition], 1-22.
 • Şeref, İ. & Karagöz, B. (2019). Türkçe eğitimi akademik alanına ilişkin bir değerlendirme: Web of science veri tabanına dayalı bibliyometrik inceleme. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 5(2), 213-231.
 • Topuzkanamış, E. (2021). Yeni Türkçe öğretmenliği lisans programının ortaokula uygunluğu. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 25(2), 563-580.
 • Turan, L., Sevim, O., & Tunagür, M. (2018). Türkçe eğitim alanında hazırlanan doktora tez özetlerine yönelik bir içerik analizi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 11, 29-44.
 • Varışoğlu, B., Şahin, A. & Göktaş, Y. (2013). Türkçe eğitimi araştırmalarında eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1767-1781.
 • Yağmur Şahin, E., Kana, F. & Varışoğlu, B. (2013). Türkçe eğitimi bölümlerinde yapılan lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri. International Journal of Human Sciences, 10(2), 356-378.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 6, 494 - 509, 01.11.2022
https://doi.org/10.17275/per.22.150.9.6

Öz

Kaynakça

 • Arı, G., Yaşar, M. S. & İstanbullu, E. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarıyla ilgili yayımlanan makalelerin incelenmesi (2014-2018). Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(2), 487-508.
 • Bahçacı Önal, M. v&e Türkoğlu, B. (2019). Türkiye’de okul öncesi öğretmenleri ve okul öncesi öğretmen adayları ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Turkish Studies - Educational Sciences, 14(4), 1103 - 1139.
 • Banaz, E., Maden, A., Ustabulut, M.Y. & Maden, S.(2022). Türkçe eğitiminde ölçme ve değerlendirme ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerin eğilimleri. 5. Internatıonal Conference on Social Sciences and Humanities (Ibu-Icssh22) Book of Abstracts. (p.121). North Macedonia: International Balkan University.
 • Boyacı, S. & Demirkol, S. (2018). Türkçe eğitimi alanında yapılan doktora tezlerinin incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(2), 512-531.
 • Cemiloğlu, M. (2005), Yeniden Yapılandırma Çerçevesinde Türkçe Programı ve Uludağ Üniversitesi. Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu Bildirileri, 22-24 Eylül 2005, Ankara: Gazi Üniversitesi Yay.
 • Coşkun, E., Özçakmak, H. v&e Balcı, A. (2012). Türkçe eğitiminde eğilimler: 1981- 2010 yılları arasında yapılan tezler üzerine bir meta-analiz çalışması. Engin Yılmaz vd. (Ed.), Türkçenin Eğitimi Öğretimi Üzerine Çalışmalar içinde (s. 204-212). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çelebi, C., Ergül, E., Usta, B. & Mutlu. M. (2019). Türkiye’de yabancılara Türkçe öğretimi alanında hazırlanmış lisansüstü tezler üzerine bir meta-analiz çalışması. Temel Eğitim Dergisi, 1(3), 39-52.
 • Çifci, M. (2011). Türkçe öğretmeni yetiştirme programı sorunu. Electronic Turkish Studies, 6(1), 403-410.
 • Çoban, A. (2010).Türkçe öğretmenliği lisans programlarının değerlendirilmesi. Journal of Turkish Studies, 5(3), 958-976.
 • Durukan, E. & Maden, S. (2011). Türkçe öğretmeni adaylarının Türkçe öğretmenliği lisans programına yönelik görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (2),555-566.
 • Ekiz, D. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı.
 • Ergünay, O. & Adıgüzel, O.C. (2017). Research trends in graduate theses completed between 2010 and 2016 in Turkey in the field of English language teacher education, Inonu University Journal of the Faculty of Education, 18(3), 36-48.
 • Eyüp, B. (2020). Türkçe öğretmenleri ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin eğilimleri: bir içerik analizi (2000-2019). RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (21), 536-558.
 • Glesne, C. (2012). Nitel araştırmaya giriş. (Çev. Ed: A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu), Ankara: Anı.
 • Güzel, A. (2005), Türkçe öğretmenliği ana bilim dalı dört yıllık lisans programı. Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu Bildirileri, 22-24 Eylül 2005, Ankara: Gazi Üniversitesi Yay.
 • Güzel, A. (2010). Türkçe eğitimi bölümlerinde kurulması gerekli görülen ana bilim dalları. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27, 371-383.
 • Kırkkılıç, A., & Maden, S. (2010). İlköğretim ve lisans programlarındaki değişiklikler sonrasında Türkçe öğretmenliği mesleğinin ve Türkçe eğitimi bölümlerinin durumu. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27, 477-502.
 • Kurudayıoğlu, M. & Tüzel, S. (2011) Türkçe eğitimi lisans programının Türkçe öğretmeni özel alan yeterlikleri açısından incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 1(2), 40-51.
 • Maden, A. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe söz varlığını zenginleştirmeye yönelik lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri. The Journal of International Social Research, 13(71), 795-806.
 • Maden, S. (2017). 1938 ile 1957 yılları arasında Türkçe öğretimi. (Ed. A. Güzel) Başlangıçtan Günümüze Türkçenin Eğitim-Öğretim Tarihi Araştırmaları içinde s.382-409. Ankara: Akçağ.
 • Marshall, J. (1994). Anadili ve yazın öğretimi (Çev. Cahit Külebi). Ankara: Başak.
 • Merriam, S. (1998). Qualitative research and case study applications in education. Revised and expanded from case study research in education. USA: JB Printing.
 • Önal, A. & Maden, S. (2021). Türkçe eğitimi ile ilgili 2015-2019 yılları arası lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(3), 929-941.
 • Özbay, M. (2005), Türkçe eğitimi bölümleri için lisans programı önerisi. Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu Bildirileri, 22-24 Eylül 2005, Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Özçakmak, H. (2017). Türkçe eğitimi lisansüstü araştırmalarında yeni yönelimler (2011-2015). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(3), 1607-1618.
 • Sevim, O. & İşcan, A. (2012). Türkçenin eğitimi ve öğretimi alanında yapılan yüksek lisans tezlerinde geçen anahtar kelimelere dönük bir içerik analizi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(1), 1863-1873.
 • Sezer, A. İnel, Y. & Gökalp, A. (2019). Çalışma grubu sosyal bilgiler öğretmeni olan Türkiye’deki lisansüstü tezlerin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 1-17.
 • Sözbilir, M. & Kutu, H. (2008). Development and current status of science education research in Turkey. Essays in Education, [Special Edition], 1-22.
 • Şeref, İ. & Karagöz, B. (2019). Türkçe eğitimi akademik alanına ilişkin bir değerlendirme: Web of science veri tabanına dayalı bibliyometrik inceleme. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 5(2), 213-231.
 • Topuzkanamış, E. (2021). Yeni Türkçe öğretmenliği lisans programının ortaokula uygunluğu. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 25(2), 563-580.
 • Turan, L., Sevim, O., & Tunagür, M. (2018). Türkçe eğitim alanında hazırlanan doktora tez özetlerine yönelik bir içerik analizi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 11, 29-44.
 • Varışoğlu, B., Şahin, A. & Göktaş, Y. (2013). Türkçe eğitimi araştırmalarında eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1767-1781.
 • Yağmur Şahin, E., Kana, F. & Varışoğlu, B. (2013). Türkçe eğitimi bölümlerinde yapılan lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri. International Journal of Human Sciences, 10(2), 356-378.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Research Articles
Yazarlar

Aslı MADEN> (Sorumlu Yazar)
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-3336-0198
Türkiye


Mete Yusuf USTABULUT>
BAYBURT UNIVERSITY, BAYBURT FACULTY OF EDUCATION
0000-0002-8864-645X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Kasım 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 6

Kaynak Göster

APA Maden, A. & Ustabulut, M. Y. (2022). Research Tendencies of Postgraduate Theses Related to Pre-Service Turkish Teachers/Candidates . Participatory Educational Research , 9 (6) , 494-509 . DOI: 10.17275/per.22.150.9.6