Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ICSID Hakem Kararlarının Iptali

Yıl 2019, Cilt 39, Sayı 2, 585 - 607, 03.12.2019
https://doi.org/10.26650/ppil.2019.39.2.0009

Öz

Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Hakkında Sözleşme (“ICSID”) tarafından düzenlenen yatırım tahkiminde verilen karara karşı başvuru yolları Konvansiyonun beşinci kısmında düzenlenmiştir. Hakem kararlarının iptali de bu başvuru yollarından biri olarak düzenlenmiştir. Araştırma konusu kapsamında da öncelikle iptale dair genel açıklamalar verilecektir. Bu aşamada özellikle, iptal başvurusunun nasıl yapılması gerektiği ve iptal başvurusu üzerine nasıl bir usulün takip edileceği hususunda bilgi verilecektir. İkinci aşamada, iptal sebepleri incelenecektir. İptal sebepleri incelenirken özellikle tartışma konusu olan açık yetki aşımı, temel usul kurallarından ciddi bir sapmanın varlığı ve gerekçenin başarısız olması konuları üzerinde durulacaktır. Buna göre, “açık yetki aşımı” ifadesindeki “açık” kelimesinin ne anlama geldiği tespit edilmeye çalışılacaktır. Keza, “temel usul kurallarından ciddi bir sapma” ifadesinde geçen “temel” ve “ciddi” kavramlarının nasıl tespit edileceği üzerinde durulacaktır. Sebeplerden, gerekçenin başarısız olmasından tam olarak ne anlaşılması gerektiği belirtilecektir. Burada, “başarısız” olma kavramının tam olarak neyi ifade ettiği üzerinde durulacaktır. Bu sebepler, komite kararları ve öğretideki görüşler ışığında ele alınacaktır. Diğer iptal sebeplerinden hakemlerden birinin rüşvet alması konusunda, uygulamada doğru dürüst karar bulunmaması sebebiyle, ağırlıklı olarak rüşvet kavramı merkezinde ele alınacaktır. Keza, hakem kurulunun usulüne göre oluşmaması başlığında da hakem kurulunun nasıl oluşması gerektiği belirtilecektir. Böylece, bu iptal sebebinden nasıl kaçınacağı bulunmuş olacaktır. Sonuç kısmında da iptal başvurusunun neticesine kısaca değinilecektir. 

Kaynakça

 • Kitaplar ve Makaleler
 • Ataman – Figanmeşe İ, ‘ Manufacturing Consent to Investment Treaty Arbitration By Means of the Notion of “Arbitration Without Privity”’ (2011) Annales de la Faculte de Droit d’Istanbul 187.
 • Beygo O, ‘The Annulment Procedure Under The ICSID Convention’ (1990) 10 Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni 1.
 • Bishop RD, Crawford J and Reisman WM, Foreign Investment Disputes (Kluwer Law International 2005).
 • Bottini G, ‘Present and Future of ICSID Annulment: The Path to an Appellate Body ?’ (2016) 31 ICSID Review: Foreign Investment Law Journal 712.
 • Çal S, Uluslararası Yatırım Tahkimi ve Kamu Hukuku İlişkisi (Seçkin 2009).
 • Çalışkan Y, ‘Dispute Settlement in International Investment Law’ in Yusuf Aksar (ed), Implementing International Economic Law Through Dispute Settlement Mechanism (Martinus Nijhoff 2011) 123.
 • Çalışkan Y, ‘ICSID Jurisdiction: Whose Dictionary Will be Used For the Definition of “Investment” and the “Scope of Consent”’ in Ceyda Süral, Ekin Ömeroğlu (eds), Foreign Investment Law (Seçkin 2016) 91.
 • Çelikel A and Erdem B, Milletlerarası Özel Hukuk (15th edn, Beta 2017).
 • Dolzer R and Schreuer C, Principles of International Investment Law, (2nd edn, Oxford 2012).
 • Gaillard E, ‘The Extent of Review of the Applicable Law in Investment Treaty Arbitration’ (2004) IAI Series on International Arbitration 223.
 • Giray FK, Milletlerarası Yatırım Tahkiminde Kamulaştırmadan Doğan Tazminat ve Tazminatın Hesaplanmasında Kullanılan Yöntemler (2nd edn, Beta 2013).
 • Gölcüklü İ, ‘ICSID Tahkiminde Yetkiden Kaynaklanan Bazı Sorunlar’ (2018) 38 Public and Private International Law Bulletin 285.
 • Guiguo W, ‘The ICSID Annulment Mechanism: Practice, Problems and Alternatives’ (2014) 2 China Legal Science 29.
 • İste C, ICSID Tahkiminde Ev Sahibi Ülkenin Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklanan Yatırım Uyuşmazlıkları (On İki Levha 2013).
 • Koluman E, ‘Uluslararası Yatırım Tahkimine İlişkin Hakem Kararlarının İptali’, (Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2018).
 • Marboe I, ‘ICSID Annulment Decisions: Three Generations Revisited’ in Christina Binder, Ursula Kriebaum, August Reinisch, Stephan Wittich (eds), International Investment Law for the 21st Century (Oxford 2009) 200.
 • Nalçacıoğlu Erden HZ, Milletlerarası Yatırım Hukukunda Dolaylı Kamulaştırma (On İki Levha 2015).
 • Pinsolle P, ‘The Annulment of ICSID Arbitral Awards’ (2000) 1 The Journal of World Investment 243.
 • Rubins N and Kinsella NS, International Investment, Political Risk and Dispute Resolution (Oceana 2005). Schreuer CH and Others, The ICSID Convention A Commentary, (2nd edn, Cambridge 2009).
 • Steindl BH, ‘ICSID Annulment vs. Set Aside by the State Courts – Compared to ICSID Ad Hoc Annulment Committees, Is It the State Courts That Are Now More Hesitant to Set Aside Awards ?’ (2015) 4 Yearbook on International Arbitration 181.
 • Şanlı C, Esen E and Ataman-Figanmeşe İ, Milletlerarası Özel Hukuk, (6th edn, Vedat 2018).
 • Tiryakioğlu B, ‘Settlement of Energy Disputes: Some Procedural Issues’ in Ceyda Süral, Ekin Ömeroğlu (eds), Foreign Investment Law (Seçkin 2016) 107.
 • Tiryakioğlu B, Doğrudan Yatırımların Uluslararası Hukukta Korunması (Dayınlarlı 2003).
 • Torun Y, Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözüm Merkezi (ICSID) Hakem Kararlarına Karşı Hukuki Başvuru Yolları (Seçkin 2011).
 • Tuygun S, ICSID Tahkimine İlişkin Hakem Kararlarının İcrası (Güncel 2007).
 • Mahkeme Kararları
 • Klöckner vs Kamerun Cumhuriyeti Kararı, Decision on Annulment [1985] International Centre for Settlement of Investment Disputes ARB/81/2 <http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C127/DC665_En_old.pdf> Erişim Tarihi: 26 June 2019
 • Fedax NV vs Venezuela Cumhuriyeti Kararı, Decision of the Tribınal on Objection to Jurisdiction [1997] International Centre for Settlement of Investment Disputes ARB/96/3 <https://www. italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0315_0.pdf> Erişim Tarihi: 10 July 2019.
 • Salini Costruttori S.P.A. And Italstrade S.P.A. vs Fas Krallığı Kararı, Decision on Jurisdiction [2001] International Centre for Settlement of Investment Disputes ARB/00/4 <https://www. italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0738.pdf> Erişim Tarihi: 10 July 2019.
 • Wena Hotels Limited vs Mısır Arap Cumhuriyeti Kararı, Decision on Annulment [2002] International Centre for Settlement of Investment Disputes ARB/98/4 <https://www.italaw.com/sites/default/ files/case-documents/ita0903.pdf> Erişim Tarihi: 10 June 2019.
 • Compania de Aguas del Aconquija S.A. ve Vivendi Universal vs Arjantin Cumhuriyeti Kararı, Annulment Decision [2002] International Centre for Settlement of Investment Disputes ARB/97/3 <http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C159/DC552_ En.pdf> Erişim Tarihi: 12 December 2018.
 • Patrick Mitchell vs Kongo Cumhuriyeti Kararı, Decision on Annulment [2006] International Centre for Settlement of Investment Disputes ARB/99/7 <https://www.italaw.com/sites/default/ files/case-documents/ita0537.pdf> Erişim Tarihi: 5 June 2019.
 • Hussein Nuaman Soufraki vs Birleşik Arap Emirlikleri Kararı, Decision on the Application for Annulment of Mr. Soufraki [2007] International Centre for Settlement of Investment Disputes ARB/02/7 <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0800.pdf> Erişim Tarihi: 13 June 2019.
 • MCI Po MCI Power Group L.C. ve New Turbine Inc. vs Ekvador Cumhuriyeti Kararı, Decision on Annulment [2009] International Centre for Settlement of Investment Disputes ARB/03/6 <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0502.pdf> Erişim Tarihi: 7 July 2019.
 • Phoenix Action Ltd vs Çek Cumhuriyeti Kararı, Award [2009] International Centre for Settlement of Investment Disputes ARB/06/5 <http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/ OnlineAwards/C74/DC1033_En.pdf> Erişim Tarihi: 1 July 2019.
 • RSM Production Corporation vs Grenada Kararı, Preliminary Ruling [2009] International Centre for Settlement of Investment Disputes ARB/05/14 <http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C58/DC1350_En.pdf> Erişim Tarihi: 11 July 2019.
 • Mr. Saba Fakes vs Türkiye Cumhuriyeti, Award [2010] International Centre for Settlement of Investment Disputes ARB/07/20 <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ ita0314.pdf> Erişim Tarihi: 10 June 2019.
 • Victor Pey Casado and President Allende Foundation vs Şili Cumhuriyeti Kararı, Decision on Annulment [2012] International Centre for Settlement of Investment Disputes ARB/98/2 <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw1178.pdf> Erişim Tarihi 1 July 2019.
 • Kılıç İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi vs Türkmenistan Kararı, Decision on Annulment [2015] International Centre for Settlement of Investment Disputes ARB/10/1 <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw6274.pdf> Erişim Tarihi 3 July 2019.
 • TECO Guatemala Holdings LLC vs Guatemala Cumhuriyeti Kararı, Decision on Annulment [2016] International Centre for Settlement of Investment Disputes ARB/10/23 <http://icsidfiles. worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C1280/DC7813_En.pdf> Erişim Tarihi: 5 July 2019.
 • Casinos Austria International GMBH ve Casinos Austria Aktiengesellschaft vs Arjantin Cumhuriyeti Kararı, Decision on Jurisdiction [2018] International Centre for Settlement of Investment Disputes ARB/14/32 <http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/ C4025/DS11651_En.pdf> Erişim Tarihi: 10 May 2019.
 • Georg Gavrilovic ve Gavrilovic D.O.O. vs Hırvatistan Cumhuriyeti Kararı, Award [2018] International Centre for Settlement of Investment Disputes ARB/12/39 <http://icsidfiles. worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C3985/DS11355_En.pdf> Erişim Tarihi: 6 July 2019.
 • CEAC Holdings Limited vs Karadağ Kararı, Decision on Annulment [2018] International Centre for Settlement of Investment Disputes ARB/14/8 <http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C3424/DS11105_En.pdf> Erişim Tarihi: 20 June 2019.
 • RSM Production Corporation vs Saint Lucia Kararı, Decision on Annulment [2019] International Centre for Settlement of Investment Disputes ARB/12/10 <http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C2141/DS12232_En.pdf> Erişim Tarihi: 12 July 2019.

Annulment of Awards in ICSID Convention

Yıl 2019, Cilt 39, Sayı 2, 585 - 607, 03.12.2019
https://doi.org/10.26650/ppil.2019.39.2.0009

Öz

The legal remedies against an award granted by an arbitral tribunal in international investment arbitration pursuant the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (“ICSID”) are regulated in the fifth section of the mentioned Convention. Annulment procedure against an award is stated as one of these legal remedies. During this study, firstly, general information about annulment procedure of an award will be presented. In this part, the application process for annulment of an award will be explained. The grounds for annulment will be analyzed in the second part of the study. While analyzing the grounds for annulment, focus will be given to manifest excess of powers, serious departure from a fundamental rule of procedure and failure to state reasons by examining the precedent annulment decisions and commentaries of scholars. Regarding this part, the study will attempt to puzzle out the meaning of the terms of “manifest”, “serious”, “fundamental” and “failure”. The subheading for the ground of the improper constitution of the tribunal will include information about the proper constitution of an arbitral tribunal, thus making it clear how to abstain from giving cause for annulment due to this ground. The remaining ground for annulment, i.e. corruption by a member of the tribunal, due to lack of case law, will mainly give attention to the term corruption. Lastly, the corollaries of an application for annulment will be stated in the final part of the study. 

Kaynakça

 • Kitaplar ve Makaleler
 • Ataman – Figanmeşe İ, ‘ Manufacturing Consent to Investment Treaty Arbitration By Means of the Notion of “Arbitration Without Privity”’ (2011) Annales de la Faculte de Droit d’Istanbul 187.
 • Beygo O, ‘The Annulment Procedure Under The ICSID Convention’ (1990) 10 Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni 1.
 • Bishop RD, Crawford J and Reisman WM, Foreign Investment Disputes (Kluwer Law International 2005).
 • Bottini G, ‘Present and Future of ICSID Annulment: The Path to an Appellate Body ?’ (2016) 31 ICSID Review: Foreign Investment Law Journal 712.
 • Çal S, Uluslararası Yatırım Tahkimi ve Kamu Hukuku İlişkisi (Seçkin 2009).
 • Çalışkan Y, ‘Dispute Settlement in International Investment Law’ in Yusuf Aksar (ed), Implementing International Economic Law Through Dispute Settlement Mechanism (Martinus Nijhoff 2011) 123.
 • Çalışkan Y, ‘ICSID Jurisdiction: Whose Dictionary Will be Used For the Definition of “Investment” and the “Scope of Consent”’ in Ceyda Süral, Ekin Ömeroğlu (eds), Foreign Investment Law (Seçkin 2016) 91.
 • Çelikel A and Erdem B, Milletlerarası Özel Hukuk (15th edn, Beta 2017).
 • Dolzer R and Schreuer C, Principles of International Investment Law, (2nd edn, Oxford 2012).
 • Gaillard E, ‘The Extent of Review of the Applicable Law in Investment Treaty Arbitration’ (2004) IAI Series on International Arbitration 223.
 • Giray FK, Milletlerarası Yatırım Tahkiminde Kamulaştırmadan Doğan Tazminat ve Tazminatın Hesaplanmasında Kullanılan Yöntemler (2nd edn, Beta 2013).
 • Gölcüklü İ, ‘ICSID Tahkiminde Yetkiden Kaynaklanan Bazı Sorunlar’ (2018) 38 Public and Private International Law Bulletin 285.
 • Guiguo W, ‘The ICSID Annulment Mechanism: Practice, Problems and Alternatives’ (2014) 2 China Legal Science 29.
 • İste C, ICSID Tahkiminde Ev Sahibi Ülkenin Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklanan Yatırım Uyuşmazlıkları (On İki Levha 2013).
 • Koluman E, ‘Uluslararası Yatırım Tahkimine İlişkin Hakem Kararlarının İptali’, (Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2018).
 • Marboe I, ‘ICSID Annulment Decisions: Three Generations Revisited’ in Christina Binder, Ursula Kriebaum, August Reinisch, Stephan Wittich (eds), International Investment Law for the 21st Century (Oxford 2009) 200.
 • Nalçacıoğlu Erden HZ, Milletlerarası Yatırım Hukukunda Dolaylı Kamulaştırma (On İki Levha 2015).
 • Pinsolle P, ‘The Annulment of ICSID Arbitral Awards’ (2000) 1 The Journal of World Investment 243.
 • Rubins N and Kinsella NS, International Investment, Political Risk and Dispute Resolution (Oceana 2005). Schreuer CH and Others, The ICSID Convention A Commentary, (2nd edn, Cambridge 2009).
 • Steindl BH, ‘ICSID Annulment vs. Set Aside by the State Courts – Compared to ICSID Ad Hoc Annulment Committees, Is It the State Courts That Are Now More Hesitant to Set Aside Awards ?’ (2015) 4 Yearbook on International Arbitration 181.
 • Şanlı C, Esen E and Ataman-Figanmeşe İ, Milletlerarası Özel Hukuk, (6th edn, Vedat 2018).
 • Tiryakioğlu B, ‘Settlement of Energy Disputes: Some Procedural Issues’ in Ceyda Süral, Ekin Ömeroğlu (eds), Foreign Investment Law (Seçkin 2016) 107.
 • Tiryakioğlu B, Doğrudan Yatırımların Uluslararası Hukukta Korunması (Dayınlarlı 2003).
 • Torun Y, Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözüm Merkezi (ICSID) Hakem Kararlarına Karşı Hukuki Başvuru Yolları (Seçkin 2011).
 • Tuygun S, ICSID Tahkimine İlişkin Hakem Kararlarının İcrası (Güncel 2007).
 • Mahkeme Kararları
 • Klöckner vs Kamerun Cumhuriyeti Kararı, Decision on Annulment [1985] International Centre for Settlement of Investment Disputes ARB/81/2 <http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C127/DC665_En_old.pdf> Erişim Tarihi: 26 June 2019
 • Fedax NV vs Venezuela Cumhuriyeti Kararı, Decision of the Tribınal on Objection to Jurisdiction [1997] International Centre for Settlement of Investment Disputes ARB/96/3 <https://www. italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0315_0.pdf> Erişim Tarihi: 10 July 2019.
 • Salini Costruttori S.P.A. And Italstrade S.P.A. vs Fas Krallığı Kararı, Decision on Jurisdiction [2001] International Centre for Settlement of Investment Disputes ARB/00/4 <https://www. italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0738.pdf> Erişim Tarihi: 10 July 2019.
 • Wena Hotels Limited vs Mısır Arap Cumhuriyeti Kararı, Decision on Annulment [2002] International Centre for Settlement of Investment Disputes ARB/98/4 <https://www.italaw.com/sites/default/ files/case-documents/ita0903.pdf> Erişim Tarihi: 10 June 2019.
 • Compania de Aguas del Aconquija S.A. ve Vivendi Universal vs Arjantin Cumhuriyeti Kararı, Annulment Decision [2002] International Centre for Settlement of Investment Disputes ARB/97/3 <http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C159/DC552_ En.pdf> Erişim Tarihi: 12 December 2018.
 • Patrick Mitchell vs Kongo Cumhuriyeti Kararı, Decision on Annulment [2006] International Centre for Settlement of Investment Disputes ARB/99/7 <https://www.italaw.com/sites/default/ files/case-documents/ita0537.pdf> Erişim Tarihi: 5 June 2019.
 • Hussein Nuaman Soufraki vs Birleşik Arap Emirlikleri Kararı, Decision on the Application for Annulment of Mr. Soufraki [2007] International Centre for Settlement of Investment Disputes ARB/02/7 <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0800.pdf> Erişim Tarihi: 13 June 2019.
 • MCI Po MCI Power Group L.C. ve New Turbine Inc. vs Ekvador Cumhuriyeti Kararı, Decision on Annulment [2009] International Centre for Settlement of Investment Disputes ARB/03/6 <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0502.pdf> Erişim Tarihi: 7 July 2019.
 • Phoenix Action Ltd vs Çek Cumhuriyeti Kararı, Award [2009] International Centre for Settlement of Investment Disputes ARB/06/5 <http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/ OnlineAwards/C74/DC1033_En.pdf> Erişim Tarihi: 1 July 2019.
 • RSM Production Corporation vs Grenada Kararı, Preliminary Ruling [2009] International Centre for Settlement of Investment Disputes ARB/05/14 <http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C58/DC1350_En.pdf> Erişim Tarihi: 11 July 2019.
 • Mr. Saba Fakes vs Türkiye Cumhuriyeti, Award [2010] International Centre for Settlement of Investment Disputes ARB/07/20 <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ ita0314.pdf> Erişim Tarihi: 10 June 2019.
 • Victor Pey Casado and President Allende Foundation vs Şili Cumhuriyeti Kararı, Decision on Annulment [2012] International Centre for Settlement of Investment Disputes ARB/98/2 <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw1178.pdf> Erişim Tarihi 1 July 2019.
 • Kılıç İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi vs Türkmenistan Kararı, Decision on Annulment [2015] International Centre for Settlement of Investment Disputes ARB/10/1 <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw6274.pdf> Erişim Tarihi 3 July 2019.
 • TECO Guatemala Holdings LLC vs Guatemala Cumhuriyeti Kararı, Decision on Annulment [2016] International Centre for Settlement of Investment Disputes ARB/10/23 <http://icsidfiles. worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C1280/DC7813_En.pdf> Erişim Tarihi: 5 July 2019.
 • Casinos Austria International GMBH ve Casinos Austria Aktiengesellschaft vs Arjantin Cumhuriyeti Kararı, Decision on Jurisdiction [2018] International Centre for Settlement of Investment Disputes ARB/14/32 <http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/ C4025/DS11651_En.pdf> Erişim Tarihi: 10 May 2019.
 • Georg Gavrilovic ve Gavrilovic D.O.O. vs Hırvatistan Cumhuriyeti Kararı, Award [2018] International Centre for Settlement of Investment Disputes ARB/12/39 <http://icsidfiles. worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C3985/DS11355_En.pdf> Erişim Tarihi: 6 July 2019.
 • CEAC Holdings Limited vs Karadağ Kararı, Decision on Annulment [2018] International Centre for Settlement of Investment Disputes ARB/14/8 <http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C3424/DS11105_En.pdf> Erişim Tarihi: 20 June 2019.
 • RSM Production Corporation vs Saint Lucia Kararı, Decision on Annulment [2019] International Centre for Settlement of Investment Disputes ARB/12/10 <http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C2141/DS12232_En.pdf> Erişim Tarihi: 12 July 2019.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ömer BAŞAR (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5172-2906
Türkiye

Destekleyen Kurum Yazar bu çalışma için finansal destek almamıştır
Yayımlanma Tarihi 3 Aralık 2019
Başvuru Tarihi 4 Nisan 2019
Kabul Tarihi 9 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 39, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ppil634316, journal = {Public and Private International Law Bulletin}, issn = {2651-5377}, eissn = {2667-4114}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {39}, pages = {585 - 607}, doi = {10.26650/ppil.2019.39.2.0009}, title = {ICSID Hakem Kararlarının Iptali}, key = {cite}, author = {Başar, Ömer} }
APA Başar, Ö. (2019). ICSID Hakem Kararlarının Iptali . Public and Private International Law Bulletin , 39 (2) , 585-607 . DOI: 10.26650/ppil.2019.39.2.0009
MLA Başar, Ö. "ICSID Hakem Kararlarının Iptali" . Public and Private International Law Bulletin 39 (2019 ): 585-607 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ppil/issue/47850/634316>
Chicago Başar, Ö. "ICSID Hakem Kararlarının Iptali". Public and Private International Law Bulletin 39 (2019 ): 585-607
RIS TY - JOUR T1 - ICSID Hakem Kararlarının Iptali AU - Ömer Başar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.26650/ppil.2019.39.2.0009 DO - 10.26650/ppil.2019.39.2.0009 T2 - Public and Private International Law Bulletin JF - Journal JO - JOR SP - 585 EP - 607 VL - 39 IS - 2 SN - 2651-5377-2667-4114 M3 - doi: 10.26650/ppil.2019.39.2.0009 UR - https://doi.org/10.26650/ppil.2019.39.2.0009 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Public and Private International Law Bulletin ICSID Hakem Kararlarının Iptali %A Ömer Başar %T ICSID Hakem Kararlarının Iptali %D 2019 %J Public and Private International Law Bulletin %P 2651-5377-2667-4114 %V 39 %N 2 %R doi: 10.26650/ppil.2019.39.2.0009 %U 10.26650/ppil.2019.39.2.0009
ISNAD Başar, Ömer . "ICSID Hakem Kararlarının Iptali". Public and Private International Law Bulletin 39 / 2 (Aralık 2019): 585-607 . https://doi.org/10.26650/ppil.2019.39.2.0009
AMA Başar Ö. ICSID Hakem Kararlarının Iptali. PPIL. 2019; 39(2): 585-607.
Vancouver Başar Ö. ICSID Hakem Kararlarının Iptali. Public and Private International Law Bulletin. 2019; 39(2): 585-607.
IEEE Ö. Başar , "ICSID Hakem Kararlarının Iptali", Public and Private International Law Bulletin, c. 39, sayı. 2, ss. 585-607, Ara. 2019, doi:10.26650/ppil.2019.39.2.0009