PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ANALYSIS OF THE SOURCES OF STRESS OF MANAGERS WORKING IN FOOTBALL CLUBS BY THEIR PERSONALITY CHARACTERISTICS

Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 1, 77 - 90, 17.01.2013

Öz

This study aims to identify the personality characteristics and sources of stress of managers working in football clubs in Istanbul and to reveal such personality characteristics which have impact on the sources of stress. In total, 75 people including 52 men and 23 women who work as trainers and managers in football clubs participated in the research. Eysenck Personality Inventory was used to identify the personality characteristics of managers and the Stress Scale (Garipoğlu) to determine the sources of stress. Descriptive statistics, correlation and regression analyses were used in the data analysis. As a result of the findings obtained, it was determined that the managers are extrovert in terms of their personality characteristics and the most visible source of stress was found to be “the stress they have with their colleagues.” A significant correlation was observed between the sources of stress and the personality characteristics (p<0.05). It was found that the stress levels of the sport managers are affected by their personality characteristics and sub-dimensions of pseudo personality and neuroticism have an apparent effect on the stress levels of the participating managers. It is considered that the results obtained will contribute to the methods to overcome the stress and shed light on the efforts to build the team spirit that underlies the sportive achievements.

Kaynakça

 • Altuntaş E (2003). Stres yönetimi, Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Altuntaş S, Seren Ş (2010). Yönetici Hemşirelerin Yönetsel Stres Nedenleri, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13: 3.
 • Budak G, Sürgevil O (2005). Tükenmişlik ve Tükenmişliği Etkileyen Örgütsel Faktörlerin Analizine İlişkin Akademik Personel Üzerinde Bir Uygulama. D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 20(2): 95-108.
 • Balcıoğlu İ, Doğrul A (2011). Stresin Sosyal Yönü, Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi 2011;4(3):1-5.
 • Davis K, Newstrom JW (1988). Organizational Behavior; Human Behavior at Work, McGraw-Hill İnc., 9 Edition, New York, 410-415.
 • Demirel Y, Akça F (2011). İşe Bağlı Stresin Duygusal Bağlılık Üzerine Etkisi: Sağlık Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma, İletişim Fakültesi Dergisi, http://iudergi.com/tr/index.php/iletisim/article/viewFile/8317/7691, Erişim Tarihi: 07.02.2012.
 • Deniz Ü, Kesicioğlu OS (2012). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kişilik Özelliklerinin Bazı Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt 13, Sayı 2, Sayfa 1-13.
 • Emhan A, Çayır C (2010). Girişimcilerin Stres ile Başedebilmesinde Tinsel Değerlerin Etkisi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2.
 • Ertekin Y (1993). Stres ve Yönetim, TODAİ Yayınları, No:293, Ankara.
 • Eysenck HJ, Eysenck SB (1975). Manual of the Eysenck personality questionnaire (adult and junior), London: Hodder & Stoughton.
 • Garipoğlu E (2007). Stres Yönetimi ve Banka Çalışanları Üzerine Yapılan Bir Araştırma, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Hargreaves G (1999). Stresle Baş Etmek, çev. Ali Cevat Akkoyunlu, Doğan Kitap, 1999.
 • İnal AN (2004). Futbolda Eğitim Öğretim. Nobel Yayın Dağıtım, 2. Geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Baskı, Ankara.
 • İşsever H, Önen L, Sabuncu HH, Altunkaynak O (2001). Personality Characteristics, Psychological Signs And Anxiety Levels Of Drivers Who Are İn, Türkiye Klinikleri Dergisi, Volume: 2, No: 1.
 • Karancı AN, Dirink G, Yorulmaz, O (2007). Eysenck Kişilik Anketi-Gözden Geçirilmiş Kısaltılmış Formunun Türkiye’de Geçerlilik ve Güvenilirlilik Çalışması, Türk Psikiyatri Dergisi, 18 (3).
 • Kessler RC, Price RH, Wortman, CB (1985). Social factors in psychopathology. Stres, social support and coping processes, Anal Review of Psychology, 36, 531- 535.
 • Morris CG (2002). Psikolojiyi anlamak, çev. Belgin Ayvaşık, Melike Sayıl, Türk Psikoloji Derneği Yayını, 491-495.
 • Özçelik S (2005). Kişilik Özellikleri, Stres, Güven ve Aile İlişkileri Faktörlerinin Performansa Etkisi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s.138.
 • Parkes KR (1984). Locus of control, cognitive appraisal and coping in stressful episodes, J Pers Soc Psychol, 46(3): 655-668.
 • Robazza C, Bertollo M, Bortoli L (2006). Frequency and Direction of Competitive Anger in Contact Sports. Journal of Sports Medicine And Physical Fitness, 46 (3): 501-508.
 • Türksoy A, Sönmez N (2009). Süper Lig ve I. Lig Futbol Oyuncularının Antrenörlerinde Algıladıkları Lider Davranışlarının Sporcu Tatminine Etkisi, III. Ulusal ve Futbol Bilim Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya, 514
 • Yıldız M (2009). Amatör ve Paf Liginde Oynayan Futbolcuların Kişilik Tipleri ve Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarzlarının İncelenmesi, Atabes bd, 11(3): 15-27.

-

Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 1, 77 - 90, 17.01.2013

Öz

Bu çalışmanın amacı, futbol kulüplerinde çalışan antrenör ve yöneticilerin kişilik özellikleri ile streskaynaklarının belirlenmesi ve stres kaynakları üzerinde etkili olan kişilik özelliklerinin ortaya konulmasıdır.Araştırmaya futbol kulüplerinde antrenör (55) ve yönetici (20) olarak çalışan 52’si erkek ve 23’ü bayan toplam 75kişi katılmıştır. Katılımcıların kişilik özelliklerinin tespiti için Eysenck Kişilik Envanteri, stres kaynaklarınıbelirleyebilmek için Stres Ölçeği (Garipoğlu) kullanılmıştır. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistikler ilekorelasyon ve regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda örneklemi oluşturanbireylerin dışa dönük kişilik yapısına sahip oldukları görülmüştür. Katılımcılarda strese yol açan etmenlerin başındaiş arkadaşları gelmektedir. Stres kaynakları ile kişilik özelliği arasında anlamlı bir korelasyon gözlemlenmiştir(p<0.05). Antrenör ve yöneticilerin sahip olduğu kişilik özelliğine göre stres düzeylerinin etkilendiği, nörotisizm veyalan kişilik alt boyutlarının, araştırmaya katılan bireylerin stres düzeyleri üzerinde belirgin bir şekilde etkili olduğubelirlenmiştir. Elde edilen sonuçların antrenör ve yöneticilerin stresle başa çıkma yöntemlerine katkı sağlayacağı,sportif başarının temelini oluşturan ekip ruhunu oluşturma çabalarına ışık tutacağı düşünülmektedir

Kaynakça

 • Altuntaş E (2003). Stres yönetimi, Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Altuntaş S, Seren Ş (2010). Yönetici Hemşirelerin Yönetsel Stres Nedenleri, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13: 3.
 • Budak G, Sürgevil O (2005). Tükenmişlik ve Tükenmişliği Etkileyen Örgütsel Faktörlerin Analizine İlişkin Akademik Personel Üzerinde Bir Uygulama. D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 20(2): 95-108.
 • Balcıoğlu İ, Doğrul A (2011). Stresin Sosyal Yönü, Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi 2011;4(3):1-5.
 • Davis K, Newstrom JW (1988). Organizational Behavior; Human Behavior at Work, McGraw-Hill İnc., 9 Edition, New York, 410-415.
 • Demirel Y, Akça F (2011). İşe Bağlı Stresin Duygusal Bağlılık Üzerine Etkisi: Sağlık Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma, İletişim Fakültesi Dergisi, http://iudergi.com/tr/index.php/iletisim/article/viewFile/8317/7691, Erişim Tarihi: 07.02.2012.
 • Deniz Ü, Kesicioğlu OS (2012). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kişilik Özelliklerinin Bazı Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt 13, Sayı 2, Sayfa 1-13.
 • Emhan A, Çayır C (2010). Girişimcilerin Stres ile Başedebilmesinde Tinsel Değerlerin Etkisi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2.
 • Ertekin Y (1993). Stres ve Yönetim, TODAİ Yayınları, No:293, Ankara.
 • Eysenck HJ, Eysenck SB (1975). Manual of the Eysenck personality questionnaire (adult and junior), London: Hodder & Stoughton.
 • Garipoğlu E (2007). Stres Yönetimi ve Banka Çalışanları Üzerine Yapılan Bir Araştırma, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Hargreaves G (1999). Stresle Baş Etmek, çev. Ali Cevat Akkoyunlu, Doğan Kitap, 1999.
 • İnal AN (2004). Futbolda Eğitim Öğretim. Nobel Yayın Dağıtım, 2. Geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Baskı, Ankara.
 • İşsever H, Önen L, Sabuncu HH, Altunkaynak O (2001). Personality Characteristics, Psychological Signs And Anxiety Levels Of Drivers Who Are İn, Türkiye Klinikleri Dergisi, Volume: 2, No: 1.
 • Karancı AN, Dirink G, Yorulmaz, O (2007). Eysenck Kişilik Anketi-Gözden Geçirilmiş Kısaltılmış Formunun Türkiye’de Geçerlilik ve Güvenilirlilik Çalışması, Türk Psikiyatri Dergisi, 18 (3).
 • Kessler RC, Price RH, Wortman, CB (1985). Social factors in psychopathology. Stres, social support and coping processes, Anal Review of Psychology, 36, 531- 535.
 • Morris CG (2002). Psikolojiyi anlamak, çev. Belgin Ayvaşık, Melike Sayıl, Türk Psikoloji Derneği Yayını, 491-495.
 • Özçelik S (2005). Kişilik Özellikleri, Stres, Güven ve Aile İlişkileri Faktörlerinin Performansa Etkisi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s.138.
 • Parkes KR (1984). Locus of control, cognitive appraisal and coping in stressful episodes, J Pers Soc Psychol, 46(3): 655-668.
 • Robazza C, Bertollo M, Bortoli L (2006). Frequency and Direction of Competitive Anger in Contact Sports. Journal of Sports Medicine And Physical Fitness, 46 (3): 501-508.
 • Türksoy A, Sönmez N (2009). Süper Lig ve I. Lig Futbol Oyuncularının Antrenörlerinde Algıladıkları Lider Davranışlarının Sporcu Tatminine Etkisi, III. Ulusal ve Futbol Bilim Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya, 514
 • Yıldız M (2009). Amatör ve Paf Liginde Oynayan Futbolcuların Kişilik Tipleri ve Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarzlarının İncelenmesi, Atabes bd, 11(3): 15-27.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm SPORT PSYCHOLOGY
Yazarlar

Ayşe TÜRKSOY

Yayımlanma Tarihi 17 Ocak 2013
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { psbd219295, journal = {Pamukkale Journal of Sport Sciences}, eissn = {1309-0356}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {4}, number = {1}, pages = {77 - 90}, title = {ANALYSIS OF THE SOURCES OF STRESS OF MANAGERS WORKING IN FOOTBALL CLUBS BY THEIR PERSONALITY CHARACTERISTICS}, key = {cite}, author = {Türksoy, Ayşe} }
APA Türksoy, A. (2013). ANALYSIS OF THE SOURCES OF STRESS OF MANAGERS WORKING IN FOOTBALL CLUBS BY THEIR PERSONALITY CHARACTERISTICS . Pamukkale Journal of Sport Sciences , 4 (1) , 77-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/psbd/issue/20579/219295
MLA Türksoy, A. "ANALYSIS OF THE SOURCES OF STRESS OF MANAGERS WORKING IN FOOTBALL CLUBS BY THEIR PERSONALITY CHARACTERISTICS" . Pamukkale Journal of Sport Sciences 4 (2013 ): 77-90 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/psbd/issue/20579/219295>
Chicago Türksoy, A. "ANALYSIS OF THE SOURCES OF STRESS OF MANAGERS WORKING IN FOOTBALL CLUBS BY THEIR PERSONALITY CHARACTERISTICS". Pamukkale Journal of Sport Sciences 4 (2013 ): 77-90
RIS TY - JOUR T1 - ANALYSIS OF THE SOURCES OF STRESS OF MANAGERS WORKING IN FOOTBALL CLUBS BY THEIR PERSONALITY CHARACTERISTICS AU - Ayşe Türksoy Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Pamukkale Journal of Sport Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 90 VL - 4 IS - 1 SN - -1309-0356 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi ANALYSIS OF THE SOURCES OF STRESS OF MANAGERS WORKING IN FOOTBALL CLUBS BY THEIR PERSONALITY CHARACTERISTICS %A Ayşe Türksoy %T ANALYSIS OF THE SOURCES OF STRESS OF MANAGERS WORKING IN FOOTBALL CLUBS BY THEIR PERSONALITY CHARACTERISTICS %D 2013 %J Pamukkale Journal of Sport Sciences %P -1309-0356 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Türksoy, Ayşe . "ANALYSIS OF THE SOURCES OF STRESS OF MANAGERS WORKING IN FOOTBALL CLUBS BY THEIR PERSONALITY CHARACTERISTICS". Pamukkale Journal of Sport Sciences 4 / 1 (Ocak 2013): 77-90 .
AMA Türksoy A. ANALYSIS OF THE SOURCES OF STRESS OF MANAGERS WORKING IN FOOTBALL CLUBS BY THEIR PERSONALITY CHARACTERISTICS. Pamukkale Journal of Sport Sciences. 2013; 4(1): 77-90.
Vancouver Türksoy A. ANALYSIS OF THE SOURCES OF STRESS OF MANAGERS WORKING IN FOOTBALL CLUBS BY THEIR PERSONALITY CHARACTERISTICS. Pamukkale Journal of Sport Sciences. 2013; 4(1): 77-90.
IEEE A. Türksoy , "ANALYSIS OF THE SOURCES OF STRESS OF MANAGERS WORKING IN FOOTBALL CLUBS BY THEIR PERSONALITY CHARACTERISTICS", Pamukkale Journal of Sport Sciences, c. 4, sayı. 1, ss. 77-90, Oca. 2013