Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 186 - 203, 31.12.2021
https://doi.org/10.54535/rep.962337

Öz

Kaynakça

 • Ağır, F. (2007). Özel okullarda ve devlet okullarında çalışan ilköğretim öğretmenlerinin uzaktan eğitime karşı tutumlarının belirlenmesi (Determination of attitudes of primary school teachers working in private schools and public schools) [Unpublished master’s thesis]. Balıkesir University, Balıkesir.
 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon (Motivation in education). Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 343-361.
 • Akça, Ö. (2006). SAÜ uzaktan eğitim öğrencilerinin iletişim engelleri ile ilgili öğrenci görüşleri (Student opinions about communication barriers of su distance education students) [Unpublished master's thesis]. Sakarya University, Sakarya.
 • Argon, T., & Cicioğlu, M. (2017). Meslek lisesi öğretmenlerinin eğitime inanma düzeyleri ile öğretme motivasyonları (Vocational high school teachers’ levels of belief in education and their teaching motivations). The Journal of Academic Social Science Studies, 57, 1-23. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7108
 • Avcı, O. (2019). Investigation of the relationship between motivation to teach and teacher self-efficacy between physical education and sports teachers and other teachers [Unpublished master's thesis]. Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla.
 • Ayaydın, M., & Tok, H. (2015). Motivasyonu etkileyen faktörlere ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi (Investigation of the opinions of classroom teachers on factors affecting motivation). Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(11), 187-200. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8530
 • Bishay, A. (1996). Teacher motivation and job satisfaction: A study employing the experience sampling method. Journal of Undergraduate Sciences, 3,147-154.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (Scientific research methods) (15th ed.). Ankara: Pegem.
 • Büyükses, L. (2010). Öğretmenlerin iş ortamındaki motivasyonunu etkileyen etmenler (Factors affecting the motivation of teachers in workplace) [Unpublished Master’s Thesis]. Süleyman Demirel University, Isparta.
 • Deci, E. L., Koestner, R., & Ryan, R. M. (1999). A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological Bulletin, 125(6), 627-668.
 • Erdem, A. R. (1998). Süreç kuramlarının eğitim yönetimine katkıları (Contribution of process theories to educational management). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, 51-57.
 • Ergün, M. (2011). Sınıfta Motivasyon: Sınıf yönetimi (Motivation in the Classroom. Classroom Management) (E. Karip, Ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ertürk, M. (1995). İşletmelerde yönetim ve organizasyon (Management and organization in businesses). Istanbul: Beta Basım Yayın.
 • Genç, N. (2004). Yönetim ve organizasyon: çağdaş sistemler ve yaklaşımlar (Management and organization: contemporary systems and approaches). Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for windows step by step: A simple guide and reference, 17.0 update (10th ed.) Boston: Pearson.
 • Gün, F., & Turabik, T. (2019). Öğretmen adaylarının olası benliklerinin öğretme motivasyonları üzerindeki etkisi (The impact of potential selves of pre-service teachers on motivation to teach). Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 8(1), 214-234.
 • Güneş, F. (1996). Yetişkin eğitimi (Adult education). Ankara: Ocak Yayınları.
 • Güney, S. (2011). Örgütsel davranış (Organizational behavior). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Güzel Candan, D., & Evin Gencel, İ. (2015). Öğretme motivasyonu ölçeğini Türkçeye uyarlama çalışması (Study on adapting motivation to teach scale to Turkish). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 1(36), 72-89.
 • Horzum, M. B., Albayrak, E., & Ayvaz, A. (2012). Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitimde uzaktan eğitime yönelik inançları (Beliefs of primary school teachers for distance education in in-service education). Ege Eğitim Fakültesi, 1(13), 56-72.
 • Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2010). Eğitim yönetimi (Educational administration) (S. Turan, Trans. Ed.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Jawlik, A. A. (2016). Statistics from A to Z. New Jersey, John Wiley & Sons, Inc.
 • Jesus, S. N., & Lens, W. (2005). An integrated model for the study of teacher motivation applied psychology. An International Review, 54(1), 119-134.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi (Scientific research method). (30th Edition). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kauffman, D. F., Yılmaz Soylu, M., & Duke, B. (2011). Öğretme motivasyonu ölçeğinin geçerlik çalışması (Validity study of motivation to teach scale). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 279-290.
 • Ministry of National Education. (2017). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri (General Qualifications of Teaching Profession). https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_files/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf .
 • Memişoğlu, S. P., & Kalay, M. (2017). İlkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık ve motivasyonları arasındaki ilişki (Bolu il örneği) (The relationship between organizational commitment and motivations of teachers working in primary and secondary schools (Case of Bolu province). Turkish Studies, 12(4), 367-392.
 • Recepoğlu, E. (2013). Öğretmenlerin iş motivasyonlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi (Investigation of teachers’ work motivations in terms of different variables). Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Dergisi, 21(2), 575-588.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.), Boston: Allyn and Bacon.
 • Taşlıbeyaz, E., Karaman S, & Göktaş Y. (2014). Öğretmenlerin uzaktan hizmet içi eğitim deneyimlerinin incelenmesi (Investigation of teachers' experiences in distance in-service education). Ege Eğitim Dergisi, 1(1), 139-160.
 • Uşun, S. (2006). Uzaktan Eğitim (Distance Education). (1st Edition) Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Ülkü, S. (2018). İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumları (Attitudes of primary school teachers toward distance education) [Unpublished master’s thesis]) Abant İzzet Baysal University Institute of Educational Sciences.
 • Yazıcı, H. (2009). Öğretmenlik mesleği, motivasyon kaynakları ve temel tutumlar: kuramsal bir bakış (Teaching profession, motivation sources and basic attitudes: A theoretical perspective). Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 33-46.

Primary School Teachers' Attitudes toward Distance Education and Motivation to Teach

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 186 - 203, 31.12.2021
https://doi.org/10.54535/rep.962337

Öz

This study examines the relationship between primary school teachers' attitudes toward distance education and motivation to teach. This correlational study used the survey for collecting data from 429 primary school teachers in various regions of Turkey. The scales were transmitted to teachers via online forms. The Motivation to Teach Scale and the Attitude Scale toward Distance Learning were used for the data collection. According to the findings, primary school teachers' motivation to teach was determined to be moderately high. Also a significant difference was found in motivation to teach levels of primary school teachers in terms of variables of age, professional experience, and education status. The attitudes of primary school teachers toward distance education were determined as moderate. Besides, there was a significant difference in the attitudes toward distance education of primary school teachers depending on the variables of professional experience. There was no significant correlation between the attitudes of primary school teachers toward distance education and their motivation to teach.

Kaynakça

 • Ağır, F. (2007). Özel okullarda ve devlet okullarında çalışan ilköğretim öğretmenlerinin uzaktan eğitime karşı tutumlarının belirlenmesi (Determination of attitudes of primary school teachers working in private schools and public schools) [Unpublished master’s thesis]. Balıkesir University, Balıkesir.
 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon (Motivation in education). Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 343-361.
 • Akça, Ö. (2006). SAÜ uzaktan eğitim öğrencilerinin iletişim engelleri ile ilgili öğrenci görüşleri (Student opinions about communication barriers of su distance education students) [Unpublished master's thesis]. Sakarya University, Sakarya.
 • Argon, T., & Cicioğlu, M. (2017). Meslek lisesi öğretmenlerinin eğitime inanma düzeyleri ile öğretme motivasyonları (Vocational high school teachers’ levels of belief in education and their teaching motivations). The Journal of Academic Social Science Studies, 57, 1-23. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7108
 • Avcı, O. (2019). Investigation of the relationship between motivation to teach and teacher self-efficacy between physical education and sports teachers and other teachers [Unpublished master's thesis]. Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla.
 • Ayaydın, M., & Tok, H. (2015). Motivasyonu etkileyen faktörlere ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi (Investigation of the opinions of classroom teachers on factors affecting motivation). Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(11), 187-200. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8530
 • Bishay, A. (1996). Teacher motivation and job satisfaction: A study employing the experience sampling method. Journal of Undergraduate Sciences, 3,147-154.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (Scientific research methods) (15th ed.). Ankara: Pegem.
 • Büyükses, L. (2010). Öğretmenlerin iş ortamındaki motivasyonunu etkileyen etmenler (Factors affecting the motivation of teachers in workplace) [Unpublished Master’s Thesis]. Süleyman Demirel University, Isparta.
 • Deci, E. L., Koestner, R., & Ryan, R. M. (1999). A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological Bulletin, 125(6), 627-668.
 • Erdem, A. R. (1998). Süreç kuramlarının eğitim yönetimine katkıları (Contribution of process theories to educational management). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, 51-57.
 • Ergün, M. (2011). Sınıfta Motivasyon: Sınıf yönetimi (Motivation in the Classroom. Classroom Management) (E. Karip, Ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ertürk, M. (1995). İşletmelerde yönetim ve organizasyon (Management and organization in businesses). Istanbul: Beta Basım Yayın.
 • Genç, N. (2004). Yönetim ve organizasyon: çağdaş sistemler ve yaklaşımlar (Management and organization: contemporary systems and approaches). Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for windows step by step: A simple guide and reference, 17.0 update (10th ed.) Boston: Pearson.
 • Gün, F., & Turabik, T. (2019). Öğretmen adaylarının olası benliklerinin öğretme motivasyonları üzerindeki etkisi (The impact of potential selves of pre-service teachers on motivation to teach). Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 8(1), 214-234.
 • Güneş, F. (1996). Yetişkin eğitimi (Adult education). Ankara: Ocak Yayınları.
 • Güney, S. (2011). Örgütsel davranış (Organizational behavior). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Güzel Candan, D., & Evin Gencel, İ. (2015). Öğretme motivasyonu ölçeğini Türkçeye uyarlama çalışması (Study on adapting motivation to teach scale to Turkish). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 1(36), 72-89.
 • Horzum, M. B., Albayrak, E., & Ayvaz, A. (2012). Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitimde uzaktan eğitime yönelik inançları (Beliefs of primary school teachers for distance education in in-service education). Ege Eğitim Fakültesi, 1(13), 56-72.
 • Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2010). Eğitim yönetimi (Educational administration) (S. Turan, Trans. Ed.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Jawlik, A. A. (2016). Statistics from A to Z. New Jersey, John Wiley & Sons, Inc.
 • Jesus, S. N., & Lens, W. (2005). An integrated model for the study of teacher motivation applied psychology. An International Review, 54(1), 119-134.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi (Scientific research method). (30th Edition). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kauffman, D. F., Yılmaz Soylu, M., & Duke, B. (2011). Öğretme motivasyonu ölçeğinin geçerlik çalışması (Validity study of motivation to teach scale). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 279-290.
 • Ministry of National Education. (2017). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri (General Qualifications of Teaching Profession). https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_files/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf .
 • Memişoğlu, S. P., & Kalay, M. (2017). İlkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık ve motivasyonları arasındaki ilişki (Bolu il örneği) (The relationship between organizational commitment and motivations of teachers working in primary and secondary schools (Case of Bolu province). Turkish Studies, 12(4), 367-392.
 • Recepoğlu, E. (2013). Öğretmenlerin iş motivasyonlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi (Investigation of teachers’ work motivations in terms of different variables). Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Dergisi, 21(2), 575-588.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.), Boston: Allyn and Bacon.
 • Taşlıbeyaz, E., Karaman S, & Göktaş Y. (2014). Öğretmenlerin uzaktan hizmet içi eğitim deneyimlerinin incelenmesi (Investigation of teachers' experiences in distance in-service education). Ege Eğitim Dergisi, 1(1), 139-160.
 • Uşun, S. (2006). Uzaktan Eğitim (Distance Education). (1st Edition) Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Ülkü, S. (2018). İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumları (Attitudes of primary school teachers toward distance education) [Unpublished master’s thesis]) Abant İzzet Baysal University Institute of Educational Sciences.
 • Yazıcı, H. (2009). Öğretmenlik mesleği, motivasyon kaynakları ve temel tutumlar: kuramsal bir bakış (Teaching profession, motivation sources and basic attitudes: A theoretical perspective). Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 33-46.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Psikoloji
Bölüm Articles
Yazarlar

Gülsüm KÜTÜKÇÜ Bu kişi benim
0000-0002-7465-6833
Türkiye


Kamil Arif KIRKIÇ (Sorumlu Yazar)
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
0000-0002-8902-437X
Türkiye

Teşekkür This manuscript is written from the Master's Thesis of the second author under the supervision of the first author. We also thank Enago for translation support.
Erken Görünüm Tarihi 5 Aralık 2021
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { rep962337, journal = {Research on Education and Psychology}, issn = {}, eissn = {2602-3733}, address = {}, publisher = {Bülent DİLMAÇ}, year = {2021}, volume = {5}, pages = {186 - 203}, doi = {10.54535/rep.962337}, title = {Primary School Teachers' Attitudes toward Distance Education and Motivation to Teach}, key = {cite}, author = {Kütükçü, Gülsüm and Kırkıç, Kamil Arif} }
APA Kütükçü, G. & Kırkıç, K. A. (2021). Primary School Teachers' Attitudes toward Distance Education and Motivation to Teach . Research on Education and Psychology , 5 (2) , 186-203 . DOI: 10.54535/rep.962337
MLA Kütükçü, G. , Kırkıç, K. A. "Primary School Teachers' Attitudes toward Distance Education and Motivation to Teach" . Research on Education and Psychology 5 (2021 ): 186-203 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/rep/issue/66073/962337>
Chicago Kütükçü, G. , Kırkıç, K. A. "Primary School Teachers' Attitudes toward Distance Education and Motivation to Teach". Research on Education and Psychology 5 (2021 ): 186-203
RIS TY - JOUR T1 - Primary School Teachers' Attitudes toward Distance Education and Motivation to Teach AU - Gülsüm Kütükçü , Kamil Arif Kırkıç Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.54535/rep.962337 DO - 10.54535/rep.962337 T2 - Research on Education and Psychology JF - Journal JO - JOR SP - 186 EP - 203 VL - 5 IS - 2 SN - -2602-3733 M3 - doi: 10.54535/rep.962337 UR - https://doi.org/10.54535/rep.962337 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Research on Education and Psychology Primary School Teachers' Attitudes toward Distance Education and Motivation to Teach %A Gülsüm Kütükçü , Kamil Arif Kırkıç %T Primary School Teachers' Attitudes toward Distance Education and Motivation to Teach %D 2021 %J Research on Education and Psychology %P -2602-3733 %V 5 %N 2 %R doi: 10.54535/rep.962337 %U 10.54535/rep.962337
ISNAD Kütükçü, Gülsüm , Kırkıç, Kamil Arif . "Primary School Teachers' Attitudes toward Distance Education and Motivation to Teach". Research on Education and Psychology 5 / 2 (Aralık 2021): 186-203 . https://doi.org/10.54535/rep.962337
AMA Kütükçü G. , Kırkıç K. A. Primary School Teachers' Attitudes toward Distance Education and Motivation to Teach. Research on Education and Psychology. 2021; 5(2): 186-203.
Vancouver Kütükçü G. , Kırkıç K. A. Primary School Teachers' Attitudes toward Distance Education and Motivation to Teach. Research on Education and Psychology. 2021; 5(2): 186-203.
IEEE G. Kütükçü ve K. A. Kırkıç , "Primary School Teachers' Attitudes toward Distance Education and Motivation to Teach", Research on Education and Psychology, c. 5, sayı. 2, ss. 186-203, Ara. 2021, doi:10.54535/rep.962337

17908

All the articles published in REP are licensed with "Creative Commons Attribution 4.0 International License"