Yıl 2017, Cilt 4 , Sayı 3, Sayfalar 390 - 399 2017-09-30

EXAMINING THE PROBABLE THREE THESIS OF THE GLOBALIZATION EFFECT ON CULTURE BY MEANS OF THE CONSUMER'S ETHNOCENTRIC TENDENCY LEVEL

Husniye Ors [1] , Ozlem Catli [2] , Aysegul Ermec Sertoglu [3]


Purpose- By the fact that globalization is an influencing factor shaping all structures of society, the aim is to analyze three thesis about the cultural efffects of globalization by consumer ethnocentrism; additionally to examine the consumer ethnocentirsm by demographic factors. Methodology-:  As a descriptive research, the study has been done by face-to-face survey method and convenience sampling conducted on 331 respondents.

Findings- In order to measure the ethnocentric levels of consumers, 17-unit CETSCALE scale was used, and the measurement was found to be reliable. According to the analysis, it has been found that the ethnocentric level of Turkish consumers is medium, does not change according to age, but changes according to gender. Also, ethnocentric level of Turkish consumers is lower for those who has higher education level. 

Conclusion- According to the study, ‘hybridization’ thesis is found acceptable among three probable thesis of the globalization effect on culture. 

Globalization, culture, ethnocentrism, consumer behavior, marketing
 • Akın, M., Çiçek, R., Gürbüz, E. & İnal, E.M. 2009, “Tüketici etnosentrizmi ve davranış niyetleri arasındaki farklılığın belirlenmesinde Cetscale ölçeği”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 9 (2), pp 489–512.
 • Altıntaş, M. H. & Tokol, T. 2007, “Cultural openness and consumer ethnocentrism: An empirical analysis of Turkish consumers”, Marketing Intelligence and Planning, 25(4), pp.308-325.
 • Arı, E.S. & Madran, C. 2011, “Satın alma kararlarında tüketici etnosentrizmi ve menşe ülke etkisinin rolü”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 9(35), pp.15-33.
 • Armağan, E. A. & Gürsoy, Ö. 2011, “Satın alma kararlarında tüketici etnosentrizmi ve menşe ülke etkisinin cetscale ölçeği ile değerlendirilmesi”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, pp. 67-77
 • Asil, H. & Kaya, I. 2013, “Türk tüketicilerin etnosentrik eğilimlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 42(1), pp. 113-132.
 • Balabanis, G. & Diamantopoulis, A. 2004, “Domestic country bias, contry-of-origin effects, and consumer ethnocentrism: A multidimensional unfolding approach”, Academy of Marketing Science Journal, 32(1), pp. 80-95.
 • Bawa, A. 2004, “Consumer ethnocentrism: CETSCALE validation and measurement of extent”, VIKALPA, 29(3), pp.43-55 iç. Hamelin, N., Ellouzi, M. Ve Canterbuy, A. (2011). Consumer ethnocentrism and country-of-origin effects in the Moraccan market, Journal of Global Marketing, 24, 228-244. DOI: 10.1080/08911762.2011.592459
 • Bearden, W.O., Hardesty, D.M. & Rose, R.L.. 2001, “Consumer self‐confidence: Refinements in conceptualization and measurement”, Journal of Consumer Research, 28(1) (June), pp.121-134.
 • Cateora, P. 2000, International marketing, Irwin iç. Saffu, K. Ve Walker, J.H. (2005). An assessment of the consumer ethnocentric scale (CETSCALE) in an advanced and transitional country: The case of Canada and Russia, International Journal of Management, 22(4), 556-571.
 • Çilingir, Z. 2014, “Tüketici etnik kökenciliği eğilimi ölçeği (CETSCALE): İstanbul ili tüketicileri üzerine bir pilot araştırma”, International Journal of Economic and Administrative Studies, 7 (13), pp.209-232.
 • Garson, D.G. 2012. Testing statistical assumptions. 2012 Ed. Statistical Publishing Associates:USA iç. Çilingir, Z. (2014). Tüketici etnik kökenciliği eğilimi ölçeği (CETSCALE): İstanbul ili tüketicileri üzerine bir pilot araştırma. International Journal of Economic and Administrative Studies, 7 (13), pp.209-232.
 • Giddens, A. 1998, Modernliğin sonuçları, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Hannerz, U. 1998, Çevre kültür senaryoları. Küreselleşme ve Dünya Sistemi, Çev. G. Seçkin ve H.Yolsal, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.
 • Harvey, U. 1992, The condition of postmodernity. Blackwell, Oxford. İç. Holton, R. (2013), Küreselleşmenin Kültürel Sonuçları, Sosyoloji Konferansları, 47(1): 59-75.
 • Holton, R. 2013, “Küreselleşmenin kültürel sonuçları”, Sosyoloji Konferansları, 47(1), pp. 59-75.
 • İşler, D. B. 2013, “Tüketici entrosentrizmi ve menşe ülke etkisi ekseninde satın alma kararlarındaki rolü: CETSCALE ölçeği ile bir uygulama”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(26), pp. 93-122.
 • Kaynak, E. & Kara, A. 2000, “Consumer perceptions of foreign products: An analysis of product-country images and ethnocentrism”, European Journal of Marketing, 36(7/8), pp.928-949.
 • Kemmelmeir, M. 2010, “Gender moderates the impacts of need for structure on social beliefs: Implications for ethnocentrism and authoritarianism”, International Journal of Psychology, 45(3), pp.202-211.
 • Keyman, F. 1998, “Globalleşme ve öteki sorunu: Postmodernizm, feminizml, oryantalizm”, Küreselleşme, Sivil Toplum ve İslam, Vadi Yayınları, Ankara. İç. İçli, G. (2001), “Küreselleşme ve Kültür”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 25(2), PP.163-172.
 • Klein, J.G.,Ettenson, R. & Morris, M.D. 1998, “The animosity model of foreign product purchase: An empirical test in the People’s Republic of China”, Journal of Marketing, 62(1), pp. 89-100.
 • McNeill, W. 1986, Polyethnicity and national unity in world history. University of Chicago Press. İç.Holton, R. (2013), Küreselleşmenin Kültürel Sonuçları, Sosyoloji Konferansları, 47(1): 59-75.
 • Netemeyer, R.G.,Durvasula, S. & Lichtenstein, D.R. 1991, “A cross-national assessment of the reliability and validity of the CETSCALE”, Journal of Marketing Research, 28(8), pp. 320-327.
 • Nunnally, J. C. 1978, Psychometric Theory. 2nd Ed. New York. McGraw Hill.
 • Örs, H., Yılmaz, V. & Doğan, M. 2016, “Effect of consumer ethnocentrism on perceived service quality and examination of this contex by cultural relativity and demographic factors: An empirical Study”, Journal of Management, Marketing and Logistics, pp. 14-27.
 • Robertson, R. 1998, Toplum kuramı, kültürel görecelik ve küresellik sorunu. Küreselleşme ve Dünya Sistemi, Çev. G. Seçkin ve H.Yolsal, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.
 • Shankarmahesh, M. N. 2006, “Consumer ethnosentrism: An integrative review of its antecedents and consequences”, International Marketing Review, 23(2), pp. 146-172.
 • Sharma, S. & Shimp, T.A. & Shin, J. 1995, “Consumer ethnocentrism: A test of anteceedents and moderatorts”, Journal of the Academy of Marketing Science, 23(1), pp.26-37.
 • Shimp, T.A. & Sharma, S. 1987, “Consumer ethnocentrism: Consruction and validation of the CETSCALE”, Journal of Marketing Research, 24(8), pp. 280-289.
 • Turgut, B. A. 2010, “Tüketici etnosentrizminin satınalma davranışlarına etkisi: Hizmet sektöründe bir uygulama”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Uyar, K. & Dursun, Y. 2015, “Farklı ürün kategorilerinde yabancı markalama ve tüketici Etnosentrizmi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (2), pp.363-382
 • Wang, C. I. & Chen, Z.Y. 2004, “Consumer ethnocentrism and willingness to buy domestic products in a developing country setting testing moderating effects”, Journal of Consumer Marketing, 21(6), 391-400.
 • Yapraklı, T. Ş. & Keser, E. 2013, “Tüketici etnosentrizmi: Beyaz eşya ve içecek sektörlerinde karşılaştırmalı bir saha araştırması”, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (25), pp. 385-420.
Konular Sosyal
Bölüm Articles
Yazarlar

Yazar: Husniye Ors

Yazar: Ozlem Catli

Yazar: Aysegul Ermec Sertoglu

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2017

Bibtex @araştırma makalesi { rjbm360084, journal = {Research Journal of Business and Management}, issn = {}, eissn = {2148-6689}, address = {}, publisher = {PressAcademia}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {390 - 399}, doi = {10.17261/Pressacademia.2017.716}, title = {EXAMINING THE PROBABLE THREE THESIS OF THE GLOBALIZATION EFFECT ON CULTURE BY MEANS OF THE CONSUMER'S ETHNOCENTRIC TENDENCY LEVEL}, key = {cite}, author = {Ors, Husniye and Catli, Ozlem and Ermec Sertoglu, Aysegul} }
APA Ors, H , Catli, O , Ermec Sertoglu, A . (2017). EXAMINING THE PROBABLE THREE THESIS OF THE GLOBALIZATION EFFECT ON CULTURE BY MEANS OF THE CONSUMER'S ETHNOCENTRIC TENDENCY LEVEL. Research Journal of Business and Management , 4 (3) , 390-399 . DOI: 10.17261/Pressacademia.2017.716
MLA Ors, H , Catli, O , Ermec Sertoglu, A . "EXAMINING THE PROBABLE THREE THESIS OF THE GLOBALIZATION EFFECT ON CULTURE BY MEANS OF THE CONSUMER'S ETHNOCENTRIC TENDENCY LEVEL". Research Journal of Business and Management 4 (2017 ): 390-399 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/rjbm/issue/32378/360084>
Chicago Ors, H , Catli, O , Ermec Sertoglu, A . "EXAMINING THE PROBABLE THREE THESIS OF THE GLOBALIZATION EFFECT ON CULTURE BY MEANS OF THE CONSUMER'S ETHNOCENTRIC TENDENCY LEVEL". Research Journal of Business and Management 4 (2017 ): 390-399
RIS TY - JOUR T1 - EXAMINING THE PROBABLE THREE THESIS OF THE GLOBALIZATION EFFECT ON CULTURE BY MEANS OF THE CONSUMER'S ETHNOCENTRIC TENDENCY LEVEL AU - Husniye Ors , Ozlem Catli , Aysegul Ermec Sertoglu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2017.716 DO - 10.17261/Pressacademia.2017.716 T2 - Research Journal of Business and Management JF - Journal JO - JOR SP - 390 EP - 399 VL - 4 IS - 3 SN - -2148-6689 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2017.716 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2017.716 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Research Journal of Business and Management EXAMINING THE PROBABLE THREE THESIS OF THE GLOBALIZATION EFFECT ON CULTURE BY MEANS OF THE CONSUMER'S ETHNOCENTRIC TENDENCY LEVEL %A Husniye Ors , Ozlem Catli , Aysegul Ermec Sertoglu %T EXAMINING THE PROBABLE THREE THESIS OF THE GLOBALIZATION EFFECT ON CULTURE BY MEANS OF THE CONSUMER'S ETHNOCENTRIC TENDENCY LEVEL %D 2017 %J Research Journal of Business and Management %P -2148-6689 %V 4 %N 3 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2017.716 %U 10.17261/Pressacademia.2017.716
ISNAD Ors, Husniye , Catli, Ozlem , Ermec Sertoglu, Aysegul . "EXAMINING THE PROBABLE THREE THESIS OF THE GLOBALIZATION EFFECT ON CULTURE BY MEANS OF THE CONSUMER'S ETHNOCENTRIC TENDENCY LEVEL". Research Journal of Business and Management 4 / 3 (Eylül 2017): 390-399 . https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2017.716
AMA Ors H , Catli O , Ermec Sertoglu A . EXAMINING THE PROBABLE THREE THESIS OF THE GLOBALIZATION EFFECT ON CULTURE BY MEANS OF THE CONSUMER'S ETHNOCENTRIC TENDENCY LEVEL. RJBM. 2017; 4(3): 390-399.
Vancouver Ors H , Catli O , Ermec Sertoglu A . EXAMINING THE PROBABLE THREE THESIS OF THE GLOBALIZATION EFFECT ON CULTURE BY MEANS OF THE CONSUMER'S ETHNOCENTRIC TENDENCY LEVEL. Research Journal of Business and Management. 2017; 4(3): 399-390.