Yıl 2019, Cilt 14 , Sayı 2, Sayfalar 193 - 202 2019-11-30

Cytogenetical and Physiological Effects of β-alanine Treatment in Alleviation of Salt-Induced Stress in Allium cepa L.
Allium cepa L.'da Tuz Teşvikli Stresin Hafifletilmesinde β-alanin Uygulamasının Sitogenetik ve Fizyolojik Etkileri

Dilek ÇAVUŞOĞLU [1]


Bu çalışmada, hem normal hem de tuz stresi koşullarında çimlendirilen Allium cepa L.’da fide büyümesi (radikula sayısı, radikula uzunluğu ve taze ağırlık), tohum çimlenmesi, kromozomal anormallikler, mitotik aktivite ve mikronükleus sıklığı üzerine β-alaninin etkileri incelenmiştir. Tek başına β-alanin ortamında, tohumların taze ağırlığı, radikula sayısı ve radikula uzunluğu distile su ortamında çimlendirilen kontrol tohumlarına kıyasla kısmen azalmış ancak çimlenme yüzdesi istatistiki olarak kontrolle aynı değeri göstermiştir. Bununla birlikte, tek başına β-alanin ortamında çimlendirilen A. cepa tohumlarının kök ucu meristem hücrelerindeki mitotik indeks ve mikronükleus oluşumu distile su ortamında çimlendirilen kontrol tohumlarıyla aynı değerleri gösterirken, kromozomal anormallikler kontrole kıyasla bir artış sergilemiştir. Diğer taraftan, tuz stresi A. cepa'nın tohum çimlenmesi ve fide büyümesini önemli ölçüde engellemiştir. Dahası, tuz tohumların kök ucu hücrelerindeki mitotik indeksi önemli ölçüde azaltmış ve sitolojik hasarın en basit ve en etkili göstergesi olan mikronükleus oluşumu ve kromozomal anormalliklerin sayısını arttırmıştır. Kromozomal anormallikler, tohum çimlenmesi, fide büyümesi ve mitotik aktivite üzerindeki tuzun zararlı etkileri β-alanin uygulamasıyla çeşitli derecelerde azalmasına rağmen bu uygulama mikronükleus oluşumu üzerindeki tuz hasarının azaltılmasında etkisiz olmuştur.

 • [1] S. V. Isayenkov, “Physiological and molecular aspects of salt stress in plants,” Cytol. Genet., 46(5), 302-318, 2012.
 • [2] R. Porcel, R. Aroca, and J. M. Ruiz-Lozano, “Salinity stress alleviation using arbuscular mycorrhizal fungi,” Agron. Sust. Dev., 32(1), 181-200, 2012.
 • [3] A. Fita, A. Rodríguez-Burruezo, M. Boşcaiu, J. Prohens, and O. Vicente, “Breeding and domesticating crops adapted to drought and salinity: a new paradigm for increasing food production,” Front. Plant Sci., 12(6), 978, 2015.
 • [4] P. Shrivastava, and R. Kumar, “Soil salinity: A serious environmental issue and plant growth promoting bacteria as one of the tools for its alleviation,” Saudi J. Biol. Sci., 22(2), 123-31, 2015.
 • [5] V. Demidchik, S. Shabala, S. Isayenkov, T. A. Cuin, and I. Pottosin, “Calcium transport across plant membranes: mechanisms and functions,” New Phytol., 220(1), 49-69, 2018.
 • [6] Ö. T. Günkara, “The synthesis of tricyclic amino acid esters and their heck reactions,” M.S. thesis, Dept. Eng., Yıldız Teknik Ünv., İstanbul, Türkiye, 2009.
 • [7] O. Herrero, J. M. Pérez Martín, P. Fernández Freire, L. Carvajal López, A. Peropadre, and M. J. Hazen, “Toxicological evaluation of three contaminant of emerging concern by use of Allium cepa test,” Mutat. Res., 743 (1-2), 20-24, 2012.
 • [8] P. Firbas, and T. Amon, “Chromosome damage studies in the onion plant Allium cepa L.”, Caryologia., 67 (1), 25-35, 2014.
 • [9] K. Gajalakshmi, and P. Ruban, “Evaluation of physic chemical parameters and cytotoxic effect of Orathupalayam dam in Tirupur District,” Int. J. Agric. Pol. Res., 2 (5), 191-197, 2014.
 • [10] M. O. Mauro, J. R. Pesarini, M. A. Marin-Morales, M. T. F. D. Monreal, A. C. D. Monreal, M. S. Mantovani, and R. J. Oliveira, “Evaluation of the antimutagenic activity and mode of action of the fructooligosaccharide inulin in the meristematic cells of Allium cepa culture,” Genet. Mol. Res., 13(3), 4808-4819, 2014.
 • [11] P. C. Sharma, and P. K. Gupta, “Karyotypes in some pulse crops,” Nucleus., 25, 181-185, 1982.
 • [12] D.B. Duncan, “Multiple range and multiple F tests,” Biometrics., 11, 1-42, 1955.
 • [13] M. Fenech, W. P. Chang, M. Kırsch-Volders, N. Holland, S. Bonassı, E. Zeıger, “Human micronucleus Project: detailed description of the scoring criteria for the cytokinesis-block micronucleus assay using isolated human lymphocyte cultures,” Mutat. Res., 534(1), 65-75, 2003.
 • [14] K. Çavuşoğlu, S. Cadıl, and D. Çavuşoğlu, “Role of potassium nitrate (KNO3) in alleviation of detrimental effects of salt stress on some physiological and cytogenetical parameters in Allium cepa L.”, Cytol., 82 (3), 279-286, 2017.
 • [15] D. Çavuşoğlu, K. Çavuşoğlu, and S. Tabur, “The effects of Black cumin (Nigella sativa L.) seed extract on the seed germination, seedling growth, mitotic activity and chromosomal abberations of Allium cepa L. under saline condition,” ARPN., 13 (5), 50-57, 2018.
 • [16] M. Doğan, E. Yalçın, A. Acar, D. Çavuşoğlu, Ü. Şengül, K. Yapar, and K. Çavuşoğlu, “Civil Dere Suyunda Bulunan Ağır Metal İyonlarının Allium cepa L. (Amaryllidaceae)’da Teşvik Ettiği Fizyolojik, Sitogenetik ve Anatomik Değişimlerin Araştırılması,” GBAD., 7 (2): 1-3, 2018.
 • [17] L. Luzhna, P. Kathiria, and O. Kovalchuk, “Micronuclei in genotoxicity assessment: from genetics to epigenetics and beyond,” Front. Genet., 4, 131, 2013.
 • [18] F. J. M. Maathuis Ahmadi, and J. Patishtan, “Regulation of Na+ fluxes in plants,” Front. Plant Sci., 5, 467, 2014.
 • [19] S. J. Roy, S. Negrão, and M. Tester, “Salt resistant crop plants,” Curr. Opin. Biotechnol., 26, 115-124, 2014.
 • [20] V. Demidchik, D. Straltsova, S. S. Medvedev, G. A. Pozhvanov, A. Sokolik, and V. Yurin, “Stress-induced electrolyte leakage: the role of K+-permeable channels and involvement in programmed cell death and metabolic adjustment,” J. Exp. Bot., 65(5), 1259-1270, 2014.
 • [21] T. J. Flowers, and T. D. Colmer, “Plant salt tolerance: adaptations in halophytes,” Annals. Bot., 115 (3), 327-331, 2015.
 • [22] T. S. Souza, F. A. Heincklein, D. F. Angelis, and C. S. Fontanetti , “Clastogenicity of landfarming soil treated with sugar cane vinasse,” Env. Monit. Assess., 185, 1627-1636, 2013.
 • [23] N. O. Güler, K. Çavuşoğlu, and E. Yalçın, “Allium cepa L.’ da Krom (K2Cr2O7)’un Toksik Etkilerinin Araştırılması” GBAD., 7 (3), 146-158, 2018.
 • [24] D. Kurt, K. Çavuşoğlu, and E. Yalçin, “Koruyucu Madde Paraben’in Allium cepa L.’daki Fizyolojik, Anatomik ve Sitogenetik Etkilerinin Araştırılması,” JIST., 8 (2), 65-71, 2018.
 • [25] Ü. Üstündağ, E. Yalçin, A. Acar, K. Yapar, and K. Çavuşoğlu, “Allium cepa L. (Soğan)’da Dithane’nın Sebep Olduğu Toksisite: Fizyolojik ve Sitogenetik Değerlendirme,” GBAD., 8 (1), 10-19, 2019.
 • [26] O. Macar, T. K. Macar, E. Yalçın, and K. Çavuşoğlu, “Investigation of the physiological and anatomical effects of Vanadium (V) toxicity on Allium cepa L.- Allium cepa L.’da Vanadyum (V) Toksisitesinin Fizyolojik ve Anatomik Etkilerinin Araştırılması,” in Karadeniz 1. Uluslararası Multidisipliner Bilimsel Çalışmalar Conf.(UBAK), Giresun, Türkiye, 2019, pp. 158.
 • [27] A. Paul , S. Nag, and K. Sinha, “Cytological effects of Blitox on root mitosis of Allium cepa L.”, Int. J. Sci. Res. Pub., 3(5), 2250-3153, 2013.
 • [28] E. Goujon, C. Richard, P. Goupil, and G. Ledoigt, “Cytotoxicity on Allium cepa of the two main sulcotrione photoproducts, xanthene-1,9-dione-3,4-dihydro-6-methylsulphonyl and 2-chloro-4-mesylbenzoic acid,” Pestic. Biochem. Physiol., 124, 37-42, 2015.
 • [29] N. Khanna, and S. Sharma, “Allium cepa root chromosomal aberration assay,” Ind. J. Pharm. Biol. Res., 1(3), 105-119, 2013.
Birincil Dil en
Konular Biyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7963-8204
Yazar: Dilek ÇAVUŞOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Kasım 2019

Bibtex @araştırma makalesi { sdufeffd584661, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7575}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {193 - 202}, doi = {10.29233/sdufeffd.584661}, title = {Cytogenetical and Physiological Effects of β-alanine Treatment in Alleviation of Salt-Induced Stress in Allium cepa L.}, key = {cite}, author = {Çavuşoğlu, Dilek} }
APA Çavuşoğlu, D . (2019). Cytogenetical and Physiological Effects of β-alanine Treatment in Alleviation of Salt-Induced Stress in Allium cepa L. . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi , 14 (2) , 193-202 . DOI: 10.29233/sdufeffd.584661
MLA Çavuşoğlu, D . "Cytogenetical and Physiological Effects of β-alanine Treatment in Alleviation of Salt-Induced Stress in Allium cepa L." . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 14 (2019 ): 193-202 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdufeffd/issue/50336/584661>
Chicago Çavuşoğlu, D . "Cytogenetical and Physiological Effects of β-alanine Treatment in Alleviation of Salt-Induced Stress in Allium cepa L.". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 14 (2019 ): 193-202
RIS TY - JOUR T1 - Cytogenetical and Physiological Effects of β-alanine Treatment in Alleviation of Salt-Induced Stress in Allium cepa L. AU - Dilek Çavuşoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29233/sdufeffd.584661 DO - 10.29233/sdufeffd.584661 T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 193 EP - 202 VL - 14 IS - 2 SN - -1306-7575 M3 - doi: 10.29233/sdufeffd.584661 UR - https://doi.org/10.29233/sdufeffd.584661 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi Cytogenetical and Physiological Effects of β-alanine Treatment in Alleviation of Salt-Induced Stress in Allium cepa L. %A Dilek Çavuşoğlu %T Cytogenetical and Physiological Effects of β-alanine Treatment in Alleviation of Salt-Induced Stress in Allium cepa L. %D 2019 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi %P -1306-7575 %V 14 %N 2 %R doi: 10.29233/sdufeffd.584661 %U 10.29233/sdufeffd.584661
ISNAD Çavuşoğlu, Dilek . "Cytogenetical and Physiological Effects of β-alanine Treatment in Alleviation of Salt-Induced Stress in Allium cepa L.". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 14 / 2 (Kasım 2019): 193-202 . https://doi.org/10.29233/sdufeffd.584661
AMA Çavuşoğlu D . Cytogenetical and Physiological Effects of β-alanine Treatment in Alleviation of Salt-Induced Stress in Allium cepa L.. SDÜFEFFD. 2019; 14(2): 193-202.
Vancouver Çavuşoğlu D . Cytogenetical and Physiological Effects of β-alanine Treatment in Alleviation of Salt-Induced Stress in Allium cepa L.. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi. 2019; 14(2): 193-202.