PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yoğun Bakımda Hasta Sağlık Bakım Kalitesini Geliştirebilir miyiz?

Yıl 2001, Cilt 8, Sayı 3, 20.03.2009

Öz

SüleymanDemirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2001 Eylül; 8(3) Yoğun Bakımda Hasta Sağlık Bakım Kalitesini Geliştirebilir miyiz? Füsun Eroğlu, Sadık Özmen, Alev Noyaner, Cemalettin Aydın Özet Yoğun Bakımda Hasta Sağlık Bakım Kalitesini Geliştirebilir miyiz? Sağlık bakım kalitesi, standart tutumla maksimum sağlık bakımı ve hasta kazancı sağlayıp geliştirmekle gerçekleşebilir. Hasta memnuniyetini etkileyen en önemli faktör sağlık bakım kalitesi olup, sadece hastanenin medikal çıktilarıyla ölçülebilir. Bu çalışmada Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesinde 2000 yılın­da izlenen hastalardan 152'si retrospektif olarak incelendi. Hastaların yoğun bakım ünitesinde kalış süreleri, hastalara yapılan konsültasyon sayıları, her hasta yatağına düşen hemşire sayısı ve hasta memnuniyetleri kaydedildi. Yoğun bakım ünitesinden çıktıktan sonra hastaların memnuniyeti 3 soru ile değerlendirildi. 53'ü kadın, 90'ı erkek, 9'u bebek ve çocuk olan 152 hastadan ölen hasta sayısının 52 ve mortalite oranının % 34.1 olduğu saptandı. Yoğun bakımda kalış süreleri; 70'i 0-2 gün, 54'ü 3-10 gün arası, 28'i 10 günden uzun olarak kaydedildi. Yoğun bakımda verilen tıbbi bakımdan memnuniyet oranının oldukça memnun (%63.15) ve memnun (%15.78) olmasına karşın kararsız (%5.26) olanlar ile memnun olmayanlar %13.15 oranında bulun­muştur. Kalite geliştirme programının başarılı olabilmesi için öncelikle kurumların çalışma standartlarının belirlen­mesi gerekir. Hasta bakım kalitesinden memnun olmayanlar ile kararsız kalanların memnuniyetsizliklerinin nedeni saptanmalı, varsa eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Hastanelerin en önemli birimlerinden olan Yoğun Bakım Ünitelerindeki hizmet kalitesini arttırmak; hem hekim-hemşire işbirliğinin sağlanması hem de mevcut insan kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasıyla başarılabilir. Anahtar Kelimeler: Yoğun Bakım, Hasta Sağlık Bakım Kalitesi. Absract Can We Improve The Health Çare Qualify Of Patient in Icu? The health çare quality can be achieved by providing and improving patient's achievement and maximum health çare quality in a Standard manner. The most important factor that effect patient's satisfaction is the health çare quality, which you can only measure to hospital's medical output. We retrospectively evaluated 152 patients who were admitted to ICU in Süleyman Demirel University in 2000. The length of staying in ICU, number of consultations, number of nurse for each bad and patient's satisfaction were evaluated. We asked 3 questions to assess the patient's satisfaction after the discharge from ICU. 53 of total 152 patients were women, 90 were men, 9 was baby and child, 52 was died and mortality rate has been found % 34.1. The length of staying in ICU recorded as; 70 patients 0-2 days, 54 patients 3-10 days, 28 patients longer than 10 days. The rate of satisfaction about medical çare in ICU recorded as higly satisfied (%63.15), satisfied (%15.78), indecision (%5.26) and not satisfied (%13.15). To sucsess in improving quality program, the institutions must determinate the standarts of their study. The patients who were not satisfied and in doubt, the reason must be determined and complete if any deficiency. Success in improving the çare quality of ICU as öne of the most important units of hospitals; is about the col-laberation betvveen doctor and nurse and using the human sources in the most productable way. Key Words: Intensive çare, Patient health çare quality.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Füsun EROĞLU Bu kişi benim


Sadık ÖZMEN Bu kişi benim


Alev NOYANER Bu kişi benim


Cemalettin AYDIN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 20 Mart 2009
Başvuru Tarihi 20 Mart 2009
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2001, Cilt 8, Sayı 3

Kaynak Göster

Vancouver Eroğlu F. , Özmen S. , Noyaner A. , Aydın C. Yoğun Bakımda Hasta Sağlık Bakım Kalitesini Geliştirebilir miyiz?. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2009; 8(3): -.

14791


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi/ Medical Journal of Süleyman Demirel Universty Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.