PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ISPARTA VE CİVARINDA TÜKETİLEN SULARIN İÇERİK VE SAĞLIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2012, Cilt 19, Sayı 3, 92 - 102, 30.09.2012

Öz

Suların içme, sulama veya kullanma suyu olarak kullanılabilmesi için, suyun içinde bulunan maddelerin belirli limitler arasında olması istenir. Birçok ülkede içme, kullanma, sulama suları ile ilgili standartlar ve kabul edilebilir sınır değerler belirlenmiştir. İçme suyu amaçlı kullanılacak sular sağlığa zararlı etkenlerden arınmış olmalıdır. Bu çalışmada Süleyman Demirel Üniversitesi'ne ait içme ve kullanma suları ile Isparta piyasasında satışı yapılan şişelenmiş suların kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri sağlık açısından değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler ulusal ve uluslararası içme suyu standartları ile karşılaştırılmış ve suların standartlara uyumlu olduğu belirlenmiştir. Ancak Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Kampüs deposunda F düzeyi standart değerlerin üzerinde ölçülmüştür. F değerinin 1,5 mg/l düzeyinin altına düşürülmesi ve gerekli kontrollerinin sık yapılması durumunda Isparta ve çevresinde kullanılan şişelenmiş sulara göre sağlık açısından daha yararlı olacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Süphandað, Þ. A., Uyguner, C.S., Bekbölet, M. Ýstanbul’da tüketilen ticari ve þebeke bazlý içme sularýnýn kimyasal ve spektroskopik profilleri. ÝTÜ dergisi, 2007, Su kirlenmesi kontrolü Cilt:17, Sayý:2, 23-35.
 • Dedeakayoðullarý, H. ve Önal, A. E. Çevre ve insan saðlýðý açýsýndan su ve analizinin önemi. Ýst. Týp Fak. Derg. 2009: 72: 65-70.
 • Velicangil S. Hekimler, Sanayi (iþ) Hekimleri, Diþ Hekimleri, Eczacýlar ve Saðlýk (Çevre) Mühendisleri için Koruyucu ve Sosyal Týp, Filiz Kitabevi, 1980: 126-150, 337,398.
 • Fýrat, M. Ýçme suyu ve saðlýðýmýz. Çevre ve çocuk saðlýðý sempozyumu, Ýstanbul, , 2002: 179-186,
 • Sawka, M.N., Cheuvront, S.N., and Carter, R. Human Water Needs, MPH Nutrition Reviews, 2005: Vol. 63, No. 6, (II) S30–S3.
 • Aðaoðlu, S., Ekici, K., Alemdar, S., Dede, S. Van ve Yöresi Kaynak Sularýnýn Mikrobiyolojik, Fiziksel ve Kimyasal Kaliteleri Üzerine Araþtýrmalar. Van Týp Dergisi: , 1999: 6 (2).
 • WHO Library Cataloguing-in-Publication DataGuidelines for drinking-water quality. 2011: 4th ed.
 • SB ÝTASHY, 2005. Saðlýk Bakanlýðý: Ýnsani Tüketim Amaçlý Sular Hakkýnda Yönetmelik 17.02.2005, 25730 sayýlý resmi gazete.
 • Ünlü, A., Çoban, F. Ve Tunç, M.S. Hazar gölü su kalitesinin fiziksel inorganik-kimyasal parametreler açýsýndan incelenmesi. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. 2008: Vol 23, No 1, 119-127.
 • WHO, 2003. World Health Organization. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases . Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation. Cenevre, Dünya Health Organization, (WHO Technical Report Series, No. 916).
 • Boyd, C. E., Tucker, C. S. Pond Aquaculture Water Quality Management., 1998. Kluwer Academic Publishers. 700p.
 • Tommasso, J. R. The toxicity of nitrogenous wastes to aquaculture animals. Rewiews of Fisheries Science 1994. 2:291-314.
 • Emerson, K., Russo, R. C., Lund, R. E., and Thurston, R. V. Aqueous ammonia equilibrium calculations: Effect of pH and temperature. Journal of the Fisheries Research Board of Canada. 1975. 32:2379-2388.
 • Þengül, F., Müezzinoðlu, A. Çevre Kimyasý. D.E.Ü. Çevre Mühendisliði Basým Ünitesi, 1993, Ýzmir.
 • Ünlü, A. Yeraltý suyu kirliliði ve kontrolü, Elazýð Bölgesi ve Yakýn Çevresinin Su Sorunlarý Paneli, Fýrat Üniversitesi Yayýnlarý, 1994: 39, 54, 68 s.
 • Giritoðlu, T. Ýçme suyu kimyasal analiz metodlarý, Ýller Bankasý Yayýnlarý, 1975: 18, 343 s.
 • Solak, C.N. Akçay (Muðla-Denizli)’ýn fiziko-kimyasal ve epilitik alg florasý yönünden incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Muðla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003:32, 34 s.
 • Sünter A.T. Ýçme ve Kullanma Sularýnýn Arýtýlmasý ve Dezenfeksiyonu. Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi, Halk Saðlýðý Anabilim Dalý, SAMSUN, 6. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi – 2009.
 • Dayýoðlu, H., Özyurt, M.S., Bingöl, N. ve Yýldýz, C., 2004. Kütahya Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Fiziksel Kimyasal ve Bakteriyolojik Özellikleri. DPÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004: 7. Sayý
 • Wallace, B., Lawson S. and Gates B., Recovery of TOC in the Presence of High Levels of Dissolved Inorganic Carbon: TOC Methods for Ground/Drinking Water Analysis, Application Note.
 • Örgev C. ve Ýnanç Ý. Doðal zeolit’in doðal kaynak sularýnda pH, iletkenlik ve sertlik özelliklerinin düzenleyicisi olarak kullanýmý. BÝYOMUT, 2004. 256- 257.
 • Shehata, A. M. and Ghandour, I. A. A map of natural florur in drinking water in Sudan. Odontostomatol- Trop, 1990. 13: 17-21.
 • J.K. Fawell et al. Fluoride in drinking-water Published in 2006 by IWA Publishing on behalf of the World Health Organization Provides information on the occurrence of fluoride in drinking-water, its health effects, ways of reducing excess levels and methods for analysis of fluoride in water.
 • Hapcýoglu B., Disci R., Demir L., Basak E., Guray O., Ozer N. Türkiye içme sularýnda florürün bölgesel daðýlýmý. Ýstanbul Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Dergisi, 1992, 26: 222-3.
 • Campase, V. M. Salt sensitivity in hypertension renal and cardiovasculer implications. Hypertension, 1994, 23:531-550.
 • Garzon, P. and Eisenberg, M.J. Variation in the mineral content of commercially available bottled waters: Ýmplications for health and disease. The American Journel of Medicine, 1998, 105:125-130.
 • Marx, A. and Neutra, R.R. Magnesium in drinking water and ischemic heart disease. Epidemiol., 1999, 19:258-272.
 • Durlach, J. Recommended dietary amounts of magnesium: Mg RDA. Magnesium Res., 1989, 2:195- 203.
 • Standard Methods, 2005. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 21st edition, In: Eaton, A.D., Clesceri, L.S., Rice, E.W., Greenberg, A.E. (eds), American Public Health Association, Washington, D.C.
 • Calmbach, L. AquaChem Computer Code-Version 3.7: Aqueous geochemical analyses, plotting and modelling. Waterloo Hydrogeologic, 1999, Waterloo, Ontario, Canada, 184 p.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Emin ŞAVİK>


Selma DEMER>


Ümit MEMİŞ Bu kişi benim


Duygu DOGUÇ>


Tuğba ÇALIŞKAN Bu kişi benim


Mehmet SEZER>


Fatih GÜLTEKİN>


Nevzat ÖZGÜR>

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2012
Gönderilme Tarihi 5 Mart 2012
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 19, Sayı 3

Kaynak Göster

Vancouver Şavik E. , Demer S. , Memiş Ü. , Doguç D. , Çalışkan T. , Sezer M. , Gültekin F. , Özgür N. ISPARTA VE CİVARINDA TÜKETİLEN SULARIN İÇERİK VE SAĞLIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2012; 19(3): 92-102.

14791


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi/ Medical Journal of Süleyman Demirel Universty Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.