Yıl 2020, Cilt 27 , Sayı 1, Sayfalar 67 - 78 2020-03-01

Career Preferences of Senior Students in Faculty of Medicine and Factors Affecting These Preferences
Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Kariyer Tercihleri ve Bu Tercihleri Etkileyen Faktörler

Funda İfakat TENGİZ [1] , Asya Banu BABAOĞLU [2]


A career, in general, is to show progress in a profession and, taking responsibility, gaining status and dignity. It is the development of activity, responsibility, attitude and behaviour of a person in professional life. Career opportunities at different levels in fundamental, internal and surgical sciences are awaiting Medical students after graduation. In this study, we aim to determine the career preferences of the last year students in the Faculty of Medicine and to determine the factors that affect these preferences.

Mixed research method and complementarity pattern were used in the study. Quantitative and qualitative data were collected simultaneously and the results of the other method were used to elaborate, present, increase and clarify the findings obtained from the other method. Focus group interviews and career preference questionnaire were used as data collection tools. The focus group interviews were analysed with content analysis. Interview transcripts were coded and categorised afterwards. Descriptive statistics and Fisher’s Exact Test were used in data analysis.

0f the participants, 60.9% (n = 28) were female and the mean age was 24.4 (± 1.9). Of the students, 66.7% (n = 30) planned to study in internal medicine after graduation, 28.9% (n = 13) in surgical medicine sciences, and 4.4% (n = 2) in fundamental science. None of the students wanted to continue their career as a general practitioner. Eighty-four per cent of the students stated that they want to work in public hospitals after graduation. “Lifestyle flexibility” and “acceptable working hours” were the factors that affected the career preference most. The factors that had the least impact on career choice were “family influence”, “necessity to spend time and money for continuous professional development” and “community perceived status”. Interest, ability, money, dignity, status, acceptable and manageable working conditions, narrow and focused and general area of application, score from medical specialty exam (TUS), professional satisfaction, relationships with patients and their relatives, ethical relations, international opportunities and career counselling, were determined as factors from focus group interviews, affecting career choice.

In order to support students' ability to make career planning according to their abilities and interests, and to ensure a balanced service distribution in the health field, besides the regulation of working conditions, the presence of positive role models and career counselling are gaining importance.

Kariyer, genel anlamıyla seçilen bir iş hattında ilerlemek ve bunun sonucunda sorumluluk üstlenmek, statü kazanmak ve saygınlık elde etmek anlamını taşımaktadır. Bir kişinin iş yaşantısındaki aktivite, sorumluluk, tutum ve davranışlarının gelişimidir. Tıp fakültesi öğrencilerini mezuniyet sonrası temel, dâhili ve cerrahi bilimler alanlarında farklı düzey ve statüde kariyer olanakları beklemektedir. Bu çalışmada Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin kariyer tercihlerinin ne olduğu ve bu tercihlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Çalışmada karma araştırma yöntemi ve tamamlayıcılık deseni kullanılmıştır. Nicel ve nitel veriler eş zamanlı toplanmış ve bir yöntemden elde edilen bulguların detaylandırılması, sunulması, artırılması ve açıklığa kavuşturulmasında diğer yöntemin sonuçları kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak odak grup görüşmeleri ve kariyer tercih anketi kullanılmıştır. Yapılan odak grup görüşmeleri içerik çözümlemesi ile analiz edilmiştir. Transkriptleri çıkarıldıktan sonra kodlanıp, kategorize edilmiştir. Veri analizinde tanımlayıcı istatistikler ve Fisher’s Exact Test kullanılmıştır.

Çalışmaya katılanların %60.9’u (n=28) kadın,  genel yaş ortalaması 24.4 (±1.9) idi. Öğrencilerin %66.7’si (n=30) mezuniyet sonrasında dâhili, %28.9’u (n=13) cerrahi tıp bilimleri, %4.4’ü (n=2) temel bilimleri seçmeyi planlıyordu. Hiçbir öğrenci meslek hayatına pratisyen hekim olarak devam etmek istemiyordu. Öğrencilerin %84.8’i mezuniyet sonrasında “kamu hastanelerinde” çalışmak istediklerini ifade etti. “Yaşam tarzı esnekliği” ve “Kabul edilebilir çalışma saatleri” kariyer tercihini en çok etkilediği ifade edilen faktörlerdendi. Kariyer tercihini en az etkilediği tespit edilen faktörler ise “aile isteği” ve  “sürekli mesleki gelişim için zaman ve para harcama zorunluluğu” ile “toplum tarafından algılanan statü” idi. Odak grup görüşmelerinden “ilgi, yetenek, para, saygınlık statü, kabul edilebilir ve yönetilebilir çalışma koşulları, dar ve odaklanmış ve genel uygulama alanı, TUS’dan alınan puan, mesleki tatmin, hastalar ve hasta yakınları ile ilişkiler, etik ilişkiler, yurtdışı olanaklar ve kariyer danışmanlığı” etkileyen faktörler olarak belirlenmiştir.

Öğrencilerin kariyer planlamalarını yetenek ve ilgi alanlarına göre yapabilmelerini desteklemek ve sağlık alanında dengeli bir hizmet dağılımı sağlamak için, çalışma koşullarının düzenlenmesi yanında, mezuniyet öncesi eğitimde olumlu rol modellerinin varlığı ve kariyer danışmanlığı önem kazanmaktadır. 

 • Türkay O, Eryılmaz B. “Kariyer Değerleri ve Kariyer Yolu Tercihleri İlişkisi: Türk Turizm Sektöründen Örnekler” Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) 2010, Sayı 24.
 • Can H, Akgün A ve Kavuncubaşı S. Kamu ve Özel Kesimde İnsan Kaynakları Yönetimi, 4.Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara; 1998.
 • Baruch Y. Managing Careers Theory and Practice, Prentice Hall, London; 2004.
 • Mignonac K ve Herrbach O. “Managing Individual Career Aspirations and Corporate Needs: a Study of Software Engineers in France”, Journal of Engineering and Technology Management, 2003; 20(3): 205–230.
 • Genç G, Kaya A, Genç M. “İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkiyen Faktörler”. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007; 8(14), 49–63.
 • Brown, D. “The Role of Work and Cultural Values in Occupational Choice, Satisfaction, and Success: A Theoretical Statement”. Journal of Counseling & Development, 2002; 80, 48-56.
 • Paa HK, ve McWhirter EH. “Perceived Influences on High School Students' Current Career Expectations”. The Career Development Quarterly; 2000; 49 (1), 29-45.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2017. İVOGSAN Ankara, 2018. ISBN: 978-975-590-697-3
 • Messinger CJ, Hafler J, Khan MA, Long T. “ Recent Trends in Primary Care Interest and Career Choices Among Medical Students at an Academic Medical Instution” Teaching and Learning in Medicine, 2017; 29:1, 42-51,
 • Schoonenboom J, Johnson RB. “How to Construct a Mixed Methods Research Design”. Köln Z Soziol. 2017; (Suppl 2) 69:107–131.
 • Baki A, Gökçek T. “Karma Yöntem Araştırmalarına Genel Bir Bakış”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 2012; Cilt:11 Sayı: 42, 001-021.
 • Bisi-Onyemaechi A, Okwesili I, Odetunde O, C Onyemaechi N, Okwara B, & Omoke N. Specialty choices: Patterns and determinants among medical undergraduates in Enugu Southeast Nigeria. Nigerian Journal of Clinical Practice, 2018; 20(11), 1474.
 • Azizzadeh A, McCollum CH, Miller CC, Holliday KM, Shilstone HC, & Lucci A. Factors influencing career choice among medical students interested in surgery. Current Surgery, 2003; 60(2), 210–213.
 • Hashmi NR, Daud S, Manzoor I, Maqsood S, Aizaz S, Siddiqui D, & Baig S. Factors Affecting Medical Specialty Preferences and Associated Gender Differences in Fourth Year Mbbs Students. JPMI: Journal of Postgraduate Medical Institute, 2010; 24(2), 101–107.
 • Kleinert R, Fuchs C, Romotzky V, Knepper L, Wasilewski ML, Schröder W, Leers J. Generation Y and surgical residency - Passing the baton or the end of the world as we know it? Results from a survey among medical students in Germany. PloS One, 2017; 12(11), e0188114.
 • Cockerham WT, Cofer JB, Biderman MD, Lewis PL, Roe SM. Is there declining interest in general surgery training? Current Surgery, 2004; 61(2), 231–235.
 • Guraya SY, Almaramhy HH. Mapping the factors that influence the career specialty preferences by the undergraduate medical students. Saudi Journal of Biological Sciences, 2018; 25(6), 1096–1101.
 • Kawamoto R, Ninomiya D, Kasai Y, Kusunoki T, Ohtsuka N, Kumagi T, Abe M. Gender difference in preference of specialty as a career choice among Japanese medical students. BMC Medical Education, 2016; 16(1), 1–8.
 • Bittaye M, Odukogbe ATA, Nyan O, Jallow B, Omigbodun AO. Medical students’ choices of specialty in The Gambia: the need for career counseling. BMC Medical Education, 2012; 12(1), 72.
 • Gibis B, Heinz A, Jacob R, Müller CH. The career expectations of medical students: findings of a nationwide survey in Germany. Deutsches Arzteblatt International, 2012; 109(18), 327–332.
 • Blissett S, Law C, Morra D, Ginsburg S. The Relative Influence of Available Resources During the Residency Match: A National Survey of Canadian Medical Students. Journal of Graduate Medical Education, 2011; 3(4), 497–502.
 • Saigal P, Takemura Y, Nishiue T, Fetters MD. Factors considered by medical students when formulating their specialty preferences in Japan: findings from a qualitative study. BMC Medical Education, 2007; 7, 31.
 • Imran S, Khola N, Nadia K, Riasat Al N, Kauser Aftab K, Farhan Muhammad Q. Reasons for Choosing Specialty After Graduation Among Students of a Private Medical College in Pakistan. Pakistan Journal of Public Health, 2018; 7(2), 90–94.
 • Al-Fouzan R, Al-Ajlan S, Marwan Y, Al-Saleh M. Factors affecting future specialty choice among medical students in Kuwait. Medical Education Online, 2012; 17(1), 19587.
 • Morra DJ, Regehr G, Ginsburg S. Medical students, money, and career selection: students’ perception of financial factors and remuneration in family medicine. Family Medicine, 2009; 41(2), 105–110.
 • Dikici MF, Yaris F, Topsever P, Tuncay Muge F, Gurel FS, Cubukcu M, et al. Factors affecting choice of specialty among first‑year medical students of four universities in different regions of Turkey. Croat Med J; 2008; 49:415‑20.
 • Mariolis A, Mihas C, Alevizos A, Gizlis V, Mariolis T, Marayiannis K, Creatsas G. General Practice as a career choice among undergraduate medical students in Greece. BMC Medical Education, 2007; 7(1), 15.
 • Santos Suárez J, Santiago Alvarez M, Alonso Hernández P, Alonso Llamas M, Merladet Artiacha E, Corrales Fernández E. Family medicine: the Cinderella of undergraduate studies? Study of the views of medical students about the speciality of family and community medicine. Atencion Primaria, 2001; 27(5), 324–330.
 • O’Connor MI. Medical School Experiences Shape Women Students’ Interest in Orthopaedic Surgery. Clinical Orthopaedics and Related Research, 2016; 474(9), 1967–1972.
 • Durak HI, Avanoğlu A. Factors Influencing the Choice of Pediatric Surgery as a Medical Career Among Turkish Pediatric Surgeons and Residents. Turkiye Klinikleri J Med S Sci. 2011; 31(2): 450-4.
 • Combs SE, Kessel C, Berberat PO, Atkinson MJ. Students’ expectations in an international Master of Science course in radiation biology. International Journal of Radiation Biology. 2019; VOL. 95, NO. 2, 233–237.
 • Osborn HA, Glicksman JT, Brandt MG, Doyle PC, Fung K. Primary care specialty career choice among Canadian medical students-understanding the factors that influence their decisions. Can Fam Physician; 2017; 63:e107-13.
 • Dorsey ER, Jarjoura D, Rutecki GW. The influence of controllable lifestyle and sex on the specialty choices of graduating U.S. medical students, 1996-2003. Academic Medicine : Journal of the Association of American Medical Colleges, 2005; 80(9), 791–796.
 • Cleland J, Johnston PW, French FH, Needham G. Associations between medical school and career preferences in Year 1 medical students in Scotland. Medical Education, 2012; 46(5), 473–484.
 • Han X, Wang Y, Zhao J, Pan H, Yu J. Examining influence of violence against physicians on Chinese medical students’ career choice. Chinese Medical Journal, 2014; 127(24), 4287–4289.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8491-9190
Yazar: Funda İfakat TENGİZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Asya Banu BABAOĞLU
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 3 Mayıs 2019
Kabul Tarihi : 21 Ağustos 2019
Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { sdutfd560350, journal = {SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-7416}, eissn = {2602-2109}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {27}, pages = {67 - 78}, doi = {10.17343/sdutfd.560350}, title = {Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Kariyer Tercihleri ve Bu Tercihleri Etkileyen Faktörler}, key = {cite}, author = {TENGİZ, Funda İfakat and BABAOĞLU, Asya Banu} }
APA TENGİZ, F , BABAOĞLU, A . (2020). Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Kariyer Tercihleri ve Bu Tercihleri Etkileyen Faktörler. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 27 (1) , 67-78 . DOI: 10.17343/sdutfd.560350
MLA TENGİZ, F , BABAOĞLU, A . "Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Kariyer Tercihleri ve Bu Tercihleri Etkileyen Faktörler". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 27 (2020 ): 67-78 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdutfd/issue/52788/560350>
Chicago TENGİZ, F , BABAOĞLU, A . "Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Kariyer Tercihleri ve Bu Tercihleri Etkileyen Faktörler". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 27 (2020 ): 67-78
RIS TY - JOUR T1 - Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Kariyer Tercihleri ve Bu Tercihleri Etkileyen Faktörler AU - Funda İfakat TENGİZ , Asya Banu BABAOĞLU Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17343/sdutfd.560350 DO - 10.17343/sdutfd.560350 T2 - SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 78 VL - 27 IS - 1 SN - 1300-7416-2602-2109 M3 - doi: 10.17343/sdutfd.560350 UR - https://doi.org/10.17343/sdutfd.560350 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Kariyer Tercihleri ve Bu Tercihleri Etkileyen Faktörler %A Funda İfakat TENGİZ , Asya Banu BABAOĞLU %T Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Kariyer Tercihleri ve Bu Tercihleri Etkileyen Faktörler %D 2020 %J SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi %P 1300-7416-2602-2109 %V 27 %N 1 %R doi: 10.17343/sdutfd.560350 %U 10.17343/sdutfd.560350
ISNAD TENGİZ, Funda İfakat , BABAOĞLU, Asya Banu . "Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Kariyer Tercihleri ve Bu Tercihleri Etkileyen Faktörler". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 27 / 1 (Mart 2020): 67-78 . https://doi.org/10.17343/sdutfd.560350
AMA TENGİZ F , BABAOĞLU A . Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Kariyer Tercihleri ve Bu Tercihleri Etkileyen Faktörler. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2020; 27(1): 67-78.
Vancouver TENGİZ F , BABAOĞLU A . Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Kariyer Tercihleri ve Bu Tercihleri Etkileyen Faktörler. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2020; 27(1): 78-67.