Yıl 2020, Cilt 27 , Sayı 1, Sayfalar 85 - 96 2020-03-01

ISTANBUL UNIVERSITY ISTANBUL MEDICAL FACULTY DEFICIENCY AND SOLUTION PROPOSALS DETECTED IN FORENSIC PATIENTS ADMITTED TO A TRAUMA AND EMERGENCY SURGERY OUTPATIENT CLINIC

Cüneyt Destan CENGER [1] , Ali Fuat Kaan GÖK [2] , Beslen GÖKSOY [3] , Mehmet İLHAN [4] , Birgül Tüzün [5] , Nadir Arıcan [6] , Cemalettin Ertekin [7] , Şebnem Korur Fincancı [8]


Amaç: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 24 saat hizmet veren Travma ve Acil Cerrahi Polikliniği’nde düzenlenen adli raporların genelge, rehber, tıbbi yaklaşım ve tıp etiği çerçevesinde değerlendirilmesi ve bu kapsamda adli rapor standardizasyonunun tartışılması amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntem: 01.07.2014-30.06.2017 tarihleri arasında çalışmacılar tarafından İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Travma ve Acil Cerrahi Polikliniği’nde başvuran erişkin ve çocuk olgulara ait adli olgular ve adli raporların değerlendirilmesi yapıldı.

Bulgular: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Travma ve Acil Cerrahi Polikliniği’ne 01.07.2014-30.06.2017 tarihleri arasında 21500 hastanın başvurduğu, 5399 (%25.1) adli rapor düzenlendiği tespit edilmekle birlikte bunların hastane arşivinden 4989’una ulaşılarak değerlendirilmeye dahil edildi. Bu raporların 25’inin (% 0.5) okunamaması nedeni ile çalışma dışı bırakıldı. Değerlendirmeler 4964 adli rapor üzerinden yapıldı.

Adli raporların olay türlerine göre ilk sırada % 39.5 oranında trafik kazası, ikinci sırada % 31.2 oranla künt travmatik etkili eylem ve üçüncü sırada ise % 9 oranla kesici delici alet yaralanması sonucu meydana geldiği belirlenmiştir. Başvuruya yönelik değerlendirildiğinde; % 96.6’sında başvuru tarihi, % 95.2’sinde başvuru saatinin, % 5.5’unda başvuru şeklinin olduğu belirlendi. Çalışmaya dahil edilen adli raporların % 88.3'ünde olay tarihi, % 81.3'ünde olay saati, %12.9’unda olay öyküsünün kayıtlı olduğu saptandı.  Adli raporlarda rapor numarası, rapor tanzim tarihi-saati, muayeneye gönderilme nedeni, muayene edilenin kimlik bilgileri, olay öyküsü, muayene tarihi-saati, lezyonların yerleri, lezyon boyutları gibi özelliklerin kaydında eksikliklerin olduğu belirlenmiştir.

Tartışma:

Adli olguların saptanmasında ve bildiriminde tam, doğru ve kurallara uygun bir muayenenin yapılması, muayene sonucunda tespit edilen bulguların anlaşılabilir bir şekilde belirtilmesi ve düzenlenecek adli raporun hukuki standartlara göre olması adalet sisteminin hızlı ve doğru bir şekilde işlemesine neden olmaktadır. Hekimlerin, TCK’nun adli olgularla ilgili maddelerine göre ayrıntılı değerlendirme yapmaları ve standart uygulamaları kullanarak adli rapor düzenlemeleri gerekmektedir. Hekimlerin, bu alanda hizmet içi eğitim programlarına “Adli olgu, Adli Rapor Düzenlenmesi” konusunun yanı sıra temel kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişikliklerin eklenmesi, bu eğitimlerin periyodik olarak yapılması ile Üniversitemiz Travma ve Acil Cerrahi Polikliniği’nde düzenlenen adli raporlardaki hataları azaltacağı ve standartlara daha uygun adli raporların düzenlenmesinin sağlanabileceği kanısına varılmıştır.

Adli rapor;, adli tıp, hekim, eğitim
 • References1. Türkmen N, Akgöz S, Çoltu A, Ergin N. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Adli Olguların Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005;31 (1)25-9.
 • References2. Tüzün B, Elmas İ, Akkay E. Adli rapor düzenlenme zorunluluğuna hekimlerin yaklaşımı: Anket çalışması. Adli Tıp Bülteni 1998; 3(1)27-31. References3. Arıkan H. T.C. Anayasası- Türk Ceza Kanunu- Ceza Mahkemesi Kanunu: İstanbul 2005 1. Baskı. 322.
 • References4. Özaslan A, Kolusayın Ö. Hekimin Yasal Sorumlulukları. Adli Tıp Ders Kitabı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, İstanbul 2011; s:13-40.
 • References5. Adli Tıp Uzmanları Derneği. Birinci Basamak İçin Adli Tıp El Kitabı. Ankara. Polat Matbaası. 1999: 14-6. 90.s:114-5.
 • References6. Adli tabiplik hizmetlerinin yürütülmesinde uyulacak esaslar. Sağlık Bakanlığı-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Genel Tarihi: 22.09.2005, Sayı: B.10.0.TSH.013.003-13292. http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=95&itemid=35.) (Erişim tarihi: 06.05.2017).
 • References7. Gündoğmuş ÜN, Balcı Y, Akın M. TC Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanan yaralama suçlarının adli tıp açısından değerlendirilmesi. Haziran-2013
 • References8. 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun http://www. mevzuat. Adalet.gov.tr/htlm/451.htlm.
 • References9. Canbaz K. İlk ve Acil Yardım Tedavi Basamağında Adli olguların Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Uzmanlı Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi.1998.
 • References10. Serinkan M, Türkçüer İ, Acar K, Özen M. Acil Servis hekimleri tarafından düzenlenen adli raporların eksiklikler ve yanlışlıklar yönünde değerlendirilmesi. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011;17 (1):23-8.
 • References11. Bozkurt S, Daraoğlu V, Okumuş M, Savrun A, Karanfil R, Gök AA. Acil Serviste Düzenlenen Adli Raporların Uygunluğunun Değerlendirilmesi ve Tespit Edilen Eksiklikler. J Clin Anal Med 2015;(3):331-4.
 • References12. Keten A, İçme F, Eser M, Kılınç İ, Tümer AR. Acil Serviste Düzenlenen Adli Raporların TCK Kapsamında Değerlendirilmesi, Turkish Medical Journal 2011; (5)3: 94-9.
 • References13. Korkmaz T, Kahramansoy N, Erkol Z, Sarıçil F, Kılıç A. Acil Servise Başvuran Adli Olguların ve Düzenlenen Adli Olguların Değerlendirilmesi. Haseki Tıp Bülteni 2012; 50;1:14-20.
 • References14. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitim Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 78, 2012 Ed: Prof. Dr. Gürsel ÇETİN, Uzm. Dr. Ahsen KAYA 2012, bölümü yazan Prof. Dr. Gürsel ÇETİN, s: 22-31.
 • References15. Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği Resmi Gazete tarihi: 01.08.1998 Resmi Gazete sayısı: 23420, Madde 24 (Değişik tarihi: 08.05.2014, Resmi Gazete sayısı: 28994).
 • References16. Kahya İ.İstanbul ili üç büyük devlet hastanesi Acil servislerinde muayeneleri yapılan ve Adli raporları düzenlenen olgularda adli tıbbi yaklaşım ve kayıt sisteminin irdelenmesi. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitisü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi. 2005.
 • References17. Turla A, Aydın B, Sataloğlu N. Acil Serviste düzenlenen adli raporlardaki hata ve eksiklikler Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi 2009;15(2):180-4.
 • References18. Akıncı GE, Şahin E, Şimşek I, Çakmakçı G, Şener AE. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Acil Servisi’nde 2013 yılında düzenlenen adli bildirim raporlarının Değerlendirilmesi. 14-16 Mayıs 2014. XVI. Öğrenci Sempozyumu Çalışma Grubu Sunumları (Sözel sunum 20)
 • References19. Ocak S, İnanıcı M.A. Marmara Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’nde düzenlenen Adli raporların değerlendirilmesi. Yıllık Adli Tıp Toplantıları-2002 kitabı Antalya 16-19 Mayıs 2002; s:152-6.
 • References20. Mutlu Kukul Güven F, Bütün C, Yücel Beyaztaş F, Eren ŞH, Korkmaz İ. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Başvuran Adli Olguların Değerlendirilmesi. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2009;10(3):23-8.
 • References21. Çoltu MA, Durak D, Fedakar R. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’nde Düzenlenen Adli Rapor Formlarının Değerlendirilmesi, Adli Tıp Bülteni, 5 (1): 36 - 40.
 • References22. Türk Ceza Kanunu Madde 276 Resmi Gazetede kabul tarihi 26.09.2004.
 • References23. Zeren C, Karakuş A, Çelikel A, Çalışkan K, Aydoğan A, Karanfil R et al. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Adli Olguların Değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2011; cilt 2 sayı 7.
 • References24. Özaslan A. Rapor Türleri ve Hazırlama Teknikleri. Adli Tıp Ders Kitabı (içinde), İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları Rektörlük No:4898, İstanbul Üniversitesi Basım ve Yayınevi Müdürlüğü, İstanbul, 2011; s.595-611.
 • References25. Çolak B, Demirbaş İ, Albayrak Ü, Geçici Adli Raporların Önemi: Olgu Sunumu. STED Dergisi 2005;14: 161-4.
 • References26. Eroğlu SE, Toprak SN, Karataş AD, Onur Ö, Özpolat Ç, Salçın E et al. Acil Hekimi için “Geçici” Adli Raporların Anlamı Nedir? Kendini Koruma ? Önyargı ? Alışkanlık ? Tr J Emerg Med 2013;13 (1):13-8.
 • References27. Tümer AR, Hancı İH. Adli Raporlar ve Cerrahi Hekimleri. Ulusal Cerrahi Derg. 2002; 18(2) :112-7.Demirci Ş, Günaydın G, Doğan H, Aynacı Y, Deniz İ. Adli rapor düzenlemede uygulamalı eğitimin önemi. Adli Tıp Dergisi 2007;21 (1):10-4.
 • References28. Demirci Ş, Günaydın G, Doğan H, Aynacı Y, Deniz İ. Adli rapor düzenlemede uygulamalı eğitimin önemi. Adli Tıp Dergisi 2007;21 (1):10-4. References29. Bilgin UE, Meral O, Koçak A, Aktaş EÖ, Kıyan S, Altuncı YA. 2011 yılında trafik kazası sonucu Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine başvuran hastaların adli tıbbi boyutuyla incelenmesi. Ege Journal of Medicine 2013;52(2):93-9.
 • References30. Yavuz Y, Yürümez Y, Küçüker H, Demirel R, İkizceli İ, Akdur O. Acil Tıp Hekimlerinin Adli Rapor Düzenlenmesi ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi. Tr J Emerg Med 2004; 4(2), 64 - 7.
Birincil Dil en
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Cüneyt Destan CENGER (Sorumlu Yazar)
Kurum: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Yazar: Ali Fuat Kaan GÖK

Yazar: Beslen GÖKSOY

Yazar: Mehmet İLHAN

Yazar: Birgül Tüzün

Yazar: Nadir Arıcan

Yazar: Cemalettin Ertekin

Yazar: Şebnem Korur Fincancı

Tarihler

Başvuru Tarihi : 24 Temmuz 2019
Kabul Tarihi : 8 Ekim 2019
Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { sdutfd596289, journal = {SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-7416}, eissn = {2602-2109}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {27}, pages = {85 - 96}, doi = {10.17343/sdutfd.596289}, title = {ISTANBUL UNIVERSITY ISTANBUL MEDICAL FACULTY DEFICIENCY AND SOLUTION PROPOSALS DETECTED IN FORENSIC PATIENTS ADMITTED TO A TRAUMA AND EMERGENCY SURGERY OUTPATIENT CLINIC}, key = {cite}, author = {CENGER, Cüneyt Destan and GÖK, Ali Fuat Kaan and GÖKSOY, Beslen and İLHAN, Mehmet and Tüzün, Birgül and Arıcan, Nadir and Ertekin, Cemalettin and Korur Fincancı, Şebnem} }
APA CENGER, C , GÖK, A , GÖKSOY, B , İLHAN, M , Tüzün, B , Arıcan, N , Ertekin, C , Korur Fincancı, Ş . (2020). ISTANBUL UNIVERSITY ISTANBUL MEDICAL FACULTY DEFICIENCY AND SOLUTION PROPOSALS DETECTED IN FORENSIC PATIENTS ADMITTED TO A TRAUMA AND EMERGENCY SURGERY OUTPATIENT CLINIC. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 27 (1) , 85-96 . DOI: 10.17343/sdutfd.596289
MLA CENGER, C , GÖK, A , GÖKSOY, B , İLHAN, M , Tüzün, B , Arıcan, N , Ertekin, C , Korur Fincancı, Ş . "ISTANBUL UNIVERSITY ISTANBUL MEDICAL FACULTY DEFICIENCY AND SOLUTION PROPOSALS DETECTED IN FORENSIC PATIENTS ADMITTED TO A TRAUMA AND EMERGENCY SURGERY OUTPATIENT CLINIC". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 27 (2020 ): 85-96 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdutfd/issue/52788/596289>
Chicago CENGER, C , GÖK, A , GÖKSOY, B , İLHAN, M , Tüzün, B , Arıcan, N , Ertekin, C , Korur Fincancı, Ş . "ISTANBUL UNIVERSITY ISTANBUL MEDICAL FACULTY DEFICIENCY AND SOLUTION PROPOSALS DETECTED IN FORENSIC PATIENTS ADMITTED TO A TRAUMA AND EMERGENCY SURGERY OUTPATIENT CLINIC". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 27 (2020 ): 85-96
RIS TY - JOUR T1 - ISTANBUL UNIVERSITY ISTANBUL MEDICAL FACULTY DEFICIENCY AND SOLUTION PROPOSALS DETECTED IN FORENSIC PATIENTS ADMITTED TO A TRAUMA AND EMERGENCY SURGERY OUTPATIENT CLINIC AU - Cüneyt Destan CENGER , Ali Fuat Kaan GÖK , Beslen GÖKSOY , Mehmet İLHAN , Birgül Tüzün , Nadir Arıcan , Cemalettin Ertekin , Şebnem Korur Fincancı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17343/sdutfd.596289 DO - 10.17343/sdutfd.596289 T2 - SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 96 VL - 27 IS - 1 SN - 1300-7416-2602-2109 M3 - doi: 10.17343/sdutfd.596289 UR - https://doi.org/10.17343/sdutfd.596289 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi ISTANBUL UNIVERSITY ISTANBUL MEDICAL FACULTY DEFICIENCY AND SOLUTION PROPOSALS DETECTED IN FORENSIC PATIENTS ADMITTED TO A TRAUMA AND EMERGENCY SURGERY OUTPATIENT CLINIC %A Cüneyt Destan CENGER , Ali Fuat Kaan GÖK , Beslen GÖKSOY , Mehmet İLHAN , Birgül Tüzün , Nadir Arıcan , Cemalettin Ertekin , Şebnem Korur Fincancı %T ISTANBUL UNIVERSITY ISTANBUL MEDICAL FACULTY DEFICIENCY AND SOLUTION PROPOSALS DETECTED IN FORENSIC PATIENTS ADMITTED TO A TRAUMA AND EMERGENCY SURGERY OUTPATIENT CLINIC %D 2020 %J SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi %P 1300-7416-2602-2109 %V 27 %N 1 %R doi: 10.17343/sdutfd.596289 %U 10.17343/sdutfd.596289
ISNAD CENGER, Cüneyt Destan , GÖK, Ali Fuat Kaan , GÖKSOY, Beslen , İLHAN, Mehmet , Tüzün, Birgül , Arıcan, Nadir , Ertekin, Cemalettin , Korur Fincancı, Şebnem . "ISTANBUL UNIVERSITY ISTANBUL MEDICAL FACULTY DEFICIENCY AND SOLUTION PROPOSALS DETECTED IN FORENSIC PATIENTS ADMITTED TO A TRAUMA AND EMERGENCY SURGERY OUTPATIENT CLINIC". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 27 / 1 (Mart 2020): 85-96 . https://doi.org/10.17343/sdutfd.596289
AMA CENGER C , GÖK A , GÖKSOY B , İLHAN M , Tüzün B , Arıcan N , Ertekin C , Korur Fincancı Ş . ISTANBUL UNIVERSITY ISTANBUL MEDICAL FACULTY DEFICIENCY AND SOLUTION PROPOSALS DETECTED IN FORENSIC PATIENTS ADMITTED TO A TRAUMA AND EMERGENCY SURGERY OUTPATIENT CLINIC. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2020; 27(1): 85-96.
Vancouver CENGER C , GÖK A , GÖKSOY B , İLHAN M , Tüzün B , Arıcan N , Ertekin C , Korur Fincancı Ş . ISTANBUL UNIVERSITY ISTANBUL MEDICAL FACULTY DEFICIENCY AND SOLUTION PROPOSALS DETECTED IN FORENSIC PATIENTS ADMITTED TO A TRAUMA AND EMERGENCY SURGERY OUTPATIENT CLINIC. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2020; 27(1): 96-85.