Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Seatific Dergisi, yayın etiğinde en yüksek standartları korumayı taahhüt eder ve Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan Bilimsel Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama İlkelerine uyar.

Seatific Dergisi'ne yayınlanmak üzere gönderilen yazılarda işlenen konular Seatific Dergisi'nin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır. Yalnızca her bir yazar tarafından onaylanmış ve daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye gönderilmemiş yazılar değerlendirilmek üzere kabul edilir.
Seatific Dergisi'ne gönderilen makalelerde bir yazarın adının çıkarılması, eklenmesi veya yerinin değiştirilmesi, beyan edilen tüm yazarlardan yazılı izin alınmasını gerektirir.

İntihal, çoğaltma, yazarlık sahtekarlığı / yazarlık iddiasının reddedilmesi, araştırma/veri uydurma, tek çalışmadan çoğaltılmış yayınlar, telif haklarının ihlali ve çıkar çatışması etik dışı davranışlar olarak kabul edilir. Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından kaldırılacaktır. Bu aynı zamanda yayın sonrası tespit edilen olası hatalı uygulamaları da kapsamaktadır.

İntihal

Ön kontrolü geçen makaleler iThenticate yazılımı kullanılarak intihal taramasından geçirilir. İntihal veya yazarın kendi çalışmasının intihali tespit edilirse yazarlar bilgilendirilecektir. Gerekirse, editörler herhangi bir hakem değerlendirmesi veya üretim aşamasında intihal kontrolü için bir makaleyi yeniden gönderebilir. Yüksek bir benzerlik puanı, kabulden önce veya sonra bir makalenin reddedilmesine yol açabilir. Makalenin türüne bağlı olarak genel benzerlik puanının genellikle %10'dan az olması beklenir.

Çift Kör Hakem Değerlendirmesi

İntihal kontrolünden sonra, uygun bulunan makaleler baş editör tarafından özgünlük, metodoloji, ele alınan konunun önemi ve Seatific Dergisi'nin kapsamına uygunluk açısından değerlendirilir. Editör, gönderilen makalelerin adil bir çift-kör hakem değerlendirmesinden geçmesini sağlar, ardından resmi kuralları karşılayan makaleler değerlendirilmek üzere en az iki ulusal/uluslararası hakeme teslim edilir; daha sonra yazarlar hakemlerin talepleri doğrultusunda gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra editör yayın için yeşil ışık yakar.

Araştırma Etiği

 • Seatific Dergisi, araştırma etiği konusunda en yüksek standartlara bağlıdır ve aşağıda tanımlanan uluslararası araştırma etiği ilkelerini takip eder. Yazarlar, makalelerinin etik kurallara uygunluğunu sağlamaktan sorumludur.
 • Araştırma tasarlanırken, gözden geçirilirken ve yürütülürken dürüstlük, kalite ve şeffaflık ilkeleri korunmalıdır.
 • Araştırma ekibi ve katılımcılar, araştırmanın amacı, yöntemleri, olası kullanımları ve gereklilikleri ile katılımın riskleri hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir.
 • Araştırma katılımcıları tarafından sağlanan bilgilerin gizliliği ve katılımcıların gizliliği sağlanmalıdır. Araştırma, katılımcının özerkliğini ve saygınlığını koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.
 • Araştırma katılımcıları, herhangi bir zorlama olmaksızın araştırmaya gönüllü olarak katılmalıdır.
 • Katılımcıların zarar görmesi önlenmelidir. Araştırma, katılımcıların herhangi bir riske maruz kalmayacağı şekilde planlanmalıdır.
 • Araştırmanın bağımsızlığı açık olmalı ve her türlü çıkar çatışması açıklanmalıdır.
 • İnsan deneklerle yapılan deneysel çalışmalar için, araştırmaya katılmaya karar veren katılımcılardan yazılı bilgilendirilmiş onam alınmalıdır. Çocuklar, vesayet altındakiler veya yasal olarak akli dengesini yitirmiş kabul edilenler söz konusu olduğunda, yasal vasiden onay alınmalıdır.
 • Herhangi bir kurum veya kuruluşta yürütülecek çalışmalar için bu kurum veya kuruluştan onay alınmalıdır.
 • İnsan deneklerle yapılan çalışmalar için, makalenin yöntem bölümünde katılımcılardan bilgilendirilmiş onam alındığı ve çalışmanın yapılacağı kurumun etik kurul onay kurulundan izin alındığı belirtilmelidir.

Yazarların Sorumlulukları

Yazarlar, makalelerinin bilimsel ve etik standartlara ve kurallara uygun olmasını sağlamaktan sorumludur. Yazarlar ayrıca gönderilen çalışmanın orijinalliğini sağlamalıdırlar. Yazarlar, makalenin daha önce başka bir yerde yayınlanmadığını ve şu anda başka bir dilde olsa bile başka bir yerde yayınlanmak üzere değerlendirilmediğini belgelemelidir. Geçerli telif hakkı yasalarına ve sözleşmelerine uyulmalıdır. Telif hakkıyla korunan materyaller (örneğin, tablolar, şekiller veya genişletilmiş alıntılar) yalnızca uygun izin ve kaynak gösterilerek çoğaltılabilir. Diğer yazarlardan, katkıda bulunanlardan veya kaynaklardan alınan her türlü çalışma veya söz uygun şekilde alıntılanmalı ve referans gösterilmelidir.

Gönderilen bir makalenin tüm yazarları, makaleye doğrudan bilimsel ve akademik katkı sağlamış olmalıdır. Orijinal bir araştırma makalesinin yazarı veya yazarları, çalışmanın kavramsallaştırılması ve tasarımı; veri toplama; veri analizi; makalenin yazılması; makalenin eleştirel bir bakış açısıyla gözden geçirilmesi; ve çalışmanın planlanması, yürütülmesi ve/veya revize edilmesine önemli ölçüde dahil olan kişi veya kişiler olarak tanımlanır. Fon sağlama, veri toplama veya araştırma grubunun denetimi, yazar olarak kabul edilmek için tek başlarına yetersiz roller olarak kabul edilir. Yazar veya yazarlar yukarıda açıklanan tüm bu kriterleri karşılamalıdır. Bir makalenin yazar listesindeki isimlerin sırası ortak bir karar olmalı ve Telif Hakkı Sözleşmesi Formunda belirtilmelidir. Yazarlık kriterlerini karşılamayan ancak çalışmaya katkıda bulunan kişiler teşekkür bölümünde yer almalıdır. Teknik destek sağlayan, yazıma yardımcı olan, genel destek sağlayan veya materyal ya da finansal destek sağlayan kişiler teşekkür bölümünde belirtilmesi gereken kişilere örnektir.

Tüm yazarlar, araştırmanın sonuçlarını veya bilimsel hükümlerini potansiyel olarak etkileyebilecek mali ilişkiler, çıkar çatışmaları veya rakip çıkarlarla ilgili her türlü konuyu açıklamalıdır.

Bir yazar, kendi yayınlanmış makalesinde önemli bir hata veya yanlışlık fark ettiğinde, hataların tekzibi veya düzeltilmesi için derhal Baş Editör ile iş birliği yapmakla yükümlüdür.

Editör ve Hakem Sorumlulukları

Baş Editör, makaleleri yazarların etnik kökeni, cinsiyeti, cinsel yönelimi, vatandaşlığı, dini inançları veya siyasi felsefesine bakmaksızın bilimsel içerikleri açısından değerlendirir. Baş Editör, yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift-kör hakem değerlendirmesinden geçmesini sağlar ve gönderilen makalelerle ilgili tüm bilgilerin yayın öncesinde gizli tutulmasını temin eder.

Baş Editör, yayının içeriğinden ve genel kalitesinden sorumludur ve gerektiğinde yazım/dizgi hatası sayfaları yayınlamalı veya düzeltmeler yapmalıdır.

Baş Editör, yazarlar, editörler ve hakemler arasında herhangi bir çıkar çatışmasına izin vermez. Sadece Baş Editör hakem atama konusunda tam yetkiye sahiptir ve hangi makalelerin Seatific Dergisi'nde yayınlanacağına ilişkin nihai karardan sorumludur.

Hakemler, araştırma, yazarlar ve/veya araştırma fon sağlayıcıları ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması olmadığını belirtmelidir. Hakemler objektif değerlendirme yapmalıdır.

Hakemler, gönderilen makalelerle ilgili tüm bilgilerin gizli tutulmasını sağlamalı ve yazarlar tarafından herhangi bir telif hakkı ihlali veya intihal yapıldığının farkına varmaları halinde editöre bildirmelidir.

Bir makalenin konusunu incelemek için yeterli olmadığını düşünen veya hızlı bir incelemenin mümkün olmadığını bilen bir hakem, editörü bilgilendirmeli ve kendisini inceleme sürecinden muaf tutmalıdır.

Editör, hakemleri, makalelerde verilen bilgilerin gizli olduğu ve hakemlerin çalışmalarının ayrıcalıklı bir etkileşim olarak kabul edildiği konusunda bilgilendirmelidir. Hakemler ve yayın kurulu, makaleleri başka kişilerle tartışamaz. Hakemlerin anonimliği de sağlanmalıdır. Belirli durumlarda editör, belirli bir noktayı açıklığa kavuşturmak amacıyla bir hakemin değerlendirmesini diğer hakemlerle paylaşabilir.

Hakem Değerlendirmesi Politikalarına İlişkin Açıklama

Ön kontrolleri geçen makaleler iThenticate yazılımı kullanılarak intihal taramasından geçirilir. İntihal taramasının ardından uygun bulunan makaleler, baş editör tarafından özgünlük, metodoloji, ele alınan konunun önemi ve Seatific Dergisi'nin kapsamına uygunluk açısından değerlendirilir.

Editör, biçimsel kuralları karşılayan makaleleri değerlendirmeleri için en az iki ulusal/uluslararası hakeme gönderir ve yazarlar hakemlerin talepleri doğrultusunda gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra yayın için yeşil ışık yakar.

Seatific Dergisi için hakemler, objektiflikleri ve bilimsel bilgileri nedeniyle makalelerde değinilen konularda uzman kişiler arasından seçilir. Değerlendirme yapacak tüm hakemler, Seatific Dergisi'nin kendilerinden ne beklediği konusunda bilgilendirilir. Her hakemden bir değerlendirme formu doldurması ve gerekirse ayrı bir rapor hazırlaması istenir. Bir makalenin konusu ile çatışan kişilerin değerlendirme yapmasına izin verilmez (örneğin, yazarlardan birine katkıda bulunmuş veya onunla iş birliği yapmış biri, çalışma hakkında tarafsız bir görüş sunamayacak biri, çalışması incelenen bir kurumun çalışanı veya rakibi veya kişisel siyasi veya ideolojik görüşleri olan kişiler). Bu kişiler, makale hakem heyetine sunulmadan önce yayın kurulu ile iletişime geçmeli ve olası bir görüş ayrılığı/çıkar çatışmasını belirtmelidir.

Hakemlerin profesyonel, dürüst, nazik, dakik ve yapıcı olması beklenir. Yüksek kaliteli bir değerlendirme için gerekli temel unsurlar şunlardır:

Hakemler, çalışmanın organizasyonu ve metodolojisinin zayıf ve güçlü yönlerini belirlemeli ve yorumlamalıdır.

 • Hakemler, verilerin sınırlı olabileceğini göz önünde bulundurarak yazar veya yazarların verileri işleme becerilerini doğru ve yapıcı bir şekilde eleştirmelidir.
 • Hakemler, kompozisyonu, metodolojisi, sonuçları veya faaliyeti ne olursa olsun, yazılı bir iletişim aracı olarak çalışmanın güçlü ve zayıf yönlerini belirlemelidir.
 • Hakemler, çalışmanın etik kaygılara yol açabilecek bir içeriğe veya düşük bilimsel standartlara sahip olup olmadığı konusundaki düşüncelerini ifade etmelidir.
 • Hakemler, çalışmanın geliştirilebilmesi için yazarlara faydalı tavsiyelerde bulunmalıdır.
 • Hakemlerin eleştirileri yazara veya yazarlara karşı yapıcı ve profesyonel olmalıdır.
 • Hakemlik süreci, editöre doğru bakış açısını ve içeriği sağlamalıdır ki editör çalışmanın kabulüne ve/veya revizyonuna karar verebilsin.
 • Hakemlerden kullanılmayan referansları belirlemeleri ve çalışmanın hangi unsurlarına daha önce atıf yapıldığını belirtmek için alıntılara başvurmaları beklenmektedir. Hakemler ayrıca, incelenen metin ile daha önce başka bir dergide yayınlanmış veya Seatific Dergisi'ne gönderilmiş herhangi bir çalışma arasındaki dikkat çekici benzerlikleri de bildirmelidir.
 • Hakemlerden hassas davranmaları ve yazarla doğrudan iletişime geçmemeleri beklenmektedir. Birçok durumda iki uzmandan görüş alınacaktır; ancak bu uzmanların görüşleri editörün söz konusu makaleye ilişkin nihai kararıyla aynı olmayabilir. Kısmi de olsa bir hakemden tavsiye almak, yazarlara hakemlik süreci hakkında yanlış bir izlenim verebilir.

Hakem Değerlendirmesi Süreci

Seatific Dergisi'ne gönderilen makaleler çift kör hakem değerlendirmesinden geçecektir. Tarafsız bir değerlendirme yapılmasını sağlamak amacıyla her bir makale, alanında uzman en az iki bağımsız hakem tarafından incelenecektir. Yayın kurulu, editörler veya derginin yayın kurulu üyeleri tarafından gönderilen makalelerin değerlendirme sürecini yönetmesi için dışarıdan bağımsız bir editör davet edecektir. Baş Editör, tüm başvurular için karar verme sürecinde son yetkilidir. Derginin yayın dili İngilizcedir.

Hakemler, yayınlanmak üzere gönderilen tüm makaleleri aşağıdaki konularda titizlikle gözden geçirmelidir:

 • Özgünlük
 • Metodoloji
 • Önem
 • Kalite
 • Orijinallik
 • Etik yapı
 • Dergi için uygunluk

Seatific Dergisi, değerlendirme süreci için iyi yapılandırılmış bir şema kullanmaktadır. Derginin hakem değerlendirme akış şeması aşağıda gösterilmiştir (daha fazla bilgi için lütfen "Yazar Talimatları ve Kuralları"nı okuyunuz). Hakemler makaleleri değerlendirirken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalıdır:

 1. Makale alana yeni ve özgün bir katkı sunuyor mu? (Derleme makaleler için, yayınlanabilir mi?)
 2. Makalenin içeriği uygun şekilde biçimlendirilmiş ve Seatific Dergisi'nin kapsamıyla ilgili mi?
 3. Makale yazım ve dilbilgisi hataları ve temelsiz/tartışmalı argümanlardan uzak mı?
 4. Makalenin başlığı konuyu yeterli ve açık bir şekilde yansıtıyor mu?
 5. Özet, yapılan çalışmanın yeterli bir özetini içeriyor mu?
 6. Giriş bölümü konunun önemini, güncel bir literatür taramasını ve net bir hedefi ortaya koyuyor mu?
 7. Analiz (ve/veya model) açık bir şekilde sunulmuş mu?
 8. Deneysel kısım (hata analizi ile birlikte) açık bir şekilde sunulmuş mu?
 9. Sonuçlar yeterince tartışılmış mı?
 10. Sonuçlar sağlam ve gerekçeli mi?
 11. Sunum, alana aşina okuyucular için anlaşılır mı?
 12. Tüm şekil ve tablolar gerekli ve kabul edilebilir mi?
 13. Alıntılar yeterli ve uygun mu?
 14. Bu makalenin revizyonunu gözden geçirmeye istekli misiniz?

Seatific Dergisi Yayın Kurulu, hakemleri etik olmayan araştırma tasarımı, çoğaltma veya intihal gibi olası araştırma veya yayın suiistimalleri hakkında yorum yapmaya teşvik etmektedir. İntihal ciddi ve tıp yazımını etkileyen en yaygın etik sorundur. Seatific Dergisi intihalin hiçbir türüne izin vermez. Seatific Dergisi'nin politikasına uygun olarak, gönderilen makaleler, değerlendirme sürecinde bir kez ve kabul edildikten sonra tekrar olmak üzere en az iki kez örtüşen ve benzer metin örneklerini tespit etmek için intihal yazılımı (iThenticate ve diğerleri) ile taranır. Hakemlerin herhangi bir şüphesi varsa, editörler onlara intihal tarama araçlarından elde edilen bilgileri sağlayabilir.

Seatific Dergisi, hakemlerin makaleleri gizli tutmasını talep eder. Makalelerin içeriği, yayınlanana kadar hiçbir şekilde kullanılmamalı veya paylaşılmamalıdır.

Seatific Dergisi ayrıca yılın son sayısında ve her sayıdan sonra web sitesinde yıllık bir hakem listesi yayınlayarak hakemlere teşekkür etmektedir.

Yazar Politikası

Makale gönderimi, (özet şeklinde, yayınlanmış bir konferansın veya akademik tezin bir parçası veya elektronik ön baskı şeklindeki çalışmalar hariç) daha önce yayınlanmamış çalışmalar için geçerlidir; gönderimler başka bir yerde yayınlanmak üzere değerlendirilmemelidir. Bir makalenin gönderilmesi, aynı zamanda, tüm yazarların veya çalışmadan sorumlu yetkililerin, açık veya kamuya açık bir beyan gerekmeksizin yayınlanmasına izin verdikleri anlamına gelir. Kabul edildikten sonra, çalışmanın telif hakkı, ister İngilizce ister başka bir dilde olsun, sahibinin (Yıldız Teknik Üniversitesi) izni olmadan elektronik olarak da dahil olmak üzere başka bir yerde yayınlanmasını yasaklar.

Seatific Dergisi'ne gönderilen tüm makaleler iThenticate yazılımına yüklenir ve çalışmanın benzerlik oranını kontrol eder. Seatific Dergisi, benzerlik oranı %10'dan fazla olan makaleleri derhal reddedecektir.

 • Ön değerlendirme için ortalama süre 10 gündür.
 • Makalenin hakemliği için ortalama süre 40 gündür:
 • Bir makalenin bir sayıda yayınlanması için ortalama süre 100 gündür.

Editör Politikası

Seatific Dergisi, editörlerinden, tarafsız değerlendirmelerini etkileme potansiyeli taşıyabilecek görüşlere ilişkin kısa bir yorum yazmalarını istemektedir. Bu tür bir şeffaflık, yazarlara ve okuyuculara karşı etik bir yükümlülük olduğu kadar, yazarlardan, editörlerden ve hakemlerden beklenen görüş bildirmeye eşdeğer bir yanıttır. Editör kadrosunun, potansiyel olarak anlaşmazlık yaratabilecek karar alma düzenlemelerinden uzak durması beklenir.

Editörlerin görevleri şunları içerir:

 • Yayınlama kararı
 • Tarafsızlık
 • Güvenlik
 • Anlaşmazlıklar ve açıklamalar
 • Araştırmalarda yer almak için işbirlikleri

Veri Erişimi

Makalelerle ilgili tüm veriler ek dosya olarak mevcut olmalı veya harici bir kanalda saklanmalıdır. Bu veriler talep üzerine sunulacak şekilde olmalıdır.

Yazarlık Değişiklikleri

Seatific Dergisi, kabul edilen bir çalışmayı yayınlamadan önce yazarların isimlerinin eklenmesini, silinmesini veya yeniden düzenlenmesini kabul eder. Kabul edilen bir çalışma yayınlanmadan önce, sorumlu yazar, yazarların isimlerinin eklenmesi, çıkarılması veya yeniden düzenlenmesi ile ilgili talepleri Seatific Dergisi Sekreterine iletmelidir. Bu talep, söz konusu ismin eklenme, çıkarılma veya yeniden düzenlenmesinin nedenini ve tüm yazarların bu ekleme, çıkarma veya yeniden düzenlemeyi kabul ettiklerini belirten bireysel yazılı onaylarını (örneğin, e-posta, faks veya mektup yoluyla) içermelidir. Talep, bu tür durumlarda eklenen veya çıkarılan yazarın açık onayını da içermelidir.

İlk olarak sorumlu yazar tarafından gönderilmeyen talepler, Seatific Dergisi Sekreteri tarafından doğrudan yukarıda belirtilen prosedürü izlemesi gereken sorumlu yazara gönderilecektir. Aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 1. Seatific Dergisi Sekreteri bu tür talepleri derginin yayın kuruluna bildirecektir.
 2. Kabul edilen çalışmanın yayınlanması, yazar değişiklikleri konusunda bir uzlaşmaya varılana kadar durdurulacaktır.

Bir çalışma yayınlandıktan sonra, yazar adlarının eklenmesi, çıkarılması veya yeniden düzenlenmesi talepleri artık dikkate alınmayacaktır.

Değerlendirme Sürecinin Geliştirilmesi

Seatific Dergisi'nineditörleri, makaleleri kalite açısından rutin olarak gözden geçirir. Değerlendirmeye atfedilen notlandırma ve diğer değerlendirici performans özellikleri, Seatific Dergisi için optimum verimliliği sağlamak amacıyla periyodik olarak gözden geçirilir. İnceleme tamamlama süresi gibi performans ölçütleri, Seatific Dergisi'nin etkinliğine katkıda bulunacak süreçlerdeki değişiklikleri gözden geçirmek için kullanılmalıdır. Bireysel performanslar gizli tutulur. Seatific Dergisi'nin kalitesine katkıda bulunmayan editörler yayın kurulundan çıkarılabilir.

Gizlilik

Değerlendirme sürecinde hakem olarak edinilen bilgi ve fikirler gizli tutulacak ve hiçbir şekilde istismar edilemeyecektir. Sunum ayrıcalıklı bilgiler içerdiğinden, kesinlikle gizli tutulmalıdır.

 • Hakemler yalnızca değerlendirmelerini yapmak için başvuruları almalıdır; kişisel nedenlerle bir başvuruyu kontrol etmemeli veya kopyalamamalıdır.
 • Başvuru, değerlendiriciler tarafından alınamaz veya kopyalanamaz. Ayrıca, değerlendiriciler editörün açık yazılı izni olmadan bir başvuruyu meslektaşlarıyla paylaşamazlar.
 • Hakemler ve editörler, yazarların açık izni olmaksızın, değerlendirme veya editoryal yazılar/yorumlarla doğrudan ilgili olmadıkça, sunulan bir çalışmadaki verileri, yorumları veya konuları yayınlanmadan önce ne profesyonel ne de kişisel olarak kullanamazlar.
 • Herhangi bir görüş ayrılığı veya çıkar çatışması durumunda, değerlendirici derhal yayın kurulunu bilgilendirmelidir.
 • Hakemler, herhangi bir çalışmayı inceleyemeyecek durumdaysalar veya bunu biraz gecikmeyle yapabileceklerse Seatific Dergisi'ni bilgilendirmelidir.
 • Hakemler, söz konusu çalışmanın kalitesini objektif olarak değerlendirmeli; açık, önyargısız ve yapıcı eleştirilerde bulunmalı ve yazarlara yönelik kişisel eleştirilerden kaçınmalıdır. Hakemlerin yaptıkları yorumları yazarların bilmesinde veya görmesinde bir sakınca yoktur. Bu nedenle, hakemlerin görüşleri, yazarların yorum ve değerlendirmelerin temelini anlayabilmeleri için açıkça belirtilmeli ve desteklenmelidir.
 • Hakemler herhangi bir ihlal şüphesini editöre kolayca bildirebilir ve aynı zamanda Seatific Dergisi tarafından bilgilendirilmedikleri sürece istisnasız olarak durumu diğer taraflarla paylaşmamalıdır.

Açık Erişim Beyanı

Seatific Dergisi, içeriği kullanıcıya veya kurumuna ücretsiz olarak sunulan açık erişimli bir dergidir. Ticari amaçlar dışında, kullanıcılar yayıncıdan ve/veya yazardan/yazarlardan önceden izin almaksızın Seatfic Journal'daki makalelerin tam metnini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, yazdırabilir, arayabilir veya bağlantı verebilir. Bu, BOAI'nin açık erişim tanımına uygundur.

Seatific Dergisi'ndeki açık erişimli makaleler Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) lisansının koşulları altında lisanslanmıştır.

Telif Hakkı Bildirimi

Seatific Dergisi'nde yayın yapan yazarlar, Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International lisansı (CC BY-NC 4.0) altında lisanslı olarak çalışmalarının telif hakkını saklı tutar ve Yayıncıya çalışmayı yayınlamak için münhasır olmayan ticari hak verir. CC BY-NC 4.0 lisansı, orijinal çalışmaya uygun şekilde atıfta bulunulması koşuluyla, herhangi bir ortamda sınırsız, ticari olmayan kullanım, dağıtım ve çoğaltmaya izin verir.

Seatific Journal