Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

TEACHER TRAINING USING TECHNOLOGY IN EDUCATION: A CASE STUDY

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, 79 - 103, 12.06.2018

Öz

This research is a case study of qualitative studies carried out in a school chain on the level of teachers' satisfaction with technology education offered as in-service training to teachers, how they integrate what they get from the training and what they get at the end of the class. In this research, teachers are asked about what they think about education and what they need to reflect in class when they are trained in technology. This research examines in depth the opinions of the teachers about the technology education offered as in-service training to teachers, how they can integrate what they get from the training and what they get at the end of the class. In the summer term of the 2015-2016 academic year, the teachers who constitute the working group constitute teachers in classroom teaching, turkish language, mathematics, social sciences, science sciences which have received in- field technology education. The sample teachers are 610 persons and there are 539 female and 71 male participants. In this study, the questionnaire distributed at the end of the 2015-2016 technology use teacher training in a special chain school was analyzed. In this study, "MaxQDA 12" qualitative research program was used to analyze the questionnaire data consisting of open ended questions. The data obtained as a result of the study; satisfaction, requirements for technology use and new learners, and the demographic information of the participants was analyzed. Education is generally satisfied, most learned are Microsoft applications, and technical infrastructure is very important for teachers to use what they have learned in class.
Key Words: Use of Technology in Tducation, Teacher Tducation, Case Study

Kaynakça

  • Adıgüzel, T. Gürbulak, S. Sarıçayır, H. (2011) Akıllı Tahtalar ve Öğretim Uygulamaları, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 457 – 471. Akkoyunlu B.(1995). Bilgi Teknolojilerinin Okullarda Kullanımı ve Öğretmen Rolü. Hacettepe Universitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 105-109. Akkoyunlu, B. (2002) Öğretmenlerin internet kullanımı ve bu konudaki öğretmen görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ZZ, 1-8. Aksoy (2003) Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 80.251.40.59. Alpar, D. Batdal, G. Avcı, Y (2007). Öğrenci Merkezli Eğitimde Eğitim Teknolojileri Uygulamaları. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 19-31. Androniceanu, A. Burlacu, S. (2017). Integration of Educational Technologies in Universities and Studennts’ Perception Thereof, The 13th International Scientific Conference eLearning and Software for Education Bucharest, April 27-28, 2017 Bucharest University of Economic Studie, 6 Piata Romana, Bucharest, Romania. Armando, A. Costa, G. Merlo, A. (2013) Bring Your Own Device, Securely∗ to appear in Proc. of the 28th ACM Symposium on Applied Computing, Security Track (SAC 2013), March 18-22, 2, 28 1852–1859. Avcı,Ü. Kurtoğlu, M. Seferoğlu, S.S. (2010). Türkiye’de Planlı Kalkınma ve Teknoloji Politikaları. Akademik Bilişim’10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Ayaydın, A.(2010). Temel tasarım eğitiminde bilgisayar teknolojisinin gerekliliği ve geleceği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 52-62. Balay, R. (2004). Küreselleşme, Bİglgi Toplumu ve Eğitim, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2, 61-82. Ballagas, R. Rohs, M. Sheridan, G.J. Borchers, J. (2016) BYOD: Bring Your Own Device, Media Computing Group, RWTH Aachen University 52072 Aachen, Germany. Benson, P. Ve Chick, S(2016 ). Popular Culture, Pedagogy and Teacher Education International Perspectives Edited by Phil Benson and Alice Chik. Routledge (1.Published). Routledge, Third Avenue, New York. Bitner, N. Bitner, J (2002). Integrating Technology into the Classroom: Eight Keys to Success. Jl. of Technology and Teacher Education 10(1), 95-100. BYOD: Security and Privacy Considerations. the IEEE Computer Society. Erişim Adresi: computer.org/ITPro. Choudhury, N. Venkatesha, T. Bhattacharyaa, S. Sarmaa, S. (2015) Avabodhaka: A System to analyse and facilitate Interactive Learning in an ICT based system for Large Classroom, a Indian Institute of Technology Guwahati,781039, India. Çağıltay, K. Çakıroğlu, J. Çağıltay, N. Çakıroğlu, E (2001). Eğitimde bilgisayar kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21, 19-28. Çakır, R. Yıldırım, S. (2009). What Do Computer Teachers Think About the Factors Affecting Technology Integration in Schools?, Elementary Education Online, 8(3), 952-964. Erişim adresi: http://ilkogretim-online.org.tr Çamur, H. (2012). Ölçme - Güvenilirlik – Geçerlilik. TAF Preventive Medicine Bulletin, 11(3). Çelik, E. Yıldırım, G. Yıldırım, S. Karaman, S. (2013). Mobil Cihazlarla Öğrenim Gören Lisans Öğrencilerinin E-ders İçeriklerine ve Mobil CihazlaraYönelik Görüşlerinin Belirlenmesi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2) 2146-9199. Çetindamar, D. Günsel, A. (2009) Teknoloji yetenel kapasitesinin değerlendirmesi: nedri ve nasıl uygulanır? TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu. Dinçer, S. Şenkal, O. Sezgin, M. E. (2013). Fatih Projesi Kapsamında Öğretmen, Öğrenci ve Veli Koordinasyonu ve Bilgisayar Okuryazarlık Düzeyleri. Akademik Bilişim.. Eğitim Teknolojileri Kuram ve Uygulama (2017), Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara. Ellaway, R.H. (2014). Ahistorical perspectives on educational technologies. Emedical Teacher, 36, 828–830. Erginer, A.(2006). Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri ve Türkiye Eğitim Sistemiyle Karşılaştırılması. 29 Ankara : Pegem A Yayıncılık. Ergün, M. (1998). İnternet Destekli Eğitim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 1. Ertmer, A. Peggy (2005) Teacher Pedagogical Beliefs: The Final Frontier in Our Quest for Technology Integration? Educational Technology Research and Development, 53(4), 25-40. Fatih Projesi. Erişim Adresi : http://fatihprojesi.meb.gov.tr/proje-hakkinda) Gündüz, Ş. Odabaşı, F. (2004). Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Önemi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 1303-6521. Güven, İ. (2012 ).The 4+4+4 School Reform Bill and the Fatih Project: is It a Reform?. İlköğretim Online, 11(3), 556-577. Erişim Adresi : http://ilkogretim-online.org.tr Hacıfazıloğlu, Ö.(2011). Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliğine İlişkin Algıları: Metafor Analizi Örneği. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi,Uluslar Arası e-dergi, 1,(1). Hacıfaziloğlu, Ö. Karadeniz, Ş. Dalgıç, G. (2011). Eğitim Yöneticileri Teknolji Liderliği Öz-Yeterlilik ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(2), 145-166. Hockly, N. (2012). Tech-savvy teaching: BYOD. Technology Matters. Modern English Teacher, 21( 42. Karademirci, A.H. (2010). Öğretim Teknolojileri: Tanımı ve Tarihsel Gelişimine Yeniden Bakmak. Akademik Bilişim’10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Muğla Üniversitesi. Karataş, Z. (2015) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1). Kouatli, I. (2016) Managing Cloud Computing Environment: Gaining Customer Trust with Security and Ethical Management. Information Technology and Quantitative Management (ITQM 2016) Kurşun,E.(2013). Bilişim Teknolojileri Konusunda Yapılmış Hizmet İçi Eğitimlerin Niteliğini Etkileyen Faktörler: Bir İçerik Analizi Çalışması (Yayınlanmış yüksek lisans tezi) Atatürk Ünivesitesi, Erzurum. Lakhana, A. (2014). What is Educational Technology? An Inquiry into the Meaning, Use, and Reciprocity of Technology. Canadian Journal of Learning and Techology, Law and Yuen (2011). Educational Innnovations Beyond Technology.Springer Science and Business Media. Law, N. Ve Yuen, A (2011). Educational Innnovations Beyond Technology.Springer Science and Business Media. New York Dordrecht Heidelberg London. Mili Milli Eğitim Dergisi (2005). Erişim http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/166/index3-sengul.htm Eğitim Dergisi (2003, 160). Erişim http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/160/akbas.htm Adresi: Adresi: 30 Naruse, M. Koganei, M. (1979). Educational Technology in Japan. Journal Technology in Japan, 3, 157-164. Oktavia, Y. Prabowo, H. Meyliana (2016) Security and Privacy Challenge in Bring Your Own Device Environment: A Systematic Literature Review. Information Management and Technology (ICIMTech), International Conference 10.1109/ICIMTech.2016.7930328 Onan, A.(2015) Sağlık bilimleri eğitiminde benzetim temelli mesleklerarası öğrenmenin öğrencilerin birey ve ekip performanslarına etkisi. Ankara Üniversitesi (Yayınlanmış doktora tezi ) Onan,A. (2015). Sağlık bilimleri eğitiminde benzetim temelli mesleklerarası öğrenmenin öğrencilerin birey ve ekip performanslarına etkisi (Yayınlanmış Doktora Tezi ), Ankara. Oz, H.(2013). Prospective English Teachers’ Ownership And Usage Of Mobile Devices As M-Learning Tools. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 141, 1031 – 1041. Ö. Hacıfazıloğlu, Karadeniz, Ş, Dalgıç, G.(2011). Eğitim Yöneticileri Teknoloji Liderliği Öz-Yeterlik Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Educational Administration: Theory and Practice, 17(2), 145-166. Özdemir, M. (2010) Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yönetim bilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Pamuk,S. Çakır,R. Ergun, M. Çakır,R. Yılmaz, H.B, Ayas, C. (2013). Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi* Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri • Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) • 1799-1822. Passey, D.(2014). Inclusive Technology Enganced Learning(1.Published). Routledge, Third Avenue,New York. Peterlicean, A. (2013). B.Y.O.T. in the Romanian higher education background. The 7th International Conference Interdisciplinarity in Engineering. Prabaharan (2001) Integrating technology in teaching and teacher education, Implications for policy and curriculum reform. Reiser,R.A.(2001). A History of Instructional Design and Technology: Part II: A History of Instructional Design. ETR&D, 49(2), 57–67. Sağlam, M. Özüdoğru, F. Çıray, F. (2011). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 87- 109. Erişim Adresi: http://efdergi.yyu.edu.tr Samochadin, A. Raychuk, D. Nosnitsyn, S. Khmelkov, I. (2014). A comprehensive set of mobile services supporting education process. 4th World conference on educational technology researches, wcetr 2014, a Saint-Petersburg State Polytechnic University, 29, Polytechnicheskaya st., Saint-Petersburg, 195251, Russian Federation bIBS Group Holding Ltd., 9-b, Dmitrovskoe shosse, Moscow, 127434, Russian Federation. Sangani, K. (2013). BYOD to the classroom, Engineering & Technology. Erişim adresi: 31 www.EandTmagazine.com. Seels, B. & Richey, R. C. (1994). Instructional technology: the definition and domains of the field. Association for Educational Communications and Technology, Washington D. Seels, B.B. Richey, R.C. (1994). Instructional Technology : The Definition Domains of The Field. Association For Educational Communications Technology. Şenel, A. Gencçoğlu, S.(2003). Küreselleşen Dünyada Teknoloji Eğitimi, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(12), 45-65. Tanrıverdi, B. Apak, Ö. (2014). Görsel Okuryazarlık Üzerine Bir İçerik Analizi*, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Erişim adresi: http://kutuphane.uludag.edu.tr/Univder/uufader.htm Tezcan, M. (1985) Eğitim sosyolojisi. Eğitim bilimleri fakültesi yayınları, no: 150. Uzunboylu, H. Ekizoğlu, N. Ekizoğlu, A. (2009). Eğitim Teknolojileri Merkezlerinin İşlevlerine İlişkin Eğitimcilerin Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 37, 159-173. Yavuz, S. Coşkun, A.E. (2008) Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin eğitimde teknoloji, kullanımına ilişin tutum ve düşünceleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 276-286. Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2010). Nitel Araştırma Yöntemleri (9.basım), Seçkin Yayınları, İstanbul. Yıldırım, K. (2010) Rising the Quality in Qualitative Research. Elementary Education Online, 9(1), 79- 92, 2010. Yıldız, K.A. (2012), Dijital Yerliler Gerçekten Yerli Mi Yoksa Dijital Melez Mi ? . International Journal of Social Science. 5(7), 819-833. Yılmaz, K. Horzum, M.B. (2005) Küreselleşen Bilgi Teknolojileri ve Üniversire. Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(7). Yılmaz, M. (2007). Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Teknoloji Eğitimi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 155-167. Yılmaz, M. (2007). Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Teknoloji Eğitimi (∗). GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 155-167. Yılmaz, M. (2016). İlkokul Öğretmenlerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Bilgisayar Yeterliliklerinin ve Teknoloji Tutumlarının Değerlendirilmesi. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Zencir, M. Yeşiltaş, K. (2013). Ödünç Verme Hizmetlerinde iPad: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Örneği, Bilgi Dünyası, 14 (1) 101-113. Çuhadar, B. Bülbül, T. (2012). Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Öz- Yeterlik Algıları ile Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Kabulleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 474-499. Kaya, A. Kaya, B. (2014). Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Algısı, International Journal of Human Science, 11(2).

EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINDA ÖĞRETMEN EĞİTİMİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, 79 - 103, 12.06.2018

Öz

Bu araştırma, öğretmenlere hizmet içi eğitim olarak sunulan teknoloji eğitimine ilişkin öğretmenlerin memnuniyet düzeyleri, bu eğitimden edindikleri ve eğitim sonunda edindiklerini sınıf içerisine nasıl entegre edebileceklerine ilişkin bir okul zincirinde gerçekleştirilen nitel çalışmalardan biri olan durum çalışmasıdır. Bu araştırma da öğretmenlerin teknolojiye ilişkin eğitim aldıklarında eğitime dair düşünceleri ve edindiklerini sınıfa yansıtmak için neler gerektiği konularında cevap aranmaktadır. Bu araştırmada öğretmenlere hizmet içi eğitim olarak sunulan teknoloji eğitimine ilişkin öğretmenlerin memnuniyet düzeyleri, bu eğitimden edindikleri ve eğitim sonunda edindiklerini sınıf içerisine nasıl entegre edebileceklerine ilişkin görüşleri derinlemesine incelenmektedir. Çalışma grubunu oluşturan okulların 2015- 2016 öğretim yılının dönem sonunda gerçekleştirilen saha içi teknoloji eğitimi almış olan sınıf öğretmenliği, türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri zümrelerindeki öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklemi oluşturan öğretmenler 610 kişidir ve 539 kadın 71 erkek katılımcı mevcuttur. Bu çalışmada özel bir zincir okulda 2015- 2016 dönemi teknoloji kullanımı öğretmen eğitiminin sonunda dağıtılan anketler analiz edilmiştir. Bu araştırmada açık uçlu sorulardan oluşan anket verilerini analiz edebilmek için “ MaxQDA 12 “ nitel araştırma programı kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda elde edilen veriler; memnuniyet, teknoloji kullanımı için gereklilikler ve yeni öğrenilenler başlıkları altında toplanmış ve katılımcıların demografik bilgileri analiz edilmiştir. Eğitimden genel olarak memnun kalınmıştır, en çok öğrenilenler Microsoft uygulamaları olmuştur ve öğretmenlerin öğrendiklerini sınıf içerisinde kullanabilmeleri için teknik alt yapı çok önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Eğitimde teknolojileri kullanımı, öğretmen eğitimi, durum çalışması

Kaynakça

  • Adıgüzel, T. Gürbulak, S. Sarıçayır, H. (2011) Akıllı Tahtalar ve Öğretim Uygulamaları, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 457 – 471. Akkoyunlu B.(1995). Bilgi Teknolojilerinin Okullarda Kullanımı ve Öğretmen Rolü. Hacettepe Universitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 105-109. Akkoyunlu, B. (2002) Öğretmenlerin internet kullanımı ve bu konudaki öğretmen görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ZZ, 1-8. Aksoy (2003) Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 80.251.40.59. Alpar, D. Batdal, G. Avcı, Y (2007). Öğrenci Merkezli Eğitimde Eğitim Teknolojileri Uygulamaları. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 19-31. Androniceanu, A. Burlacu, S. (2017). Integration of Educational Technologies in Universities and Studennts’ Perception Thereof, The 13th International Scientific Conference eLearning and Software for Education Bucharest, April 27-28, 2017 Bucharest University of Economic Studie, 6 Piata Romana, Bucharest, Romania. Armando, A. Costa, G. Merlo, A. (2013) Bring Your Own Device, Securely∗ to appear in Proc. of the 28th ACM Symposium on Applied Computing, Security Track (SAC 2013), March 18-22, 2, 28 1852–1859. Avcı,Ü. Kurtoğlu, M. Seferoğlu, S.S. (2010). Türkiye’de Planlı Kalkınma ve Teknoloji Politikaları. Akademik Bilişim’10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Ayaydın, A.(2010). Temel tasarım eğitiminde bilgisayar teknolojisinin gerekliliği ve geleceği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 52-62. Balay, R. (2004). Küreselleşme, Bİglgi Toplumu ve Eğitim, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2, 61-82. Ballagas, R. Rohs, M. Sheridan, G.J. Borchers, J. (2016) BYOD: Bring Your Own Device, Media Computing Group, RWTH Aachen University 52072 Aachen, Germany. Benson, P. Ve Chick, S(2016 ). Popular Culture, Pedagogy and Teacher Education International Perspectives Edited by Phil Benson and Alice Chik. Routledge (1.Published). Routledge, Third Avenue, New York. Bitner, N. Bitner, J (2002). Integrating Technology into the Classroom: Eight Keys to Success. Jl. of Technology and Teacher Education 10(1), 95-100. BYOD: Security and Privacy Considerations. the IEEE Computer Society. Erişim Adresi: computer.org/ITPro. Choudhury, N. Venkatesha, T. Bhattacharyaa, S. Sarmaa, S. (2015) Avabodhaka: A System to analyse and facilitate Interactive Learning in an ICT based system for Large Classroom, a Indian Institute of Technology Guwahati,781039, India. Çağıltay, K. Çakıroğlu, J. Çağıltay, N. Çakıroğlu, E (2001). Eğitimde bilgisayar kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21, 19-28. Çakır, R. Yıldırım, S. (2009). What Do Computer Teachers Think About the Factors Affecting Technology Integration in Schools?, Elementary Education Online, 8(3), 952-964. Erişim adresi: http://ilkogretim-online.org.tr Çamur, H. (2012). Ölçme - Güvenilirlik – Geçerlilik. TAF Preventive Medicine Bulletin, 11(3). Çelik, E. Yıldırım, G. Yıldırım, S. Karaman, S. (2013). Mobil Cihazlarla Öğrenim Gören Lisans Öğrencilerinin E-ders İçeriklerine ve Mobil CihazlaraYönelik Görüşlerinin Belirlenmesi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2) 2146-9199. Çetindamar, D. Günsel, A. (2009) Teknoloji yetenel kapasitesinin değerlendirmesi: nedri ve nasıl uygulanır? TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu. Dinçer, S. Şenkal, O. Sezgin, M. E. (2013). Fatih Projesi Kapsamında Öğretmen, Öğrenci ve Veli Koordinasyonu ve Bilgisayar Okuryazarlık Düzeyleri. Akademik Bilişim.. Eğitim Teknolojileri Kuram ve Uygulama (2017), Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara. Ellaway, R.H. (2014). Ahistorical perspectives on educational technologies. Emedical Teacher, 36, 828–830. Erginer, A.(2006). Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri ve Türkiye Eğitim Sistemiyle Karşılaştırılması. 29 Ankara : Pegem A Yayıncılık. Ergün, M. (1998). İnternet Destekli Eğitim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 1. Ertmer, A. Peggy (2005) Teacher Pedagogical Beliefs: The Final Frontier in Our Quest for Technology Integration? Educational Technology Research and Development, 53(4), 25-40. Fatih Projesi. Erişim Adresi : http://fatihprojesi.meb.gov.tr/proje-hakkinda) Gündüz, Ş. Odabaşı, F. (2004). Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Önemi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 1303-6521. Güven, İ. (2012 ).The 4+4+4 School Reform Bill and the Fatih Project: is It a Reform?. İlköğretim Online, 11(3), 556-577. Erişim Adresi : http://ilkogretim-online.org.tr Hacıfazıloğlu, Ö.(2011). Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliğine İlişkin Algıları: Metafor Analizi Örneği. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi,Uluslar Arası e-dergi, 1,(1). Hacıfaziloğlu, Ö. Karadeniz, Ş. Dalgıç, G. (2011). Eğitim Yöneticileri Teknolji Liderliği Öz-Yeterlilik ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(2), 145-166. Hockly, N. (2012). Tech-savvy teaching: BYOD. Technology Matters. Modern English Teacher, 21( 42. Karademirci, A.H. (2010). Öğretim Teknolojileri: Tanımı ve Tarihsel Gelişimine Yeniden Bakmak. Akademik Bilişim’10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Muğla Üniversitesi. Karataş, Z. (2015) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1). Kouatli, I. (2016) Managing Cloud Computing Environment: Gaining Customer Trust with Security and Ethical Management. Information Technology and Quantitative Management (ITQM 2016) Kurşun,E.(2013). Bilişim Teknolojileri Konusunda Yapılmış Hizmet İçi Eğitimlerin Niteliğini Etkileyen Faktörler: Bir İçerik Analizi Çalışması (Yayınlanmış yüksek lisans tezi) Atatürk Ünivesitesi, Erzurum. Lakhana, A. (2014). What is Educational Technology? An Inquiry into the Meaning, Use, and Reciprocity of Technology. Canadian Journal of Learning and Techology, Law and Yuen (2011). Educational Innnovations Beyond Technology.Springer Science and Business Media. Law, N. Ve Yuen, A (2011). Educational Innnovations Beyond Technology.Springer Science and Business Media. New York Dordrecht Heidelberg London. Mili Milli Eğitim Dergisi (2005). Erişim http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/166/index3-sengul.htm Eğitim Dergisi (2003, 160). Erişim http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/160/akbas.htm Adresi: Adresi: 30 Naruse, M. Koganei, M. (1979). Educational Technology in Japan. Journal Technology in Japan, 3, 157-164. Oktavia, Y. Prabowo, H. Meyliana (2016) Security and Privacy Challenge in Bring Your Own Device Environment: A Systematic Literature Review. Information Management and Technology (ICIMTech), International Conference 10.1109/ICIMTech.2016.7930328 Onan, A.(2015) Sağlık bilimleri eğitiminde benzetim temelli mesleklerarası öğrenmenin öğrencilerin birey ve ekip performanslarına etkisi. Ankara Üniversitesi (Yayınlanmış doktora tezi ) Onan,A. (2015). Sağlık bilimleri eğitiminde benzetim temelli mesleklerarası öğrenmenin öğrencilerin birey ve ekip performanslarına etkisi (Yayınlanmış Doktora Tezi ), Ankara. Oz, H.(2013). Prospective English Teachers’ Ownership And Usage Of Mobile Devices As M-Learning Tools. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 141, 1031 – 1041. Ö. Hacıfazıloğlu, Karadeniz, Ş, Dalgıç, G.(2011). Eğitim Yöneticileri Teknoloji Liderliği Öz-Yeterlik Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Educational Administration: Theory and Practice, 17(2), 145-166. Özdemir, M. (2010) Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yönetim bilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Pamuk,S. Çakır,R. Ergun, M. Çakır,R. Yılmaz, H.B, Ayas, C. (2013). Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi* Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri • Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) • 1799-1822. Passey, D.(2014). Inclusive Technology Enganced Learning(1.Published). Routledge, Third Avenue,New York. Peterlicean, A. (2013). B.Y.O.T. in the Romanian higher education background. The 7th International Conference Interdisciplinarity in Engineering. Prabaharan (2001) Integrating technology in teaching and teacher education, Implications for policy and curriculum reform. Reiser,R.A.(2001). A History of Instructional Design and Technology: Part II: A History of Instructional Design. ETR&D, 49(2), 57–67. Sağlam, M. Özüdoğru, F. Çıray, F. (2011). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 87- 109. Erişim Adresi: http://efdergi.yyu.edu.tr Samochadin, A. Raychuk, D. Nosnitsyn, S. Khmelkov, I. (2014). A comprehensive set of mobile services supporting education process. 4th World conference on educational technology researches, wcetr 2014, a Saint-Petersburg State Polytechnic University, 29, Polytechnicheskaya st., Saint-Petersburg, 195251, Russian Federation bIBS Group Holding Ltd., 9-b, Dmitrovskoe shosse, Moscow, 127434, Russian Federation. Sangani, K. (2013). BYOD to the classroom, Engineering & Technology. Erişim adresi: 31 www.EandTmagazine.com. Seels, B. & Richey, R. C. (1994). Instructional technology: the definition and domains of the field. Association for Educational Communications and Technology, Washington D. Seels, B.B. Richey, R.C. (1994). Instructional Technology : The Definition Domains of The Field. Association For Educational Communications Technology. Şenel, A. Gencçoğlu, S.(2003). Küreselleşen Dünyada Teknoloji Eğitimi, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(12), 45-65. Tanrıverdi, B. Apak, Ö. (2014). Görsel Okuryazarlık Üzerine Bir İçerik Analizi*, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Erişim adresi: http://kutuphane.uludag.edu.tr/Univder/uufader.htm Tezcan, M. (1985) Eğitim sosyolojisi. Eğitim bilimleri fakültesi yayınları, no: 150. Uzunboylu, H. Ekizoğlu, N. Ekizoğlu, A. (2009). Eğitim Teknolojileri Merkezlerinin İşlevlerine İlişkin Eğitimcilerin Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 37, 159-173. Yavuz, S. Coşkun, A.E. (2008) Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin eğitimde teknoloji, kullanımına ilişin tutum ve düşünceleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 276-286. Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2010). Nitel Araştırma Yöntemleri (9.basım), Seçkin Yayınları, İstanbul. Yıldırım, K. (2010) Rising the Quality in Qualitative Research. Elementary Education Online, 9(1), 79- 92, 2010. Yıldız, K.A. (2012), Dijital Yerliler Gerçekten Yerli Mi Yoksa Dijital Melez Mi ? . International Journal of Social Science. 5(7), 819-833. Yılmaz, K. Horzum, M.B. (2005) Küreselleşen Bilgi Teknolojileri ve Üniversire. Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(7). Yılmaz, M. (2007). Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Teknoloji Eğitimi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 155-167. Yılmaz, M. (2007). Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Teknoloji Eğitimi (∗). GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 155-167. Yılmaz, M. (2016). İlkokul Öğretmenlerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Bilgisayar Yeterliliklerinin ve Teknoloji Tutumlarının Değerlendirilmesi. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Zencir, M. Yeşiltaş, K. (2013). Ödünç Verme Hizmetlerinde iPad: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Örneği, Bilgi Dünyası, 14 (1) 101-113. Çuhadar, B. Bülbül, T. (2012). Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Öz- Yeterlik Algıları ile Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Kabulleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 474-499. Kaya, A. Kaya, B. (2014). Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Algısı, International Journal of Human Science, 11(2).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi OCAK 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Elif METİN> (Sorumlu Yazar)

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Haziran 2018
Başvuru Tarihi 25 Mayıs 2018
Kabul Tarihi 11 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Metin, E. (2018). EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINDA ÖĞRETMEN EĞİTİMİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI . Journal of STEAM Education , 1 (1) , 79-103 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/steam/issue/37516/427032