Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

THE STUDY OF GIFTED STUDENTS’COMPUTATIONAL THINKING SKILLS

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 2, 17 - 26, 31.12.2018

Öz

The aim of this study is to exmine the gifted students’skills of computational thinking at secondary school level according to gender variable. During 2017-2018 academic year, Computational Thinking Skills Scale (CTS) was applied to 26 female nd 33 male secondary students who are attending a Science and Art Center in Ankara. Computational thinking is a scale which has 22-word, five-point Likert-type with 5 subfactors. Relational scanning model is used to underline the condition of our Project. Mann Whitney U test is applied to analyze data from BDBD according to gender. By the result of this analyses, the avarage of male students’rate of creative thinking, algorithmic thinking, cooperative learning, and critical thinking skills are higher than female students’. Whereas, only the average of problem solving skill scores of female students was higher than male students. When it is evaluated in terms of significance value, in the sub-factors of creative thinking, algorithmic thinking and critical thinking has emerged a great difference in favor of men. Gifted students showed their ability to make purchases under 145 points in the selection of BİLSEM with low skill points in problem solving. In other areas, educational institutions have to take effective preventions to improve Computational thinking skills among male and female students.

Kaynakça

  • Korkut, F. (2002). Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(22), 177-184. Ataman, A. (2012). Üstün Yetenekli Çocuk Kimdir? Geleceğin Mimarları Üstün Yetenekliler Sempozyumu (s. 4-15). Tekirdağ: Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. Barut, E., Tuğtekin, U., & Kuzu, A. (2016). Programlama Eğitiminin Bilgi İşlemsel Düşünme Becerileri Bağlamında İncelenmesi. 4th International Instructional Tecnologies & Teacher Education Symposium (s. 210-214). Elazığ: Fırat Üniversitesi. BBC. (2018, 09 09). Introduction to computational thinking. Erişim: https://www.bbc.com: https://www.bbc.com/bitesize/guides/zp92mp3/revision/1 Erişim Tarihi: 09.09.2018. Demir, Ö. ve Seferoğlu, S. S. (2017). Yeni kavramlar, farklı kullanımlar: Bilgi-işlemsel düşünmeyle ilgili bir değerlendirme. H. F. Odabaşı, B. Akkoyunlu ve A. İşman (Ed). Eğitim teknolojileri okumaları 2017, (41. Bölüm, ss. 801-830). TOJET ve Sakarya Üniversitesi, Adapazarı. [Erişim: Journal Of STEAM Education Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat E itimi Dergisi 2018, Haziran (1.Say , 1.Cilt) http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/yayin/Kitap_ETO2017_Bolum41_801- 830_Bilgi.islemsel.Dusunme.pdf, Erişim tarihi: 01.09.2018.] Güngör, A., & Açıkgöz, K. (2006, Güz). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Kullanımı ve Okumaya Yönelik Tutum Üzerindeki Etkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Y önetimi(48), 481-502. Gür, H., & Hangül, T. (2015). Ortaokul ögrencilerinin problem çözme stratejileri üzerine bir çalisma. Pegem Egitim ve Ogretim Dergisi, 5(1), 95-112. ISTE. (2015). CT Leadership toolkit. (First Edition). Erişim: http://www.iste.org/docs/ct-documents/ctleadershipt-toolkit.pdf?sfvrsn=4. Erişim Tarihi: 09.04.2018 Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Korkmaz, Ö., Çakır, R., & Özden, M. Y. (2015). Bilgisayarca Düşünme Beceri Düzeyleri Ölçeğinin (BDBD) Ortaokul Düzeyine Uyarlanması. Gazi eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2), 67-86. Levent, F. (2012). Bilsem Öğretmenlerine Göre Üstün Yetenekli Öğrencilerin SosyoDuygusal Özellikleri. Geleceğin Mimarları Üstün Yetenekliler Sempozyumu (s. 29- 34). Tekirdağ: Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. MEB, (2007): Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi. Erişim: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2593_0.html, Erişim Tarihi: 01.07.2018. MEB, (2009): Özel Eğitim Hizmetleri Y önetmeliği. Erişim: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26184_0.html, Erişim Tarihi: 05.07.2018. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, (2013). 2013–2017 Üstün yetenekli bireyler strateji ve uygulama planı, Ankara: MEB Stevens, M. (1998). Sorun Çözümleme. (A. Çimen, Çev.) İstanbul: Timaş. Şenşekerci, E., & Bilgin, A. (2008). Eleştirel Düşünme ve Öğretimi. Uludağ Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(14), 15-43. Wing, J. M. (2012, 10 26). Computational Thinking. Microsoft Research Asia Faculty Summit 2012. Tianjin, China.

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Bilgisayarca Düşünme Becerilerinin İncelenmesi

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 2, 17 - 26, 31.12.2018

Öz

Bu çalışmanın amacı, üstün yetenekli ortaokul öğrencilerinin sahip oldukları bilgisayarca düşünme becerilerinin cinsiyet değişkenine göre incelenmesidir. Betimsel nitelikli çalışmamız genel tarama modeli ile yapılmıştır. 2017-2018 Eğitim öğretim yılında Ankara’daki bir Bilim ve Sanat Merkezine (BİLSEM) devam eden 26 kız ve 33 erkek ortaokul öğrencisinin bilgisayarca düşünme yetenekleri ölçülebilmesi için ortaokul düzeyine uyarlanmış Bilgisayarca Düşünme Beceri Düzeyi Ölçeği (BDBD) uygulanmıştır. Bilgisayarca Düşünme Ölçeği, 5 alt faktörü içeren 22 ifadeli ve beşli likert tipi bir ölçektir. Çalışmamızda var olan durumu betimlemek için ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. BDBD’den elde edilen verilerin cinsiyete göre analizi için Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Analiz sonucunda erkek öğrencilerin; yaratıcı düşünme, algoritmik düşünme, işbirlikli öğrenme, eleştirel düşünme beceri puan ortalamalarının kız öğrencilerden daha yüksek olduğu, kız öğrencilerin ise sadece problem çözme beceri puan ortalamaları erkek öğrencilerden daha yüksek çıkmıştır. Anlamlılık değeri açısından değerlendirildiğinde ise, yaratıcı düşünme (p=.011<.05), algoritmik düşünme (p=.016<.05) ve eleştirel düşünme (p=.031<.05) alt faktörlerinde erkekler lehine anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Üstün yetenekli öğrencilerin BİLSEM’lere seçiminde 145 puanın altında yapılan alımların karşılığı problem çözme alanındaki beceri puanı düşüklüğünde kendisini göstermiştir. Diğer alanlarda kız ve erkek öğrenciler arasında bilgisayarca düşünme beceri farkları için eğitim kurumlarının etkili önlemler alması gerekmektedir. 

Kaynakça

  • Korkut, F. (2002). Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(22), 177-184. Ataman, A. (2012). Üstün Yetenekli Çocuk Kimdir? Geleceğin Mimarları Üstün Yetenekliler Sempozyumu (s. 4-15). Tekirdağ: Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. Barut, E., Tuğtekin, U., & Kuzu, A. (2016). Programlama Eğitiminin Bilgi İşlemsel Düşünme Becerileri Bağlamında İncelenmesi. 4th International Instructional Tecnologies & Teacher Education Symposium (s. 210-214). Elazığ: Fırat Üniversitesi. BBC. (2018, 09 09). Introduction to computational thinking. Erişim: https://www.bbc.com: https://www.bbc.com/bitesize/guides/zp92mp3/revision/1 Erişim Tarihi: 09.09.2018. Demir, Ö. ve Seferoğlu, S. S. (2017). Yeni kavramlar, farklı kullanımlar: Bilgi-işlemsel düşünmeyle ilgili bir değerlendirme. H. F. Odabaşı, B. Akkoyunlu ve A. İşman (Ed). Eğitim teknolojileri okumaları 2017, (41. Bölüm, ss. 801-830). TOJET ve Sakarya Üniversitesi, Adapazarı. [Erişim: Journal Of STEAM Education Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat E itimi Dergisi 2018, Haziran (1.Say , 1.Cilt) http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/yayin/Kitap_ETO2017_Bolum41_801- 830_Bilgi.islemsel.Dusunme.pdf, Erişim tarihi: 01.09.2018.] Güngör, A., & Açıkgöz, K. (2006, Güz). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Kullanımı ve Okumaya Yönelik Tutum Üzerindeki Etkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Y önetimi(48), 481-502. Gür, H., & Hangül, T. (2015). Ortaokul ögrencilerinin problem çözme stratejileri üzerine bir çalisma. Pegem Egitim ve Ogretim Dergisi, 5(1), 95-112. ISTE. (2015). CT Leadership toolkit. (First Edition). Erişim: http://www.iste.org/docs/ct-documents/ctleadershipt-toolkit.pdf?sfvrsn=4. Erişim Tarihi: 09.04.2018 Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Korkmaz, Ö., Çakır, R., & Özden, M. Y. (2015). Bilgisayarca Düşünme Beceri Düzeyleri Ölçeğinin (BDBD) Ortaokul Düzeyine Uyarlanması. Gazi eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2), 67-86. Levent, F. (2012). Bilsem Öğretmenlerine Göre Üstün Yetenekli Öğrencilerin SosyoDuygusal Özellikleri. Geleceğin Mimarları Üstün Yetenekliler Sempozyumu (s. 29- 34). Tekirdağ: Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. MEB, (2007): Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi. Erişim: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2593_0.html, Erişim Tarihi: 01.07.2018. MEB, (2009): Özel Eğitim Hizmetleri Y önetmeliği. Erişim: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26184_0.html, Erişim Tarihi: 05.07.2018. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, (2013). 2013–2017 Üstün yetenekli bireyler strateji ve uygulama planı, Ankara: MEB Stevens, M. (1998). Sorun Çözümleme. (A. Çimen, Çev.) İstanbul: Timaş. Şenşekerci, E., & Bilgin, A. (2008). Eleştirel Düşünme ve Öğretimi. Uludağ Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(14), 15-43. Wing, J. M. (2012, 10 26). Computational Thinking. Microsoft Research Asia Faculty Summit 2012. Tianjin, China.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şerihan KİRMİT (Sorumlu Yazar)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


İsmail DÖNMEZ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-7792-0169


Hamza Erdem ÇATALTAŞ Bu kişi benim
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Başvuru Tarihi 31 Ekim 2018
Kabul Tarihi 17 Kasım 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kirmit, Ş. , Dönmez, İ. & Çataltaş, H. E. (2018). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Bilgisayarca Düşünme Becerilerinin İncelenmesi . Journal of STEAM Education , 1 (2) , 17-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/steam/issue/42077/476833