Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of Coping Strategies Used in Problem Situation by Preschool Children

Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 2, 72 - 82, 15.08.2018
https://doi.org/10.19126/suje.342016

Öz

Individuals faced with many problems that will create stress, fear or anxiety throughout their lives. In this case coping strategies used by individuals vary. Some individuals are looking for solutions to dealing directly with the problem, while others prefer to move away from the problem by ignoring case. But in any case, this strategy which individuals use has the power to affect the roles of in adulthood. In this context, the strategies which used by children at an early age in problem situations are important to identify. This research aims to determine the coping strategies used in problem situation by preschool children. Using the case study method, one of the qualitative research methods and data was collected from 32 preschoolers who attend a government early childhood education center which depends on MoNE in Kars. An illustrated storybook written by Ferit Avcı whose name is “Kırmızı Fili Gördünüz mü? (Have You Seen the Red Elephant?)” used as a data collecting tool in this study. Children were asking to produce lots of solutions for the problem situation at the end of this book. These strategies across problem used by children analyzed according to their coping strategy categories as active-cognitive, active-behavioral and avoidant. It is determined that preschool children who attend the preschool education institution use more active-behavioral strategies to cope with their problem situations. In this period, children can define, experience and evaluate these strategies through the activities that will be included in the training flow.

Kaynakça

 • Akyüz, E. (2013). Kırmızı Fil’i Gördünüz Mü? cogem.ankara.edu.tr/wp.../KIRMIZI-FİLİ-GÖRDÜNÜZ-MÜ-01.09.201311dd.pdf adresinden 26.04.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Alisinanoğlu, F. (2003). Çocukların Denetim Odağı ile Algıladıkları Anne Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-14.
 • Anderson, S. A. (1988). Parental Stres And Coping During The Leaving Home Transition. Family Relations. 37, 160.
 • Aydın, B. ve İmamoğlum, Ü. S. (2001). Stresle Başaçıkma Becerisi Geliştirmeye Yönelik Grup Çalışması. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 14, 41-52.
 • Burger, J. M. (2006). Kişilik Psikoloji Biliminin İnsan Doğasına Dair Söyledikleri. Çev: İnan Deniz Erguvan Sarıoğlu. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Deniz, M. E. & Yılmaz, E. (2005). Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zeka ve Stresle Başa Çıkma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi, 3(25).
 • Drescher, K. A. (2007). The Relationship Between The Global Assesment Of Functioning And Degrees Of Social Interest. Unpublish Doctor Thesis, Illinois Chicago: Adler School Of Professional Psychology.
 • Forgan, J. W. (2002) Using Bibliotherapy to Teach Problem Solving. Intervention in school and Clinic, 38(2), 75–82.
 • Görücü, A., & Karakuş, N. (2017). Anne Tutumlarının Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (37), 316-326.
 • Gregory, K. E., & Vessey, J. A. (2004). Bibliotherapy: A Strategy to Help Students with Bullying. The Journal of School Nursing, 20(3), 127-133.
 • Halpern, L. F. (2004). The Relations of Coping and Family Environment to Preschoolers' Problem Behavior. Journal of Applied Developmental Psychology, 25(4), 399-421.
 • Jackson, S. A. & Nelson, K. W. (2002). “Use of Children’s Literature in a Comprehensine school Guidance Program for Young Children”. Early Childhood Literacy: 2001 Yearbook.
 • Karabulutlu, E. Y., Bilici, M. Çayır, K., Tekin, S. B. & Kantarcı, R. (2010). Coping, Anxiety And Depression In Turkish Patients With Cancer, European Journal Of General Medicine, 7(3), 296-302.
 • Kochenderfer‐Ladd, B. (2004). Peer Victimization: The Role of Emotions in Adaptive and Maladaptive Coping. Social Development, 13(3), 329-349.
 • Manav, F. (2010). Soren Kierkegaard’da Kaygı Kavramı. Gazi Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Manester G., Berra S. & Mays M. (2001). Manaster –Perryman Early Recollections Scoring Manual: Findings And Summary. University Of Texas, Journal Of Individual Psychology, 57(4), 413–419.
 • Merriam, S. B. (1988). Case Study Research In Education. London: Jossey-Boss Publishers.
 • Öner, U. (2007). Bibliyoterapi. Journal of Arts and Sciences, 7.
 • Pehlivan, İ. (1994). Stresle Başa Çıkmada Bireysel ve Örgütsel Stratejiler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27(2).
 • Reijntjes, A., Stegge, H., & Meerum Terwogt, M. (2006). Children's Coping with Peer Rejection: The Role of Depressive Symptoms, Social Competence, and Gender. Infant and Child Development, 15(1), 89-107.
 • Skinner, E. A., & Zimmer-Gembeck, M. J. (2007). The Development of Coping. Annual Reviews Psychology, 58, 119-144.
 • Turan, L. (2005). Arkadaş Edinme Güçlüğü Çeken Çocukların Problemlerini Çözmede Çocuk Edebiyatından Yararlanma. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 124-135.
 • Türküm, A. S. (2002). Stresle Basa Çıkma Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi, 2 (18), 25-34.
 • Van Berkel, H. (2009). The Relatıonshıp Between Personality, Coping Styles And Stress, Anxiety And Depression. Unpublish Master Thesis. The University Of Canterbury.
 • Warner, R. (2008). Applied Statistics from Bivariate through Multivariate Techniques. Los Angeles: Sage Publications.
 • Yeşilyaprak, B. (2017). http://Binnuryesilyaprak.Com/2016/07/01/Bibliyoterapi-Okuma-İle-Sagaltim/. Erişim:12.01.2017.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods. Applied Social Research Methods Serial, 5 (3rd ed.).

Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Problem Durumunda Kullandıkları Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi

Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 2, 72 - 82, 15.08.2018
https://doi.org/10.19126/suje.342016

Öz

Bireyler yaşamları boyunca korku, kaygı ya da stres yaratacak pek çok problemle karşı karşıya kalabilirler. Bu durumlarında bireylerin kullandıkları başa çıkma stratejileri farklılık gösterir. Bazıları problemle doğrudan ilgilenerek çözüm yolları ararken, bazıları görmezden gelerek problem durumdan uzaklaşmayı tercih ederler. Ancak her durumda bireylerin kullandıkları bu stratejiler, yetişkinlikteki rollerini etkileyecek güce sahiptir. Bu bağlamda erken yaşlarda çocukların problem durumlarında kullandıkları stratejilerin belirlenmesi önemlidir. Bu araştırmanın amacı okul öncesi dönemdeki çocukların problem durumunda kullandıkları baş etme stratejilerinin belirlenmesidir. Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan örnek olay yöntemi kullanılan bu araştırmanın çalışma grubunu Kars il merkezindeki MEB’e bağlı bir okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 32 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Ferit Avcı’nın “Kırmızı Fili Gördünüz mü?” kitabı kullanılarak elde edilmiştir. Çocuklardan bu kitabın sonunda yer alan problem duruma ilişkin çözüm önerileri üretmeleri istenmiştir. Bu problem karşısında çocukların kullandıkları stratejiler, aktif-bilişsel, aktif-davranışsal ve kaçınmacı başa çıkma stratejileri kategorilerine göre incelenmiştir. Çocukların problem durum karşısında aktif-davranışsal stratejiyi diğer stratejilere göre daha fazla tercih ettikleri belirlenmiştir. Eğitim akışında yer verilecek olan etkinlikler aracılığıyla çocukların bu stratejileri tanıması, deneyimlemesi ve değerlendirmesi sağlanabilir.

Kaynakça

 • Akyüz, E. (2013). Kırmızı Fil’i Gördünüz Mü? cogem.ankara.edu.tr/wp.../KIRMIZI-FİLİ-GÖRDÜNÜZ-MÜ-01.09.201311dd.pdf adresinden 26.04.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Alisinanoğlu, F. (2003). Çocukların Denetim Odağı ile Algıladıkları Anne Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-14.
 • Anderson, S. A. (1988). Parental Stres And Coping During The Leaving Home Transition. Family Relations. 37, 160.
 • Aydın, B. ve İmamoğlum, Ü. S. (2001). Stresle Başaçıkma Becerisi Geliştirmeye Yönelik Grup Çalışması. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 14, 41-52.
 • Burger, J. M. (2006). Kişilik Psikoloji Biliminin İnsan Doğasına Dair Söyledikleri. Çev: İnan Deniz Erguvan Sarıoğlu. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Deniz, M. E. & Yılmaz, E. (2005). Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zeka ve Stresle Başa Çıkma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi, 3(25).
 • Drescher, K. A. (2007). The Relationship Between The Global Assesment Of Functioning And Degrees Of Social Interest. Unpublish Doctor Thesis, Illinois Chicago: Adler School Of Professional Psychology.
 • Forgan, J. W. (2002) Using Bibliotherapy to Teach Problem Solving. Intervention in school and Clinic, 38(2), 75–82.
 • Görücü, A., & Karakuş, N. (2017). Anne Tutumlarının Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (37), 316-326.
 • Gregory, K. E., & Vessey, J. A. (2004). Bibliotherapy: A Strategy to Help Students with Bullying. The Journal of School Nursing, 20(3), 127-133.
 • Halpern, L. F. (2004). The Relations of Coping and Family Environment to Preschoolers' Problem Behavior. Journal of Applied Developmental Psychology, 25(4), 399-421.
 • Jackson, S. A. & Nelson, K. W. (2002). “Use of Children’s Literature in a Comprehensine school Guidance Program for Young Children”. Early Childhood Literacy: 2001 Yearbook.
 • Karabulutlu, E. Y., Bilici, M. Çayır, K., Tekin, S. B. & Kantarcı, R. (2010). Coping, Anxiety And Depression In Turkish Patients With Cancer, European Journal Of General Medicine, 7(3), 296-302.
 • Kochenderfer‐Ladd, B. (2004). Peer Victimization: The Role of Emotions in Adaptive and Maladaptive Coping. Social Development, 13(3), 329-349.
 • Manav, F. (2010). Soren Kierkegaard’da Kaygı Kavramı. Gazi Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Manester G., Berra S. & Mays M. (2001). Manaster –Perryman Early Recollections Scoring Manual: Findings And Summary. University Of Texas, Journal Of Individual Psychology, 57(4), 413–419.
 • Merriam, S. B. (1988). Case Study Research In Education. London: Jossey-Boss Publishers.
 • Öner, U. (2007). Bibliyoterapi. Journal of Arts and Sciences, 7.
 • Pehlivan, İ. (1994). Stresle Başa Çıkmada Bireysel ve Örgütsel Stratejiler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27(2).
 • Reijntjes, A., Stegge, H., & Meerum Terwogt, M. (2006). Children's Coping with Peer Rejection: The Role of Depressive Symptoms, Social Competence, and Gender. Infant and Child Development, 15(1), 89-107.
 • Skinner, E. A., & Zimmer-Gembeck, M. J. (2007). The Development of Coping. Annual Reviews Psychology, 58, 119-144.
 • Turan, L. (2005). Arkadaş Edinme Güçlüğü Çeken Çocukların Problemlerini Çözmede Çocuk Edebiyatından Yararlanma. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 124-135.
 • Türküm, A. S. (2002). Stresle Basa Çıkma Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi, 2 (18), 25-34.
 • Van Berkel, H. (2009). The Relatıonshıp Between Personality, Coping Styles And Stress, Anxiety And Depression. Unpublish Master Thesis. The University Of Canterbury.
 • Warner, R. (2008). Applied Statistics from Bivariate through Multivariate Techniques. Los Angeles: Sage Publications.
 • Yeşilyaprak, B. (2017). http://Binnuryesilyaprak.Com/2016/07/01/Bibliyoterapi-Okuma-İle-Sagaltim/. Erişim:12.01.2017.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods. Applied Social Research Methods Serial, 5 (3rd ed.).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hatice UYSAL BAYRAK>
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3996-2402
Türkiye


Şenay ÖZEN ALTINKAYNAK>
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Devrim ERGİNSOY OSMANOĞLU>
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Ağustos 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Uysal Bayrak, H. , Özen Altınkaynak, Ş. & Erginsoy Osmanoğlu, D. (2018). Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Problem Durumunda Kullandıkları Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi . Sakarya University Journal of Education , 8 (2) , 72-82 . DOI: 10.19126/suje.342016

Sakarya University Journal of Education | 2011 ISSN: 2146-7455

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.