Yıl 2018, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 83 - 95 2018-08-15

Eş-Zamanlı Sanal Sınıf Ortamındaki Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Sosyal Bulunuşluk Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
Examining the Distance Education Students’ Social Presence Level in Relation Demographic Variables at Synchronous Virtual Classroom

Ali GÜNDÜZ [1] , Melike AYDEMİR [2] , Selçuk KARAMAN [3]


Çalışmada uzaktan eğitimde eş-zamanlı sanal sınıf ortamında öğrenim görmekte olan bireylerin sosyal bulunuşluk düzeyleri cinsiyet, yaş, öğrenim görülen program, çalışılan meslek grubu, çalışma süresi ve uzaktan eğitim tercih sebepleri değişkenleri ile incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde öğrenim görmekte olan 310 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak öğrencilerin sosyal bulunuşluk düzeyini ölçmek için sosyal bulunuşluk ölçeği ve öğrencilerin demografik verilerini tespit etmek için form kullanılmıştır. Veri toplama aracı eş-zamanlı sanal sınıf oturumlarından hemen sonra öğrencilerin doldurması için İnternet üzerinden sunulmuştur. Verilerin analizinde betimsel ve kestirimsel istatistiki yöntemler kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiği zaman uzaktan eğitim öğrencilerinin eş-zamanlı sanal sınıf ortamındaki sosyal bulunuşluk düzeylerinin ortalamanın üstünde olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda cinsiyet değişkenin sosyal bulunuşluk üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olmazken yaş, öğrenim görülen program, çalışılan meslek grubu ve ne kadar süredir (kaç yıl) çalışıldığı gibi değişkenler açısından sosyal bulunuşluk düzeyinin farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

In this study the level of social presence of learner who are studying in various program through synchronous virtual classroom is examined in terms of gender, age, program, profession, duration of study and reasons for preference distance education. The sample of the study is composed of 310 students at Atatürk University Distance Education and Research Center. Social presence scale to measure the level of social presence and form to identify students’ demographic data are used for collecting data. The data collection tool was used presented on Internet to fill from students after the virtual clasroom sessions. Descriptive and predictive statistical methods were used in the analysis of the data. According to the findings, it was determined that the distance education students were above the average of social presence level in synchronous virtual classroom. Moreover, while the gender variable doesn’t have a statistically significant effect on social presence, the level of social presence differs in terms of variables such as age, education program, occupation group studied and how long (years) it is studied.

 • Beyth-Marom, R., Chajut, E., Roccas, S., & Sagiv, L. (2003) Internet -assisted versus traditional distance learning environments: Factors affecting students preferences. Computers & Education, 41, 65-76.
 • Driscoll, M. (2002). Web-Based training: Creating e-learning experiences (2nd edition). San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 • Duran N., Önal A., Kurtuluş C. (2006). E-Öğrenme ve Kurumsal Eğitimde Yeni Yaklaşım Öğrenim Yönetim Sistemleri. Akademik Bilişim 2006 ve BilgiTek IV - Pamukkale Üniversitesi. Denizli.
 • Gunawardena, C.N., & Zittle, F.J. (1997). Social presence as a predictor of satisfaction within a computer-mediated conferencing environment. The American Journal of Distance Education, 11(3), 8-26.
 • Gülbahar, Y. (2009). E-öğrenme. Pegem Akademi. ISBN 978-605-4282-09-8.
 • Hung, M., & Chou, C. (2015). Students' perceptions of instructors' roles in blended and online learning environments: A comparative study. Computers & Education, 81, 315-325. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2014.10.022
 • Kang, M., Choi, H. and Park, S. (2007). Construction and validation of a social presence scale for measuring online learners’ involvement. In C. Montgomerie & J. Seale(Eds.), Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (pp. 1829-1833). Chesapeake, VA: AACE.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kear, Karen; Chetwynd, Frances and Jefferis, Helen (2014). Social presence in online learning communities: the role of personal profiles. Research in Learning Technology, 22, article no. 19710.
 • Kreijns, K., Kirschner, P. A., Jochems, W., & Van Buuren, H. (2007). Measuring perceived sociability of computer-supported collaborative learning environments. Computers & Education, 49, 176-192.
 • Kohonen-Aho, L., & Alin, P. (2016). A processual view on social presence emergence in virtual worlds, system sciences (HICSS), 2016 49th Hawaii International Conference on, 491-500.
 • Lu Y., Huang, W., Ma, H. and Luce, T. (2007). Interaction, social presence in technology mediated learning - A partial least square model. Proceedings of Wireless Communication, Networking, Mobile Computing, WiCOM Management Track: Information System & Management, China.
 • Morgan, C., & Tam, M. (1999). Unravelling the complexities of distance education student attrition. Distance Education, 20(1), 61-64.
 • Olpak, Y. Z., & Kılıç Çakmak, E. (2009). E-öğrenme ortamları için sosyal bulunuşluk ölçeğinin uyarlama çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1),142-160.
 • Richardson, J., & Swan, K. (2003). Examining social presence in online courses in relation to students’ perceived learning and satisfaction. Journal of Asynchronous Learning Networks, 7, 68-88.
 • Rush, K.L., Waldrop, S., Mitchell, C., & Dyches, C. (2005). The RN-BSN distance education experience: from educational limbo to more than an elusive degree. Journal of Professional Nursing, 21(5):283-92.
 • Sung, E., & Mayer, R. E. (2012). Five facets of social presence in online distance education. Computers in Human Behavior, 28(5), 1738-1747.
 • TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu. “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2010”. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=6308 Son Erişim Tarihi: 28 Ocak 2016.
 • TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu. “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2015”. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18660 Son Erişim Tarihi: 28 Ocak 2016.
 • Yamada, M. (2009). The role of social presence in learner-centered communicative language learning using synchronous computer-mediated communication: Experimental study. Computers & Education, 52(4), 820-833.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ali GÜNDÜZ
Ülke: Turkey


Yazar: Melike AYDEMİR (Sorumlu Yazar)

Yazar: Selçuk KARAMAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ağustos 2018

APA Gündüz, A , Aydemir, M , Karaman, S . (2018). Eş-Zamanlı Sanal Sınıf Ortamındaki Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Sosyal Bulunuşluk Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi . Sakarya University Journal of Education , 8 (2) , 83-95 . DOI: 10.19126/suje.379981