Yıl 2018, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 222 - 241 2018-12-15

Constructivist Micro-Teaching Activities with Elementary Teacher Candidates in Course of Science and Technology Laboratory Applications: A Mixed Study
Sınıf Öğretmeni Adayları ile Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları Dersinde Yapılandırmacı Mikro-Öğretim Uygulamaları: Karma Bir Çalışma

Alper DURUKAN [1] , Hüseyin ARTUN [2] , Hasan BAKIRCI [3]


The purpose of this study was to reveal students’ reflections who used laboratory tools and to teach the students the outcomes of the elementary school fourth grade course of Science by using the 5E learning model of the constructivist learning theory. In line with this purpose, the study tried to examine the applicability and influence of 5E learning model in the course of Science and Technology Laboratory Applications-I within the scope of the curriculum applied in the department of Elementary School Teaching. In the study, the mixed design was used as the qualitative and quantitative data were collected together. The research sample included a total of 98 second-grade students attending the department of Elementary School Teaching at the Education Faculty of Van Yuzuncu Yil University. In the study, Science Laboratory Attitude Scale, Preservice Teacher Evaluation Rubric and semi-structured interview form were used as the data collection tools in coordination. While analyzing the data, dependent t-test was conducted for the Science Laboratory Attitude Scale, and a categorization with four groups was used for the Preservice Teacher Evaluation Rubric. As for the analysis of the data collected via the semi-structured interview form, themes and codes were used. The results revealed that the activity-based application carried out in the study drew the preservice teachers’ attention in terms of laboratory applications and had positive influence on their related attitudes.

Bu çalışmanın amacı, yapılandırmacı öğrenme kuramının 5E öğrenme modelini takip ederek Fen Bilimleri dersi 4. sınıf kazanımlarını kazandırmada laboratuvar araçlarını/gereçlerini kullanan öğretmen adaylarından elde edilen yansımaları ortaya koymaktır. Bu vesileyle de 5E öğrenme modelinin sınıf öğretmenliği programındaki Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları-I dersinde uygulanabilirliği aydınlatılacaktır. Çalışma nitel ve nicel verilerin bütüncül bir yaklaşımla harmanlanmasından dolayı karma desen olarak yapılandırılmıştır. Çalışmanın örneklemini, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programı 2. sınıfta öğrenim gören 98 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Yapılan bu çalışmada veri toplama aracı olarak; Fen Bilgisi Laboratuvarı Tutum Ölçeği, Öğretmen Adayı Değerlendirme Rubriği ile eşgüdümlü olarak yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Çalışmada veri analizi olarak Fen Bilgisi Laboratuvarı Tutum Ölçeği için bağımlı t-testi, Öğretmen Adayı Değerlendirme Rubriği için dörtlü kategorilendirme ve yarı yapılandırılmış mülakat formu için ise temalar ve kodlardan yararlanılmıştır. Sonuç olarak, etkinlik temelli yapılan bu uygulamanın öğretmen adaylarının laboratuvara yönelik ilgilerini çekmiş ve tutumlarında olumlu yönde bir değişim ortaya çıkmıştır.    

 • Akpınar, E., & Ergin, Ö. (2005). Yapılandırmacı kuramda fen öğretmeninin rolü. İlköğretim Online, 4(2).
 • Artun, H., & Özsevgeç, T. (2014). 5E öğrenme modeline uygun öğretim materyallerinin öğretmen adaylarının zihinsel modellerine etkisi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 259-285.
 • Association, N. S. T. (2007). The integral role of laboratory investigations in science instruction. Retrieved from http://www.nsta.org/about/positions/laboratory.aspx.Association, N. S. T. (2012). NSTA preservice science standards. Arlington, VA.
 • Atila, M. E. ve Sözbilir, M. (2016). Fen ve teknoloji dersi öğretim programındaki yapılandırmacılığa dayalı öğelerin öğretmenler tarafından uygulanışı: Nitel bir çalışma. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2), 1418-1457.
 • Blosser, P. E. (1983). The Role of the Laboratory in Science Teaching. School Science and Mathematics, 83(2), 165-169.
 • Creswell, J. V., & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and conducting mixed methods research. Los Angeles, CA: Sage.
 • Çepni, S. (2014). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (Vol. 7). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Çetin, O., & Günay, Y. (2010). Fen öğretiminde yapılandırmacılık kuramının öğrencilerin başarılarına ve bilgiyi yapılandırmalarına olan etkisi. Eğitim ve Bilim, 32(146), 24-38.
 • Çiftçi, S., Sünbül, A. M., & Köksal, O. (2013-04-23). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşıma göre düzenlenmiş mevcut programa ilişkin yaklaşımlarının ve uygulamalarının değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 281-295.
 • Duffy, T. M., & Jonassen, D. H. (1992). Constructivism: New implications for instructional technology. Educational Technology, 31(5), 7-12.
 • Francis, A. (1998). Constructivist teacher education building a world of new understandings. Contemporary Education, 69(4), 238.
 • Hofstein, A., & Lunetta, V. N. (2004). The laboratory in science education: Foundations for the twenty-first century. Science Education, 88(1), 28-54. doi:10.1002/sce.10106.
 • İnel Ekici, D. (2015). Sınıf öğretmen adaylarıyla farklı fen konularına ilişkin deney tasarlama uygulamaları. Journal of International Social Research, 8(39), 655-666.
 • Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. Educational Researcher, 33 (7), 14–26.
 • Karadağ, E., Deniz, S., Korkmaz, T., & Deniz, G. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı: Sınıf öğretmenleri görüşleri kapsamında bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2). 383-402.
 • Karatay, R., Doğan, F., & Şahin, Ç. (2014). Determination of attitudes of preservice teachers towards laboratory practices / öğretmen adaylarının laboratuvar uygulamalarına yönelik tutumlarının belirlenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(3), 703-722. doi:10.17244/eku.55470.
 • Kuran, K., & Kanatlı, F. (2009). Alternatif ölçme değerlendirme teknikleri konusunda sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi/the evaluation of classroom teachers' opinions on the alternative assessments techniques. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(12), 209-234.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2013). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Psillos, D., & Niedderer, H. (2003). Teaching and Learning in the Science Laboratory: Kluwer Academic.
 • Şimşekli, Y. (2010). The original activities for environmental education and their effects on students (A Case Study in Bursa). Elementary Education Online, 9(2), 552–560.
 • Şimşekli, Y., & Çalış, S. (2008). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinde bilimsel süreç becerilerinin gelişimine fen bilgisi laboratuarı dersinin etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 183-192.
 • Ural, G., & Bümen, N. (2016). Türkiye’de fen ve teknoloji öğretiminde yapılandırmacılığın öğretimsel uygulamaları üzerine bir meta-analiz. Eğitim ve Bilim, 41(185), 51-82, doi:10.15390/eb.2016.4289.
 • Yalvaç, B., & Sungur, S. (2000). Fen bilgisi öğretmen adaylarının laboratuar derslerine karşı tutumlarının incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (12), 44-56.
 • Yeşilyurt, M., Kurt, T., & Temur, A. (2005). İlköğretim fen laboratuarı için tutum. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(17), 21-31.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, E., Aydoğdu, B., Akpınar, E., & Ergin, Ö. (2007). Fen bilgisi öğretmenlerinin fen deneylerine yönelik tutumları. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 24(2), 71-86.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Alper DURUKAN

Yazar: Hüseyin ARTUN

Yazar: Hasan BAKIRCI (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { suje395188, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {222 - 241}, doi = {10.19126/suje.395188}, title = {Sınıf Öğretmeni Adayları ile Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları Dersinde Yapılandırmacı Mikro-Öğretim Uygulamaları: Karma Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {DURUKAN, Alper and ARTUN, Hüseyin and BAKIRCI, Hasan} }
APA DURUKAN, A , ARTUN, H , BAKIRCI, H . (2018). Sınıf Öğretmeni Adayları ile Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları Dersinde Yapılandırmacı Mikro-Öğretim Uygulamaları: Karma Bir Çalışma. Sakarya University Journal of Education , 8 (3) , 222-241 . DOI: 10.19126/suje.395188
MLA DURUKAN, A , ARTUN, H , BAKIRCI, H . "Sınıf Öğretmeni Adayları ile Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları Dersinde Yapılandırmacı Mikro-Öğretim Uygulamaları: Karma Bir Çalışma". Sakarya University Journal of Education 8 (2018 ): 222-241 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/suje/issue/38210/395188>
Chicago DURUKAN, A , ARTUN, H , BAKIRCI, H . "Sınıf Öğretmeni Adayları ile Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları Dersinde Yapılandırmacı Mikro-Öğretim Uygulamaları: Karma Bir Çalışma". Sakarya University Journal of Education 8 (2018 ): 222-241
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmeni Adayları ile Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları Dersinde Yapılandırmacı Mikro-Öğretim Uygulamaları: Karma Bir Çalışma AU - Alper DURUKAN , Hüseyin ARTUN , Hasan BAKIRCI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19126/suje.395188 DO - 10.19126/suje.395188 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 222 EP - 241 VL - 8 IS - 3 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.395188 UR - https://doi.org/10.19126/suje.395188 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education Sınıf Öğretmeni Adayları ile Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları Dersinde Yapılandırmacı Mikro-Öğretim Uygulamaları: Karma Bir Çalışma %A Alper DURUKAN , Hüseyin ARTUN , Hasan BAKIRCI %T Sınıf Öğretmeni Adayları ile Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları Dersinde Yapılandırmacı Mikro-Öğretim Uygulamaları: Karma Bir Çalışma %D 2018 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 8 %N 3 %R doi: 10.19126/suje.395188 %U 10.19126/suje.395188
ISNAD DURUKAN, Alper , ARTUN, Hüseyin , BAKIRCI, Hasan . "Sınıf Öğretmeni Adayları ile Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları Dersinde Yapılandırmacı Mikro-Öğretim Uygulamaları: Karma Bir Çalışma". Sakarya University Journal of Education 8 / 3 (Aralık 2018): 222-241 . https://doi.org/10.19126/suje.395188
AMA DURUKAN A , ARTUN H , BAKIRCI H . Sınıf Öğretmeni Adayları ile Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları Dersinde Yapılandırmacı Mikro-Öğretim Uygulamaları: Karma Bir Çalışma. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(3): 222-241.
Vancouver DURUKAN A , ARTUN H , BAKIRCI H . Sınıf Öğretmeni Adayları ile Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları Dersinde Yapılandırmacı Mikro-Öğretim Uygulamaları: Karma Bir Çalışma. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(3): 241-222.