Yıl 2018, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 100 - 114 2018-12-15

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik İnançlarının ve Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Examining 4th Grade Elementary Students’ Mathematical Beliefs and Their Views About Constructivist Learning Environments

Fulden BAYRAK [1] , Güney HACIÖMEROĞLU [2]


Bu araştırma ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin matematik inançları ve yapılandırmacı öğrenme ortamlarına ilişkin görüşlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Elde edilen sonuçlar, öğrencilerin matematik inançları ve yapılandırmacı öğrenme ortamlarına ilişkin görüşlerinin genel olarak olumlu olduğunu ortaya koymuştur. Cinsiyet değişkenine göre öğrencilerin matematik inançları ve yapılandırmacı öğrenme ortamlarına yönelik görüşleri (yaşamla ilişkilendirme, işbirliği yapabilme, öğrenmede sorumluluğu alabilme ve eleştirel düşünce) arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Ancak, cinsiyet değişkenine göre kız ve erkek öğrencilerin bilginin erişilebilirliğini kavramaya ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir.  Matematik başarı notu değişkenine göre öğrencilerin matematik öğrenme sürecine ilişkin inançları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Bununla beraber, matematik başarı notu değişkenine göre öğrencilerin matematiği kullanma ve matematiğin doğasına ilişkin inançları arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Matematik başarı notu değişkenine göre öğrencilerin yaşamla ilişkilendirme, işbirliği yapabilme, eleştirel düşünmeye ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Matematik başarı notu değişkenine göre öğrencilerin bilginin değişebilirliği ve öğrenmede sorumluluğu almaya ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir. Bu çalışma, öğrencilerin matematik inançları ile yapılandırmacı öğrenme ortamına ilişkin görüşleri arasında zayıf ancak anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur.

Purpose of this study was to examine 4thgrade students’ mathematical beliefs and their views about constructivist learning environment. Results of the study revealed that students’ mathematical beliefs and their views about constructivist learning environment seems to be positive in general. There was no significant difference between students’ mathematical beliefs and constructivist learning environment regarding gender. There was no significant difference between students’ beliefs about the process of learning mathematics regarding math achievement. However, there was a significant difference between students’ beliefs about the students’ use of mathematics and beliefs about the nature of mathematics regarding math achievement. There was a significant difference between students’ personal relevance, student negotiation, and critical voice, regarding math achievement. There was no significant difference between students’uncertainty and shared control regarding math achievement. This study revealed that there was a weak significant relationship between students’ mathematical beliefs and their views about constructivist learning environment.

 • Aldridge, J. M., & Fraser, B. J., Taylor, P.C., & Chen, C.C. (2000). Constructivist learning environments in a cross-national study in Taiwan and Australia. International Journal of Science Education, 22, 37-55.
 • Aksu, M., Demir, C.E. & Sümer, Z.H. (2002). Öğrencilerin matematik hakkındaki inançları: betimsel bir çalışma. Eğitim ve Bilim, 27(123), 72- 77.
 • Bal, A.P. & Doğanay, A. (2009). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin matematik dersinde yapılandırmacı öğrenme ortamına bakış açıları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2), 156-171.
 • Beswick, K. (2005). The Beliefs/practice connection in broadly defined context. Mathematics Education Journal, 17(2), 39-68.
 • Çavuş, R & Yılmaz, M. M. (2014) Ortaokul öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki yapılandırmacı öğrenme ortamına ilişkin görüşlerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 2(2), 110-128.
 • Doğanay, A. & Sarı, M. (2012). Yapılandırmacı öğrenme ortamı özelliklerinin düşünme dostu sınıf özelliklerini yordama düzeyi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(1), 21-36.
 • Duatepe Paksu, A. (2008). Öğretmenlerin Matematik Hakkındaki İnançları ve Matematik İnançlarının Branş ve Cinsiyete Bakımından Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 87-97.
 • Crater, G. & Norwood, K.S. (1997). The relationship between teacher and student beliefs about mathematics. School Science and Mathematics, 97(2), 62-67.
 • Erdoğan, İ. & Polat, M. (2017). Okullarımız yapılandırmacı öğrenme ortamlarına ne kadar sahip? Ortaokul öğrencilerinin algıları üzerine boylamsal bir bakış. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 608-619.
 • Frykholm, J. (2003). Teachers’ tolerance for discomfort: implications for curricular reform in mathematics. Journal of Curriculum & Supervision, 19(2), 125–149.
 • Johnson, B. & McClure, R. (2004). Validity and reliability of a shortened revised version of the constructivist learning environment survey (CLES). Learning Environments Research, 7, 65- 80.
 • Kan, A. (2009). Ölçme Sonuçları Üzerinde İstatistiksel İşlemler H. Atılgan (Ed.), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (ss.397–456), Anı Yayıncılık: Ankara
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın-Dağıtım.
 • Kayaaslan A. (2006). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Matematiğin Doğası, Matematik Öğretimi Hakkındaki İnançları. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kloosterman, P. & Stage, F. K. (1992). Measuring beliefs about mathematical problem solving. School Science and Mathematics, 92(3), 109-115.
 • Lloyd, G., & Wilson, S. (1998). Supporting Innovation: The impact of a teacher’s conceptions of functions on his implementations of a reform curriculum. Journal for Research in Mathematics Education, 29(3), 248-274.
 • Naylor, S. & Keogh, B. (1999). Constructivism in the classroom: Theory into practice. Journal of Science Teacher Education, 10(2), 93-106.
 • Özkal, K., Tekkaya, C., & Çakıroğlu, J. (2009). Investigating 8th grade students’ perceptions of constructivist science learning environment. Eğitim ve Bilim, 34(153), 38-46.
 • Ozkal, K., Tekkaya, C., Cakiroglu, J., & Sungur, S. (2009). A conceptual model of relationships among constructivist learning environment perceptions, epistemological beliefs, and learning approaches. Learning and Individual Differences, 19, 71-99.
 • Pajares, M. F. (1992). Teachers' beliefs and educational research: cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62(3), 307-332.
 • Picker, S. H. & Berry, J.S. (2000). Investigating pupils’ images of mathematicians. Educational Studies in Mathematics, 43(1), 65-94.
 • Raymond, A. M. (1997). Inconsistency between a beginning elementary school teacher’s mathematics beliefs and teaching practices. Journal for Research in Mathematics Education, 28(6), 552–575.
 • Schoenfeld, A. H. (1989). Explorations of students’ mathematical beliefs and behavior. Journal for Research in Mathematics Education, 20(4), 338–355.
 • Schommer-Aikins, M., Duell, O.K., & Hutter, R. (2005). Epistemological Beliefs, Mathematical Problem Solving Beliefs, And Academic Performance Of Middle School Students. The Elementary School Journal, 105(3), 289-304.
 • Sezgin Memnun D. & Akaya R.(2010). İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Hakkındaki Düşünceleri. Kuramsal Eğitimbilim, 3(2), 100-117.
 • Sungur, O. (2009). Korelasyon Analizi. Ş. Kalaycı (Ed.), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (ss.321-331). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Taylor, P.C., Fraser, B.J., & White, L.R. (1994). CLES: An instrument for monitoring the development of constructivist learning environments. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans.
 • Thompson, A. G. (1984). The relationship of teachers’ conceptions of mathematics and mathematics teaching to instructional practice. Educational Studies in Mathematics, 15(2), 105-127.
 • Thompson, A. G. (1992). Teachers’ belief and conceptions: A synthesis of the research. In D.A. Grouws (Ed.,), Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning (s.127-146), New York: Macmillian.
 • Toluk Uçar, Z., Pişkin, M., Akkaş, E. N., & Taşçı, D. (2010). İlköğretim öğrencilerinin matematik, matematik öğretmenleri ve matematikçiler hakkındaki inançları. Eğitim ve Bilim, 35(155), 131-144.
 • Uğurluoğlu, E. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Matematik ve Problem Çözmeye İlişkin İnançlar ile Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.von Glasersfeld, E. (1989). Constructivism in education. In T. Husen & N. Postlewaite (Eds.), International Encyclopedia of Education (pp. 162-163). Oxford: Pergamon Press.
 • Yilmaz-Tuzun, O., Cakiroglu, J., & Boone, W. J. (2006). Turkish high school student’s perceptions of constructivist learning environment in chemistry classrooms and their attitudes toward chemistry. Paper presented and published in the proceedings of National Association for research in Science Teaching (NARST), San Francisco, CA.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0003-2010-0060
Yazar: Fulden BAYRAK
Kurum: Bakacak İlkokulu, Biga, Çanakkale
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7562-9976
Yazar: Güney HACIÖMEROĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { suje422315, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {100 - 114}, doi = {10.19126/suje.422315}, title = {İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik İnançlarının ve Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {BAYRAK, Fulden and HACIÖMEROĞLU, Güney} }
APA BAYRAK, F , HACIÖMEROĞLU, G . (2018). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik İnançlarının ve Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education , 8 (3) , 100-114 . DOI: 10.19126/suje.422315
MLA BAYRAK, F , HACIÖMEROĞLU, G . "İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik İnançlarının ve Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Sakarya University Journal of Education 8 (2018 ): 100-114 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/suje/issue/38210/422315>
Chicago BAYRAK, F , HACIÖMEROĞLU, G . "İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik İnançlarının ve Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Sakarya University Journal of Education 8 (2018 ): 100-114
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik İnançlarının ve Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi AU - Fulden BAYRAK , Güney HACIÖMEROĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19126/suje.422315 DO - 10.19126/suje.422315 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 100 EP - 114 VL - 8 IS - 3 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.422315 UR - https://doi.org/10.19126/suje.422315 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik İnançlarının ve Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi %A Fulden BAYRAK , Güney HACIÖMEROĞLU %T İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik İnançlarının ve Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi %D 2018 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 8 %N 3 %R doi: 10.19126/suje.422315 %U 10.19126/suje.422315
ISNAD BAYRAK, Fulden , HACIÖMEROĞLU, Güney . "İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik İnançlarının ve Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Sakarya University Journal of Education 8 / 3 (Aralık 2018): 100-114 . https://doi.org/10.19126/suje.422315
AMA BAYRAK F , HACIÖMEROĞLU G . İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik İnançlarının ve Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(3): 100-114.
Vancouver BAYRAK F , HACIÖMEROĞLU G . İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik İnançlarının ve Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(3): 114-100.