Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 2, Sayfalar 243 - 260 2019-08-15

Yaratıcı Drama Yöntemi ile 6. Sınıflarda Kesir Öğretimi
Fractions Teaching for 6th Graders through Creative Drama Method

Esen ERSOY [1] , Belma TÜRKER BİBER [2]


Çalışmanın amacı, ortaokul 6.sınıf öğrencilerinin yaratıcı drama öğretim yöntemi ile kesir öğretiminin matematiğe yönelik tutum ve sürece etkisini belirlemeye çalışmaktır. Çalışma grubunu, Samsun ilindeki bir ortaokulun 6. sınıfında öğrenim gören 16 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında deneme öncesi modellerden Tek Grup Ön-Son Test Model kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama araçları olarak Aşkar (1986) tarafından geliştirilen “Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeği” ve araştırmacılar tarafından geliştirilen “Lider Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Yaratıcı drama öğretim yöntemi kullanılarak kesir konusunun öğretimine yönelik toplamda sekiz haftalık sürede atölye uygulamaları yapılmıştır. Kesir konusunun öğretimine yönelik olarak 23 ders saati (6 atölye) olarak uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular betimlendiğinde, matematik dersinde uygulanan yaratıcı drama uygulamalarının öğrencilerin tutum puanlarını olumlu yönde etkilediği söylenebilir.  Kesir öğretimi konusunda altı haftalık uygulamanın sonucunda lider değerlendirme formu sonuçlarına bakıldığında katılımcıların süreç içinde etkin olarak rol aldıkları belirlenmiştir. Katılımcılar her hafta biraz daha fazla sürece etkin olarak katılım göstermişlerdir. Canlandırma aşamasında katılımcıların günlük hayattan örnekler ile karşılaşmaları dikkatlerini çekmiştir. Dolayısıyla öğrencilerin sürece olan katılımlarında yaratıcılıklarının ortaya çıktığı görülmüştür. Yapılan değerlendirmelerde öğrenciler etkinlik kağıtlarına doğru yanıtlar vermişler ve kazanıma ait doğru değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

The purpose of this study is to determine the impact of using creative drama method to teach fractions for secondary school-6th-grade students on the attitude and process. The study group consists of 16 (8 females, 8 males) 6th grade-students. In the scope of the study, One Group Pretest-Posttest Model was used as a pretest model. In the study, “Attitudes Towards Mathematics Scale” (Aşkar, 1986) and “Leader Evaluation Form” which that was developed by the researchers was used as data collection tools. Workshops towards teaching fractions by using creative drama method were carried out in the eight-week period and 23 lecture-hour (6 workshops). According to the findings, it can be said that the creative drama implementations have had a positive impact on the attitude scores of the students. The results of “Leader Evaluation Form” was determined that the participants took an active role in the process. The participants contributed more efficiently in the process each week. In the improvisation stage, the encounter of participants with examples from the daily life drew the attention. In this way, it was seen that their creativity came forward during their participation in the process and it was observed that participation in the actives that have a mathematics-based content was increased. In the evaluations of the process, participants had correct answers to the activity papers from the mathematical perspective.

 • Adıgüzel, Ö. (2010). Eğitimde Yaratıcı Drama [Creative Drama in Education]. Ankara: Naturel Yayınevi.
 • Aksu, M. (1997). Student Performance in dealing with fractions. The Journal of Educational Research, 90(6),375-380.
 • Altuntaş, O. & Altınova, H. (2015). Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Gereksinimleri Üzerine Etkisi [The Effect of The Creative Drama Method on The Emotional Needs Of University Students]. Electronic Turkish Studies. 10(11), 113-126.
 • Aşkar, P. (1986). Matematik Dersine Yönelik Tutumu Ölçen Likert Tipi Bir Ölçeğin Geliştirilmesi [Development of a Likert Type Scale Measuring Attitude toward Mathematics]. Eğitim ve Bilim, 11(62), 31-36.
 • Authors. (2014).
 • Authors. (2015). Elementary Education Online.
 • Behr, M.J., Wachsmuth, I. & Post, R.T. (1985). Construct a sum: A measure of children’s understanding of fraction size. Journal for Research in Mathematics Education, 16(2), 120-131.
 • Booker, G. (1998). Children’s construction of initial fraction concepts. In A. Olivier & K. Newstead (Eds.), PME 22: Proceedings of the 22nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 2, pp. 128-135). Stellenbosch, South Africa: Program Committee of the 22nd PME Conference.
 • Burns, M. (1996). How to Make the Most of Math Manipulatives. Instructor, 105(7), 45-51.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Deneysel Desenler [Experimental Designs]. Ankara: PegemA Yayınları.
 • Carraher, D.W. & Schliemann, A.D. (1991). Children’s understanding of fractions as expressions of relative magnitude. In F. Furinghetti (Ed.), PME 15: Proceedings of the 15nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 1, pp. 184-191). Asisi, Italy: Program Committee of the 15nd PME Conference.
 • Davis, E.G. (2003). Teaching and classroom experiments dealing with fractions and proportional reasoning. Journal of Mathematical Behavior, 22, 107-111.
 • Demir, S. (2016). Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi [Science Education in Early Childhood Period]. Fatma Şahin (Ed.) Okul Öncesi Dönemde Bilim Anlayışı ve Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi (s.25-59). Ankara: Hedef Yayıncılık.
 • Doğan, M. & Yeniterzi B. (2011). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Rasyonel Sayılar Konusundaki Hazır Bulunuşlukları [Readiness of 7th Grade Primary School Students on Rational Numbers]. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 217-237.
 • Fulford, J.,Hutchings, M., Ross, A. & Schmitz, H., (2001). İlköğretimde Drama [Drama in Primary Education]. (Translation: Leyla Küçükahmet, Hande Borçbakan, S. Sadi Karamaoğlu). Nobel Publishing Distribution. Ankara.
 • Hart, K.M., (1993) Fractions. In K. M. Hart (Ed.,) Children’s Understanding of Mathematics:11-16, (p.66-81). John Murray: London.Hasemann, K. (1981). On difficulties with fractions. Educational Studies in Mathematics, 12(1), 71-87.
 • İpek, A.S., Işık, C. & Albayrak, M. (2005). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kesir İşlemleri Konusundaki Kavramsal Performansları [Conceptual Performances ofProspective Primary Teachers on Operations with Fraction]. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 537-547.
 • Jackson, C. L. (1997). Creative Dramatics as an Effective Teaching Strategy. 45p.; M.A. Thesis Project, University of Virginia.
 • Kamii, C. & Clark, F.B., (1995), Equivalent Fractions: The Difficulty And Educational implications, Journal of Mathematical Behavior, 14,365-378.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi [Scientific Research Method]. Ankara: Nobel Kitap.
 • Kar, T. & Işık, C. (2014). Ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin kesirlerle çıkarma işlemine kurdukları problemlerin analizi [Analyzing Problems Posed by Seventh Grade Middle School Students for Subtraction Operation with Fractions]. İlköğretim Online, 13(4), 1223-1239.
 • Keijzer, R. & Terwel, J. (2003). Learning for mathematical insight: a longitudinal comparative study on modelling. Learning and Instruction, 13, 285-304.
 • Kyriacou, C. (1992). Active learning in secondary school mathematics. British Educational Research Journal, 18(3), 309-318.
 • Maslow, A. H., (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4): 370-396.
 • MoNE (Ministry of National Education). (2005). İlköğretim matematik dersi (6–8. sınıflar) öğretim programı kitabı [Primary math class (6-8 classes) teaching program]. Ankara, Turkey.
 • Newstead, K. & Murray, H., (1998). Young student’s construction of fractions. In A. Olivier & K. Newstead (Eds.), PME 22: Proceedings of the 22nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 3, pp. 295-302). Stellenbosch, South Africa: Program Committee of the 22nd PME Conference.
 • Özdamar, K. (2004). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi-1 (MINITAB- NCSS-SPSS) [Statistical Data Analysis with Packet Programs-1 (MINITAB- NCSS-SPSS)]. Genişletilmiş 5. Baskı. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Pesen, C. (2007). Öğrencilerin Kesirlerle İlgili Kavram Yanılgıları [Misconceptions of Students About Fractions]. Eğitim ve Bilim. 32(143), 79-88.
 • Rosenthal, J. S. (1995). Active learning strategies in advanced mathematics classes. Studies in Higher Education, 20(2), 223-228. Rule, A. C., & Hallagan, J. E. (2006, June). Preservice elementary teachers use drawings and make sets of materials to explain multiplication and division by fractions. Paper presented at the 2nd Annual Preparing Mathematicians to Educate Teachers (PMET) Conference at Oswego, New York.
 • Sandra, W. (1995). Learning by doing: Teaching research methods through student participation in a commissioned research project. Studies in Higher Education, 20(2), 203-214.
 • Savaş, E., Obay, M., & Duru, A. (2006). Öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin matematik başarıları üzerindeki etkisi [Effect of learning activities on students' mathematical achievement]. Journal of Qafqaz University, 17(1), 1-8.
 • Soylu, Y. & Soylu, C. (2005). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kesirler Konusundaki Öğrenme Güçlükleri: Kesirlerde Sıralama, Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Kesirlerle İlgili Problemler [Learning Difficulties of 5fh Class in Primary Education at Fraction: Ordering, Adding, Subtraction, Multiplication in Fraction and Problems Related to Fraction]. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(2), 101-117.
 • Turner, J. C. & Patrick, H. (2004). Motivational Influences on Student Participation in Classroom Learning Activities. Teachers College Record, 106(9), 1759–1785.
 • Utley, J. & Redmond, A. (2008, March). Prospective Elementary Teachers Attitudes Towards and Knowledge of the Division of Fractions. Paper presented at the annual meeting of the Research Council on Mathematics Learning, Oklahoma City, OK.Üstündağ, T. (2009). Yaratıcı Drama Öğretmenimin Günlüğü [The Diary of My Creative Drama Teacher]. 9. Baskı. Pegem Akademi. Ankara.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7594-8838
Yazar: Esen ERSOY
Kurum: ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0374-9493
Yazar: Belma TÜRKER BİBER (Sorumlu Yazar)
Kurum: Aksaray University, Faculty of Education
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { suje481850, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {243 - 260}, doi = {10.19126/suje.481850}, title = {Fractions Teaching for 6th Graders through Creative Drama Method}, key = {cite}, author = {ERSOY, Esen and TÜRKER BİBER, Belma} }
APA ERSOY, E , TÜRKER BİBER, B . (2019). Fractions Teaching for 6th Graders through Creative Drama Method. Sakarya University Journal of Education , 9 (2) , 243-260 . DOI: 10.19126/suje.481850
MLA ERSOY, E , TÜRKER BİBER, B . "Fractions Teaching for 6th Graders through Creative Drama Method". Sakarya University Journal of Education 9 (2019 ): 243-260 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/suje/issue/47897/481850>
Chicago ERSOY, E , TÜRKER BİBER, B . "Fractions Teaching for 6th Graders through Creative Drama Method". Sakarya University Journal of Education 9 (2019 ): 243-260
RIS TY - JOUR T1 - Fractions Teaching for 6th Graders through Creative Drama Method AU - Esen ERSOY , Belma TÜRKER BİBER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19126/suje.481850 DO - 10.19126/suje.481850 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 243 EP - 260 VL - 9 IS - 2 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.481850 UR - https://doi.org/10.19126/suje.481850 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education Fractions Teaching for 6th Graders through Creative Drama Method %A Esen ERSOY , Belma TÜRKER BİBER %T Fractions Teaching for 6th Graders through Creative Drama Method %D 2019 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 9 %N 2 %R doi: 10.19126/suje.481850 %U 10.19126/suje.481850
ISNAD ERSOY, Esen , TÜRKER BİBER, Belma . "Fractions Teaching for 6th Graders through Creative Drama Method". Sakarya University Journal of Education 9 / 2 (Ağustos 2019): 243-260 . https://doi.org/10.19126/suje.481850
AMA ERSOY E , TÜRKER BİBER B . Fractions Teaching for 6th Graders through Creative Drama Method. Sakarya University Journal of Education. 2019; 9(2): 243-260.
Vancouver ERSOY E , TÜRKER BİBER B . Fractions Teaching for 6th Graders through Creative Drama Method. Sakarya University Journal of Education. 2019; 9(2): 260-243.