Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 2, Sayfalar 282 - 303 2019-08-15

KKTC Eğitim Sisteminde Yaşanan Güncel Sorunlar
Current Problems in Turkish Republic of Northern Cyprus Education System

Hale ERDEN [1] , Ali ERDEN [2]


Çalışmada KKTC eğitim sistemi içerisinde yer alan ilkokul, genel ortaöğretim ve mesleki teknik eğitimde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin KKTC eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunda 10 okul yöneticisi ve 26 öğretmen olmak üzere toplam 36 kişi yer almaktadır. Katılımcılar, ilkokul, ortaokul, genel lise ve meslek liselerinden yönetici ve öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırma verileri öğretmenlere açık uçlu olarak sorulan iki soru ile elde edilmiştir. İlk olarak öğretmenlere “KKTC eğitim sisteminin size göre en önemli gördüğünüz 5 sorunu sıralayınız? Ardından “Neden bu şekilde düşündüğünüzü açıklayınız?” şeklindeki ikinci soru sorularak görüşleri yazılı olarak alınmıştır. Araştırmada elde edilen nitel veriler betimsel ve içerik analizine tabi tutulmuştur. KKTC Eğitim sisteminin okul yöneticileri ve öğretmenlere göre güncel sorunları; öğretmenlerle ilgili sorunlar, fiziki yapı ve donanım eksikliği, politik nedenler, yönetsel sorunlar, eğitim programı, aile, okul finansmanı, göç ve etkileri, ders süresi ve akademik takvim, sınıf geçme ve sınav sistemi, teknoloji kullanımı, denetim, öğretmenin hizmetiçi eğitimi, öğrenci, rehberlik, yasal düzenlemeler, üniversiteye giriş olarak belirlenmiştir.

This study aimed at determining the opinions of the administrators and teachers teaching at primary school, secondary school, general high school and vocational school regarding the problems of the TRNC education system. Qualitative research method was applied in the study. There were 10 school administrators and 26 teachers (total 36 participants) consisted the study group of the study. The participants of the study were administrators and teachers from primary schools, secondary schools, general high schools and vocational high schools. The data of the study were collected through using two open-ended questions. First of all, the participants were asked to list five most important problems of the education system they know and then to note down their reasons. The participants were asked to write down their opinions in detail. The qualitative data of the study were analyzed using descriptive and content analysis. Current problems of the TRNC education system determined by the administrators and teachers were identified as the problems with teachers, lack of physical structure and hardware, political reasons, managerial problems, educational problems, family, school funding, migration and its effects, duration of the courses and the academic calendar, class passing system and exam system, use of technology, supervision, teacher in-service training, student, guidance and legal regulations.

  • Abbasoğlu, S. (2016). Özel Eğitim ve Kaynaştırma Eğitimi Uygulanan İlkokullarda Özel Eğitim Hizmetlerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa. Abbasoğlu, Ş. (2015). Ortaokul Türkçe Dersi Yazılı Sınav Sorularının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.Ağdelen, B. (2005). İlköğretim Okullarında Yönetim Süreçlerinin İşleyişine İlişkin Olarak Yönetici ve Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi (Güzelyurt Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.Akşahin, H. (2017). İlkokulların Finansal Kaynak Sorunları ve Bu Sorunların Aşılması İçin Yapılan Stratejilerin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.Aktunç, E. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Drama Yöntemini Kullanma Durumları ve Matematik Öğretiminde Uygulanmasına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa. Alışkan, E. E. ve Güneyli, A. (2016). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Türkçe Dil Etkinliklerine İlişkin Görüşleri: Lefkoşa Örneği. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(3), 348-371Alibaba Erden, H., ve Ozer, B. (2013). Identifying Professional Teaching Standards Using Rasch Model Analysis: The Case of Northern Cyprus. Eurasian Journal of Educational Research, 53, 175-196.Al Şensoy, S. ve Sağsöz, A. (2015). Öğrenci Başarısının Sınıfların Fiziksel Koşulları İle İlişkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16(3), 87-104Altaylı, Y. (2016). Mesleğine Yeni Başlamış İlkokul Öğretmenlerinin Yönetimsel ve Kıdemli Öğretmen Desteğine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.Alp, M. (2005). İlkokul Yöneticilerinin Etkililiği ve Okul Yönetiminde Karşılaştıkları Sorunlar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.Argün, Ş. (2015). İlkokul Döneminde Özel Gereksinimli Çocuğu Olan ve Olmayan Ebeveynlerin Kaynaştırmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.Arslan, M. (2013). Rehber Öğretmenlerin Rehberlik Hizmetlerini Sunarken Karşılaştıkları Problemlere Yönelik Durum Çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.Aşıksoy, İ. (2013). KKTC Devlet Ortaöğretim Kurumlarında Çalışan Okul Müdürlerinin Motive Edici Davranışları Gösterme Becerilerine İlişkin Karşılaştırmalı Öğretmen Görüşleri (Lefkoşa Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.Aydoğan, İ. (2012). Okul Binalarının Özellikleri ve Öğrenciler Üzerine Etkileri. Milli Eğitim, 193, 29-43Bakır, S. (2015). Okul Yöneticilerinin Yönetime İlişkin Narsistik Özelliklerinin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.Baskan, G. A. ve Ayda, N. K. (2018). A Case Study on The Problems of Teacher Training System Based on The Opinions of Faculty Members, School Administrators, Teachers, and Unionists in North Cyprus. Education Sciences, 8(3), 1-27, https://doi.org/10.3390/educsci8030127Basmacı, A. (2013). KKTC’de Özel Eğitim Merkezi Yönetici Düşünce ve Davranışlarının Öğretmenlerin Motivasyonuna Etkisine İlişkin Durum Değerlendirmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.Baş, Ç. (2016). 4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Fen Eğitimine Yönelik Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları ve Görüşlerinin Belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.Baysen, E., Güneyli, A. ve Baysen, F. (2012). Kavram Öğrenme-öğretme ve Kavram Yanılgıları: Fen Bilgisi ve Türkçe Öğretimi Örneği. InternationalJournal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), 1(2), 108-117Bengihan, R. (2006). İlkokul Denetmenlerinin Görevlerini Gerçekleştirme Düzeylerine İlişkin Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerinin Algıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.Bilgin, H. (2005). KKTC’de İlkokullarda Çağdaş ve Demokratik Eğitimde Teftiş. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.Büyüköztürk, Ş. (2016). Sınavlar Üzerine Düşünceler. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 345-356.Bruns, B. ve Schneider, B. R. (2016). Managing the Politics of Quality Reforms in Education: Policy Lessons From Global Experience. 1.1.2018 tarihinde http://report.educationcommission.org/wp-content/uploads/2017/01/Managing-the-Politics-of-Quality-Reforms.pdf adresinden alınmıştır.Can, B. (2015). Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı ile İlgili Özel Eğitim Öğretmenlerinin Yaşadıkları Sorunlar ve Bu Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri (KKTC Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa. Cangül, T. (2018). K.K.T.C. Lefkoşa Bölgesinde Yaşayan 8-10 Yaş Grubu İlkokul Öğrencilerinin Beslenme ile Yaşam Tarzı Örüntüsünün Belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.Conkbayır, E. (2015). Hizmetiçi Eğitim Çalışmalarının Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine Yönelik Yönetici ve Öğretmen Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.Çakıcı, A. (2005). KKTC Lise Gençliğinde Madde Kullanım Sıklığı ve Nedenleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.Çakıcı, E., Çakıcı, M., Eş, A. ve Ergün, D. (2014). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversite Öğrencileri Arasında Madde Kullanım Yaygınlıkları ve Risk Etkenleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 15, 108-115Çırak, S. ve Demir, S. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin Teknolojinin Öğretime Entegrasyonundaki Öğretmen Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin İrdelenmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13(1), 99-113Dağlı. Ö. (2009). Okulunda Kaynaştırma Eğitimi Uygulanan ve Uygulanmayan Okul İdarecileri ve Öğretmenlerin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.Dağsever, H. (2007). Öğrencilerin Ders Çalışma Alışkanlıklarının Yeterlilik Düzeyleri ve Yönetici Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.Dericioğlu, S. (2016). Okul Yöneticilerinin Teknoloji Kullanımında Karşılaştıkları Sorunların Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.Erden, H. (2018). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim Sistemi. Editör, Ali Balcı. Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri, ss.609-638, Ankara: Pegem A YayıncılıkErden, H. (2016). Qualification Journey in Teacher Training: Case in Northern Cyprus. Eurasian Journal of Educational Research, 65, 91-110 doi:10.14689/ejer.2016.65.06Epstein, J. L., Sanders, M. G., Simon, B. S., Salinas, K. C., Jansorn, N. R. ve Voorhis, F. L. V. (2002). School, Family, and Community Partnerships: Your Handbook for Action (Second edition). Thousand Oaks, California: Corwin Press.Ereş, F. (2017). Türkiye’de Göçmen Eğitimi Sorunsalı ve Göçmen Eğitiminde Farklılığın Yönetimi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 17-30Erkurt, H. (2017). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin ve Denetmenlerin Denetim ve Performans Değerlendirme Sistemi Hakkındaki Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.Gareis, C. R. ve Tschannen-Moran, M. (2005). Cultivating Principals’ Sense of Efficacy: Supports that Matter. Paper to be presented at the annual meeting of the University Council for Educational Administration, Nashville, TN. http://coe.ksu.edu/ucea/2005/ TschannenUCEA2005.pdf.Günsel, S. İ. (1994). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Okulöncesi Eğitimde Çağdaş Yapılanma Yöntemleri. Doktora Tezi, Yakındoğu Üniversitesi, Lefkoşa.Honca, A. (2012). KKTC Ortaöğretim Kurumlarındaki Eğitim Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Karşılaşılan Disiplin Sorunlarına Yönelik Çözüm Yaklaşımları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa. Hoşgörür, V. ve Arslan, İ. (2014). Okul Örgütünün Finansal Kaynaklarının Yönetimi Sorunu (Yatağan İlçesi Örneği). Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 91-102Isman, A., Yaratan, H. ve Caner, H. (2007). How Technology is Integrated into Science Education in a Developing Country: North Cyprus case. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 6(3), 1303-6521 Karahanoğlu, S. (2015). KKTC Eğitim Sistemindeki Güncel Sorunların Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakındoğu Üniversitesi, LefkoşaKeskinoğlu, D. A. (2007). Okul Yöneticilerinin Görüşüne Göre Öğretmenlerin Sınıfta Ders Zamanını Yönetim Becerilerinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.KHK (2018). 2005 Öğretmenler Sınav Tüzüğü. 26.12.2018 tarihinde http://mevzuat.kamunet.net/mmd/ tuzukler_htm/o/2005_ogretmenler_sinav_tuzugu.pdf adresinden alınmıştır. Karasolak, K., Tanrıseven, I. ve Konokman, G. Y. (2013). Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Etkinliklerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 997-1010Konti, F. (2007). İlkokullarda Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Uygulamalarına Yönelik Öğrenci ve Öğretmen Algıları (Gazimağusa Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.Köşker, A. (2006). KKTC Ortaokullarında Öğrencilerin Motivasyonlarını ve Dikkat Algılamalarını Etkileyen Faktörler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.Li, Q. (2007). Student and Teacher Views about Technology: A Tale of Two Cities? Journal of Research on Technology in Education, 39(4), 377–397McAllister, P. (2018). A Teacher’s Perspective on What’s Wrong with Our Schools. CATO Journal, 35(1), 225-245. 26.12.2018 tarihinde https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-journal /2018/2/cato-journal-v38n1-chapter-12.pdf adresinden erişilmiştir.Menteş, R. (2012). Öğretmenlerin Ölçme Değerlendirme Uygulamalarının Belirlenmesi ve Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçlarının Saptanması. Yayınlanmamış Yüksel Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.MEKB (2018). 25/1985 Sayılı Öğretmenler Yasası. 24.12.2018 tarihinde http://www.mebnet.net/sites/ default/files/yasalar/25-1985.pdf adresinden erişilmiştir.------------(2016). Temel Eğitim Programı. 11.10.2018 tarihinde http://tepgp.emu.edu.tr/TEPGPg.pdf adresinden alınmıştır.Mertkan, S. (2010). Leadership Capacity Building for Sustainable Educational Reform in the Turkish Republic of Northern Cyprus. EdD Thesis, University of NottinghamMoe, T. M. ve Wiborg, S. (2017). The Comparative Politics of Education: Teachers Unions and Education Systems across the World. New York: Cambridge University Press.Mutluoğlu, S. (2007). İlkokullardaki Zorbalık Türleri ve Oranları (Girne Bölgesi). Yayınlanmamış Yüksel Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.Onur, B. (1994). Türk Eğitim Sisteminin Özellikleri. Eğitim ve Bilim. 18(93), 9-17.Ozdamlı, F. ve Uzunboylu, H. (2014). M-learning Adequacy and Perceptions of Students and Teachers in Secondary Schools. British Journal of Education Technology, 46(1), 159-172, https://doi.org/10.1111/bjet.12136Özberk, K. (2015). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Durumlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksel Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.Özyolcu, E. (2015). Eğitim Yönetimi Temelinde Öğretmenlerin ve Yöneticilerin Aşırı İş Yükü, Tükenmişlik ve Sosyal Destek Durumlarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksel Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.Pastırmacıoğlu, Ö. (2005). Öğretmen Teftişine Yönelik Karşılaştırmalı Değerlendirme. Yayınlanmamış Yüksel Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.Patton, M. Q., (2014) Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice (4th Edition). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.Sarıbaş, S. ve Babadağ, G. (2015). Temel Eğitimin Temel Sorunları. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 3(1), 18-34Saygı, M. (2007). Kuzey Kıbrıs’ta Özel Eğitim ve Kaynaştırma. Milli Eğitim Dergisi, 1, 53-64. 7.11.2018 tarihinde http://talimterbiye.mebnet.net/Dergi/3.pdf adresinden alınmıştır.Sayın, Y., Usanmaz, A. ve Aslangiri, F. (2016). Uluslararası Göç Olgusu ve Yol Açtığı Etkiler: Suriye Göçü Örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18(31), 1-13Seyhani, M. (2006). KKTC İlkokul Öğretmenlerine Uygulanan Ödül-ceza Politikaları İle İlgili Yönetici ve Öğretmen Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksel Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.Seyhani, M., Özder, H. Konedralı, G. (2009). KKTC İlkokul Öğretmenlerine Uygulanan Ödül -ceza Politikalarının Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(57), 109-131Sezer, V. (2013). Lefkoşa’daki Liselerde Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim Programlarının Niteliğine İlişkin Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksel Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.Tabaklar, F. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Uygulamalarındaki Yeterliklerinin Belirlenmesi (KKTC Örneği). Yayınlanmamış Yüksel Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.Tekyıl, D. (2003). İlkokullarda Yönetici Davranışlarının Öğretmenlerin Verimliliğine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksel Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.Tepav (2012). KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal ve Fonksiyonel Analizi. https://www.tepav.org.tr/upload/files/1455008657-6.KKTC_Milli_Egitim_ Genclik _ve_Spor_Bakanligi_Kurumsal_ve_Fonksiyonel_Analizi.pdf Tok, G. (2014). Ortaöğretim Öğrencilerinin Ebeveynlerinden Algıladıkları İnternet Bağımlılığı Durumlarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksel Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.Yalgın, S. S. (2007). İlköğretim Okul Yöneticileri ve Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Uygulamaları. Yayınlanmamış Yüksel Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.Yazıcı, H. (2012). Ortaöğretimde Öğrenci Güvenliğinin Okul Yöneticileri, Öğretmenler ve Velilerin Görüşlerine Göre Karşılaştırmalı Durum Çalışması. Yayınlanmamış Yüksel Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.Yaratan, H., Isman, A., Alibaba Erden, H., Caner, H. & Canan, O. (2008). Evaluation of the Intelligent Classes in North Cyprus. In J. Luca & E. Weippl (Eds.), Proceedings of ED-MEDIA 2008--World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications (pp. 117-122). Vienna, Austria: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). 23.10.2018 tarihinde https://www.learntechlib.org /primary/p/28384/. adresinden erişilmiştir.Yenen, E. (2018). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Ders Denetimlerin Öğretmen Performansına ve Veli Memnuniyetine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksel Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.Yıldız, V.A. ve Kılıç, D. (2018). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri: Bir Meta-sentez Çalışması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22(Özel Sayı): 2115-2127Yılmaz, T., Altun, B., Uygun, H. ve Hoşgörür, V. (2016). Eğitim Denetimine İlişkin Türkiye’de Yayımlanmış Makalelerin Değerlendirilmesi. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 47-63. http://dx.doi.org/10.21666/mskuefd.09324Yitik, A. (2016). Okulöncesi ve İlköğretim Kurumlarındaki Yöneticilerin Siber Zorbalık ve Okul Güvenliğine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksel Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4177-6203
Yazar: Hale ERDEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Cyprus


Orcid: 0000-0001-7190-4144
Yazar: Ali ERDEN
Kurum: KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Cyprus


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { suje516474, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {282 - 303}, doi = {10.19126/suje.516474}, title = {Current Problems in Turkish Republic of Northern Cyprus Education System}, key = {cite}, author = {ERDEN, Hale and ERDEN, Ali} }
APA ERDEN, H , ERDEN, A . (2019). Current Problems in Turkish Republic of Northern Cyprus Education System. Sakarya University Journal of Education , 9 (2) , 282-303 . DOI: 10.19126/suje.516474
MLA ERDEN, H , ERDEN, A . "Current Problems in Turkish Republic of Northern Cyprus Education System". Sakarya University Journal of Education 9 (2019 ): 282-303 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/suje/issue/47897/516474>
Chicago ERDEN, H , ERDEN, A . "Current Problems in Turkish Republic of Northern Cyprus Education System". Sakarya University Journal of Education 9 (2019 ): 282-303
RIS TY - JOUR T1 - Current Problems in Turkish Republic of Northern Cyprus Education System AU - Hale ERDEN , Ali ERDEN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19126/suje.516474 DO - 10.19126/suje.516474 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 282 EP - 303 VL - 9 IS - 2 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.516474 UR - https://doi.org/10.19126/suje.516474 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education Current Problems in Turkish Republic of Northern Cyprus Education System %A Hale ERDEN , Ali ERDEN %T Current Problems in Turkish Republic of Northern Cyprus Education System %D 2019 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 9 %N 2 %R doi: 10.19126/suje.516474 %U 10.19126/suje.516474
ISNAD ERDEN, Hale , ERDEN, Ali . "Current Problems in Turkish Republic of Northern Cyprus Education System". Sakarya University Journal of Education 9 / 2 (Ağustos 2019): 282-303 . https://doi.org/10.19126/suje.516474
AMA ERDEN H , ERDEN A . Current Problems in Turkish Republic of Northern Cyprus Education System. Sakarya University Journal of Education. 2019; 9(2): 282-303.
Vancouver ERDEN H , ERDEN A . Current Problems in Turkish Republic of Northern Cyprus Education System. Sakarya University Journal of Education. 2019; 9(2): 303-282.