Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Niğde il merkezinde bir ishal salgınının incelenmesi

Yıl 2016, Cilt 14, Sayı 1, 1 - 12, 04.05.2016
https://doi.org/10.20518/thsd.83892

Öz

Amaç: 18–30 Mart 2014’de akut gastroenterit şikayeti ile 1288 kişi, Niğde il merkezinde hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine başvurmuştur. Araştırma, salgının nedenini, bulaş yolunu saptamak, kontrol önlemlerini uygulamak, benzer salgınları önlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem:‘Salgının kaynağı kontamine şebeke suyudur’ hipotezini test etmek için yapılan olgu-kontrol çalışmasında sağlık kayıtları incelenerek 18–30 Mart döneminde, R11, K52, A09 ICD 10 tanı kodlu kişiler seçilmiştir. Olası olgu, atak hızı en yüksek 15 mahallede ikamet eden, 0-14 yaş grubu, kusma veya ishali olan kişiler olarak tanımlanmıştır. Yaş grubu eşleştirmesi yapılarak komşularından seçilen 88 kontrol ve olası olgu karşılaştırılmıştır. Klinik örnekler, şebeke suyu örnekleri incelenmiştir. 

Bulgular: Olası olgularda en sık görülen semptomlar, ishal (%80.7), karın ağrısı (%84.1), bulantı (%89.8), kusma (%84.1), ateştir (%55.7). Sadece damacana suyu içme referans alındığında sadece musluk suyu içme, olgularda kontrollere göre 6.5 kattır. (TRRadj=6.5, %95 GA:2.1–19.1). Altı klinik numunenin dördünde rotavirüs; altı musluk suyu numunesinin dördünde koliform bakteri, Escherichia coli (E.coli) tespit edilmiştir. Aynı gün alınan yedi musluk suyu örneğinin beşinde serbest klor düzeyi sıfır ppm saptanmıştır. Sonuç: Niğde il merkezinde ortaya çıkan rotavirüs salgınına kontamine musluk suyu neden olmuştur. Musluk suyunun hangi noktada kontamine olduğu belirlenememiştir. Başka su kaynaklı salgınların olmasını önlemek için musluk suyunun klorlanarak düzenli olarak izlenmesi önerilmiştir.

Kaynakça

 • UNICEF STATISTICS, Diarrhoeal Disease. Available at: http://data.unicef.org/child- health/diarrhoeal-disease. Accessed June 19, UNICEF/WHO. Diarrhoea: Why Children Are Still Dying and What Can Be Done. Available http://www.who.int/maternal_child_adolesc ent/documents/9789241598415/en/. Accessed June 18, 2015. at:
 • WHO | Water-related diseases. Available at: http://www.who.int/water_sanitation_healt h/diseases/diarrhoea/en/. Accessed June , 2015. WHO | Rotavirus. WHO. http://www.who.int/immunization/disease s/rotavirus/en/. Accessed June 11, 2015.
 • Albayrak N.,Çağlayık Yağcı D., Altaş AB, Korukluoğlu G, Ertek M. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Viroloji Referans ve Araştırma Laboratuvarı, 2009 yılı akut viral gastroenterit verilerinin değerlendirilmesi. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. 2011;68(1):9-15.
 • Biçer S, Bezen D, Sezer S, ve ark. Acil çocuk servisindeki akut gastroenterit olgularinda rotavirüs ve adenovirüs infeksiyonları. Ankem Derg 2006;20(4):206-209.
 • Cortese MM, Parashar UD, Division of Viral Diseases, National Center for İmmunization and Respiratory Diseases. Prevention of Rotavirus Gastroenteritis Among Infants and Children Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)</FONT>. CDC; 2009. Available at : http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmw rhtml/rr5802a1.htm. Accessed June 11,
 • Hamborsky J, Kroger A, Wolfe C, Editors. Rotavirus. Epidemiology | Home Preventable of Vaccine Diseases | CDC. Vol 13. ed.; 2015:311-322. http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbo ok/index.html. Accessed June 11, 2015.
 • Beyazova U, Şahin F. Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları. In: Topçu AW, Söyletir G, Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. Vol 1. 3rd ed. İstanbul: Nobel Kitabevleri; p. 1071-1072.
 • DA B, Richard L GR. Mandell LG, Benett JE Dolin R. editors. Gastrointestinal İnfections and Food Poisoning. In: Mandell G L, Benett J E, Dolin R, Editors Principles and Practice of İnfectious Diseases. Vol 1. 7th ed. Churchill livingstone; p. 1360-1361.
 • Fontaine O. Gastroenteritis, Acute Viral. In: David HL,editor Control of Communicable Diseases Manual. Vol 19. ed. Washington: American Public Health Association; 2008:p.
 • Güler Ç. Su Kesintilerinde Alınması Gereken Halk Sağlığı Önlemleri. In: Güler Ç.,editor. Çevre Sağlığı(Çevre ve Ekoloji Bağlantılarıyla). Vol 1. Ankara: Yazıt Yayıncılık; 2012:427-448.
 • Koh H, Baek SY, Shin JI, Chung KS, Jee YM. Coinfection of Viral Agents in Korean Children with Acute Watery Diarrhea. J Korean Med Sci 2008;23(6):937-40.
 • Biçer S, Tunca Şahin G, Berkun K, et al. Çocuk Acil Servisinde Saptanan Rotavirüs Gastroenteriti http://cocukenfeksiyon.org/sayilar/22/buy uk/96-99.pdf. Accessed June 11, 2015.
 • Kurugol Z, Geylani S, Karaca Y, et al. Rotavirus gastroenteritis among children under five years of age in Izmir, Turkey. Turk J Pediatr 2003;45(4):290-294.
 • Yuksel P, Celik DG, Gungordu Z, ve ark.. Çocukluk Yaş Grubu Gastroenteritlerinde Rotavirus Değerlendirilmesi. ;24(1):48-51. Pozitifliğinin Klimik Dergisi Hopkins RS, Gaspard GB, Williams FP, Karlin RJ, Cukor G, Blacklow NR.. A community outbreak: evidence for rotavirus as the agent. Am J Public Health 1984;74(3):263- gastroenteritis
 • Gallay A, De Valk H, Cournot M, et al. A large community outbreak linked to faecal contamination of a groundwater system, France, ;12(6):561-570. waterborne Clin Microbiol Infect Braeye T, De Schrijver K, Wollants E, van RANST M, Verhaegen J. A large community outbreak of gastroenteritis associated with consumption contaminated by river water, Belgium, 2010. Epidemiol Infect 2015;143(04):711-719.
 • Koroglu M, Yakupogullari Y, Otlu B, et al. A waterborne outbreak of epidemic diarrhea due to group A rotavirus in Malatya, Turkey. New ;34(1):17-24. J Microbiol Sci. CDC, Achievements in Public Health, 1999: Control of Infectious Diseases. CDC; http://www.cdc.gov/mmwr/PDF/wk/mm4 pdf. Available at:
 • Umumi Hıfzıssıhha Kanunu. Resmi Gazete 1930;1489:143. Available at: www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.159 pdf. Accessed April 17, 2015.

A gastroenteritis outbreak investigation, NIGDE city center, March 2014

Yıl 2016, Cilt 14, Sayı 1, 1 - 12, 04.05.2016
https://doi.org/10.20518/thsd.83892

Öz

Objective: In Nigde city center, during 18–30 March 2014, 1288 acute gastroenteritis cases were admitted to hospitals and family health centers. We investigated to identify the cause, mode of transmission, implement control measures, prevent future outbreaks. Methods: In case-control study to test the hypothesis “The source of this outbreak is contaminated tap water”, we reviewed health records for ICD-10 codes (A09, R11, K52) during 18–30 March. We defined probable case as onset of vomiting or diarrhea among 0-14 age-group resident of 15 neighborhoods with highest attack rates.. We compared 88 case-patients and randomly selected age-group-matched neighborhood controls. We tested clinical specimens, water samples. Results: Main symptoms of probable cases were diarrhea (80.7%), abdominal pain (84.1%), nausea (89.8%), vomiting (84.1%), fever (55.7%). When drinking only bottled water was taken as reference, drinking only tap water was 6.5 times higher in case patients (ORadj=6.5, 95%Cl=2.1–19.1). Of the 6 stool specimens, 4 tested positive for rotavirus. Water samples were positive for Escherichia coli, coliform bacteria. Free chlorine level was zero ppm in 5 of 7 samples. Conclusions: Contaminated tap water caused this rotavirus outbreak. The point of contamination couldn’t be identified. We recommended, drinking tap water chlorination, monitoring should be done regularly to prevent waterborne outbreaks.

Kaynakça

 • UNICEF STATISTICS, Diarrhoeal Disease. Available at: http://data.unicef.org/child- health/diarrhoeal-disease. Accessed June 19, UNICEF/WHO. Diarrhoea: Why Children Are Still Dying and What Can Be Done. Available http://www.who.int/maternal_child_adolesc ent/documents/9789241598415/en/. Accessed June 18, 2015. at:
 • WHO | Water-related diseases. Available at: http://www.who.int/water_sanitation_healt h/diseases/diarrhoea/en/. Accessed June , 2015. WHO | Rotavirus. WHO. http://www.who.int/immunization/disease s/rotavirus/en/. Accessed June 11, 2015.
 • Albayrak N.,Çağlayık Yağcı D., Altaş AB, Korukluoğlu G, Ertek M. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Viroloji Referans ve Araştırma Laboratuvarı, 2009 yılı akut viral gastroenterit verilerinin değerlendirilmesi. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. 2011;68(1):9-15.
 • Biçer S, Bezen D, Sezer S, ve ark. Acil çocuk servisindeki akut gastroenterit olgularinda rotavirüs ve adenovirüs infeksiyonları. Ankem Derg 2006;20(4):206-209.
 • Cortese MM, Parashar UD, Division of Viral Diseases, National Center for İmmunization and Respiratory Diseases. Prevention of Rotavirus Gastroenteritis Among Infants and Children Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)</FONT>. CDC; 2009. Available at : http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmw rhtml/rr5802a1.htm. Accessed June 11,
 • Hamborsky J, Kroger A, Wolfe C, Editors. Rotavirus. Epidemiology | Home Preventable of Vaccine Diseases | CDC. Vol 13. ed.; 2015:311-322. http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbo ok/index.html. Accessed June 11, 2015.
 • Beyazova U, Şahin F. Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları. In: Topçu AW, Söyletir G, Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. Vol 1. 3rd ed. İstanbul: Nobel Kitabevleri; p. 1071-1072.
 • DA B, Richard L GR. Mandell LG, Benett JE Dolin R. editors. Gastrointestinal İnfections and Food Poisoning. In: Mandell G L, Benett J E, Dolin R, Editors Principles and Practice of İnfectious Diseases. Vol 1. 7th ed. Churchill livingstone; p. 1360-1361.
 • Fontaine O. Gastroenteritis, Acute Viral. In: David HL,editor Control of Communicable Diseases Manual. Vol 19. ed. Washington: American Public Health Association; 2008:p.
 • Güler Ç. Su Kesintilerinde Alınması Gereken Halk Sağlığı Önlemleri. In: Güler Ç.,editor. Çevre Sağlığı(Çevre ve Ekoloji Bağlantılarıyla). Vol 1. Ankara: Yazıt Yayıncılık; 2012:427-448.
 • Koh H, Baek SY, Shin JI, Chung KS, Jee YM. Coinfection of Viral Agents in Korean Children with Acute Watery Diarrhea. J Korean Med Sci 2008;23(6):937-40.
 • Biçer S, Tunca Şahin G, Berkun K, et al. Çocuk Acil Servisinde Saptanan Rotavirüs Gastroenteriti http://cocukenfeksiyon.org/sayilar/22/buy uk/96-99.pdf. Accessed June 11, 2015.
 • Kurugol Z, Geylani S, Karaca Y, et al. Rotavirus gastroenteritis among children under five years of age in Izmir, Turkey. Turk J Pediatr 2003;45(4):290-294.
 • Yuksel P, Celik DG, Gungordu Z, ve ark.. Çocukluk Yaş Grubu Gastroenteritlerinde Rotavirus Değerlendirilmesi. ;24(1):48-51. Pozitifliğinin Klimik Dergisi Hopkins RS, Gaspard GB, Williams FP, Karlin RJ, Cukor G, Blacklow NR.. A community outbreak: evidence for rotavirus as the agent. Am J Public Health 1984;74(3):263- gastroenteritis
 • Gallay A, De Valk H, Cournot M, et al. A large community outbreak linked to faecal contamination of a groundwater system, France, ;12(6):561-570. waterborne Clin Microbiol Infect Braeye T, De Schrijver K, Wollants E, van RANST M, Verhaegen J. A large community outbreak of gastroenteritis associated with consumption contaminated by river water, Belgium, 2010. Epidemiol Infect 2015;143(04):711-719.
 • Koroglu M, Yakupogullari Y, Otlu B, et al. A waterborne outbreak of epidemic diarrhea due to group A rotavirus in Malatya, Turkey. New ;34(1):17-24. J Microbiol Sci. CDC, Achievements in Public Health, 1999: Control of Infectious Diseases. CDC; http://www.cdc.gov/mmwr/PDF/wk/mm4 pdf. Available at:
 • Umumi Hıfzıssıhha Kanunu. Resmi Gazete 1930;1489:143. Available at: www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.159 pdf. Accessed April 17, 2015.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ebru TOZAN Bu kişi benim


Pınar DUMAN Bu kişi benim


Hanife Demet ELBASAN Bu kişi benim


Ömür AKTEPE Bu kişi benim


Figen SEZEN Bu kişi benim


Fehminaz TEMEL Bu kişi benim


Gülay KORUKLUOĞLU Bu kişi benim


Mustafa Bahadır SUCAKLI Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 4 Mayıs 2016
Başvuru Tarihi 4 Mayıs 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 14, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tjph263468, journal = {Turkish Journal of Public Health}, eissn = {1304-1088}, address = {}, publisher = {Halk Sağlığı Uzmanları Derneği}, year = {2016}, volume = {14}, number = {1}, pages = {1 - 12}, doi = {10.20518/thsd.83892}, title = {Niğde il merkezinde bir ishal salgınının incelenmesi}, key = {cite}, author = {Tozan, Ebru and Duman, Pınar and Elbasan, Hanife Demet and Aktepe, Ömür and Sezen, Figen and Temel, Fehminaz and Korukluoğlu, Gülay and Sucaklı, Mustafa Bahadır} }
APA Tozan, E. , Duman, P. , Elbasan, H. D. , Aktepe, Ö. , Sezen, F. , Temel, F. , Korukluoğlu, G. & Sucaklı, M. B. (2016). Niğde il merkezinde bir ishal salgınının incelenmesi . Turkish Journal of Public Health , 14 (1) , 1-12 . DOI: 10.20518/thsd.83892
MLA Tozan, E. , Duman, P. , Elbasan, H. D. , Aktepe, Ö. , Sezen, F. , Temel, F. , Korukluoğlu, G. , Sucaklı, M. B. "Niğde il merkezinde bir ishal salgınının incelenmesi" . Turkish Journal of Public Health 14 (2016 ): 1-12 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjph/issue/24963/263468>
Chicago Tozan, E. , Duman, P. , Elbasan, H. D. , Aktepe, Ö. , Sezen, F. , Temel, F. , Korukluoğlu, G. , Sucaklı, M. B. "Niğde il merkezinde bir ishal salgınının incelenmesi". Turkish Journal of Public Health 14 (2016 ): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - Niğde il merkezinde bir ishal salgınının incelenmesi AU - Ebru Tozan , Pınar Duman , Hanife Demet Elbasan , Ömür Aktepe , Figen Sezen , Fehminaz Temel , Gülay Korukluoğlu , Mustafa Bahadır Sucaklı Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.20518/thsd.83892 DO - 10.20518/thsd.83892 T2 - Turkish Journal of Public Health JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - 14 IS - 1 SN - -1304-1088 M3 - doi: 10.20518/thsd.83892 UR - https://doi.org/10.20518/thsd.83892 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Niğde il merkezinde bir ishal salgınının incelenmesi %A Ebru Tozan , Pınar Duman , Hanife Demet Elbasan , Ömür Aktepe , Figen Sezen , Fehminaz Temel , Gülay Korukluoğlu , Mustafa Bahadır Sucaklı %T Niğde il merkezinde bir ishal salgınının incelenmesi %D 2016 %J Turkish Journal of Public Health %P -1304-1088 %V 14 %N 1 %R doi: 10.20518/thsd.83892 %U 10.20518/thsd.83892
ISNAD Tozan, Ebru , Duman, Pınar , Elbasan, Hanife Demet , Aktepe, Ömür , Sezen, Figen , Temel, Fehminaz , Korukluoğlu, Gülay , Sucaklı, Mustafa Bahadır . "Niğde il merkezinde bir ishal salgınının incelenmesi". Turkish Journal of Public Health 14 / 1 (Mayıs 2016): 1-12 . https://doi.org/10.20518/thsd.83892
AMA Tozan E. , Duman P. , Elbasan H. D. , Aktepe Ö. , Sezen F. , Temel F. , Korukluoğlu G. , Sucaklı M. B. Niğde il merkezinde bir ishal salgınının incelenmesi. TurkJPH. 2016; 14(1): 1-12.
Vancouver Tozan E. , Duman P. , Elbasan H. D. , Aktepe Ö. , Sezen F. , Temel F. , Korukluoğlu G. , Sucaklı M. B. Niğde il merkezinde bir ishal salgınının incelenmesi. Turkish Journal of Public Health. 2016; 14(1): 1-12.
IEEE E. Tozan , P. Duman , H. D. Elbasan , Ö. Aktepe , F. Sezen , F. Temel , G. Korukluoğlu ve M. B. Sucaklı , "Niğde il merkezinde bir ishal salgınının incelenmesi", Turkish Journal of Public Health, c. 14, sayı. 1, ss. 1-12, May. 2016, doi:10.20518/thsd.83892

Cited By

13955          13956             13953      13958          13959   13960   


TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH - TURK J PUBLIC HEALTH. online-ISSN: 1304-1096 - Copyright holder Turkish Journal of Public Health. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International LicenseCreative Commons License