Yıl 2019, Cilt 17 , Sayı 1, Sayfalar 79 - 87 2019-04-30

Job satisfaction and the effecting factors among family health nurses in Şanlıurfa
Şanlıurfa’da çalışan aile sağlığı elemanlarının iş doyum düzeyleri ve etkileyen faktörler

Mehmet Enes GÖKLER [1] , Hasan DURMUŞ [2]


Aims: The aim of this study was to determine the demographic qualities of Şanlıurfa family health center nurses, the qualities of the population they served, their thoughts about their professions, their job satisfaction and the factors which affected their job satisfaction. Methods: This study was a cross-sectional study of family health nurses working in Sanliurfa. According to the calculated sample size, 150 family health nurses were randomly selected from an equal distribution of central and rural areas in city. The questionnaire measured the sociodemographic and occupational characteristics of family health nurses, and utilised the Minnesota job satisfaction scale. Results: Research was completed on 125 (83.3%) of the family health nurses. 87.2% of the family health nurses in the study were women, and 28.8% worked in the rural areas of the city. The mean general, internal and external job satisfaction scores of family health nurses were 3.05±0.74, 2.79±0.79 and 3.23±0.79 respectively.  26.4% of the family health nurses had high job satisfaction. Variables that increased the job satisfaction of family health nurses included planning to work permanently in family health centers [OR: 3.25 (1.18-8.96)], and being generally pleased with their jobs [OR: 4.46 (1.17-16.93)]. Conclusion: Family health nurses have low job satisfaction. Family health nurses also have an important status in primary health care. Making arrangements that will increase job satisfaction will also increase the quality of healthcare services.

Amaç: Çalışmada, Şanlıurfa ilinde hizmet veren aile sağlığı elemanlarının demografik özellikleri, hizmet sundukları nüfusun özellikleri, meslekleriyle ilgili düşünceleri, iş doyumları ve iş doyumu üzerine etkili olabilecek değişkenlerin tespiti amaçlanmıştır. Yöntem:  Çalışma, Şanlıurfa’da görev yapan aile sağlığı elemanları üzerinde yapılan kesitsel tipte bir araştırmadır. Hesaplanan örneklem hacmine göre ilçe dağılımı ve kır-kent hizmet sunumu durumu göz önünde bulundurularak rasgele seçilen 150 aile sağlığı elemanına ulaşılması hedeflendi. Hazırlanan anket formu, aile sağlığı elemanlarının sosyo-demografik ve mesleki özelliklerini ve Minnesota iş doyum ölçeğini içermekteydi.  Bulgular: Toplam 125 (%83.3) aile sağlığı elemanına ulaşıldı. Çalışmaya katılan aile sağlığı elemanlarının %87.2’si kadın, %28.8’i kırsalda hizmet vermekteydi. Çalışma grubunun genel, içsel ve dışsal iş doyum puan ortalamaları sırasıyla 3.05±0.74, 2.79±0.79 ve 3.23±0.79 olarak bulundu. Aile sağlığı elemanlarının %26.4’ünün iş doyumu yüksektir. Aile sağlığı merkezinde kalıcı olarak çalışmayı düşünme [OR: 3.25 (1.18-8.96)] ve genel olarak işinden memnun olma [OR: 4.46 (1.17-16.93)] iş doyumunun yüksek olmasında ilişkili faktörlerdir. Sonuç: Aile sağlığı elemanlarının iş doyumu düzeyleri düşüktür. Aile sağlığı elemanları birinci basamak sağlık hizmeti sunumun da önemli bir yere sahiptirler. İş doyumlarını arttıracak düzenlemelerin yapılması hizmetin kalitesini arttıracaktır.

 • 1. Yıkılkan H, Aypak C, Görpelioğlu S. Aile hekimliği uzmanı olmak için öğrencilerin motivasyonları ve Aile hekimliği uzmanlarının iş doyumları: literatür taraması. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2012;6(2):36-41.
 • 2. Aktaş EÖ, Çakır G. Aile hekimlerinin, aile hekimliği uygulaması hakkındaki görüşleri: Bir anket çalışması. Ege Tıp Dergisi. 2012;51(1):21-29.
 • 3. Kahraman G. Yoğun bakım hemşirelerinin iş doyumları ve etkileyen faktörler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi. 2011;4(1):12-18.
 • 4. Kringos DS. The importance of measuring and improving the strength of primary care in Europe: results of an international comparative study. Turkish Journal of Family Practice. 2013;17(4):165-179.
 • 5. Akman M. Türkiye’de birinci basamağın gücü. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi. 2014;18(2):70-78.
 • 6. Doğum İstatistikleri, 2016, http://www.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id=24647 18.05.2017.
 • 7. Çimen M, Şahin İ. Bir Kurumda Çalışan Sağlık Personelinin İş Doyumu Düzeyinin Belirlenmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2000;5(4):53-67.
 • 8. Günay A. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı yöneticilerinin iş doyumuna yönelik bir araştırma (Ankara Örneği). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 2002;55(04):271-282.
 • 9. Özaltın Uh, Kaya S, Demir C, Özer M, Türk silahlı kuvvetlerinde görev yapan muvazzaf tabiplerinin iş doyum düzeylerinin değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi (Gtd) Gülhane Medıcal Journal (GMJ). 2002:423.
 • 10. Pathman DE, Konrad TR, Williams ES, Scheckler WE, Linzer M, Douglas J. Physician job satisfaction, dissatisfaction, and turnover. The Journal of family practice. 2002;51(7):593.
 • 11. Baycan AF. An analysis of the several aspects of job satisfaction between different occupational groups. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul, Türkiye. 1985.
 • 12. Tekin Ç, Bozkır Ç, Sazak Y, Özer A. Malatya İl Merkezinde Çalışan Aile Hekimleri ile Aile Sağlığı Elemanlarının, Aile Hekimliği Uygulaması Hakkındaki Görüşleri, İş Doyumu Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Firat Tip Dergisi. 2014;19(3):135-139.
 • 13. Büyükbayram A, Gürkan A. Hemşirelerin İş Doyumunda Duygusal Zekânın Rolü. Journal of Psychiatric Nursing/Psikiyatri Hemsireleri Dernegi. 2014;5(1):41-48.
 • 14. Tambağ H, Can R, Kahraman Y, Şahpolat M. Hemşirelerin çalışma ortamlarının iş doyumu üzerine etkisi. Bakırköy Tıp Dergisi. 2015;11(4):143-149.
 • 15. Durmuş S, Günay O. Hemşirelerde iş doyumu ve anksiyete düzeyini etkileyen faktörler. Erciyes Tıp Dergisi. 2007;29(2):139-146.
 • 16. Yılmazel G. Hemşirelerde Psikolojik Yıldırma, İş Doyumu ve Etkileyen Faktörler. Turkiye Klinikleri Hemsirelik Bilimleri. 2013;5(2):55-63.
 • 17. Zhang M, Yang R, Wang W, Gillespie J, Clarke S, Yan F. Job satisfaction of urban community health workers after the 2009 healthcare reform in China: a systematic review. International journal for quality in health care : journal of the International Society for Quality in Health Care / ISQua. 2016;28(1):14-21.
 • 18. Baysal HY, Hacıalioğlu N, Yıldız E, Öztürk S. Birinci basamakta görev yapan sağlık çalışanlarının aile hekimliği modelinden memnuniyet durumları ve bu konudaki görüşleri. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2014;2(1):22-29.
 • 19. Aksoy NM, Polat C. Akdeniz bölgesindeki bir ilde üç farklı hastanenin cerrahi birimlerinde çalışan hemşirelerin iş doyumu ve etkileyen faktörler. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2013;10(2):45-53.
 • 20. Association Nurses Association’s. Survey of 76,000 nurses probes elements of job satisfaction. Georgia. The American Nurses Association, Inc: 2005.
 • 21. Shi L, Song K, Rane S, Sun X, Li H, Meng Q. Factors associated with job satisfaction by Chinese primary care providers. Primary health care research & development. 2014;15(1):46-57.
 • 22. Tuncal AN, Köroğlu G, Atasoylu G, Sertel M, Tay Z. Manisa ilinde aile hekimlerinin 2011 yılındaki iş yükü ve insan gücünün değerlendirilmesi. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi. 2014;18(1):5-15.
 • 23. Mohr DC, Young GJ, Meterko M, Stolzmann KL, White B. Job satisfaction of primary care team members and quality of care. American journal of medical quality : the official journal of the American College of Medical Quality. 2011;26(1):18-25.
 • 24. Geleto A, Baraki N, Atomsa GE, Dessie Y. Job satisfaction and associated factors among health care providers at public health institutions in Harari region, eastern Ethiopia: a cross-sectional study. BMC Research Notes. 2015;8:394.
 • 25. Doğan N, Şensoy N, Mardin E, Uçur İ, Özbalcı T. Aile sağlığı merkezinde çalışan sağlık personelinin aile hekimliğine bakış açıları. J Clin Analyt Med 2013; 4: 112-115.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Kısa Rapor
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1524-8565
Yazar: Mehmet Enes GÖKLER
Kurum: Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5719-1475
Yazar: Hasan DURMUŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Siverek Toplum Sağlığı Merkezi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 9 Şubat 2018
Kabul Tarihi : 18 Aralık 2018
Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2019

Bibtex @kısa rapor { tjph391842, journal = {Turkish Journal of Public Health}, issn = {}, eissn = {1304-1088}, address = {}, publisher = {Halk Sağlığı Uzmanları Derneği}, year = {2019}, volume = {17}, pages = {79 - 87}, doi = {10.20518/tjph.391842}, title = {Şanlıurfa’da çalışan aile sağlığı elemanlarının iş doyum düzeyleri ve etkileyen faktörler}, key = {cite}, author = {Gökler, Mehmet Enes and Durmuş, Hasan} }
APA Gökler, M , Durmuş, H . (2019). Şanlıurfa’da çalışan aile sağlığı elemanlarının iş doyum düzeyleri ve etkileyen faktörler . Turkish Journal of Public Health , 17 (1) , 79-87 . DOI: 10.20518/tjph.391842
MLA Gökler, M , Durmuş, H . "Şanlıurfa’da çalışan aile sağlığı elemanlarının iş doyum düzeyleri ve etkileyen faktörler" . Turkish Journal of Public Health 17 (2019 ): 79-87 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjph/issue/44103/391842>
Chicago Gökler, M , Durmuş, H . "Şanlıurfa’da çalışan aile sağlığı elemanlarının iş doyum düzeyleri ve etkileyen faktörler". Turkish Journal of Public Health 17 (2019 ): 79-87
RIS TY - JOUR T1 - Şanlıurfa’da çalışan aile sağlığı elemanlarının iş doyum düzeyleri ve etkileyen faktörler AU - Mehmet Enes Gökler , Hasan Durmuş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.20518/tjph.391842 DO - 10.20518/tjph.391842 T2 - Turkish Journal of Public Health JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 87 VL - 17 IS - 1 SN - -1304-1088 M3 - doi: 10.20518/tjph.391842 UR - https://doi.org/10.20518/tjph.391842 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Şanlıurfa’da çalışan aile sağlığı elemanlarının iş doyum düzeyleri ve etkileyen faktörler %A Mehmet Enes Gökler , Hasan Durmuş %T Şanlıurfa’da çalışan aile sağlığı elemanlarının iş doyum düzeyleri ve etkileyen faktörler %D 2019 %J Turkish Journal of Public Health %P -1304-1088 %V 17 %N 1 %R doi: 10.20518/tjph.391842 %U 10.20518/tjph.391842
ISNAD Gökler, Mehmet Enes , Durmuş, Hasan . "Şanlıurfa’da çalışan aile sağlığı elemanlarının iş doyum düzeyleri ve etkileyen faktörler". Turkish Journal of Public Health 17 / 1 (Nisan 2019): 79-87 . https://doi.org/10.20518/tjph.391842
AMA Gökler M , Durmuş H . Şanlıurfa’da çalışan aile sağlığı elemanlarının iş doyum düzeyleri ve etkileyen faktörler. TurkJPH. 2019; 17(1): 79-87.
Vancouver Gökler M , Durmuş H . Şanlıurfa’da çalışan aile sağlığı elemanlarının iş doyum düzeyleri ve etkileyen faktörler. Turkish Journal of Public Health. 2019; 17(1): 79-87.
IEEE M. Gökler ve H. Durmuş , "Şanlıurfa’da çalışan aile sağlığı elemanlarının iş doyum düzeyleri ve etkileyen faktörler", Turkish Journal of Public Health, c. 17, sayı. 1, ss. 79-87, Nis. 2019, doi:10.20518/tjph.391842