Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Post-Traumatic stress disorder occurrence after a flood: A cross-sectional study

Yıl 2019, Cilt: 17 Sayı: 2, 123 - 131, 31.08.2019
https://doi.org/10.20518/tjph.416592

Öz

Objective:
The aim of this study is to determine the frequency of
post-traumatic stress disorder, which is the most common psychiatric disorder
to be triggered after floods, and to determine the factors related to this
frequency in the regions affected by the flood disaster in the Besikduzu
district of the Trabzon province. Method:
401 people participated in this cross-sectional study. In the collection of
data, a questionnaire was used which included questions about participants'
sociodemographic characteristics, levels of exposure to flooding events and
mental health statuses. The Traumatic Stress Symptom Checklist was used to
measure post-traumatic stress disorder. Descriptive statistics and chi-square
test were used. Results: 5.0% of the
participants had a high score on the Traumatic Stress Symptom Checklist. It was
determined that being a woman (p=0.018), drifting in flood (p=0.031),
experiencing physical trauma during flood (p=0.046), having experienced flood
before (p=0.001), worsening in the economic situation after the flood
(p=0.028), having damage to farmland (p=0.043), having a psychiatric disorder
before the flood (p<0.001) and using psychiatric drugs before the flood
(p<0.001) are associated with high scale score. Conclusion: It should not be forgotten that post-traumatic stress
disorder can be seen after floods and should be screened for at risk groups.

Kaynakça

 • 1. United Naitons Office for Risk Disaster Reduction. PreventionWeb, Disaster Data&Statistics. Available at: http://www.preventionweb.net/english/professional/statistics/index.php. Accesed September 12, 2017.
 • 2. Center for Research on the Epidemiology of Disasters. The International Disaster Database, Disaster Trends, 2017. Available at: http://www.emdat.be/disaster_trends/index.html. Accessed March 08, 2017.
 • 3. World Health Organization. Climate change, Data and statistics. Regional Office for Europe: 2011, Available at: http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/Climate-change/data-and-statistics. Accessed May 10, 2017.
 • 4. Uçku R, Civaner M. Sel Sonrası Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu, Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Sağlık Çalışanının El Kitabı. Türk Tabipleri Birliği Yayını, 2002; 263-271.
 • 5. Neria Y, Nandi A, Galea S. Post-traumatic stress disorder following disasters: a systematic review. Psychological medicine, 2008; 38(04), 467-480.
 • 6. Dai W, Chen L, Lai Z, Li Y, Wang J, Liu A. The incidence of post-traumatic stress disorder among survivors after earthquakes: a systematic review and meta-analysis. BMC psychiatry,2016; 16(1), 188.
 • 7. Chen L, Liu A. The Incidence of Posttraumatic Stress Disorder After Floods: A meta-analysis. Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 2015;9(3):329-333.
 • 8. Zohar J, Juven-Wetzler A, Sonnino R, Cwikel-Hamzany S, Balaban E, Cohen H. New insights into secondary prevention in post-traumatic stress disorder. Dialogues in clinical neuroscience, 2011; 13(3), 301.
 • 9. Sareen J. Posttraumatic stress disorder in adults: impact, comorbidity, risk factors, and treatment. The Canadian Journal of Psychiatry, 2014; 59(9), 460-467.
 • 10. Lancaster CL, Teeters JB, Gros DF, Back SE. Posttraumatic stress disorder: overview of evidence-based assessment and treatment. Journal of clinical medicine, 2016; 5(11), 105.
 • 11. Berkowitz SJ, Stover CS, Marans SR. The child and family traumatic stress intervention: Secondary prevention for youth at risk of developing PTSD. Journal of Child Psychology and Psychiatry,2011; 52(6), 676-685.
 • 12. Hamzaoğlu K. Ülkemizden Sağlık Riskleri Yönüyle Su Taşkın Ve Su Baskın Deneyimleri: Trabzon Örneği. 2. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi Kongre Kitabı, 2017;195-198
 • 13. Başoğlu M, Şalcıoğlu E, Livanou M ve ark. A Study of the Validity of a Screening Instrument for Traumatic Stress in Earthquake Survivors in Turkey. Journal of Traumatic Stress,2001;14(3):491-509.
 • 14. Eşsizoğlu A, Yaşan A, Bülbül İ, Önal S, Yıldırım AE, Aker T. Bir Terörist Saldırı Sonrasında Travma Sonrası Stres Bozukluğu Gelişimini Etkileyen Risk Faktörleri. Türk Psikiyatri Dergisi 2009; 20(2):118-126.
 • 15. Dai W, Kaminga AC, Tan H ve ark. Long-term psychological outcomes of flood survivors of hard-hit areas of the 1998 Dongting Lake flood in China: Prevalence and risk factors. PLoS one, 2017;12(2), e0171557.
 • 16. Khattak SR, Khattak SUR. Prevalence of post traumatic stress disorder in flood affected poppulation of Banda Sheikh Ismail, district Nowshera. Journal of Postgraduate Medical Institute (Peshawar-Pakistan),2014; 28(1).
 • 17. Huang P, Tan H, Liu A, Feng S, Chen M. Prediction of posttraumatic stress disorder among adults in flood district. BMC Public Health,2010; 10(1), 207.
 • 18. Özgen F, Aydın H. Travma sonrası stres bozukluğu. Klinik Psikiyatri, 1999;1, 34-41.
 • 19. Fontalba-Navas A, Lucas-Borja ME, Gil-Aguilar V, Arrebola JP, Pena-Andreu JM, Perez J. Incidence and risk factors for post-traumatic stress disorder in a population affected by a severe flood. Public health, 2017; 144, 96-102.
 • 20. Creamer M, Burgess P, McFarlane AC. Post-traumatic stress disorder: findings from the Australian National Survey of Mental Health and Well-being. Psychological medicine, 2001; 31(07), 1237-1247

Sel sonrasında görülen post-travmatik stres bozukluğu: Kesitsel bir çalışma

Yıl 2019, Cilt: 17 Sayı: 2, 123 - 131, 31.08.2019
https://doi.org/10.20518/tjph.416592

Öz

Amaç: Bu çalışmanın
amacı; Trabzon ili Beşikdüzü ilçesinde gerçekleşen sel afetinden etkilenen
bölgelerde, sellerden sonra en fazla görülen ruhsal bozukluk olan
post-travmatik stres bozukluğu sıklığının belirlenmesi ve bu sıklıkla ilişkili
faktörlerin saptanmasıdır. Yöntem: Kesitsel
tipteki bu çalışmaya 401 kişi katılmıştır. Verilerin toplanmasında;
katılımcıların sosyodemografik özellikleri, selden etkilenme durumları ve
ruhsal sağlık durumları ile ilgili soruları içeren bir anket ve post-travmatik
stres bozukluğunu ölçmekte kullanılan Travmatik Stres Belirti Ölçeği
kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular:
Katılımcıların %5.0’i Travmatik Stres
Belirti Ölçeği’nden yüksek puan almıştır. Kadın olmak (p=0.018), sele kapılıp
sürüklenmek (p=0.031), sel sırasında fiziksel travma yaşamak (p=0.046), daha
önceden sel yaşayıp etkilenmiş olmak (p=0.001), sele bağlı maddi durumda
kötüleşme (p=0.028), tarlanın selden etkilenmesi (p=0.043), selden önce
psikiyatrik hastalığı bulunmak (p<0.001) ve psikiyatrik ilaç kullanıyor
olmanın (p<0.001) yüksek ölçek puanıyla ilişkili olduğu saptanmıştır. Sonuç:
Sellerden sonra post-travmatik stres bozukluğu görülebileceği unutulmamalı ve
riskli gruplarda taraması yapılmalıdır.

Kaynakça

 • 1. United Naitons Office for Risk Disaster Reduction. PreventionWeb, Disaster Data&Statistics. Available at: http://www.preventionweb.net/english/professional/statistics/index.php. Accesed September 12, 2017.
 • 2. Center for Research on the Epidemiology of Disasters. The International Disaster Database, Disaster Trends, 2017. Available at: http://www.emdat.be/disaster_trends/index.html. Accessed March 08, 2017.
 • 3. World Health Organization. Climate change, Data and statistics. Regional Office for Europe: 2011, Available at: http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/Climate-change/data-and-statistics. Accessed May 10, 2017.
 • 4. Uçku R, Civaner M. Sel Sonrası Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu, Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Sağlık Çalışanının El Kitabı. Türk Tabipleri Birliği Yayını, 2002; 263-271.
 • 5. Neria Y, Nandi A, Galea S. Post-traumatic stress disorder following disasters: a systematic review. Psychological medicine, 2008; 38(04), 467-480.
 • 6. Dai W, Chen L, Lai Z, Li Y, Wang J, Liu A. The incidence of post-traumatic stress disorder among survivors after earthquakes: a systematic review and meta-analysis. BMC psychiatry,2016; 16(1), 188.
 • 7. Chen L, Liu A. The Incidence of Posttraumatic Stress Disorder After Floods: A meta-analysis. Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 2015;9(3):329-333.
 • 8. Zohar J, Juven-Wetzler A, Sonnino R, Cwikel-Hamzany S, Balaban E, Cohen H. New insights into secondary prevention in post-traumatic stress disorder. Dialogues in clinical neuroscience, 2011; 13(3), 301.
 • 9. Sareen J. Posttraumatic stress disorder in adults: impact, comorbidity, risk factors, and treatment. The Canadian Journal of Psychiatry, 2014; 59(9), 460-467.
 • 10. Lancaster CL, Teeters JB, Gros DF, Back SE. Posttraumatic stress disorder: overview of evidence-based assessment and treatment. Journal of clinical medicine, 2016; 5(11), 105.
 • 11. Berkowitz SJ, Stover CS, Marans SR. The child and family traumatic stress intervention: Secondary prevention for youth at risk of developing PTSD. Journal of Child Psychology and Psychiatry,2011; 52(6), 676-685.
 • 12. Hamzaoğlu K. Ülkemizden Sağlık Riskleri Yönüyle Su Taşkın Ve Su Baskın Deneyimleri: Trabzon Örneği. 2. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi Kongre Kitabı, 2017;195-198
 • 13. Başoğlu M, Şalcıoğlu E, Livanou M ve ark. A Study of the Validity of a Screening Instrument for Traumatic Stress in Earthquake Survivors in Turkey. Journal of Traumatic Stress,2001;14(3):491-509.
 • 14. Eşsizoğlu A, Yaşan A, Bülbül İ, Önal S, Yıldırım AE, Aker T. Bir Terörist Saldırı Sonrasında Travma Sonrası Stres Bozukluğu Gelişimini Etkileyen Risk Faktörleri. Türk Psikiyatri Dergisi 2009; 20(2):118-126.
 • 15. Dai W, Kaminga AC, Tan H ve ark. Long-term psychological outcomes of flood survivors of hard-hit areas of the 1998 Dongting Lake flood in China: Prevalence and risk factors. PLoS one, 2017;12(2), e0171557.
 • 16. Khattak SR, Khattak SUR. Prevalence of post traumatic stress disorder in flood affected poppulation of Banda Sheikh Ismail, district Nowshera. Journal of Postgraduate Medical Institute (Peshawar-Pakistan),2014; 28(1).
 • 17. Huang P, Tan H, Liu A, Feng S, Chen M. Prediction of posttraumatic stress disorder among adults in flood district. BMC Public Health,2010; 10(1), 207.
 • 18. Özgen F, Aydın H. Travma sonrası stres bozukluğu. Klinik Psikiyatri, 1999;1, 34-41.
 • 19. Fontalba-Navas A, Lucas-Borja ME, Gil-Aguilar V, Arrebola JP, Pena-Andreu JM, Perez J. Incidence and risk factors for post-traumatic stress disorder in a population affected by a severe flood. Public health, 2017; 144, 96-102.
 • 20. Creamer M, Burgess P, McFarlane AC. Post-traumatic stress disorder: findings from the Australian National Survey of Mental Health and Well-being. Psychological medicine, 2001; 31(07), 1237-1247

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nazım Ercüment BEYHUN

Asuman YAVUZYILMAZ Bu kişi benim

Demet SAĞLAM

Köksal HAMZAOĞLU Bu kişi benim

Yusuf DEMİRTAŞ

İrem DİLAVER

Gufran ACAR Bu kişi benim

Büşra PARLAK Bu kişi benim

Kübra ŞAHİN Bu kişi benim

Gamze ÇAN

Murat TOPBAŞ

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2019
Gönderilme Tarihi 18 Nisan 2018
Kabul Tarihi 17 Nisan 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 17 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA BEYHUN, N. E., YAVUZYILMAZ, A., SAĞLAM, D., HAMZAOĞLU, K., vd. (2019). Sel sonrasında görülen post-travmatik stres bozukluğu: Kesitsel bir çalışma. Turkish Journal of Public Health, 17(2), 123-131. https://doi.org/10.20518/tjph.416592
AMA BEYHUN NE, YAVUZYILMAZ A, SAĞLAM D, HAMZAOĞLU K, DEMİRTAŞ Y, DİLAVER İ, ACAR G, PARLAK B, ŞAHİN K, ÇAN G, TOPBAŞ M. Sel sonrasında görülen post-travmatik stres bozukluğu: Kesitsel bir çalışma. TJPH. Ağustos 2019;17(2):123-131. doi:10.20518/tjph.416592
Chicago BEYHUN, Nazım Ercüment, Asuman YAVUZYILMAZ, Demet SAĞLAM, Köksal HAMZAOĞLU, Yusuf DEMİRTAŞ, İrem DİLAVER, Gufran ACAR, Büşra PARLAK, Kübra ŞAHİN, Gamze ÇAN, ve Murat TOPBAŞ. “Sel sonrasında görülen Post-Travmatik Stres bozukluğu: Kesitsel Bir çalışma”. Turkish Journal of Public Health 17, sy. 2 (Ağustos 2019): 123-31. https://doi.org/10.20518/tjph.416592.
EndNote BEYHUN NE, YAVUZYILMAZ A, SAĞLAM D, HAMZAOĞLU K, DEMİRTAŞ Y, DİLAVER İ, ACAR G, PARLAK B, ŞAHİN K, ÇAN G, TOPBAŞ M (01 Ağustos 2019) Sel sonrasında görülen post-travmatik stres bozukluğu: Kesitsel bir çalışma. Turkish Journal of Public Health 17 2 123–131.
IEEE N. E. BEYHUN, “Sel sonrasında görülen post-travmatik stres bozukluğu: Kesitsel bir çalışma”, TJPH, c. 17, sy. 2, ss. 123–131, 2019, doi: 10.20518/tjph.416592.
ISNAD BEYHUN, Nazım Ercüment vd. “Sel sonrasında görülen Post-Travmatik Stres bozukluğu: Kesitsel Bir çalışma”. Turkish Journal of Public Health 17/2 (Ağustos 2019), 123-131. https://doi.org/10.20518/tjph.416592.
JAMA BEYHUN NE, YAVUZYILMAZ A, SAĞLAM D, HAMZAOĞLU K, DEMİRTAŞ Y, DİLAVER İ, ACAR G, PARLAK B, ŞAHİN K, ÇAN G, TOPBAŞ M. Sel sonrasında görülen post-travmatik stres bozukluğu: Kesitsel bir çalışma. TJPH. 2019;17:123–131.
MLA BEYHUN, Nazım Ercüment vd. “Sel sonrasında görülen Post-Travmatik Stres bozukluğu: Kesitsel Bir çalışma”. Turkish Journal of Public Health, c. 17, sy. 2, 2019, ss. 123-31, doi:10.20518/tjph.416592.
Vancouver BEYHUN NE, YAVUZYILMAZ A, SAĞLAM D, HAMZAOĞLU K, DEMİRTAŞ Y, DİLAVER İ, ACAR G, PARLAK B, ŞAHİN K, ÇAN G, TOPBAŞ M. Sel sonrasında görülen post-travmatik stres bozukluğu: Kesitsel bir çalışma. TJPH. 2019;17(2):123-31.

13955                                        13956                                                             13958                                       13959                                        28911


TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH - TURK J PUBLIC HEALTH. online-ISSN: 1304-1096 

Copyright holder Turkish Journal of Public Health. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International LicenseCreative Commons License