Yıl 2019, Cilt 17 , Sayı 3, Sayfalar 263 - 278 2019-12-29

Quality of life of workers and its related factors in Karabuk Iron and Steel Plant: a cross-sectional study
Karabük Demir Çelik Fabrikası'nda çalışan işçilerin yaşam kalitesi ve ilişkili faktörler: kesitsel araştırma

Raziye Özdemir [1] , Çiğdem Demir [2]


Objective:The aim of this study was to evaluate the quality of life of workers and its related factors in the Karabuk Iron and Steel Plant (KARDEMIR).   Methods: This cross-sectional study was conducted in KARDEMIR between 2016-2017. The data gathered from 1016 workers (25.8% of all workers) was evaluated in the study. A questionnaire including the workers’ individual, sociodemographic and work characteristics, The World Health Organization Quality of Life Brief Questionnaire-Turkish version and the Swedish Demand-Control-Support Questionnaire-Turkish version were used as the means of data collection.  The data were analysed by means of ki-square test and binary logistic regression. Results: The workers’ mean scores of physical, psychological, social, environmental and national environmental domains of quality of life questionnaire were 15.0±2.5, 15.1±2.5 15.0±3.0, 13.9±2.5 and 13.6±4.0 respectively. Being single, having a low education level, having a smoking habit, low or normal body mass indexes, presence of chronic diseases, having insufficient income levels to sustain monthly expenses, experiencing job security anxiety, high work stress, and low social support levels reduced the scores the workers got from the questionnaire. Conclusion: To enhance the quality of life of the workers, interventions should be planned for health promotion such as smoking cessation and to eliminate psychosocial risk factors.


Amaç: Karabük Demir Çelik Fabrikası’nda (KARDEMİR) çalışan işçilerin yaşam kalitesinin ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi amaçlandı.Yöntem: Kesitsel tipteki çalışma, KARDEMİR’de 2016-2017 yıllarında gerçekleştirildi. Çalışmada 1016 işçiden elde edilen veri değerlendirildi. Veri toplama aracı olarak işçilerin bireysel, sosyodemografik ve iş ile ilgili özellikleri sorgulayan bir soru formu, Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu-Türkçe Versiyonu ve İsveç İş Yükü-Kontrol-Destek Anketi-Türkçe Versiyonu kullanıldı. Veriler, ki-kare testi ve binary lojistik regresyon aracılığı ile analiz edildi. Bulgular: İşçilerin yaşam kalitesi ölçeğinden aldıkları ortalama puanlar fiziksel alan için 15.0±2.5, psikolojik alan için 15.1±2.5, sosyal alan için 15.0±3.0, çevre alanı için 13.9±2.5 ve ulusal çevre alanı için 13.6±4.0 idi. Bekar olma, düşük öğrenim düzeyi, sigara kullanımı, düşük veya normal beden kitle indeksi, kronik hastalık varlığı, aylık gelirin geçimini sağlamak için yeterli olmaması, iş güvencesi açısından kaygı duyma, yüksek iş stresi ve düşük sosyal destek düzeyi, işçilerin ölçekten aldıkları puanları düşürüyordu.

Sonuç: İşçilerin yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için sigarayı bırakma gibi sağlığın geliştirilmesine ve psikososyal risk etmenlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik müdahaleler planlanmalıdır.


 • 1. Disk Birleşik Metal İşçileri Sendikası. Demir-çelik sektörü. Birleşik Metal-İş Yayınları, No: 2/2003. Erişim adresi: http://www.birlesikmetal.org/kitap/kitap_03/2003-2.pdf Erişim tarihi: 30.05.2018.
 • 2. International Labour Organization Sectoral Activities Programme. Code of practice on safety and health in the iron and steel industry. Meeting of experts to develop a revised code of practice on safety and health in the iron and steel industry. Geneva, 2005. Erişim adresi: http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_112443.pdf Erişim tarihi: 20.05.2018
 • 3. World Health Organization Programme on Mental Health. Whoqol-Bref introduction, administration, scoring and generic version of the assesment, Field Trial Version. Geneva, December 1996.
 • 4. Han L, Li Y, Yan W, et al. Quality of life and influencing factors of coal miners in Xuzhou, China. Journal of Thoracic Disease 2018;10(2):835-44.
 • 5. Taghavi SM, Mokarami H, Nazifi M, Choobineh A, Marioryad H, Kujerdi MF. The Influence of Socio-Demographic, Health and Work-Related Factors on Health-Related Quality of Life among Iranian Industrial Workers. Health 2014;6:2250-60.
 • 6. Qin J, Liu W, Zhu J, Weng W, Xu J, Ai Z. Health Related Quality of Life and Influencing Factors among Welders. PLoS One 2014; 9(7): e101982.
 • 7. Kittipichai W, Arsa R, Jirapongsuwan A, Chatchawal Singhakant C. Quality of life among Thai workers in textile dyeing factories. Global Journal of Health Science 2015;7(3): 274-82.
 • 8. Edimansyah BA, Rusli BN, Naing L, Mohamed Rusli BA, Winn T. Relationship of psychosocial work factors and health-related quality of life in male automotive assembly workers in Malaysia. Ind Health 2007 Jun;45(3):437-48.
 • 9. Cheng Y. Chen CW, Chen CJ, Chiang TL. Job insecurity and its association with health among employees in the Taiwanese general population. Soc Sci Med 2005;61:41-52.
 • 10. Susilowati IH, Fitria L, Low WY, Kaewboonchoo O, Ratanasiripong P. Predictive factors for quality of life among small and medium enterprise workers in Indonesia. Asian Jornal of Applies Sciences 2017;10(3):116-25.
 • 11. World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation. WHO technical report series 894, Geneva; 2000 Reprinted 2004 p: 8-9. Erişim adresi: http://www.who.int/nutrition/publications/obesity/WHO_TRS_894/en/ Erişim tarihi: 20.05.2018.
 • 12. Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması (ISCO-08) Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/MicroVeri/HHBTKA2015/turkce/metaveri/siiniiflamalar/index.html Erişim tarihi: 30.05.2018.
 • 13. Eser E, Fidaner H, Fidaner C, Eser SY, Elbi H, Göker E. WHOQOL-100 ve WHOQOL-BREEF’in psikometrik özellikleri. 3P Dergisi 1999;23-40.
 • 14. Demiral Y, Ünal B, Kılıç B ve ark. İş stresi ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Toplum Hekimliği Bülteni 2007;26:11-18.
 • 15. Işıklı B, Kalyoncu C, Arslantaş D. Eskişehir Mahmudiye’de 35 Yaş ve Üzeri Kişilerde Yaşam Kalitesi. Toplum Hekimliği Bülteni 2007;26(3):7-12.
 • 16. Avcı K, Pala K. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışan araştırma görevlisi ve uzman doktorların yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004;30(2):81-5.
 • 17. Yu HM, Ren XW, Chen Q, Zhao JY, Zhu TJ, Guo ZX. Quality of life coal dust workers without pneumoconiosis in Mainland China. J Occup Health 2008; 50:505-11.
 • 18. Torlak SE, Yavuzçehre PS. Denizli’de kent yoksullarının yaşam kalitesi üzerine bir inceleme. Çağdaş Yerel Yönetimler 2002;17(2): 23-44.
 • 19. Erbay Dündar P, Bilge B, Baydur H ve ark. Manisa’da çıraklık eğitim merkezinde eğitim gören gençlerin yaşam kalitesini etkileyen faktörler. Toplum Hekimliği Bülteni 2006;25(1):24-29.
 • 20. Uskun E, Öztürk M, Kişioğluğlu AN, Sönmez Y. Bir sanayi sitesinde küçük ölçekli işyerlerindeki risk faktörleri ve yaşam kalitesi ile ilişkisi Turk J Public Health 2005;13(2):97-114.
 • 21. Krishnamurthy M, Ramalingam P, Perumal K, et al. Occupational heat stress impacts on health and productivity in a steel industry in Southern India. Safety and Health at Work 2017;8:99e104.
 • 22. Sljivo E, Rudic A, Jusupovic F. Quality of life as a predictor of work ability of employees of Sarajevo Tobacco Factory. Journal of Health Sciences 2016;6(1):52-8.
 • 23. Kusumaratna RK, Hidayat A. Body mass index and quality of life among the elderly. Universa Medicina 2009;28(1):34-41.
 • 24. Gholami A, MoosaviJahromi L, Zarei E, Dehghan A. Application of WHOQOL-BREF in measuring quality of life in health-care staff. Int J Prev Med 2013 Jul;4(7):809-17.
 • 25. Akvardar Y, Akdede BB, Özerdem A, Eser E, Topkaya Ş, Alptekın K. Assessment of quality of life with the WHOQOL-BREF in a group of Turkish psychiatric patients compared with diabetic and healthy subjects. Psychiatry and Clinical Neurosciences 2006;60:693-99.
 • 26. Aydın P, Günay T, Baydur H, Şimşek H. İzmir’de yarı kentsel bir bölgede 45-59 yaş kadınlarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Tıp Araştırmaları Dergisi 2012;10(3):88-93.
 • 27. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Küresel yetişkin tütün araştırması Türkiye 2012. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 948 Ankara, 2014.
 • 28. Rachiotis G, Karydis I, Drivas S, Hadjichristodoulou C. Pattern of smoking habit among Greek blue and white collar workers. Int. J. Environ. Res. Public Health 2009, 6, 1812-1817
 • 29. Rachiotis G, Behrakis PK, Vasiliou M, Yfantopoulos J. Quality of life and smoking among industrial workers in Greece. Med Lav. 2006 Jan-Feb;97(1):44-50.
 • 30. Marmot M. The influence of income on health: views of an epidemiologist does money really matter? or is it a marker for something else? Health Affaırs March/April 2002
 • 31. Tan Z, Shi F, Zhang H, Li N, Xu Y, Liang Y. Household income, income inequality, and health-related quality of life measured by the EQ-5D in Shaanxi, China: a cross sectional study. International Journal for Equity in Health (2018) 17:32
 • 32. World Health Organization. Raising awareness of stress at work in developing countries a modern hazard in a traditional working environment. Advice to employer and worker representatives Protecting Workers' Health Series No. 6, 2007.
 • 33. Carvalho Fernandes AL, Lira de Sousa V, Dantas Bezerra AL, et al. Life quality and occupational stress in prisons workers. Revista Produção Online 2016;16(1):263-77.
 • 34. Mokarami H, Stallones L, Nazifi M, Taghavi SM. The role of psychosocial and physical work-related factors on the health-related quality of life of Iranian industrial workers. Work. 2016 Oct 17;55(2):441-52.
 • 35. Akgün A, Soysal A, Demiral Y. İzmir Konak Belediyesi temizlik işçilerinde psikososyal etmenlerin iş kazalarına etkileri TAF Prev Med Bull 2010;9(6):623-32.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7033-3471
Yazar: Raziye Özdemir (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Çiğdem Demir
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { tjph430934, journal = {Turkish Journal of Public Health}, issn = {}, eissn = {1304-1088}, address = {}, publisher = {Halk Sağlığı Uzmanları Derneği}, year = {2019}, volume = {17}, pages = {263 - 278}, doi = {10.20518/tjph.430934}, title = {Karabük Demir Çelik Fabrikası'nda çalışan işçilerin yaşam kalitesi ve ilişkili faktörler: kesitsel araştırma}, key = {cite}, author = {Özdemir, Raziye and Demir, Çiğdem} }
APA Özdemir, R , Demir, Ç . (2019). Karabük Demir Çelik Fabrikası'nda çalışan işçilerin yaşam kalitesi ve ilişkili faktörler: kesitsel araştırma. Turkish Journal of Public Health , 17 (3) , 263-278 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjph/issue/50956/430934
MLA Özdemir, R , Demir, Ç . "Karabük Demir Çelik Fabrikası'nda çalışan işçilerin yaşam kalitesi ve ilişkili faktörler: kesitsel araştırma". Turkish Journal of Public Health 17 (2019 ): 263-278 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjph/issue/50956/430934>
Chicago Özdemir, R , Demir, Ç . "Karabük Demir Çelik Fabrikası'nda çalışan işçilerin yaşam kalitesi ve ilişkili faktörler: kesitsel araştırma". Turkish Journal of Public Health 17 (2019 ): 263-278
RIS TY - JOUR T1 - Karabük Demir Çelik Fabrikası'nda çalışan işçilerin yaşam kalitesi ve ilişkili faktörler: kesitsel araştırma AU - Raziye Özdemir , Çiğdem Demir Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Turkish Journal of Public Health JF - Journal JO - JOR SP - 263 EP - 278 VL - 17 IS - 3 SN - -1304-1088 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Karabük Demir Çelik Fabrikası'nda çalışan işçilerin yaşam kalitesi ve ilişkili faktörler: kesitsel araştırma %A Raziye Özdemir , Çiğdem Demir %T Karabük Demir Çelik Fabrikası'nda çalışan işçilerin yaşam kalitesi ve ilişkili faktörler: kesitsel araştırma %D 2019 %J Turkish Journal of Public Health %P -1304-1088 %V 17 %N 3 %R %U
ISNAD Özdemir, Raziye , Demir, Çiğdem . "Karabük Demir Çelik Fabrikası'nda çalışan işçilerin yaşam kalitesi ve ilişkili faktörler: kesitsel araştırma". Turkish Journal of Public Health 17 / 3 (Aralık 2019): 263-278 .
AMA Özdemir R , Demir Ç . Karabük Demir Çelik Fabrikası'nda çalışan işçilerin yaşam kalitesi ve ilişkili faktörler: kesitsel araştırma. TurkJPH. 2019; 17(3): 263-278.
Vancouver Özdemir R , Demir Ç . Karabük Demir Çelik Fabrikası'nda çalışan işçilerin yaşam kalitesi ve ilişkili faktörler: kesitsel araştırma. Turkish Journal of Public Health. 2019; 17(3): 278-263.