Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Assessing the views and behaviours of family healthcare workers towards vaccine rejection

Yıl 2020, Cilt 18, Sayı 3, 143 - 154, 27.12.2020
https://doi.org/10.20518/tjph.692226

Öz

Objective: Vaccines are efficient and cost-effective tools for ensuring individual and community health. The need for vaccination services has been better understood with increasing vaccine rejection rates and the resurfacing of infectious diseases such as measles. An awareness of the necessity of vaccinations by health personnel who administer vaccines in primary healthcare settings is an important factor to increasing vaccine coverage and herd immunity. The aim of our study is to assess the knowledge, attitudes and behaviours of family healthcare workers towards vaccine rejection. Methods: In this cross-sectional study, we aimed to include all 146 family healthcare workers in Nigde and 125 of them (85%) agreed to participate in the study. After getting institutional permission and ethics committee approval, data was collected via a questionnaire consisting of 30 questions. Results: In our study, only 3% of the participants shared that their last child was not fully vaccinated. The percentage of participants having vaccine hesitant patients was 69% and having patients refusing vaccination was 51%. Thirteen percent of participants demonstrated they had education about vaccine rejection during school training and 15% of participants demonstrated they had this education during in-service training. The percentage of participants who did not know the website of the Ministry of Health about vaccines was 38% and only half of those who were aware shared this website with patients. One out of every 3 participants felt ill-equipped to inform patients about vaccines. The most common reasons for vaccine rejection in the community are mistrust about vaccine ingredients (84%), ignorance (79%), and thinking that vaccines are harmful (71%). High educational status, receiving information on vaccine rejection during school training or in-service training, long duration in profession and primary healthcare services were the main factors positively affecting the knowledge, attitudes and behaviours about vaccine rejection amongst healthcare staff. Conclusions: Vaccine rejection behaviour among family healthcare workers is not so high compared to literature but there are knowledge deficiencies. Courses during both undergraduate education and in-service trainings on immunization and vaccine rejection will provide effective guidance by increasing the competence of family health care workers.

Kaynakça

 • 1. Fine P, Eames K, Heymann DL. “Herd immunity”: a rough guide. Clin Infect Dis. 2011;52(7):911–916.
 • 2. Ten threats to global health in 2019. World Health Organization. 2019. Retrieved January. 2019. Available at: https://www.who.int/news-room/feature-stories/ten-threats-to-global-health-in-2019 Accessed February 10, 2020.
 • 3. Larson HJ, Jarrett C, Schulz WS et al. Measuring vaccine hesitancy: the development of a survey tool. Vaccine. 2015;33(34):4165–4175.
 • 4. Measles cases in the United States reach 20-year high. CDC Newsroom. 2014. Available at: https://www.cdc.gov/media/releases/2014/p0529-measles.html Accessed February 10, 2020.
 • 5. Measles cases in the EU treble in 2017, outbreaks still ongoing. European Centre for Disease Prevention and Control. 2018. Accessed at: https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/measles-cases-eu-treble-2017-outbreaks-still-ongoing Accessed February 10, 2020.
 • 6. Eskiocak DM, Marangoz DB. Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu. Türk Tabipleri Birliği Yayınları, 2019, Ankara.
 • 7. Gür E. Aşı kararsızlığı - Aşı reddi. Turk Pediatri Ars. 2019 ; 54(1): 1–2.
 • 8. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. (2019). 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye. Erişim adresi ve tarihi: http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TNSA2018_ana_Rapor.pdf 10.02.2020.
 • 9. Bozkurt HB. "Aşı Reddine Genel Bir Bakış ve Literatürün Gözden Geçirilmesi." Kafkas J Med Sci 2018; 8(1):71–76.
 • 10. WHO, UNICEF, World Bank State of the World’s Vaccines and İmmunization, 3rd Ed. Geneva, World Health Organization, 2009. Accessed at: https://www.who.int/immunization/sowvi/en/ Accessed February 10, 2020.
 • 11. Savas E, Tanrıverdi D. Knowledge, attitudes and anxiety towards influenza A/H1N1 vaccination of healthcare workers in Turkey. BMC Infect. Dis. 2010;10(1): 281.
 • 12. Torun SD, Torun F, Catak B. Healthcare workers as parents: attitudes toward vaccinating their children against pandemic influenza A/H1N1. BMC Public Health. 2010;10 (1): 596.
 • 13. Karlsson LC, Lewandowsky S, Antfolk J et al. The association between vaccination confidence, vaccination behavior, and willingness to recommend vaccines among Finnish healthcare workers. Angelillo IF, editör. PLOS ONE. 2019;14(10):e0224330.
 • 14. Dini G, Toletone A, Sticchi L et al. Influenza vaccination in healthcare workers: A comprehensive critical appraisal of the literature. Hum Vaccines Immunother. 2018;14(3):772-789.
 • 15. Bonville CA, Domachowske JB, Cibula DA et al. Immunization attitudes and practices among family medicine providers. Hum Vaccines Immunother. 2017;13(11):2646-2653.
 • 16. Özisik L, Tanriover MD, Altınel S et al. Vaccinating healthcare workers: Level of implementation, barriers and proposal for evidence-based policies in Turkey. Hum Vaccines Immunother. 2017;13(5):1198-1206. 17. Arıcan MD. Sağlık Çalışanları Arasında Aşılanmaya Genel Bakış, Aşı Kabulü ve Reddini Etkileyen Faktörler. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği. Uzmanlık Tezi. İzmir. 2019.
 • 18. Paterson P, Meurice F, Stanberry LR et al. Vaccine hesitancy and healthcare providers. Vaccine. 2016;34(52):6700-6706.
 • 19. Karafillakis E, Dinca I, Apfel F et al. Vaccine hesitancy among healthcare workers in Europe: A qualitative study. Vaccine. 2016;34(41):5013-5020.
 • 20. Çapanoğlu E. Sağlık Çalışanı ve Ebeveyn Perspektifinden Çocukluk Çağı Aşıların Reddi Niteliksel Bir Araştırma. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 2019.
 • 21. Teker AG. Content Review of Vaccines and Vaccination Related News in Internet Newspapers. ESTÜDAM Halk Sağlığı Derg. 2019;4(2):105-115.
 • 22. Picchio CA, Carrasco MG, Sagué-Vilavella M et al. Knowledge, attitudes and beliefs about vaccination in primary healthcare workers involved in the administration of systematic childhood vaccines, Barcelona, 2016/17. Euro Surveill. 2019;24(6):pii=1800117.
 • 23. Paoli S, Lorini C, Puggelli F et al. Assessing Vaccine Hesitancy among Healthcare Workers: A Cross-Sectional Study at an Italian Paediatric Hospital and the Development of a Healthcare Worker’s Vaccination Compliance Index. Vaccines. 2019;7(4):201.

Aile sağlığı merkezi çalışanlarının aşı reddi konusundaki düşünceleri ve davranışlarının değerlendirilmesi

Yıl 2020, Cilt 18, Sayı 3, 143 - 154, 27.12.2020
https://doi.org/10.20518/tjph.692226

Öz

Amaç: Aşı bireysel ve toplumsal sağlık için etkili bir koruyucu yöntem olmanın yanında maliyet etkin bir yöntemdir. Son zamanlarda aşı reddi ve kızamık gibi bulaşıcı hastalıkların sıklıklarındaki artışla aşılama hizmetlerinin gerekliliği daha iyi anlaşılmıştır. Özellikle birinci basamakta aşı uygulayan kişilerin aşının gerekliliğine inanması toplum bağışıklığında oldukça önemlidir. Çalışmamızın amacı aile sağlığı çalışanlarının aşı reddi konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesidir. Yöntem: Kesitsel tipteki çalışmamıza Niğde’de görev yapan 146 aile sağlığı çalışanından 125’i (%85) dahil edilmiştir. Kurum izni ve etik kurul izni alındıktan sonra 30 sorudan oluşan bir anket ile veri toplanmıştır. Bulgular: Katılımcıların %3’ünün son çocuğunun tam aşılı olmadığı gösterilmiştir. Aile sağlığı çalışanlarının %69’u aşı tereddüdü yaşayan, %51’i ise aşı yaptırmayan hastaları olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların %13’ü mesleki eğitim sırasında, %15’i hizmet içi eğitim olarak aşı reddi konusunda eğitim almıştır. Sağlık Bakanlığı’nın aşılar konusundaki web sitesini bilmeyen katılımcı oranı %38 olup, bilenlerin sadece yarısı web sitesini hastalarıyla paylaştığını belirtmiştir. Her üç katılımcıdan biri aşı reddi karşısında rehberlik etmekte kendini yetersiz hissettiğini belirtmiştir. Aşı reddine sebep olduğu düşünülen en sık sebepler aşının içeriğine güvensizlik (%84), bilgisizlik (%79) ve aşının zarar vereceği düşüncesi (%71) olarak belirtilmiştir. Yüksek öğrenim düzeyi, aşı reddi konusunda eğitim almış olma, meslekte ve birinci basamakta geçirilen sürenin fazla olması aile sağlığı çalışanlarında aşı reddi konusunda bilgi, tutum ve davranışları etkileyen temel faktörler olarak bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Aile sağlığı çalışanlarında aşı reddinin literatürle kıyaslandığında yüksek olmadığı fakat bilgi düzeyinde eksikler olduğu görülmüştür. Mesleki eğitim sırasında ve hizmet içi düzenlenecek bağışıklama ve aşı reddi eğitimlerinin yeterlilik hissini artırarak etkin rehberlik yapılmasını sağlayacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • 1. Fine P, Eames K, Heymann DL. “Herd immunity”: a rough guide. Clin Infect Dis. 2011;52(7):911–916.
 • 2. Ten threats to global health in 2019. World Health Organization. 2019. Retrieved January. 2019. Available at: https://www.who.int/news-room/feature-stories/ten-threats-to-global-health-in-2019 Accessed February 10, 2020.
 • 3. Larson HJ, Jarrett C, Schulz WS et al. Measuring vaccine hesitancy: the development of a survey tool. Vaccine. 2015;33(34):4165–4175.
 • 4. Measles cases in the United States reach 20-year high. CDC Newsroom. 2014. Available at: https://www.cdc.gov/media/releases/2014/p0529-measles.html Accessed February 10, 2020.
 • 5. Measles cases in the EU treble in 2017, outbreaks still ongoing. European Centre for Disease Prevention and Control. 2018. Accessed at: https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/measles-cases-eu-treble-2017-outbreaks-still-ongoing Accessed February 10, 2020.
 • 6. Eskiocak DM, Marangoz DB. Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu. Türk Tabipleri Birliği Yayınları, 2019, Ankara.
 • 7. Gür E. Aşı kararsızlığı - Aşı reddi. Turk Pediatri Ars. 2019 ; 54(1): 1–2.
 • 8. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. (2019). 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye. Erişim adresi ve tarihi: http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TNSA2018_ana_Rapor.pdf 10.02.2020.
 • 9. Bozkurt HB. "Aşı Reddine Genel Bir Bakış ve Literatürün Gözden Geçirilmesi." Kafkas J Med Sci 2018; 8(1):71–76.
 • 10. WHO, UNICEF, World Bank State of the World’s Vaccines and İmmunization, 3rd Ed. Geneva, World Health Organization, 2009. Accessed at: https://www.who.int/immunization/sowvi/en/ Accessed February 10, 2020.
 • 11. Savas E, Tanrıverdi D. Knowledge, attitudes and anxiety towards influenza A/H1N1 vaccination of healthcare workers in Turkey. BMC Infect. Dis. 2010;10(1): 281.
 • 12. Torun SD, Torun F, Catak B. Healthcare workers as parents: attitudes toward vaccinating their children against pandemic influenza A/H1N1. BMC Public Health. 2010;10 (1): 596.
 • 13. Karlsson LC, Lewandowsky S, Antfolk J et al. The association between vaccination confidence, vaccination behavior, and willingness to recommend vaccines among Finnish healthcare workers. Angelillo IF, editör. PLOS ONE. 2019;14(10):e0224330.
 • 14. Dini G, Toletone A, Sticchi L et al. Influenza vaccination in healthcare workers: A comprehensive critical appraisal of the literature. Hum Vaccines Immunother. 2018;14(3):772-789.
 • 15. Bonville CA, Domachowske JB, Cibula DA et al. Immunization attitudes and practices among family medicine providers. Hum Vaccines Immunother. 2017;13(11):2646-2653.
 • 16. Özisik L, Tanriover MD, Altınel S et al. Vaccinating healthcare workers: Level of implementation, barriers and proposal for evidence-based policies in Turkey. Hum Vaccines Immunother. 2017;13(5):1198-1206. 17. Arıcan MD. Sağlık Çalışanları Arasında Aşılanmaya Genel Bakış, Aşı Kabulü ve Reddini Etkileyen Faktörler. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği. Uzmanlık Tezi. İzmir. 2019.
 • 18. Paterson P, Meurice F, Stanberry LR et al. Vaccine hesitancy and healthcare providers. Vaccine. 2016;34(52):6700-6706.
 • 19. Karafillakis E, Dinca I, Apfel F et al. Vaccine hesitancy among healthcare workers in Europe: A qualitative study. Vaccine. 2016;34(41):5013-5020.
 • 20. Çapanoğlu E. Sağlık Çalışanı ve Ebeveyn Perspektifinden Çocukluk Çağı Aşıların Reddi Niteliksel Bir Araştırma. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 2019.
 • 21. Teker AG. Content Review of Vaccines and Vaccination Related News in Internet Newspapers. ESTÜDAM Halk Sağlığı Derg. 2019;4(2):105-115.
 • 22. Picchio CA, Carrasco MG, Sagué-Vilavella M et al. Knowledge, attitudes and beliefs about vaccination in primary healthcare workers involved in the administration of systematic childhood vaccines, Barcelona, 2016/17. Euro Surveill. 2019;24(6):pii=1800117.
 • 23. Paoli S, Lorini C, Puggelli F et al. Assessing Vaccine Hesitancy among Healthcare Workers: A Cross-Sectional Study at an Italian Paediatric Hospital and the Development of a Healthcare Worker’s Vaccination Compliance Index. Vaccines. 2019;7(4):201.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Neşe YAKŞİ> (Sorumlu Yazar)
NİĞDE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
0000-0002-6175-2359
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 21 Şubat 2020
Kabul Tarihi 6 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 18, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tjph692226, journal = {Turkish Journal of Public Health}, eissn = {1304-1088}, address = {}, publisher = {Halk Sağlığı Uzmanları Derneği}, year = {2020}, volume = {18}, number = {3}, pages = {143 - 154}, doi = {10.20518/tjph.692226}, title = {Aile sağlığı merkezi çalışanlarının aşı reddi konusundaki düşünceleri ve davranışlarının değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Yakşi, Neşe} }
APA Yakşi, N. (2020). Aile sağlığı merkezi çalışanlarının aşı reddi konusundaki düşünceleri ve davranışlarının değerlendirilmesi . Turkish Journal of Public Health , 18 (3) , 143-154 . DOI: 10.20518/tjph.692226
MLA Yakşi, N. "Aile sağlığı merkezi çalışanlarının aşı reddi konusundaki düşünceleri ve davranışlarının değerlendirilmesi" . Turkish Journal of Public Health 18 (2020 ): 143-154 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjph/issue/58562/692226>
Chicago Yakşi, N. "Aile sağlığı merkezi çalışanlarının aşı reddi konusundaki düşünceleri ve davranışlarının değerlendirilmesi". Turkish Journal of Public Health 18 (2020 ): 143-154
RIS TY - JOUR T1 - Aile sağlığı merkezi çalışanlarının aşı reddi konusundaki düşünceleri ve davranışlarının değerlendirilmesi AU - NeşeYakşi Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.20518/tjph.692226 DO - 10.20518/tjph.692226 T2 - Turkish Journal of Public Health JF - Journal JO - JOR SP - 143 EP - 154 VL - 18 IS - 3 SN - -1304-1088 M3 - doi: 10.20518/tjph.692226 UR - https://doi.org/10.20518/tjph.692226 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Aile sağlığı merkezi çalışanlarının aşı reddi konusundaki düşünceleri ve davranışlarının değerlendirilmesi %A Neşe Yakşi %T Aile sağlığı merkezi çalışanlarının aşı reddi konusundaki düşünceleri ve davranışlarının değerlendirilmesi %D 2020 %J Turkish Journal of Public Health %P -1304-1088 %V 18 %N 3 %R doi: 10.20518/tjph.692226 %U 10.20518/tjph.692226
ISNAD Yakşi, Neşe . "Aile sağlığı merkezi çalışanlarının aşı reddi konusundaki düşünceleri ve davranışlarının değerlendirilmesi". Turkish Journal of Public Health 18 / 3 (Aralık 2020): 143-154 . https://doi.org/10.20518/tjph.692226
AMA Yakşi N. Aile sağlığı merkezi çalışanlarının aşı reddi konusundaki düşünceleri ve davranışlarının değerlendirilmesi. TurkJPH. 2020; 18(3): 143-154.
Vancouver Yakşi N. Aile sağlığı merkezi çalışanlarının aşı reddi konusundaki düşünceleri ve davranışlarının değerlendirilmesi. Turkish Journal of Public Health. 2020; 18(3): 143-154.
IEEE N. Yakşi , "Aile sağlığı merkezi çalışanlarının aşı reddi konusundaki düşünceleri ve davranışlarının değerlendirilmesi", Turkish Journal of Public Health, c. 18, sayı. 3, ss. 143-154, Ara. 2020, doi:10.20518/tjph.692226

13955          13956             13953      13958          13959   13960   


TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH - TURK J PUBLIC HEALTH. online-ISSN: 1304-1096 - Copyright holder Turkish Journal of Public Health. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International LicenseCreative Commons License