Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Gender perception as the driving force for violence against women in Türkiye

Yıl 2024, Cilt: 22 Sayı: 1, 1 - 12, 26.04.2024
https://doi.org/10.20518/tjph.1158793

Öz

Objective: The purpose of this study is to determine relationship the gender perception with attitudes toward violence against women in Türkiye.
Methods: This descriptive study was conducted online with 795 individuals from Türkiye between 08.02.2022 – 14.04.2022. The data was collected with the “Sociodemographic Descriptive Information Form,” “Perception of Gender Scale,” and “ISKEBE Violence Against Women Attitude Scale,” created using Google Forms. For the data analysis, the Statistical Package for the Social Sciences(SPSS) version 22 was used. In addition to descriptive statistics such as frequency, mean and standard deviation, t-test, one-way analysis of variance (ANOVA) and post hoc (Tukey, LSD) tests, and linear regression were used for analysing the data.
Results: The average age of the respondents was 30.0±11.4. It was detected that 70.4% (n=560) of the respondents are female, 62.4% (n=496) are single, 75.7% (n=602) have a middle income. The participants’ average point on the Perception of Gender Scale was 104.7±17.1; and the average point on the Violence Against Women Attitude Scale was 49.3±22.2. The total change in the level of the total score of the attitude toward violence against women is explained by the sum of gender perception at a rate of 37.8% (R2=0.378).
Conclusion: Many social and cultural characteristics of participants are associated with both the perception of gender and violence against women, despite there not being a reasonable correlation between the perception of gender and violence against women.

Kaynakça

 • Dursun A. Kadına yönelik şiddet: ergenlerin toplumsal cinsiyet algılarının yordayıcılığı.Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi. 2020; 3(6). 33-44.
 • Sögüt S,CangölE, Özsezer G. Determination of genderperceptions of nursing and midwifery students. International Journal of Health Services Researchand Policy.2021; 6(1). 117-127. doi:10.33457/ijhsrp.854266.
 • Esposito C,Di Napoli I,Esposito C, Carnevale S, Arcidiacono C. Violenceagainstwomen: A not in myBackYard (NIMBY) Phenomenon. ViolenceandGender. 2020; 7(4). 150-157.
 • Powell A, Webster K. Culturesof genderedviolence: an integrativereview of measures of attitudinal support for violence against women. Australian& New ZealandJournal of Criminology. 2018; 51(1). 40-57.
 • Bükecik E, Özkan B. Kadına yönelik şiddet: toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadın sağlığına etkisi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2018; 3 (2) . 33-37.
 • https://www.who.int/health-topics/violence-against-women#tab=tab_1.Date of access : 11.01.2022.
 • Abd Aziz N, Idris S, Ishak M, Abd Wahid N, Abu Yazid Z. Factors affecting domestic violence against women: a conceptual model and research propositions. International Journal for Studies on Children, Women, Elderly And Disabled. 2018; 4(1), 191-198
 • Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü, A. & Nüfus Etütleri Enstitüsü, H. (2014). Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü.
 • Vázquez D,Aizpurua E, Copp J, Ricarte JJ. Perceptions of violenceagainstwomen in europe: assessingindividual- andcountry-levelFactors. EuropeanJournal of Criminology. 2021;18(4):566-584. doi:10.1177/1477370819859462.
 • Kurtuldu, ÖR. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadina karşi aile içi şiddetle mücadele kampanyalari; sabanci vakfi “iş dünyasi aile içi şiddete karşi” projesi analizi. Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi.2018;2(2), 97-110.
 • Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. (2nd Ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum
 • Altınova HH, Duyan V. Toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2013; 24(2):9-22.
 • Kanbay Y, Aslan O,Isik E, Tektas P. Development study on ISKEBE violence against women attitude scale (IskebeAttitudeScale)/ISKEBE kadına yönelik siddet tutum ölçeği (Iskebe Tutum Ölçeği) geliştirme çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2017; 18(5): 453-60.
 • https://www.bmj.com/about-bmj/resources-readers/publications/statistics-square-one/11-correlation-and-regression
 • Alabaş R,Akyüz Hİ, Kamer ST. Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algılarının belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019;16 (44). 429-448.
 • Daşlı Y. Öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumların belirlenmesi üzerine bir alan araştırması. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019;16 (1). 364-385.
 • Savaş G. Türkiye’de yaşayan bireylerin toplumsal cinsiyet eşit(siz)liği algısı - gender (ın) equalityperception of ındividualslivingin Turkey. Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi.2018; 1 (2) . 101-121.
 • Özveren AD, Dama N. Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dair mevcut durum algısı. Çalışma İlişkileri Dergisi.2022;13(1),107-122.
 • Usta J,Farver JM, Hamieh CS. Effectsof socialization on gender discrimination and violence against women in Lebanon. Violenceagainst Women.2016; 22(4). 415-431.
 • Esen E, Soylu Y, Siyez D M, & Demirgürz G. Üniversite öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algısının toplumsal cinsiyet rolü ve cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesi. E-International Journal of Educational Research, 2017; 8 (1).
 • Fakunmoju SB, Bammeke FO, Oyekanmi FA, Temilola S, George B. Psychometricproperties of beliefs about relationship violence against women and genders tereotypesscale. Journal of Psychology in Africa. 2016;26(3). 246-258.
 • Çalışkan H, Çevik Eİ. Kadına yönelik şiddetin belirleyicileri: Türkiye Örneği. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 7(14). 218-233.
 • Silva EBD, Padoin SMDM, Vianna LAC. Sağlıkprofesyonellerinin algısında kadına yönelik şiddet ve bakım uygulamaları. 2015;Texto &Contexto-Enfermagem. 24. 229-237.
 • Montgomery BE,Rompalo A,Hughes J,Wang J,Haley D,Soto-Torres L, et al. Violence against women in selectedareas of the United States. AmericanJournal of PublicHealth. 2015;105(10). 2156-2166.
 • El Abani S, Pourmehdi M. Genderandeducationaldifferences in perception of domestic violence against women among libyanmigrants in manchester. Journal of InterpersonalViolence. 2021; 36(5-6). 2074-2096.
 • Akkuş S, Yıldırım Ş. Erkeklerin kadına yönelik fiziksel şiddet uygulamasına etki eden faktörlerin incelenmesi . Gaziantep University Journal of Social Sciences, 2018;17(4), 1368-13

TÜRK TOPLUMUNDA KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN İTİCİ GÜCÜ OLARAK TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI

Yıl 2024, Cilt: 22 Sayı: 1, 1 - 12, 26.04.2024
https://doi.org/10.20518/tjph.1158793

Öz

Amaç: Bu çalışma, Türk toplumundaki toplumsal cinsiyet algısının kadına yönelik şiddet tutumuna etkisini belirlemek amacıyla yapıldı.
Gereç Yöntem: Tanımlayıcı, kesitsel ve ilişki arayıcı olarak yapılan araştırma, Türk toplumunda, online olarak 08.02.2022-25.02.2022 tarihleri arasında 795 kişi ile yürütüldü. Veriler, Google formları kullanılarak oluşturulan “Sosyodemografik Tanımlayıcı Bilgi Formu”, “Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği” ve “İSKEBE Kadına Yönelik Şiddet Tutum Ölçeği” ile toplandı.
Bulgular: Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 30,04±11,38, olarak bulundu. 560'ı (%70,4) kadın, 235'i (%29,6) erkek, 299'u (%37,6) evli, 496'sı (%62,4) bekar, 103'ünün gelir durumu (%13,0) iyi, 602'sinin (%75,7) orta, 90'ının (%11,3) kötü olarak bulundu. Katılımcıların toplumsal cinsiyet algısı ölçeği toplam puan ortalaması 104,71±17,06 kadına yönelik şiddet tutum ölçeği toplam puan ortalaması 49,31±22,15 olarak saptandı. Kadına yönelik şiddet tutumu toplam puanı düzeyindeki toplam değişim %37.8 oranında toplumsal cinsiyet algısı toplamı tarafından açıklanmaktadır (R2=0,378).
Sonuç: Bu çalışmada, toplumsal cinsiyet algısı; kadına yönelik şiddet tutumunun hem bedene yönelik hem de kimliğe yönelik olarak yordayıcısıdır.

Kaynakça

 • Dursun A. Kadına yönelik şiddet: ergenlerin toplumsal cinsiyet algılarının yordayıcılığı.Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi. 2020; 3(6). 33-44.
 • Sögüt S,CangölE, Özsezer G. Determination of genderperceptions of nursing and midwifery students. International Journal of Health Services Researchand Policy.2021; 6(1). 117-127. doi:10.33457/ijhsrp.854266.
 • Esposito C,Di Napoli I,Esposito C, Carnevale S, Arcidiacono C. Violenceagainstwomen: A not in myBackYard (NIMBY) Phenomenon. ViolenceandGender. 2020; 7(4). 150-157.
 • Powell A, Webster K. Culturesof genderedviolence: an integrativereview of measures of attitudinal support for violence against women. Australian& New ZealandJournal of Criminology. 2018; 51(1). 40-57.
 • Bükecik E, Özkan B. Kadına yönelik şiddet: toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadın sağlığına etkisi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2018; 3 (2) . 33-37.
 • https://www.who.int/health-topics/violence-against-women#tab=tab_1.Date of access : 11.01.2022.
 • Abd Aziz N, Idris S, Ishak M, Abd Wahid N, Abu Yazid Z. Factors affecting domestic violence against women: a conceptual model and research propositions. International Journal for Studies on Children, Women, Elderly And Disabled. 2018; 4(1), 191-198
 • Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü, A. & Nüfus Etütleri Enstitüsü, H. (2014). Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü.
 • Vázquez D,Aizpurua E, Copp J, Ricarte JJ. Perceptions of violenceagainstwomen in europe: assessingindividual- andcountry-levelFactors. EuropeanJournal of Criminology. 2021;18(4):566-584. doi:10.1177/1477370819859462.
 • Kurtuldu, ÖR. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadina karşi aile içi şiddetle mücadele kampanyalari; sabanci vakfi “iş dünyasi aile içi şiddete karşi” projesi analizi. Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi.2018;2(2), 97-110.
 • Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. (2nd Ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum
 • Altınova HH, Duyan V. Toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2013; 24(2):9-22.
 • Kanbay Y, Aslan O,Isik E, Tektas P. Development study on ISKEBE violence against women attitude scale (IskebeAttitudeScale)/ISKEBE kadına yönelik siddet tutum ölçeği (Iskebe Tutum Ölçeği) geliştirme çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2017; 18(5): 453-60.
 • https://www.bmj.com/about-bmj/resources-readers/publications/statistics-square-one/11-correlation-and-regression
 • Alabaş R,Akyüz Hİ, Kamer ST. Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algılarının belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019;16 (44). 429-448.
 • Daşlı Y. Öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumların belirlenmesi üzerine bir alan araştırması. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019;16 (1). 364-385.
 • Savaş G. Türkiye’de yaşayan bireylerin toplumsal cinsiyet eşit(siz)liği algısı - gender (ın) equalityperception of ındividualslivingin Turkey. Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi.2018; 1 (2) . 101-121.
 • Özveren AD, Dama N. Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dair mevcut durum algısı. Çalışma İlişkileri Dergisi.2022;13(1),107-122.
 • Usta J,Farver JM, Hamieh CS. Effectsof socialization on gender discrimination and violence against women in Lebanon. Violenceagainst Women.2016; 22(4). 415-431.
 • Esen E, Soylu Y, Siyez D M, & Demirgürz G. Üniversite öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algısının toplumsal cinsiyet rolü ve cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesi. E-International Journal of Educational Research, 2017; 8 (1).
 • Fakunmoju SB, Bammeke FO, Oyekanmi FA, Temilola S, George B. Psychometricproperties of beliefs about relationship violence against women and genders tereotypesscale. Journal of Psychology in Africa. 2016;26(3). 246-258.
 • Çalışkan H, Çevik Eİ. Kadına yönelik şiddetin belirleyicileri: Türkiye Örneği. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 7(14). 218-233.
 • Silva EBD, Padoin SMDM, Vianna LAC. Sağlıkprofesyonellerinin algısında kadına yönelik şiddet ve bakım uygulamaları. 2015;Texto &Contexto-Enfermagem. 24. 229-237.
 • Montgomery BE,Rompalo A,Hughes J,Wang J,Haley D,Soto-Torres L, et al. Violence against women in selectedareas of the United States. AmericanJournal of PublicHealth. 2015;105(10). 2156-2166.
 • El Abani S, Pourmehdi M. Genderandeducationaldifferences in perception of domestic violence against women among libyanmigrants in manchester. Journal of InterpersonalViolence. 2021; 36(5-6). 2074-2096.
 • Akkuş S, Yıldırım Ş. Erkeklerin kadına yönelik fiziksel şiddet uygulamasına etki eden faktörlerin incelenmesi . Gaziantep University Journal of Social Sciences, 2018;17(4), 1368-13
Toplam 26 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Havva Gezgin Yazıcı 0000-0001-8422-9686

Latife Utaş Akhan 0000-0001-6423-3186

Makbule Batmaz 0000-0003-1856-6793

Erken Görünüm Tarihi 20 Nisan 2024
Yayımlanma Tarihi 26 Nisan 2024
Gönderilme Tarihi 7 Ağustos 2022
Kabul Tarihi 3 Nisan 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 22 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Gezgin Yazıcı, H., Utaş Akhan, L., & Batmaz, M. (2024). Gender perception as the driving force for violence against women in Türkiye. Turkish Journal of Public Health, 22(1), 1-12. https://doi.org/10.20518/tjph.1158793
AMA Gezgin Yazıcı H, Utaş Akhan L, Batmaz M. Gender perception as the driving force for violence against women in Türkiye. TJPH. Nisan 2024;22(1):1-12. doi:10.20518/tjph.1158793
Chicago Gezgin Yazıcı, Havva, Latife Utaş Akhan, ve Makbule Batmaz. “Gender Perception As the Driving Force for Violence Against Women in Türkiye”. Turkish Journal of Public Health 22, sy. 1 (Nisan 2024): 1-12. https://doi.org/10.20518/tjph.1158793.
EndNote Gezgin Yazıcı H, Utaş Akhan L, Batmaz M (01 Nisan 2024) Gender perception as the driving force for violence against women in Türkiye. Turkish Journal of Public Health 22 1 1–12.
IEEE H. Gezgin Yazıcı, L. Utaş Akhan, ve M. Batmaz, “Gender perception as the driving force for violence against women in Türkiye”, TJPH, c. 22, sy. 1, ss. 1–12, 2024, doi: 10.20518/tjph.1158793.
ISNAD Gezgin Yazıcı, Havva vd. “Gender Perception As the Driving Force for Violence Against Women in Türkiye”. Turkish Journal of Public Health 22/1 (Nisan 2024), 1-12. https://doi.org/10.20518/tjph.1158793.
JAMA Gezgin Yazıcı H, Utaş Akhan L, Batmaz M. Gender perception as the driving force for violence against women in Türkiye. TJPH. 2024;22:1–12.
MLA Gezgin Yazıcı, Havva vd. “Gender Perception As the Driving Force for Violence Against Women in Türkiye”. Turkish Journal of Public Health, c. 22, sy. 1, 2024, ss. 1-12, doi:10.20518/tjph.1158793.
Vancouver Gezgin Yazıcı H, Utaş Akhan L, Batmaz M. Gender perception as the driving force for violence against women in Türkiye. TJPH. 2024;22(1):1-12.

13955                                        13956                                                             13958                                       13959                                        28911


TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH - TURK J PUBLIC HEALTH. online-ISSN: 1304-1096 

Copyright holder Turkish Journal of Public Health. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International LicenseCreative Commons License