Kısa Rapor
BibTex RIS Kaynak Göster

Gender-role attitudes of university students: a cross-sectional study from Türkiye

Yıl 2024, Cilt: 22 Sayı: 1, 112 - 119, 26.04.2024
https://doi.org/10.20518/tjph.1173184

Öz

Objective: This study aimed to determine the attitudes of freshmen university students from different faculties of the same university towards gender-roles and to analyse the effect of their socio-demographic characteristics and studying in different faculties on these attitudes.
Methods: The cross-sectional study was conducted with the participation of 1080 students studying in the first year of five different faculties of Erciyes University between January-February 2020. The data were collected via face-to-face interview method, using a questionnaire including “Gender-Roles Attitude Scale (GRAS)” and sociodemographic characteristics of the students. In the analysis of the data, frequency, percentage and mean values were used for descriptive statistics, and Pearson chi-square, one-way ANOVA test and T-Test were used for comparative analysis.
Results: The mean GRAS score of the students was 147.7±27.7. While medical students had the highest GRAS scores,Theology students were found to havesignificantly lower scores compared to all groups. Amongsociodemographic characteristics,being female, mother’slevel of higher education and nuclear family were found to be associated with higher scale scores, while low economic level and having only mother or father as the decision-maker in their family were found to be associated with lower scale scores.
Conclusion: Increasing the education levels and employment rates of women will contribute to the development of egalitarian gender-role attitudes of individuals. In order to reveal the effect of religion on gender roles more clearly, there is a need for new studies that will enable more detailed analyzes to be made.

Kaynakça

 • Bussey K. Gender identity development. Handbook of identity theory and research: Springer; 2011. p. 603-28.
 • Öngen B, Aytaç S. Attitudes of university students regarding to gender roles and relationship with life values. Istanbul Journal of Sociological Studies. 2013(48):1-18.
 • Uçar T, Derya YA, Karaaslan T, Tunç ÖA. The attitudes of university students regarding gender roles and violent behaviours. Journal of Continuing Medical Education. 2017; 26(3), 96-103
 • Anić JR, Spahić Šiljak Z. Secularisation of Religion as the Source of Religious Gender Stereotypes. Feminist Theology. 2020;28(3):264-81.
 • Aydın M, Bekar EÖ, Gören ŞY, Sungur M. Attitudes of nursing students regarding to gender roles. Abant İzzet Baysal University Journal of Social Sciences. 2016;16(1):223-42.
 • Ergin A, Bekar T, Aydemir A. Attitudes of students of medical faculty to gender roles and affecting factors. Fırat Medical Journal. 2019;24(3):122-8.
 • Zeyneloğlu S, Terzioğlu F. Development and psychometric properties gender roles attitude scale. Hacettepe University Journal of Education. 2011;40(40):409-20.
 • Esen E, Soylu Y, Siyez DM, Demirgürz G. Investigation of gender perception in university students according to gender role and gender variables. e-International Journal of Educational Research. 2017;8(1):43-63.
 • Turan SÜ, Bilgin V. Religion and intra-family roles in the axis of gender. Uludağ University the Review of the Faculty of Theology. 2020;29(2):459-93.
 • Kaya A. The understandings of religion and gender of female students of teology faculty (case of Dicle University). Cumhuriyet Theology Journal. 2019;23(3):1349-69.

Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolü tutumları: Türkiye'den kesitsel bir çalışma

Yıl 2024, Cilt: 22 Sayı: 1, 112 - 119, 26.04.2024
https://doi.org/10.20518/tjph.1173184

Öz

Amaç: Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarını belirlemek ve öğrencilerin sosyodemografik özellikleri ile farklı fakültelerde eğitim görmelerinin bu tutumlara etkisini incelemek amaçlanmıştır.
Yöntem: Kesitsel tipteki araştırma; Ocak-Şubat 2020 tarihlerinde Kayseri Erciyes Üniversitesi Hukuk, Tıp, İlahiyat, İletişim ve Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören 1080 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veriler; 'Toplumsal Cinsiyet Algı Ölçeği (TCAÖ)' ve öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini içeren bir anket kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler için frekans, yüzde ve ortalama değerler, karşılaştırmalı analiz için Pearson ki-kare, tek yönlü ANOVA testi ve T-Testi kullanılmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin ölçekten aldıkları puan ortalamaları 147.70±27.77 bulunmuştur. Ölçek puanı açısından Tıp öğrencileri en yüksek puan ortalamasına sahipken, İlahiyat fakültesinde okuyanların tüm gruplardan anlamlı olarak düşük ölçek puanı aldığı görülmüştür. Sosyodemografik özelliklerden; kadın olmak, annenin yüksek öğrenim düzeyi, çekirdek aile daha yüksek ölçek puanı ile ilişkili; düşük ekonomik düzey, ailede karar vericinin sadece anne ya da baba olması ise daha düşük ölçek puanıyla ilişkili bulunmuştur.
Sonuç: Kadınların eğitim düzeylerinin ve istihdam oranlarının artırılması, bireylerin eşitlikçi toplumsal cinsiyet rolü tutumlarının gelişmesine katkı sağlayacaktır. Dinin toplumsal cinsiyet rolleri üzerindeki etkisini daha net ortaya koyabilmek için daha detaylı analizlerin yapılmasını sağlayacak yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.

Kaynakça

 • Bussey K. Gender identity development. Handbook of identity theory and research: Springer; 2011. p. 603-28.
 • Öngen B, Aytaç S. Attitudes of university students regarding to gender roles and relationship with life values. Istanbul Journal of Sociological Studies. 2013(48):1-18.
 • Uçar T, Derya YA, Karaaslan T, Tunç ÖA. The attitudes of university students regarding gender roles and violent behaviours. Journal of Continuing Medical Education. 2017; 26(3), 96-103
 • Anić JR, Spahić Šiljak Z. Secularisation of Religion as the Source of Religious Gender Stereotypes. Feminist Theology. 2020;28(3):264-81.
 • Aydın M, Bekar EÖ, Gören ŞY, Sungur M. Attitudes of nursing students regarding to gender roles. Abant İzzet Baysal University Journal of Social Sciences. 2016;16(1):223-42.
 • Ergin A, Bekar T, Aydemir A. Attitudes of students of medical faculty to gender roles and affecting factors. Fırat Medical Journal. 2019;24(3):122-8.
 • Zeyneloğlu S, Terzioğlu F. Development and psychometric properties gender roles attitude scale. Hacettepe University Journal of Education. 2011;40(40):409-20.
 • Esen E, Soylu Y, Siyez DM, Demirgürz G. Investigation of gender perception in university students according to gender role and gender variables. e-International Journal of Educational Research. 2017;8(1):43-63.
 • Turan SÜ, Bilgin V. Religion and intra-family roles in the axis of gender. Uludağ University the Review of the Faculty of Theology. 2020;29(2):459-93.
 • Kaya A. The understandings of religion and gender of female students of teology faculty (case of Dicle University). Cumhuriyet Theology Journal. 2019;23(3):1349-69.
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Kısa Rapor
Yazarlar

Leyla Tekdemir 0000-0002-5130-4237

Elçin Balcı 0000-0003-3203-198X

Arda Borlu 0000-0002-1424-8037

Hasan Durmuş 0000-0001-5719-1475

Erken Görünüm Tarihi 20 Nisan 2024
Yayımlanma Tarihi 26 Nisan 2024
Gönderilme Tarihi 12 Eylül 2022
Kabul Tarihi 3 Nisan 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 22 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Tekdemir, L., Balcı, E., Borlu, A., Durmuş, H. (2024). Gender-role attitudes of university students: a cross-sectional study from Türkiye. Turkish Journal of Public Health, 22(1), 112-119. https://doi.org/10.20518/tjph.1173184
AMA Tekdemir L, Balcı E, Borlu A, Durmuş H. Gender-role attitudes of university students: a cross-sectional study from Türkiye. TJPH. Nisan 2024;22(1):112-119. doi:10.20518/tjph.1173184
Chicago Tekdemir, Leyla, Elçin Balcı, Arda Borlu, ve Hasan Durmuş. “Gender-Role Attitudes of University Students: A Cross-Sectional Study from Türkiye”. Turkish Journal of Public Health 22, sy. 1 (Nisan 2024): 112-19. https://doi.org/10.20518/tjph.1173184.
EndNote Tekdemir L, Balcı E, Borlu A, Durmuş H (01 Nisan 2024) Gender-role attitudes of university students: a cross-sectional study from Türkiye. Turkish Journal of Public Health 22 1 112–119.
IEEE L. Tekdemir, E. Balcı, A. Borlu, ve H. Durmuş, “Gender-role attitudes of university students: a cross-sectional study from Türkiye”, TJPH, c. 22, sy. 1, ss. 112–119, 2024, doi: 10.20518/tjph.1173184.
ISNAD Tekdemir, Leyla vd. “Gender-Role Attitudes of University Students: A Cross-Sectional Study from Türkiye”. Turkish Journal of Public Health 22/1 (Nisan 2024), 112-119. https://doi.org/10.20518/tjph.1173184.
JAMA Tekdemir L, Balcı E, Borlu A, Durmuş H. Gender-role attitudes of university students: a cross-sectional study from Türkiye. TJPH. 2024;22:112–119.
MLA Tekdemir, Leyla vd. “Gender-Role Attitudes of University Students: A Cross-Sectional Study from Türkiye”. Turkish Journal of Public Health, c. 22, sy. 1, 2024, ss. 112-9, doi:10.20518/tjph.1173184.
Vancouver Tekdemir L, Balcı E, Borlu A, Durmuş H. Gender-role attitudes of university students: a cross-sectional study from Türkiye. TJPH. 2024;22(1):112-9.

13955                                        13956                                                             13958                                       13959                                        28911


TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH - TURK J PUBLIC HEALTH. online-ISSN: 1304-1096 

Copyright holder Turkish Journal of Public Health. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International LicenseCreative Commons License