Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Psikolojik Danışman Eğitiminde Cinsel Yönelim Olgusunun İrdelenmesi: Benim Çocuğum Filmi

Yıl 2015, Cilt: 5 Sayı: 44, 83 - 95, 01.09.2015

Öz

Bu araştırmada Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans öğrencilerine Türkiye’de farklı cinsel yönelime sahip bireylerin yaşadıklarını ailelerinin gözünden aktaran “Benim Çocuğum” filmi izlettirilmiş ve öğrencilerin filme ilişkin tepkileri incelenmiştir. Araştırmaya batıda bir devlet üniversitesinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı üçüncü sınıfında okuyan ve Yakın İlişkiler seçmeli dersini alan 56 (46 Kız, 10 Erkek) öğrenci katılmıştır. Araştırmanın verileri öğrencilerin tepki yazılarından elde edilmiş ve veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları farkındalık, empati, bilgi, sorgulama, kazanım ve hak savunuculuğu olmak üzere altı tema altında toplanmıştır. Filmin öğrencilerin birçok konuda sorgulamalar yapmalarına, farkındalık kazanmalarına, empati kurmalarına, farklı cinsel yönelimler hakkında bilgi edinmelerine ve hak savunuculuğu konusunda duyarlılık oluşturmalarına katkı sağladığı görülmüştür. Bu bulgular psikolojik danışmada çok kültürlülük, sosyal adalet ve hak savunuculuğu alan yazını ışığında irdelenmiştir.


Kaynakça

 • Alğan,T.C. ve Şensever, F.L. (2010). Ulusal basında nefret suçları: 10 yıl, 10 örnek. İstanbul: Sosyal Değişim Derneği.
 • ACA Advocacy Competencies (2003). Advocacy competencies. http://www.counseling.org/ adresinden ulaşılmıştır.
 • Acar, T.ve Voltan-Acar, N. (2013). ‘‘Babam ve Oğlum” filmi’nin çok kuşaklı/kuşaklararası aile terapisi’nin temel kavramları açısından değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,13, 37-53.
 • American Psychological Association (2002). Guidelines on multicultural education, training, research, practice, and organizational change for psychologists. http://www.apa.org/ pi/ multiculturalguidelines/ homepage.html adresinden alınmıştır
 • American Psychological Association (2012). Guidelines for psychological practice with lesbian, gay, and bisexual clients. American Psychologist, 67, 10-42.
 • Armstrong, S. A. ve Berg, R. C. (2005). Demonstrating group process using 12 Angry Men. The Journal for Specialists in Group Work, 30, 135-144. DOI: 10.1080/01933920590925986
 • Avrupa Birliği Komisyonu (2014). Türkiye 2014 yılı ilerleme raporu. www.abgs.gov.tr/ files/strateji/2014_ilerleme_raporu_tr.pdf adresinden alınmıştır.
 • Balı, A. Ş. (2001). Çokkültürlülük ve sosyal adalet. Öteki ile barış içinde yaşamak. Konya: Çizgi Kitapevi Yayınları
 • Bekiroğulları, Z. (2012). Perceptions of nonheterosexuality among future Muslim counseling psychologists. Social Behavior and Personality, 40(9), 1569-1584.
 • Bektaş, D. Y. (2006). Kültüre duyarlı psikolojik danışma yeterlikleri ve psikolojik danışman eğitimindeki yeri. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 43-59.
 • Caron, J. J. (2005). DSM at the movies: Use of media in clinical or educational settings. In G.R. Waltz & R.K. Yep (Eds.). VISTAS: Compelling perspectives on counseling, pp. 179-182. Alexandria:Va: American Counseling Association. htpp:// counselingoutfitters.com/ vistas/vistas_2005_Auth.htm adresinden Kasım 2014 tarihinde alındı.
 • Chen, E.C., Androsiglio ve Ng, N. (2010). Minority stress and health of lesbian, gay and bisexual individuals: A developmental-contextual perspective. In J. G. Ponterotto, J. M. Casas, L.A. Suziki & C. H Alexander (Eds.) Handbook of multicultural counseling (3rd Ed., p. 531-544). Thousand Oaks: Sage Publication.
 • Constantantine, M. G., Miville, M. L. ve Kindaichi, M.M. (2008). Multicultural competence in counseling psychology practice and training. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds). Handbook of counseling psychology (4th Ed., pp.141-158). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Çırakoğlu O. C. (2006). Perception of homosexuality among Turkish university students: The roles of labels, gender, and prior contact. The Journal of Social Psychology, 146(3), 293–305.
 • Erdur-Baker, Ö. (2007). Psikolojik danışma ve kültürel faktörler. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 27, 109-122
 • Gelbal, S., ve Duyan, V. (2006) Attitudes of university students toward lesbians and gay men in Turkey. Sex Roles, 55, 573-579.
 • Gelgeç Bakacak, A. ve Öktem, P. (2014). Homosexuality in Turkey: Strategies for managing heterosexism. Journal of Homosexuality, 61, 817–846. DOI: 10.1080/ 00918369. 2014.870453
 • Gorman, M.A. (1998). Using dialogue journals to promote student learning in a multicultural teacher education course. Remedial and Special Education, 19, 32-46.
 • Göregenli; M. (2010). Psikolojinin Kürt sorunu ile imtihanı. Eleştirisel Psikoloji Bülteni, 4; 1-11.
 • Higgins, J. A. ve Dermer, S. (2001).The use of film in marriage and family counselor education. Counselor Education & Supervision, 40, 182- 192.
 • Horzum, I. (2011). “Dövüş Kulübü’ filminin ruhbilimsel çözümlemesi. Akademik Bakış Dergisi, 25, 1-24.
 • Kağnıcı, D. Y. (2011). Teaching multicultural counseling: An example from a Turkish counseling undergraduate program. Eurasian Journal of Educational Research, 44, 118-128.
 • Kağnıcı, D. Y. (2013). Çok kültürlü psikolojik danışman eğitiminin rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans programlarına yerleştirilmesi. Türk Psikoloji Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5 (40), 222-231.
 • Kağnıcı, D.Y. (2014). Reflections of a multicultural counseling course: A qualitative study with counseling students and counselors. Educational Sciences: Theory & Practice. DOI: 10.12738/estp.2014.1.1965
 • Karaırmak, Ö. (2008). Çok kültürlülük, kültürel duyarlılık ve psikolojik danışma. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 532,115-126.
 • Karaırmak, Ö. ve Bugay, A. (2014). Psikolojik danışman eğitiminde yenilikçi bir yöntem: Sinema. V. PDR Uygulamaları Kongresi, 4-6 Aralık. Ankara.
 • Keklik, İ. (2010). Psikolojik danışma alanının hak savunuculuğu bağlamında birey ötesi sorumlulukları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (33), 89-99
 • Koç, Z. (2003). Kültüre duyarlı psikolojik danışma yaklaşımı: Kuramsal bir açıklama. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 1-17.
 • Lambdaistanbul Eşcinsel Sivil Toplum Girişimi. (2006). Ne yanlış ne de yalnızız! Bir alan araştırması: Eşcinsel ve biseksüellerin sorunları. İstanbul: Berdan Matbaacılık.
 • Lee, C. C., (2007). Social justice: A moral imperative for counselors. ACA Professional Counseling Digest. Retrived November 2014, from www.counseling.org/docs/defaultsource/library-archives/professional-counselordigest/acapcd-07.pdf?sfvrsn=4
 • Lewis, J. ve Bradley, L. J. (2000). Advocacy in counseling (Eds). Greensboro: Caps Publication.
 • Myers, J. E., Sweeney, T.J. ve White, V.E. (2002). Advocacy for counseling and counselors: A professional Imperative. Journal of Counseling & Development, 80, 394–402.
 • Peoples, K. ve Helsel, S. (2014). Bridging the gap between theory and practice with film: How to use fight club to teach existential counseling theory and techniques. Merit Research Journal of Art, Social Science and Humanities, 2(5), 65-69.
 • Pinterits, E. J. ve Atkinson, D. R. (1998). The diversity video forum: An adjunct to diversity sensitivity training in the classroom. Counselor Education and Supervision, 37, 203-215.
 • Priester, P. E., Jones, J. E., Jackson-Bailey, C. M., Jana-Masri, A., Jordan, E. X., ve Metz, A. J. (2008). An analysis of content and instructional strategies in multicultural counseling courses. Journal of Multicultural Counseling and Development, 36, 29-39.
 • Rudolph, J. (1988). Counselors' attitudes toward homosexuality: A selective review of the literature. Journal of Counseling & Development, 67, 165-168
 • Sakallı, N. (2002). The relationship between sexism and attitudes toward homosexuality: A sample of Turkish college students. Journal of Homosexuality, 42, 51-62.
 • Sakallı, N. ve Uğurlu, O. (2001). Effects of social contact with homosexuals on heterosexual Turkish university students’ attitudes toward homosexuality. Journal of Homosexuality, 42, 53-62.
 • Sakallı Uğurlu, N. (2006). Eşccinsellere ilişkin tutumlar: Türkiye’de yapılan görgül Çalışmalar. Türk Psikoloji Yazıları, 9 (17), 53-69.
 • Saraç, L. (2012). Attitudes of future physical education teachers in Turkey toward lesbians and gay men. Psychological Reports: Sociocultural Issues in Psychology, 111(3), 765-775. DOI 10.2466/11.06.21.
 • Shelton, K. ve Delgado-Romero, E. A. (2011). Sexual orientation microaggressions: The experience of lesbian, gay, bisexual, and queer clients in psychotherapy. Journal of Counseling Psychology, 58, 210–221.
 • Shepard, D. S. ve Brew, L. (2005). The family journal teaching theories of couples counseling: The use of popular movies. The Family Journal, 13, 406- 415. DOI: 10.1177/1066480705278470.
 • Şenol - Durak, E. ve Fışıloğlu H. (2007). Film analizi yöntemi ile Virginia Satir aile terapisi yaklaşımına bir bakış, Türk Psikoloji Yazıları, 10(20), 43-62.
 • Türküler Aka, B. ve Gençöz, F. (2010). Sinematerapinin mükemmeliyetçilik ve mükemmeliyetçilikle ilgili şemalar üzerindeki etkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 25 (65), 69-77
 • Utaş Akhan, L. ve Ünsal Barlas, G. (2013). Study of health care providers and attitudes against homosexual, bisexual individuals. International Journal of Human Sciences, 10(1), 434-444.
 • Ülker Tümlü, G. ve Voltan-Acar, N. (2014). “Issız Adam” filminin gerçeklik terapisine dayalı incelenmesi. İnsan ve İnsan, 2, 62-73.
 • Vera, E. M. ve Speight, S. L. (2003). Multicultural competence, social justice and counseling psychology: Expanding our roles. The Counseling Psychologist, 31, 253-272.
 • Villalba, J. A. ve Redmond, R. E. (2008). Crash: Using a popular film as an experiential learning activity in a multicultural counseling course. Counselor Education & Supervision, 47, 264-276.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Warren, J. A., Stech, M., Douglas, K. I., ve Lambert, S. (2010). Enhancing case conceptualization through film: The addiction web. Journal of Creativity in Mental Health, 5, 228-242. DOI:10.1080/15401383.2010.507663.
Toplam 50 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dilek Yelda Kağnıcı

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 5 Sayı: 44

Kaynak Göster

APA Kağnıcı, D. Y. (2015). Psikolojik Danışman Eğitiminde Cinsel Yönelim Olgusunun İrdelenmesi: Benim Çocuğum Filmi. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 5(44), 83-95.

!! From 30 November 2023, English language proofreading will be required for accepted articles to ensure language quality.