Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 53, Sayfalar 411 - 449 2019-06-25

Psikolojik Danışmanların Yabancılaşması Üzerinde Algıladıkları Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Rolünün İncelenmesi

Okan YILMAZLAR [1] , Fatih CAMADAN [2]


Bu araştırmada, psikolojik danışmanların yabancılaşması üzerinde algıladıkları okul müdürlerinin liderlik stillerinin rolünün incelenmesi temel amaç olarak belirlenmiştir. Ayrıca psikolojik danışmanların yabancılaşması; cinsiyet, medeni durum, en son bitirilen okul, kıdem ve görev yapılan öğretim basamağı değişkenlerine göre karşılaştırılmıştır. Bu amaçla araştırma 181’i kadın 40’ı erkek olmak üzere toplam 221 psikolojik danışman ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda, psikolojik danışmanların yabancılaşmalarıyla sadece dönüşümcü liderlik stili arasında olumsuz yönlü anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Sürdürümcü ve serbest bırakıcı liderlik stilleri ile psikolojik danışmanların yabancılaşması arasında ise anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Medeni durum değişkenine göre evli olanların ve görev yapılan öğretim basamağı değişkenine göre lisede görev yapanların diğer meslektaşlarına göre daha fazla yabancılaşma yaşadıkları sonuçlarına ulaşılmıştır. Psikolojik danışmanların yabancılaşmasının cinsiyet, en son bitirilen okul ve kıdem değişkenlerine göre ise anlamlı şekilde farklılaşmadığı belirlenmiştir.


Psikolojik Danışman, Okul Müdürü, Yabancılaşma, Liderlik Stilleri
 • Abbas, A. A., Hussein, A. A. A. and Khali, H. H. (2017). The effect of hostile work environment on organizational alienation: the mediation role of the relationship between the leader and followers. Asian Social Science, 13(2), 140-158. doi: 10.5539/ass.v13n2p140.
 • Açıkel, S. (2013). İlköğretim öğretmenlerinin örgütsel kültürleri ile işe yabancılaşmaları arasındaki ilişki. Yüksek lisans tezi, Yeditepe üniversitesi, İstanbul.
 • Akan, D. ve Yalçın, S. (2015). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 6(11), 123-150.
 • Akan, D., Yıldırım, İ. ve Yalçın, S. (2014). Okul müdürleri liderlik stili ölçeği geliştirilmesi (OMLSÖ). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3(51), 392-415.
 • Akbaş, S. (2001). İlköğretim ve ortaöğretim okullarındaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde oluşturulan işbirliğinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Akın Kösterelioğlu, M. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin iş yaşam kalitesi ile işe yabancılaşması arasındaki ilişki. Doktora tezi, Abant İzzet Baysal üniversitesi, Bolu.
 • Akpolat, T. (2014). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel sinizm tutumlarının işe yabancılaşma düzeyine etkisi. Yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs üniversitesi, Samsun.
 • Aksel, N. (2016). Ortaokul müdürlerinin dönüşümcü liderlik davranışları ile öğretmenlerin motivasyonu arasındaki ilişki (Samsun ili örneği). Yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs üniversitesi, Samsun.
 • Alkan, Z. (2016). Liderlik tarzlarının örgütsel sessizlik ilişkisinde kariyer memnuniyetinin rolü. Yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel üniversitesi, Isparta.
 • Arokiasamy, A. R. A., Abdullah, A. G. K., Ahmad, M. Z. and Ismail, A. (2016). Transformational Leadership of School Principals and Organizational Health of Primary School Teachers in Malaysia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 229, 151-157.doi: 10.1016/j.sbspro.2016.07.124.
 • Aslan, M. (2017). Yönetici liderlik tarzları ile çalışan performansı arasındaki ilişki: Bir kargo şirketinde uygulama. Yüksek lisans tezi, Beykent üniversitesi, İstanbul.
 • Avolio, B. J., Zhu, W., Koh, W. and Bhatia, P. (2004). Transformational leadership and organizational commitment: Mediating role of psychological empowerment and moderating role of structural distance. Journal of Organizational Behavior, 25(8), 951-968.doi: 10.1002/job.283
 • Ayan, A. (2013). Liderlik tarzlarının örgütsel sessizlik ve tükenmişlik düzeyi üzerine etkisi: Bir alan araştırması. Doktora tezi, Trakya üniversitesi, Edirne.
 • Aydemir, S. (2014). Rehber öğretmenlerin yöneticilerinin liderlik tarzını algılamaları ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Maltepe üniversitesi, İstanbul.
 • Aydın, K. (2015). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları ile işe yabancılaşma algıları arasındaki ilişki (Uşak ili örneği). Yüksek lisans tezi, Uşak üniversitesi, Uşak.
 • Babalık, A. G. (2016). Liderlik davranışının çalışanların örgüte bağlılık düzeyi ile işten ayrılma niyeti üzerine etkisi. Yüksek lisans tezi, Nişantaşı üniversitesi, İstanbul.
 • Bakan, İ. ve Büyükbeşe, T. (2010). Liderlik “türleri” ve “güç kaynakları” na ilişkin mevcutgelecek durum karşılaştırması. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(19), 73-84.
 • Baltacı, F., Kavacık, M., Şentürk, F. K. ve Kurar, İ. (2014). Yöneticilerin liderlik özelliklerinin çalışanların iş tatmini üzerindeki etkisi: Alanya’da bulunan 4 ve 5 yıldızlı otel çalışanları üzerine bir araştırma. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2),59- 85.
 • Barbuto Jr, J. E. (2005). Motivation and transactional, charismatic, and transformational leadership: A test of antecedents. Journal of Leadership & Organizational Studies, 11(4), 26-40.
 • Batmunkh, M. (2011). Liderlik tarzları ile örgütsel bağlılık ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişki ve bir araştırma. Yüksek lisans tezi, Marmara üniversitesi, İstanbul.
 • Binbaşıoğlu, C. (1983). Rehberlik (4. bs.). Ankara: Binbaşıoğlu Yayınevi.
 • Blair, L. (2015). Liderlik- Pocket Mentor (A. Kardam, çev.) İstanbul: Optimist Yayın Dağıtım.
 • Boerner, S. (1998). Work alienation and continuous improvement: The effects of leadership style. https://uni-konstanz.de. adresinden erişildi.
 • Bosman, J. P. (2004). Organizational behaviour. http://dmcodyssey.org/wpcontent/uploads/2014/02/S15.-elf-Awareness-Self-Management.pdf. adresinden erişildi.
 • Boz, M. (2014). Eğitim örgütlerinde işe yabancılaşma ve öfke ilişkisi (Şişli teknik ve endüstri meslek lisesi). Yüksek lisans tezi, Bahçeşehir üniversitesi, İstanbul.
 • Bulut, H. (2016). Liderlik tarzlarının çalışan sessizliğine etkisi: Kamuda bir araştırma. Yüksek Lisans tezi, Kara harp okulu, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (23. bs.). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk Bökeoğlu, Ö. ve Şekercioğlu, G. (2012). Sosyal bilimler İçin Çok Değişkenli SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Camadan, F. ve Sezgin, F. (2012). İlköğretim okulu müdürlerinin okul rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşleri üzerine nitel bir araştırma. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(38), 199-211.
 • Camadan, F., Çaylak, B., Yılmazlar, O., Yılmaz, K. ve Kara, S. G. (2017). Psikolojik danışmanların yabancılaşmaları üzerinde öz yeterlik ve tükenmişliğin rolü. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(3), 1309-1330.
 • Camadan, F., Kahveci G. ve Erdoğan, R. (2016, Ekim). Rehber öğretmenlerde (psikolojik danışmanlarda) yabancılaşma nitel bir araştırma. IV. Uluslararası Eğitimde Araştırma Kongresi’ sinde sunulan bildiri, Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi, Rize.
 • Cansüngü, O. (2016). İlk ve ortaokul müdürlerinin liderlik davranımlarının öğretmenlerin iş tatmin düzeyleri üzenindeki etkisi ve bir uygulama. Yüksek lisans tezi, İstanbul Aydın üniversitesi, İstanbul.
 • Celep, B. (2008). İlköğretim okulu öğretmenlerinin işe yabancılaşması (Kocaeli ili örneği). Yüksek lisans tezi, Kocaeli üniversitesi, Kocaeli.
 • Cemaloğlu, N. (2007). Okul yöneticilerinin liderlik stillerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 73-112.
 • Chaudhry, A. Q. and Javed, H. (2012). Impact of transactional and laissez faire leadership style on motivation. International Journal of Business and Social Science, 3(7), 258-264.
 • Çakır Titizoğlu, Ö. (2011). Etkileşimci ve dönüşümcü liderlik tarzlarının örgütsel özdeşleşme ve iş tatmini üzerine etkisi: bir saha araştırması. Yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal üniversitesi, Bolu.
 • Çalışır, İ. (2006). İlköğretim öğretmenlerinin işe yabancılaşması (Bolu ili örneği).Yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal üniversitesi, Bolu.
 • Çelik, G. (2017). Okul yöneticilerinin liderlik tarzları ile yenilikçilik ve risk alma davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Avrasya üniversitesi, Trabzon.
 • Çetin, C. (2009). Liderlik Stilleri, Değişim Yönetimi ve Ekip Çalışması. İstanbul: Sosyal Yayınlar.
 • Çetin, N. G. ve Beceren, E. (2007). Lider kişilik: Gandhi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), 110-132.
 • Çevik, M. S. (2016). Örgüt kültürünün yabancılaşma üzerindeki etkisi. Yüksek lisans tezi, Siirt üniversitesi, Siirt.
 • Çevik, R. (2009). Ortaöğretim kurumlarında yönetici davranışlarının öğretmenlerin mesleklerine yabancılaşmasına etkisi. Yüksek lisans tezi, Yeditepe üniversitesi, İstanbul.
 • Çulha, Y. (2017). Okul psikolojik danışmanlarının müdürlerinin liderlik stillerini algıları ile kendi iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Maltepe üniversitesi, İstanbul.
 • Demirel, E. T. ve Çakınberk, A. (2010). Örgütsel bağlılığın belirleyicisi olarak liderlik: Sağlık çalışanları örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,1(24), 103-119.
 • Dilek, H. (2005). Liderlik tarzlarının ve adalet algısının; örgütsel bağlılık, iş tatmini ve örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkilerine yönelik bir araştırma. Doktora tezi, Gebze yüksek teknoloji enstitüsü, Gebze.
 • Doğanay, A. (2014). Liderlik tarzlarının çalışanların bağımlılık seviyesi ve performansına etkisi: Başakşehir belediyesinde bir uygulama. Yüksek lisans tezi, İstanbul gelişim üniversitesi, İstanbul.
 • Drucker, P. F. (1996). Your leadership is unique. Leadership Journal, 17(4), 54.
 • Dulkadir, Ç. (2017). Dönüşümsel liderlik davranışlarının alışanların iş tatmini üzerindeki Etkisi: Ptt A.Ş. örneği. Yüksek lisans tezi, Nişantaşı üniversitesi, İstanbul.
 • Elma, C. (2003). İlköğretim okulu öğretmenlerinin işe yabancılaşması (Ankara ili örneği).Doktora tezi, Ankara üniversitesi, Ankara.
 • Emir, S. (2012). Ortaöğretim öğretmenlerinin yabancılaşma düzeyleri (Aydın ili örneği). Yüksek lisans tezi, Adnan Menderes üniversitesi, Aydın.
 • Eren, E. (2013). Yönetim ve Organizasyon (11. bs.). İstanbul: Beta Yayınları.
 • Ergün Doğanbaş, Z. (2017). Dönüşümcü liderlik ile iş tatmini arasındaki ilişkinin incelenmesi: Kuşaklar arası farklılık. Yüksek lisans tezi, Çankaya üniversitesi, Ankara.
 • Erjem, Y. (2005). Eğitimde yabancılaşma olgusu ve öğretmen: lise öğretmenleri üzerine sosyolojik bir araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4), 395-417.
 • Eryeşil, K. ve İraz, R. (2017). Liderlik tarzları ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik bir alan araştırması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 20(2), 129-139.
 • Eryılmaz, A. (2010). Lise öğretmenlerinin örgütsel yabancılaşma düzeyi. Yüksek lisans tezi, Hacettepe üniversitesi, Ankara.
 • Eryılmaz, A. ve Burgaz, B. (2011). Özel ve resmi lise öğretmenlerinin örgütsel yabancılaşma düzeyleri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 36(161), 271-286.
 • Everbek, E. (2016). İlkokullarda görevli öğretmenlerin örgütsel yabancılaşma ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. Yüksek lisans tezi, Dicle üniversitesi, Diyarbakır.
 • Fayda Kınık, F. Ş. (2010). Öğretmenlerin yabancılaşma algıları. Yüksek lisans tezi, Yıldız teknik üniversitesi, İstanbul.
 • Genç, N. F. ve Alayoğlu, N. (2016). Yöneticilerin liderlik tarzları ile astlarına güvenleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: İstanbul belediyeleri üzerinde bir araştırma. İşletme ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 5(2), 34-44.
 • Gezici, A. (2007). Yöneticilerin liderlik stillerinin çalışmaların iş tatmini üzerindeki etkileri: Özel eğitim kurumlarında öğretimsel liderlik ve bir uygulama. Yüksek lisans tezi, Dumlupınar üniversitesi, Kütahya.
 • Gordon, T. (1999). Etkili Liderlik Eğitimi (E. Aksay, çev.). İstanbul: Sistem Yayınları.
 • Hall, J., Johnson, S., Wysocki, A. and Kepner, K. (2008). Transformational Leadership: The transformation of Managers and Associates. University of Florida, Florida. https://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/HR/HR02000.pdf. adresinden erişildi.
 • Hatunoğlu, Y. ve Hatunoğlu, Y. (2006). Okullarda verilen rehberlik hizmetlerinin problem alanları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 333-338.
 • Hoel, H., Glaso, L., Hetland, J., Cooper, C. L. and Einarsen, S. (2010). Leadership styles as predictors of self‐reported and observed workplace bullying. British Journal of Management, 21(2), 453-468.
 • Hu, L. and Bentler, P. M. (1995). Evaluating Model Fit. In R. H. Hoyle, (Ed.), Structural Equation Modeling (pp. 76-100). London: Sage Publication.
 • Jaeggi, R. (2014). Alienation. New York: Columbia University Press.
 • James, K. ve Fleet, V. (1998). Yöneticilerin Yaptığı En Büyük 22 Hata (A. Haykur, çev.). Ankara: Öteki Yayınevi.
 • Jovanovica, D. and Ciricb, M. (2016). Benefits of transformational leadership in the context of education. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS.
 • Karadağ, E., Başaran, A. ve Korkmaz, T. (2009). İlköğretim okulu öğretmenlerinin algıladıkları liderlik biçimleri ile iş doyumları arasındaki ilişki. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(21). 32-45.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kasapoğlu, S. (2015). İlköğretim okulu öğretmenlerinin işe yabancılaşma düzeyleri ile örgütsel adalet algıları arasındaki ilişki. Yüksek lisans tezi, Yıldız teknik üniversitesi, İstanbul.
 • Kazoğlu, M. A. (2014). Öğretmenlerin örgütsel yıldırma ve işe yabancılaşma algıları arasındaki ilişki. Yüksek lisans tezi, Harran üniversitesi, Şanlıurfa.
 • Kesik, F. ve Cömert, M. (2014). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin işe yabancılaşma düzeylerine ilişkin algıları (Malatya İli Örneği). İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 27-46.
 • Khademfar, M. ve Idris, K. (2012). The relationship between transformational leadership and organizational health in Golestan Province of Iran. International Journal of Humanities and Social Science, 2(12), 218-229.
 • Khan, Z.A., Nawaz, A. and Khan I. (2016). Leadership theories and styles: A literature review. Leadership, 1(16), 1-7.
 • Kılçık, F. (2011). İlköğretimde okullarında görev yapan öğretmenlerin işe yabancılaşma düzeylerine ilişkin algıları (Malatya ili örneği). Yüksek lisans tezi, İnönü üniversitesi, Malatya.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (3rd ed.). New York: The Guilford Press.
 • Koçel, T. (2014). İşletme Yöneticiliği (15. bs.). İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Korkmaz, H. (2014). Ortaöğretim devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin yabancılaşma düzeyleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Bahçeşehir üniversitesi, İstanbul.
 • Korkmaz, M., Aras, G., Yücel, A. S. ve Kıygın, S. (2013). Sivil havacılık sektöründe kabin personelinin algıladıkları liderlik stilleri ve iş tatmini üzerindeki ilişkileri: Türk Hava Yolları örneği. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(7), 697-714.
 • Küçükahmet, L. (2001). Öğretim ilke ve yöntemleri (12. Basım). Ankara: Nobel yayınları.
 • Mahmutyazıcıoğlu, L. (2015). Okul öncesi yöneticilerinin algılanan liderlik stilleri ile mesleğe yabancılaşma düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi (İstanbul ili Anadolu yakası örneği).Yüksek lisans tezi, Yeditepe üniversitesi, İstanbul.
 • Mimir, M. (2008). Liderlik tarzlarının firma performansı ve çalışanların kuruma olan bağlılıklarına etkisi üzenine bir araştırma. Yüksek lisans tezi, Gebze yüksek teknoloji enstitüsü, Gebze.
 • Morçin, S. E. ve Çarıkçı, İ. H. (2016). Dönüştürücü/etkileşimci liderliğin iş tatminine etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü: Antalya’daki beş yıldızlı otel işletmeleri örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 97-112.
 • Mutlu, E. (1995). İşletme yönetim modelleri araştırması. Yüksek lisans tezi, Marmara üniversitesi, İstanbul.
 • Nguni, S., Sleegers, P. and Denessen, E. (2006). Transformational and transactional leadership effects on teachers' job satisfaction, organizational commitment, and organizational citizenship behavior in primary schools: The Tanzanian case. School Effectiveness and School İmprovement, 17(2), 145-177.
 • Oğuz Duran, N. (2017). İş Birliği ve Konsiltasyon, S. Doğan, (Ed.), Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik (s. 183-207). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Önal, E. (2006). Belediyelerde yöneticilerin liderlik tarzlarına ilişkin çalışan düşüncelerinde çalışanların demografik özelliklerinin farklılaştırıcı etkileri: İstanbul belediyesi üzerine bir uygulama. Yüksek lisans tezi, Nişantaşı üniversitesi, İstanbul.
 • Öncü, B. (2017). Okul öncesi yöneticilerinin algılanan liderlik stilleri ile okul öncesi öğretmenlerinin yaşadıkları örgütsel sessizlik arasındaki ilişkinin incelenmesi (Kırklareli ili Örneği).Yüksek lisans tezi, Bahçeşehir üniversitesi, İstanbul.
 • Özdil, M. M. (2017). Liderlik tarzlarının örgütsel sessizliğin nedenleri üzerindeki etkisi ve bir uygulama. Yüksek lisans tezi, İstanbul ticaret üniversitesi, İstanbul.
 • Özevin, M. U. (2016). Liderlik davranışları ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi bir havayolu işletmesinde nicel uygulama. Yüksek lisans tezi, İstanbul Arel üniversitesi, İstanbul.
 • Özsöylemez, O. (2009). Algılanan liderlik tarzlarının iş tatmini ve isten ayrılma niyeti üzenindeki etkisinde örgütle özdeşleşmenin rolü. Yüksek lisans tezi, Marmara üniversitesi, İstanbul.
 • Pallant, J. (2015). SPSS Kullanma Kılavuzu (S. Balcı ve B. Ahi, çev.). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Piccolo, R. F., Bono, J. E., Heinitz, K., Rowold, J., Duehr, E. and Judge, T. A. (2012). The relative impact of complementary leader behaviors: Which matter most? The Leadership Quarterly, 23(3), 567-581.doi:10.1016/j.leaqua.2011.12.008
 • Pillai, R., Schriesheim, C. A. and Williams, E. S. (1999). Fairness perceptions and trust as mediators for transformational and transactional leadership: A two-sample study. Journal of Management, 25(6), 897-933.
 • Rothfelder, K., Ottenbacher, M. C. and Harrington, R. J. (2012). The impact of transformational, transactional and non-leadership styles on employee job satisfaction in the German hospitality industry. Tourism and Hospitality Research, 12(4), 201-214. doi: 10.1177/1467358413493636
 • Rowold, J. and Schlotz, W. (2009). Transformational and transactional leadership and followers’ chronic stress. Leadership Review, 9(1), 35-48.
 • Ruggieri, S. (2009). Leadership in virtual teams: A comparison of transformational and transactional leaders. Social Behavior & Personality: An International Journal, 37(8), 1017-1022. doi: 10.2224/sbp.2009.37.8.1017
 • Sarros, J. C., Tanewski, G. A., Winter, R. P., Santora, J. C. and Densten, I. L. (2002). Work alienation and organizational leadership. British Journal of Management, 13(4), 285-304.
 • Skogstad, A., Einarsen, S., Torsheim, T., Aasland, M. S. and Hetland, H. (2007). The destructiveness of laissez-faire leadership behavior. Journal of Occupational Health Psychology, 12(1), 80-92. doi: 10.1027/2151-2604/a000189
 • Şahin, F. Y. ve Sarıdemir, T. (2017). Okul müdürlerinin liderlik stillerine göre öğretmenlerin yaşam doyumlarının ve evlilik doyumlarının incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(1), 391-425.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Şimşek, A. (2012). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. A. Şimşek, (Ed.). Evren ve Örneklem içinde (s. 108-133). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web-Ofset.
 • Şimşek, H., Balay, R. ve Şimşek, A. S. (2012). İlköğretim sınıf öğretmenlerinde mesleki yabancılaşma. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(1), 53-72.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. F. (2015). Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanımı (M. Baloğlu çev.). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Telli, E., Ünsar, A. S. ve Oğuzhan, A. (2012). Liderlik davranış tarzlarının çalışanların örgütsel tükenmişlik ve işten ayrılma eğilimleri üzerine etkisi: konuyla ilgili bir uygulama. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 2(2), 135-150.
 • Tuzgöl Dost, M. ve Keklik, İ. (2012). Alanda çalışanların gözünden psikolojik danışma ve rehberlik alanının sorunları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(23), 389-407. Turan, S. & Bektaş, F. (2014). Eğitim yönetimi teori, araştırma ve uygulama. S. Turan, (Ed.), Liderlik içinde (s. 293-331). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Uysal, Ş. A., Keklik, B., Erdem, R. ve Çelik, R. (2012). Hastane yöneticilerinin liderlik özellikleri ile çalışanların iş üretkenlik düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 15(1), 25-57.
 • Uzun, D. (2016). Dönüşümcü liderlik ve örgütsel bağlılık ilişkisi: Bir araştırma. Yüksek lisans tezi, İstanbul Arel üniversitesi, İstanbul.
 • Wang, A. C., Hsieh, H. H., Tsai, C. Y. and Cheng, B. S. (2011). Does value congruence lead to voice? Cooperative voice and cooperative silence under team and differentiated transformational leadership. Management and Organization Review, 8(2), 341-370.doi: 10.1111/j.1740-8784.2011.00255.x
 • Yakut, S. (2016). Öğretmenlerde yabancılaşma, yalnızlık ve dindarlık ilişkisi: Polatlı örneği. Doktora tezi, Süleyman Demirel üniversitesi, Isparta.
 • Yerli, O. (2016). Örgütlerde otokratik liderlik sistemi ile örgütsel sinizm ilişkisi, çalışanlar ve örgüt verimliliği üzerindeki etkileri. Yüksek lisans tezi, Beykent üniversitesi, İstanbul.
 • Yeşilyaprak, B. (2010). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri (19. bs.). Ankara: Nobel yayınları.
 • Yıldız, E. (2016). Öğretmenlerin meslek etik ilkelerine uygun davranma algılarının işe yabancılaşma-yaşam doyumu ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Ahi Evran üniversitesi, Kırşehir.
 • Yiğitel, S. (2014). Öğretmen ve akademisyenlerin algıladıkları liderlik tarzları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. Yüksek lisans tezi, İstanbul kültür üniversitesi, İstanbul.
 • Zorgül, G. G. (2014). İlkokul öğretmenlerinin maruz kaldığı psikolojik yıldırma ile işe yabancılaşma arasındaki ilişki (İstanbul ili Avcılar ilçesi örneği).Yüksek lisans tezi, Bahçeşehir üniversitesi, İstanbul.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6202-7055
Yazar: Okan YILMAZLAR

Orcid: 0000-0003-1516-4350
Yazar: Fatih CAMADAN (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { tpdrd583255, journal = {Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi}, issn = {1302-1370}, eissn = {1302-1370}, address = {}, publisher = {Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {411 - 449}, doi = {}, title = {Psikolojik Danışmanların Yabancılaşması Üzerinde Algıladıkları Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Rolünün İncelenmesi}, key = {cite}, author = {YILMAZLAR, Okan and CAMADAN, Fatih} }
APA YILMAZLAR, O , CAMADAN, F . (2019). Psikolojik Danışmanların Yabancılaşması Üzerinde Algıladıkları Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Rolünün İncelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi , 9 (53) , 411-449 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tpdrd/issue/46427/583255
MLA YILMAZLAR, O , CAMADAN, F . "Psikolojik Danışmanların Yabancılaşması Üzerinde Algıladıkları Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Rolünün İncelenmesi". Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 9 (2019 ): 411-449 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tpdrd/issue/46427/583255>
Chicago YILMAZLAR, O , CAMADAN, F . "Psikolojik Danışmanların Yabancılaşması Üzerinde Algıladıkları Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Rolünün İncelenmesi". Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 9 (2019 ): 411-449
RIS TY - JOUR T1 - Psikolojik Danışmanların Yabancılaşması Üzerinde Algıladıkları Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Rolünün İncelenmesi AU - Okan YILMAZLAR , Fatih CAMADAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 411 EP - 449 VL - 9 IS - 53 SN - 1302-1370-1302-1370 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi Psikolojik Danışmanların Yabancılaşması Üzerinde Algıladıkları Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Rolünün İncelenmesi %A Okan YILMAZLAR , Fatih CAMADAN %T Psikolojik Danışmanların Yabancılaşması Üzerinde Algıladıkları Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Rolünün İncelenmesi %D 2019 %J Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi %P 1302-1370-1302-1370 %V 9 %N 53 %R %U
ISNAD YILMAZLAR, Okan , CAMADAN, Fatih . "Psikolojik Danışmanların Yabancılaşması Üzerinde Algıladıkları Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Rolünün İncelenmesi". Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 9 / 53 (Haziran 2019): 411-449 .
AMA YILMAZLAR O , CAMADAN F . Psikolojik Danışmanların Yabancılaşması Üzerinde Algıladıkları Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Rolünün İncelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2019; 9(53): 411-449.
Vancouver YILMAZLAR O , CAMADAN F . Psikolojik Danışmanların Yabancılaşması Üzerinde Algıladıkları Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Rolünün İncelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2019; 9(53): 449-411.