Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 53, Sayfalar 482 - 521 2019-06-25

Sınıf Öğretmenleri ve Okul Psikolojik Danışmanları Birbirlerini Nasıl Algılamaktadır?

Zehra Kılıç Özmen [1] , Yücel Kabapınar [2]


İlkokulda öğrenciyle en yakın sınıf öğretmeni ve okul psikolojik danışmanı ilgilenmektedir. Bu çalışmanın amacı, ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenleri ve okul psikolojik danışmanlarının birbirlerini nasıl algıladıklarını incelemektir. Öğrencinin bedensel, duygusal, sosyal ve akademik gelişimi için sınıf öğretmeni ve okul psikolojik danışmanının uyumlu çalışması, iş birliği ve iletişime açık olması öğrenci ve öğrenciyle ilgili tüm birimler için önemlidir. Araştırmaya, İstanbul’da özel ve devlet okulunda çalışan 17’si okul psikolojik danışmanı 32’si sınıf öğretmeni toplam 49 öğretmen katılmıştır.  Araştırma verileri, açık uçlu sorular ve metafor sorusundan oluşan anketle toplanmıştır.  Toplanan verilerin analizi nitel yöntemle yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına bakıldığında; sınıf öğretmenleri, okul psikolojik danışmanıyla ilgili genelde olumlu bir algıya sahipken, okul psikolojik danışmanları, sınıf öğretmeniyle ilgili genelde olumsuz bir algıya sahip oldukları bulgusuna ulaşılmıştır. Bir diğer bulgu; okul psikolojik danışmanları, sınıf öğretmenlerinin okul psikolojik danışmanıyla ilgili olumsuz bir algıya sahip olduğunu düşünmektedir. Sınıf öğretmenleri okul psikolojik danışmanıyla ilgili genelde olumlu metaforlar üretmişlerdir. Üretilen metaforlar okul psikolojik danışmanının görev tanımıyla da uyumludur.


Sınıf Öğretmeni, Rehberlik Öğretmeni, İş Birliği, Algı
 • Akbaş, S. (2001). İlköğretim ve ortaöğretim okullarındaki rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde oluşturulan işbirliğinin incelenmesi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Akın, B. (2007). Rehber Öğretmenlerin Görevlerine İlşkin Öğretmenlerin Beklentileri ve Algıları. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • Badinter, E. (2011). Kadınlık mı?Annelik mi? İletişim Yayınları. https://www.iletisim.com.tr/images/UserFiles/Documents/Editor/110321122116.pdf. 10 17, 2018 tarihinde alındı
 • Beesley, D. (2004). Teachers' Perception of School Counselor Effectiveness: Collaborating for Student Success. Education, 125(2), s. 259-270.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (24. b.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Camadan, F., & Kahveci, G. (2013). Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Rehber Öğretmene (Psikolojik Danışman) İlişkin Algılarının İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), s. 1371-1392.
 • Cüceloğlu, D. (1991). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi
 • Çermik, H., Doğan, B., & Şahin, A. (2010, Temmuz). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Sebepleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(28), s. 209.
 • Dağlı, S. (2014). Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanların Kendi Mesleklerine İlişkin Algıları Üzerine Nitel Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Programı Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul.
 • Doğan, S. (1996). Türkiye'de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında Meslek Kimliğinin Gelişimi ve Bazı Sorunlar. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(7), s. 32-44.
 • Fazzio-Griffith, L., & Curry, J. R. (2008). Professional school counselors as process observers inthe classroom: Collaboration with classroom teachers. Journal of School Counseling, 6(20), 1-15.
 • Hatunoğlu, A., & Hatunoğlu, Y. (2006, Mart). Okullarda Verilen Rehberlik Hizmetlerinin Problem Alanları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), s. 333-338.
 • Kalın, Ş. (1999). Ankara İli İlköğretim Okullarında Görevli Rehber Öğretmenlerin "İlköğretimde Rehberlik" Konusundaki Görüşleri. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trabzon, Türkiye.
 • Karataş, Z., & Şahin Baltacı, H. (2013). Ortaöğretim Kurumlarında Yürütülen Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine Yönelik Okul Müdürü, Sınıf Rehber Öğretmeni, Öğrenci ve Okul Rehber Öğretmeninin (Psikolojik Danışman) Görüşlerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(2), s. 427-460.
 • Keith, M. D., & Garrett, M. T. (1998). Bridging the Gap Between School Counselors and Teachers: A Proactive Approach. Professional School Counseling, 1(5).
 • Kızıl, D. (2007). Ortaöğretim Kurumlarındaki Rehber Öğretmenlerin ve Sınıf Rehber Öğretmenlerin Sınıf İçi rehberlik Etkinlikleri İle İlgili Görüşleri. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Korkmaz, Z. (2011). Okul Psikolojik Danışmanları İle Sınıf Rehber Öğretmenlerinin Karşılıklı Algılarının İncelenmesi. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • MEB, (2011) MEB 21. Yüzyıl Öğrenci Profili. Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı (EARGED). https://www.meb.gov.tr/earged/earged/21.%20yy_og_pro.pdf
 • Milli Eğitim Temel Kanunu,(1973). (1739 S.K.), md. 43. Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği (2017). Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171110-2.htm
 • Memduhoğlu, H. B., & Dalçiçek, E. (2016). Öğretmenlerin Rehberlik Servisine İlişkin Metaforik Algıları. The Journal of Academic Social Science Studies(47), s. 137-148.
 • Penbegül, T. (2014). Psikolojik danışman ve sınıf rehber öğretmenlerinin ilköğretim okullarındaki pdr servislerine ilişkin etkililik algılamalarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Adana: Çukurova Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi.
 • Powers, P., & Boes, S. R. (2013). Steps Toward Understanding: Teacher Perceptions of the School Counselor Role. Georgia School Counselors Association Journal, 2013, s. 1-8.
 • Sayın, Y., Usanmaz, A., & Aslangiri, F. (2016). Uluslararası Göç Olgusu ve Yol Açtığı Etkiler: Suriye Göçü Örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18(31), s. 1-13.
 • Stringer, S. J., Reynolds, G. P., & Simpson, F. M. (2003). Collaboration between classroom teachers and a school counselor through literature circles: Building self-esteem. Journal of Instructional Psychology, 30(1), s. 69-76.
 • Taşkaya, S. M., & Kurt, Y. (2010). İlköğretim Okullarında Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. International Conference on New Trends in Education and Their Implication, (s. 909-915). Antalya.
 • Tuzgöl Dost, M., & Keklik, İ. (2012). Alanda Çalışanların Gözünden Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanının Sorunları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), s. 389-407.
 • Ünal, A., & Ünal, E. (2010). Öğretmen ve öğrencilerin rehber öğretmeni algılamalarına ilişkin bir durum çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), s. 919-945.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (10. b.). Ankara: Seçkin.
 • Yüncü, Z., Saatçıoğlu, H., Aydın, C., Özbaran, N. B., Altıntoprak, E., & Köse, S. (2014). Bir Şehir Efsanesi: Madde Kullanmaya Başlama Yaşı Düşüyor mu? http://www.literatursempozyum.com/, 1(4).
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7825-0016
Yazar: Zehra Kılıç Özmen (Sorumlu Yazar)

Orcid: 0000-0001-6039-0096
Yazar: Yücel Kabapınar

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { tpdrd583270, journal = {Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi}, issn = {1302-1370}, eissn = {1302-1370}, address = {}, publisher = {Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {482 - 521}, doi = {}, title = {Sınıf Öğretmenleri ve Okul Psikolojik Danışmanları Birbirlerini Nasıl Algılamaktadır?}, key = {cite}, author = {Kılıç Özmen, Zehra and Kabapınar, Yücel} }
APA Kılıç Özmen, Z , Kabapınar, Y . (2019). Sınıf Öğretmenleri ve Okul Psikolojik Danışmanları Birbirlerini Nasıl Algılamaktadır?. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi , 9 (53) , 482-521 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tpdrd/issue/46427/583270
MLA Kılıç Özmen, Z , Kabapınar, Y . "Sınıf Öğretmenleri ve Okul Psikolojik Danışmanları Birbirlerini Nasıl Algılamaktadır?". Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 9 (2019 ): 482-521 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tpdrd/issue/46427/583270>
Chicago Kılıç Özmen, Z , Kabapınar, Y . "Sınıf Öğretmenleri ve Okul Psikolojik Danışmanları Birbirlerini Nasıl Algılamaktadır?". Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 9 (2019 ): 482-521
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmenleri ve Okul Psikolojik Danışmanları Birbirlerini Nasıl Algılamaktadır? AU - Zehra Kılıç Özmen , Yücel Kabapınar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 482 EP - 521 VL - 9 IS - 53 SN - 1302-1370-1302-1370 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi Sınıf Öğretmenleri ve Okul Psikolojik Danışmanları Birbirlerini Nasıl Algılamaktadır? %A Zehra Kılıç Özmen , Yücel Kabapınar %T Sınıf Öğretmenleri ve Okul Psikolojik Danışmanları Birbirlerini Nasıl Algılamaktadır? %D 2019 %J Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi %P 1302-1370-1302-1370 %V 9 %N 53 %R %U
ISNAD Kılıç Özmen, Zehra , Kabapınar, Yücel . "Sınıf Öğretmenleri ve Okul Psikolojik Danışmanları Birbirlerini Nasıl Algılamaktadır?". Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 9 / 53 (Haziran 2019): 482-521 .
AMA Kılıç Özmen Z , Kabapınar Y . Sınıf Öğretmenleri ve Okul Psikolojik Danışmanları Birbirlerini Nasıl Algılamaktadır?. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2019; 9(53): 482-521.
Vancouver Kılıç Özmen Z , Kabapınar Y . Sınıf Öğretmenleri ve Okul Psikolojik Danışmanları Birbirlerini Nasıl Algılamaktadır?. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2019; 9(53): 521-482.