Yıl 2012, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 51 - 63 2012-10-31

Zihin engelliler öğretmenliği öğretim uygulaması dersinde karşılaşılan güçlüklerin öğretmen adayları açısından değerlendirilmesi
The evaluation of difficulties in the sense of pre-service teachers that are encountered in the teaching practice lesson in the division of mentally retarded teacher training programme

Bekir Bural [1] , Selahattin Avsaroglu [2]


Bu araştırmanın amacı, zihin engelliler bölümü öğrencilerinin, öğr etim uygulaması dersinde karşılaştıkları güçlükleri öğretmen adayları açısından değerlendirmektir. Bu amaçla 2009 – 2010 öğretim yılında Konya ili merkezinde bulunan yedi resmi ilköğretim ve bir eğitim uygulama okulunda öğretmenlik uygulamasına devam eden 38 öğrenci ile görüşülmüştür. Araştırmada veriler, “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” oluşturularak elde edilmiştir. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş ve verilerin dökümleri “Betimsel Analiz” yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına g öre uygulama öğretmenlerinin, öğretmen adaylarına kendilerine yeterince rehberlik etmedikleri; aday öğretmenlere okul ve sınıf yönetimi ve kuralların açıklanıp bilgilendirilmelerinde, öğretim hizmetlerinin yürütülmesi ve bilgi paylaşımında aksaklıklar yaşa ndığı belirlenmiştir. Ayrıca, uygulama öğretmeni ile iletişim sürecinde, aday öğretmenlerin yarıya yakın kısmı problemler yaşadıklarını, okul ve sınıflarda büyük oranda eğitim etkinlikleri için gerekli olan materyal eksiklikleri bulunduğunu belirtmişlerdir .
The aim of this research is to evaluate the difficulties in the sense of teacher candidates that are experienced by students, who are enrolled in the Mentally Retarded Teacher Training Depar tment, in teaching application courses. For this purpose, in the academic year 2009 - 2010, thirty eight (38) last year students, training in seven primary schools and in the educational practice school situated in the centre of Konya province were intervi ewed. In the survey, data were obtained with the semi structured interviews. The interviews were recorded with the tape recorder and the data transcripts were analyzed with the help of content analysis method. According to the research findings, the interv iewed teachers stated that their supervisor teachers did not guide them sufficiently, and they experienced defects in explaining and instructing school and classroom rules, and in practice of training activities and sharing information with others are dete rmined. Additionally, nearly half of the student teachers had problems in interacting with supervisor teachers, and the student teachers stated that there were a large amount of material deficiencies in schools and classrooms.
 • Alkan, C; Deryakulu, D; Şimşek, N. (1995). Eğitim Teknolojisine Giriş. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
 • Aydın, S; Selçuk, A; Yeşilyurt, M. (2007). Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi II Dersine İlişkin Görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (2), 75-90.
 • Balcı, A. (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Bircan, İ. (2003). Eğitimde Yeni Yönelimler Gelişmiş Ülkelerde Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Uygulamaları. Eğitimde Yansımalar: VII. Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, 44-47.
 • Büyüköztürk, Ş; Kılıç Çakmak, E; Akgün, Ö.E; Karadeniz, Ş; Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Cansaran, A; İdil, Ö; Kalkan, M. (2006). Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dallarındaki “Okul Deneyimi” Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26 (1), 83–99.
 • Conderman, G; Morin, J; Stephens, J. T. (2005). Special education student teaching practices. Preventing School Failure, 49(3), 5-10.
 • Çelik, F. (1998). Sınıf Öğretmenliği Yeni Öğretim Programının Değerlendirilmesi. IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Denizli: 15–16 Ekim. PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 2000, (8), Özel Sayı.
 • Demircioğlu, İ.H. (2003). Tarih Uygulama Öğrencilerinin Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Okulları Hakkındaki Görüşleri: KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Örneği. Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), 185-192.
 • Demirel, Ö. Kaya, Z. (2003). Eğitim İle İlgili Temel Kavramlar. (Edit: Özcan Demirel ve Zeki Kaya). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Dursun, Ö.Ö., Kuzu, A. (2008). Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Yaşanan Sorunlara Yönelik Öğretmen Adayı ve Öğretim Elemanı Görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, (25), 159–178.
 • Eraslan, A. (2008). Fakülte-Okul İşbirliği Programı: Matematik Öğretmeni Adaylarının Okul Uygulama Dersi Üzerine Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (34), 95-105.
 • Erçetin, Ş., Tozlu, N. (2006). Eğitim Bilimlerine Giriş. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Ergenekon, Y; Özen, A; Batu, E.S. (2008). Zihin Engelliler Öğretmenliği Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Görüş ve Önerilerinin Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8(3), 857-891.
 • Ertürk, S. (1973). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları.
 • Eskicumalı, A. (2002). Eğitim, Öğretim ve Öğretmenlik Mesleği. (Edit: Yüksel Özden). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Gökçe, E., Demirhan, C. (2005). Öğretmen Adaylarının ve İlköğretim Okullarında Görev Yapan Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması Etkinliklerine İlişkin Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38 (1), 43–71.
 • Gürkan, T. (1991). Öğretmen Eğitiminde Micro Teaching Yöntemi. Eğitimde Nitelik Geliştirme- Eğitimde Arayışlar I. Sempozyumu. İstanbul: 13–14 Nisan.
 • Güven, İ. (2004). Sosyal Bilgiler Alanı Öğretmen Adaylarının Okul Uygulamalarına Yönelik Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4 (2), 271-300.
 • Hergüner, G; Arslan, S; Dündar, H. (2002). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Okul Deneyimi Dersini Algılama Düzeyleri. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (11), 44-58.
 • Işıkoğlu, N; İvrendi, A; Şahin, A. (2007). Öğretmenlik Uygulaması Sürecine Öğretmen Adaylarının Gözüyle Derinlemesine Bir Bakış. Eğitim Araştırmaları Dergisi, (26), 131–142.
 • Karasar, N. (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
 • Kuş, E. (2009). Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Küçükahmet, L. (1999). Bir Meslek Olarak Öğretmenlik. (Edit: Leyla Küçükahmet). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Alkım Yayınevi.
 • Oral, B., Dağlı, A. (1999). Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimine İlişkin Algıları. Çağdaş Eğitim, (254), 18-24.
 • Özen, A; Ergenekon, Y; Batu, E.S. (2009). Zihin Engelliler Öğretmenliği Adaylarının Uygulama Okulları ve Uygulama Sınıf Öğretmenleri Hakkındaki Görüşleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (1), 185-200.
 • Paker, T. (2008). Öğretmenlik Uygulamasında Öğretmen Adaylarının Uygulama Öğretmeni ve Uygulama Öğretim Elemanının Yönlendirmesiyle İlgili Karşılaştıkları Sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (1), 132-139.
 • Sağlam, A.Ç., Sağlam, M. (2004). Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi Derslerinin Yürütülmesinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Çağdaş Eğitim, 305, 18–25.
 • Sulak, H; Pilten, Ö; Doğan, A; Sulak, H. (2009). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları.
 • Sullivan, P., McDonough, A. (2002). Teachers Differ in Their Effectiveness. Proceedings of the 26th Annual Conference on Psychology of Mathematics Education, (4), 249–255.
 • Sünbül, A.M. (2003). Bir Meslek Olarak Öğretmenlik. (Edit: Özcan Demirel-Zeki Kaya). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Şirin, E.F., Cesur, K. (2008). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Meslek Dersleri İle Öğretmenlik Uygulaması Dersi Başarıları Arasındaki İlişki. S.Ü. BES Bilim Dergisi, 10 (1), 1-10.
 • Şişman, M. (2004). Öğretmenliğe Giriş. Ankara: 7. Basım. Pegem Akademi Yayınları.
 • Şişman, M., Acat, M.B. (2003). Öğretmenlik Uygulaması Çalışmalarının Öğretmenlik Mesleğinin Algılanmasındaki Etkisi. Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), 235–250.
 • Tekin, H. (1993). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: 7. Basım. Yargı Yayınları.
 • Tuğluk, M.N. (2007). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarında Karşılaştıkları Problemlerin Değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi) Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ubuz, B., Sarı, S. (2009). Sınıf Öğretmeni Adaylarının İyi Öğretmen Olma İle İlgili Görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (28), 53–61.
 • Woods, A. M., Weasmer, J. (2003). Great expectations for student teachers: Explict and implied. Education, 123(4), 681-688.
 • Yılman, M. (2006). Türkiye’de Öğretmen Eğitiminin Temelleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yılmaz, B. (2002). Öğretmenlik Nasıl Bir Meslektir? (Edit: Ali Murat Sünbül). Eğitime Yeni Bakışlar I. Ankara: Mikro Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Fall 2012
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Bekir Bural

Yazar: Selahattin Avsaroglu

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ekim 2012

APA Bural, B , Avsaroglu, S . (2012). Zihin engelliler öğretmenliği öğretim uygulaması dersinde karşılaşılan güçlüklerin öğretmen adayları açısından değerlendirilmesi . Turkish Journal of Education , 1 (2) , 51-63 . DOI: 10.19128/turje.181047