Yıl 2012, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 64 - 79 2012-10-31

Fizik ders kitaplarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi
Evaluation of physics textbooks according to teacher views

Aysegul ARSLAN [1] , Ahmet Tekbıyık [2] , Orhan Ercan [3]


2007 yılında fizik dersi öğretim programında yapılan değişiklikle beraber fizik ders kitapları da yenilenmiştir. Ders kitapları öğretmenler tarafından derslerde kullanılan en önemli kaynaktır. Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin fizik dersi 9. sınıf ders kitaplarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaçla araştırmacılar tarafından bir ölçek geliştirilmiştir. Ön uygulamalar yapıldıktan sonra ölçek, MEB tarafından düzenlenen 283 numaralı fizik dersi öğretim programları kursuna Türkiye’nin çeşitli illerinden katılan 104 fizik öğretmenine uygulanmıştır. Ölçeğin geçerlik analizi için Lawshe tekniğinden yararlanılmış ve Cronbach’s alfa güvenirlik katsayısı 0,90 olarak bulunmuştur. Ölçek maddelerine ilişkin öğretmen görüşleri sıklık ve yüzde olarak verilmiş, ayrıca cinsiyet, okul türü, unvan ve mesleki kıdem değişkenlerine göre öğretmenlerin görüşleri istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonunda öğretmenlerin ders kitaplarına ilişkin düşüncelerinin cinsiyet, görev yaptıkları okul türü, unvan ve mesleki kıdemlerine değişmediği ortaya konulmuş : ayrıca ölçek boyutlarına ilişkin görüşlerinin katılıyorum ve katılmıyorum düzeyinde değiştiği belirlenmiştir.
Textbooks are the most important resources used by teachers in classes. Physics textbooks were renewed in line with the modifications in physics teaching program in 2007. The study aimed to identify teacher views on 9th grade physics textbooks and a scale was developed for that purpose. After piloting, the scale was implemented to 104 physics teachers from various provinces in Turkey who participated in Physics Teaching Programs Course #283 organized by the Ministry of National Education (MoNE). Lawshe technique was utilized for validity analysis for the scale and Cronbach alpha reliability coefficient was found to be 0,90. Teacher views for scale items were provided as frequencies and percentages and statistical analyses for teacher views were provided for gender, type of school, title and seniority variables. Research results show that teacher views on textbooks do not change according to gender, type of school that the teachers work in, title or seniority however teacher views on scale dimensions change in levels “I agree” or “I disagree”.
 • Ayvacı, H. Ş. (2010). Fizik Öğretmenlerinin Bağlam Temelli Yaklaşım Hakkındaki Görüşleri, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 42-51.
 • Baykal, A. (1994). Davranış ölçümünde yapısal geçerlik göstergesi. Türk Psikoloji Dergisi, 33, 45-50.
 • Binbaşıoglu, C. (1994). “Ders Kitapları Üzerine”, Çağdaş Eğitim, 19 (195), s.33.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Demir, C., Maskan, A. K., Çevik, Ş. ve Baran, M. 2009. Ortaöğretim 9. Sınıf fizik ders kitabının ders kitabı değerlendirme ölçütlerine göre incelenmesi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 125-140.
 • Gönen, S. ve Kocakaya, S. (2006). Fizik Öğretmenlerinin Öğretim Etkinliklerine ve Fizik Ders Kitaplarının İçeriğine Yönelik Düşünceleri, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(1), 86-96.
 • Kapucu, S. (2010). Fizik Öğretim Programının Uygulanmasında Yaşanan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, Ed: Bülbül, M. Ş. Türkiye'de fizik eğitimi alanındaki tecrübeler, sorunlar, çözümler ve öneriler, Çevrimiçi Çalıştay.
 • Marulcu, I, & Doğan, M. (2010). Ortaöğretim fizik ders kitaplarına ve müfredatlarına Afyonkarahisar'daki öğretmen ve öğrencilerin bakışı, Erciyes University Journal of Social Sciences Institute.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, (2007). Fizik Dersi Öğretim Programı. Ankara.
 • Şenel Çoruhlu, T., Er Nas, S. ve Çepni,S. (2009). Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme değerlendirme Tekniklerini Kullanmada Karşılaştıkları Problemler: Trabzon Örneği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. 6(1), 122-141.
 • Tekbıyık, A. (2006). Lise Fizik I Ders Kitabının Okunabilirliği ve Hedef Yaş Düzeyine Uygunluğu. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2).
 • Tekbıyık, A. ve Akdeniz A. R. (2008). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programını Kabullenmeye ve Uygulamaya Yönelik Öğretmen Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (NEF-EFMED), 2(2).
 • Tekin, H., 1996. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Yargı Yayınları, Ankara.
 • Veneziano L. ve Hooper J. (1997). “A method for quantifying content validity of health-related questionnaires”. American Journal of Health Behavior, 21(1):67-70.
 • Yalın, H. İ. (1996). Ders Kitabı Tasarımı, Milli Eğitim Dergisi, 132(61).
 • Yangın, S. & Dindar, H. (2007). İlköğretim Fen ve Teknoloji Programındaki Değişimin Öğretmenlere Yansımaları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33: 240-252.
 • Yurdugül, H. (2005). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması. XIV. Eğitim Bilimleri Kurultayı, 28-30 Eylül, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. http://yunus.hacettepe.edu.tr/~yurdugul/3/indir/PamukkaleBildiri.pdf
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Fall 2012
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Aysegul ARSLAN

Yazar: Ahmet Tekbıyık

Yazar: Orhan Ercan

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ekim 2012

APA Arslan, A , Tekbıyık, A , Ercan, O . (2012). Fizik ders kitaplarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi . Turkish Journal of Education , 1 (2) , 64-79 . DOI: 10.19128/turje.181048