Yıl 2015, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 4 - 18 2015-03-11

Educational qualification and vocational competence of engineering students: civil engineering student perspective
Mühendislik öğrencilerinin öğrenim yeterlilikleri ve mesleki yetkinlikleri: inşaat mühendisliği öğrenci perspektifi

Savaş Bayram [1] , Gözde Çelik [2] , Emel Oral [3]


Every year, many students choose to have education in civil engineering. Choosing their profession conciously is very important for their future success. However the quality of education is another factor that affects qualifications of individuals. Acquiring general and vocational competencies during the university education are the foundation of business life. The purpose of this study is; to present the criterions that affect the university/department choices of students and their vocational and general competencies. For this purpose; a survey was applied to 4th grade civil engineering department students of Cukurova, Erciyes and Gazi universities. The results show that students’ university preferences are affected by quality of the university. Meanwhile, their department preferences are affected by their interest in the profession. Students consider themselves to be good at ‘their relationships with others and feel competent in; concrete structures, construction management, hydraulic structures. However, they do not feel qualified in coastal engineering. Current research, being one of the earliest in Turkey, makes its results valuable for future researchers.

Her yıl çok sayıda öğrenci inşaat mühendisliği bölümlerine yerleşmektedir. Öğrencilerin, gelecekte nitelikli birer meslek insanı olmaları, bu tercihin bilinçli yapılmasına bağlıdır. Bununla beraber nitelikli bireylerin yetişmesinde eğitimin kalitesi önem kazanmaktadır. Çünkü üniversite eğitimi sırasında kazanılan genel ve mesleki yetkinlikler, bireyin iş hayatının temelini oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında öğrencilerin tercih kararlarının sorgulanması ve kendilerini mesleki ve genel yetkinlikler açısından değerlendirmeleri amacıyla; Çukurova, Erciyes ve Gazi Üniversitesi’ne bağlı inşaat mühendisliği bölümlerinin son sınıf öğrencilerine dört bölümden oluşan bir anket çalışması uygulanmıştır. Anket sonuçlarına göre öğrencilerin üniversite tercihlerinde üniversitenin kalitesi, bölüm tercihlerinde ise mesleğe olan ilgileri en önemli etkendir. Genel yetkinlikleri konusunda öğrenciler ‘başkalarıyla iyi ilişkiler kurabilme’ konusunda başarılı olduklarını düşünmektedirler. Mesleki yetkinlik konusunda ise; betonarme yapılar, yapı işletmesi/inşaat yönetimi, su yapıları alanlarında yeterli, kıyı-liman yapıları alanında yetersiz olduklarını ifade etmişlerdir. Çalışmanın Türkiye’deki inşaat mühendisliği eğitimi alanını bu yönden inceleyen ilk çalışmalardan birisi olması nedeni ile ileriki çalışmalarda  yol gösterici olacağı düşünülmektedir.
 • Aytekin, M. (2006, Mayıs). Mühendislik eğitiminden beklenenler. Sözel bildiri, II. Ulusal Mühendislik Kongresi, Zonguldak.
 • Balas, L. (2009, Kasım). İnşaat mühendisliği eğitiminde sürdürülebilir gelişim kavramı. Sözel bildiri, 1. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya.
 • Baran, T. ve Kahraman, S. (2004, Mayıs). Mühendislik eğitiminde probleme dayalı öğrenme modelleri. Sözel bildiri, I. Ulusal Mühendislik Kongresi, Izmir.
 • Bayram, S., Dirikgil, T., Tantekin Çelik, G., Bulut, N., Haktanır, T. ve Laptalı Oral, E. (2011, Eylül). İnşaat mühendisliği bölümü öğrencilerinin mevcut eğitim sistemine bakışı ve çözüm önerileri. Sözel bildiri, İnşaat Mühendisliği Eğitimi 2. Sempozyumu, Muğla.
 • Birinci, F. ve Koç, V. (2007, Ekim). Türkiye’de inşaat mühendisliği eğitiminin genel yapısı ve geliştirilmesi için yeni yaklaşımlar. Sözel bildiri, 4. İnşaat Yönetimi Kongresi, İstanbul.
 • Birinci, F. (2009, Kasım). Türkiye’de inşaat mühendisliği eğitiminin genel durumu, sorunları ve çözüm önerileri. Sözel bildiri, 1. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya.
 • Christodoulou, S. (2004). Educating civil engineering professionals of tomorrow. Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, 130(2), 90-94.
 • Çeçen, H., Sertyeşilışık, B., Aladağ, H., Yurdakul, E. ve Toptaş, F. (2009, Kasım). YTÜ inşaat mühendisiği yapı işletmesi yüksek lisans eğitiminin analizi. Sözel bildiri, 1. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya.
 • Çiçek, T., Seyrankaya, A., Cöcen, İ., Yenice, H., Malayoğlu, U., Onur, A.H., Kahraman, B. ve Şafak, S. (2004, Mayıs). Mühendislik aktif eğitiminde mesleksel becerilerin kazanılması. Sözel bildiri, I.Ulusal Mühendislik Kongresi, Izmir.
 • Engin, S., Atalay, H.M. ve Okay, F. (2009, Kasım). İnşaat mühendisliği bölümü öğrencilerinin performansını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Sözel bildiri, 1. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya.
 • Ertaş, H., Öztaş, A. ve Tekinkuş, M. (2009, Ekim). Staj ve bitirme projelerinin inşaat mühendisliğinin yapım yönetimi eğitimindeki katkısının incelenmesi: Gaziantep Üniversitesi mezunu inşaat mühendisleri üzerine bir uygulama. Sözel bildiri, 5. Ulusal Yapı İşletmesi/Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir.
 • Gençoğlu, M.T. ve Cebeci, M. (1999, Ekim). Türkiye'de mühendislik eğitimi ve öneriler. Sözel bildiri, Mühendislik-Mimarlık Eğitimi Sempozyumu, İstanbul.
 • Gençoğlu, M.T. ve Gençoğlu, E. (2005a). Mühendislik eğitiminde yeni yaklaşımlar. Kaynak Elektrik, 195, 89-93.
 • Gençoğlu, M.T. ve Gençoğlu, E. (2005b, Kasım). Mühendislik lisans eğitimi ve başarı ölçütleri. Sözel bildiri, TMMOB Mühendislik Eğitimi Sempozyumu, Ankara.
 • Gross, K. and Godwin, P. (2005). Education's many stakeholders-educational administrators are ıncreasingly recognizing what businesses have long understood: Customer satisfaction matters. University Business, 8(9).
 • Günay, D. ve Günay, A. (2011). 1933’den günümüze türk yükseköğretiminde niceliksel gelişmeler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(1), 1-22.
 • Kalaycı, Ş. (2008). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın.
 • Köklü, N. (1995). Tutumların ölçülmesi ve likerttipi ölçeklerde kullanılan seçenekler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 28(2), 81-93.
 • Leung, M.I., Li, J., Fang, Z., Lu, X. ve Lu, M. (2006). Learning approaches of construction engineering students: A comparative study between Hong Kong and Mainland China. Journal for Education in the Built Environment, 1(1), 112-131.
 • Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. Archives of Psychology, 22(140), 55.
 • Liu, X. ve Fang, D. (2002). Predicaments and expectations of civil engineering education in China. European Journal of Engineering Education, 27(2), 219-224.
 • Maric, I. (2013). Stakeholder analysis of higher education ınstitutions. Interdisciplinary Description of Complex Systems, 11(2), 217-226.
 • Mıstıkoğlu, G. (2010, Eylül). İnşaat mühendisliği öğrencilerinin motivasyonlarını etkileyen faktörlerin değerlendirmesi üzerine örnek bir çalışma. Sözel bildiri, 1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Ankara.
 • Mıstıkoğlu, G. (2012). İstanbul’daki inşaat mühendisliği öğrencilerinin motivasyonlarını etkileyen faktörlerin değerlendirmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 7(3), 632-641.
 • http://www.newwsa.com/download/gecici_makale_dosyalari/NWSA-5930-2706-4.pdf adresinden elde edildi.
 • OECD, (2010). Education at a Glance 2009. OECD Indicators, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/eag-2009-en adresinden elde edildi.
 • OECD, (2013). Education at a Glance 2013. OECD Indicators, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/eag-2013-en adresinden elde edildi.
 • Oğuz, C., Altın, S., Yaman, İ.Ö., Kırçıl, M.S., Bakır, A. ve Sönmez, G. (2009, Kasım). İnşaat mühendisliği eğitiminde Türkiye gerçeği. Sözel bildiri, 1. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya.
 • Orhun B.F. (2005). Resim-iş dersine ilişkin tutumların yorumlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 19-29.
 • Papert, S. (1980, Ekim). Redefining childhood: The computer presence as an experiment in developmental psyschology. Sözel bildiri, IFIP Congress 80, 8th World Computer Congress, Tokio, Japan and Melbourne, Australia.
 • Riggs, L.S. (1988). Educating construction managers. Journal of Management in Engineering, ASCE, 114(2), 279-285.
 • Sorguç, V.D. (2007, Ekim). Temel üretim ve maliyet işlevleri ışığında inşaat endüstri, işletme mühendisliği ve stratejisinin eğitim sorunları. Sözel bildiri, 4. İnşaat Yönetimi Kongresi, İstanbul.
 • Uğur, L.O. (2007). İnşaat mühendisliği eğitimindeki sorunlar, mesleki uygulama düzenlemeleri ve meslek kipi seçiminin değerlendirilmesi konularında bir alan çalışması. İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi. http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/1576.pdf adresinden elde edildi.
 • Warszawski, A. (1984) Construction management programme. Journal of Management in Engineering, ASCE, 110(3), 297-310.
 • Yenigün, K. ve Gürel, M.A. (2004, Mayıs). Türkiye’de inşaat mühendisliği eğitiminin değerlendirilmesi ve bazı öneriler. Sözel bildiri, I.Ulusal Mühendislik Kongresi, Izmir.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Savaş Bayram

Yazar: Gözde Çelik

Yazar: Emel Oral

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 11 Mart 2015

APA Bayram, S , Çelik, G , Oral, E . (2015). Mühendislik öğrencilerinin öğrenim yeterlilikleri ve mesleki yetkinlikleri: inşaat mühendisliği öğrenci perspektifi . Turkish Journal of Education , 4 (1) , 4-18 . DOI: 10.19128/turje.181092