Yıl 2016, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 33 - 46 2016-01-30

Trends in studies on technological pedagogical content knowledge in Turkey between 2009 and 2013 years
Türkiye'de Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine 2009-2013 Yılları Arasında Yapılan Çalışmalardaki Eğilimler

Cemal Dikmen [1] , Veysel DEMİRER [2]


This study aims to investigate studies about Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) conducted in Turkey, in terms of publication year, publication type, research topics, implementation areas, sample selection, sampling level, research methodology, data collection instruments and data analysis methods. The sample of the study consists of 49 (32 articles and 17 theses) studies conducted between 2009 and 2013 years. The results obtained through content analysis were analyzed by descriptive statistical methods such as percentage and frequency distributions in order to answer the research questions. According the findings; TPCK related studies in Turkey increased by year, pre-service teachers TPCK levels investigated more than teachers TPCK levels, the most preferred field is mathematics and science in the studies, quantitative methods were applied mostly, and surveys were used more than other data collection instruments. The analysis of the data obtained in this study were interpreted statistically and contribution to the TPCK framework has been discussed based on the literature.

Bu araştırma, Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) ile ilgili Türkiye kaynaklı yapılmış çalışmaları; yayın yılı, yayın türü, araştırma konuları, uygulama alanları, örneklem seçimi, örneklem düzeyi, araştırma yöntemi, veri toplama aracı ve veri analiz yöntemi açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini 2009-2013 yılları arasında yapılan 32 makale ve 17 tez olmak üzere 49 çalışmaya oluşturmaktadır. Araştırma kapsamına alınan çalışmalar içerik analizi yapılarak elde edilen sonuçlar araştırma sorularına yanıt verecek şekilde yüzde, frekans gibi betimsel istatistik yöntemleriyle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, Türkiye'de TPAB ile ilgili yapılan çalışmaların yıllara göre arttığı, öğretmenlerin TPAB düzeylerinden çok öğretmen adaylarının TPAB düzeylerini inceleyen çalışmaların yapıldığı, en çok tercih edilen uygulama alanlarının matematik ve fen olduğu, araştırma yöntemi olarak nicel yöntemlerin daha çok uygulandığı ve veri toplama aracı olarak da anketin daha çok kullanıldığı görülmüştür. Bu çalışmada elde edilen verilerin analizi istatistiksel olarak yorumlanmış; TPAB çerçevesine yaptığı katkı literatüre dayalı olarak tartışılmıştır.

 • Baran, E., Chuang, H. H., & Thompson, A. (2011). Tpack: An emerging research and development tool for teacher educators. Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(4), 370-377.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Carr, A. A., Jonassen, D. H., Litzinger, M. E., & Marra, R. M. (1998). Good ideas to foment educational revolution: The role of systematic change in advancing situated learning, constructivism, and feminist pedagogy. Educational Technology, 38(1), 5-14.
 • Demir, S. & Bozkurt, A. (2011). İlköğretim matematik öğretmenlerinin teknoloji entegrasyonundaki öğretmen yeterliklerine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 10(3), 850-860.
 • Ferdig, R. E. (2006). Assessing technologies for teaching and learning:understanding the importance of technological pedagogical content knowledge. British Journal of Educational Technology, 37(5), 749–760.
 • Göksu, İ., Özcan, K. V., Çakır, R., Göktaş, Y. (2014). Türkiye'de öğretim tasarımı modelleriyle ilgili yapılmış çalışmalar. İlköğretim Online, 13(2), 694-709.
 • Goktas, Y., Kucuk, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacik, O., Yildirim, G., & Reisoglu, I. (2012). Educational technology research trends in Turkey: A content analysis of the 2000-2009 decade. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 177–199.
 • Kereluik, K., Mishra, P., & Koehler, M. J. (2011). On learning to subvert signs: Literacy, technology and the TPACK framework. The California Reader, 44(2) 12-18.
 • Koehler, M. J. & Mishra, P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge. J. Educational Computing Research, 32(2) 131-152.
 • Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70.
 • Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017–1054.
 • Pamuk, S., Ülken, A., & Dilek, N. Ş. (2012). Öğretmen adaylarının öğretimde teknoloji kullanım yeterliliklerinin teknolojik pedagojik içerik bilgisi kuramsal perspektifinden incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17), 415-438.
 • Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-22.
 • Varışoğlu, B., Şahin, A., Göktaş, Y. (2013). Türkçe eğitimi araştırmalarında eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi (KUYEB), 13(3), 1767-1781.
 • Voogt, J., Fisser, P., Pareja Roblin, N., Tondeur, J., van Braak, J. (2013). Technological pedagogical content knowledge - a review of the literature. Journal of Computer Assisted Learning, 29, 109-121
 • Wetzel, K., Foulger, T. S., & Williams, M.K. (Winter 2008-2009). The evolution of the required educational technology course. Journal of Computing in Teacher Education, 25 (2) 67-71.
 • Wu, Y.-T. (2013). Research trends in technological pedagogical content knowledge (TPACK) research: A review of empirical studies published in selected journals from 2002 to 2011. British Journal of Educational Technology 44 (3) 73-76.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Cemal Dikmen

Yazar: Veysel DEMİRER

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ocak 2016

APA Dikmen, C , Demi̇rer, V . (2016). Türkiye'de Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine 2009-2013 Yılları Arasında Yapılan Çalışmalardaki Eğilimler . Turkish Journal of Education , 5 (1) , 33-46 . DOI: 10.19128/turje.77632