Yıl 2017, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 79 - 87 2017-04-30

Nature relatedness of pre-service teachers
Öğretmen adaylarının doğa ile ilişkileri

Ferhat KARAKAYA [1] , Sakine Serap AVGIN [2] , Elif GÖMLEK [3] , Merve BALIK [4]


In this research, it was aimed to determine the nature relatedness of pre-service primary school and science teachers  regarding various variables.  "Nature Relatedness Scale (NRS)", developed by Nisbet, Zelenski and Murphy (2009) and adapted to Turkish  and analyzed, terms of validity by Çakır, Kararslan , Şahin and Ertenpınar (2015), was used as data collection instrument. The research was carried out with 363 pre-service teachers in Kahramanmaraş Sütçü İmam University in the academic year of 2015-2016. The relational screening model was used in the research, in which and,  statistical significance of the obtained data was determined through independent t test, one-way variance analysis Kruskal-Wallis analysis and Tukey meaningfulness tests. Research findings have indicated a; difference among the participants’ nature relatedness in relation to gender, education, and grade level. However, no significant was difference found between having taken the environment lesson, membership to natural organizations, participation in natural activities nature relatedness of pre-service teachers.

 • Erol, H. G. & Gezer, K. (2006). “Prospective of elementary school teachers’ attitudes toward environment and environmental problems, International Journal of Environmental and Science Education, 1 (1), 65 – 77.
 • Ertan, B. (1991). Türkiye’de Çevre Hakkının Gelişimi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara.
 • Gül, F. (2013). İnsan-doğa ilişkisi bağlamında çevre sorunları ve felsefe. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 17-21.
 • Kayalı, H. (2010). Sosyal bilgiler, Türkçe ve sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumları, Marmara Coğrafya Dergisi, 21, 258-268.
 • Kahyaoğlu, M., Daban, Ş. & Yangın S. (2008). İlköğretim öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutumları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 42-52.
 • Meydan, A., & Doğu, S. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin çevre sorunları hakkındaki görüşlerinin bazı değişkenlere göre değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 267-277.
 • Nisbet, E. K., Zelenski, J. M., & Murphy, S. A. (2008). The nature relatedness scale: linking individuals' connection with nature to environmental concern and behavior. Environment and Behavior, 41(5), 715-740.
 • Onur, B. (1995). Gelişim psikolojisi. İmge Kitabevi, Ankara, 152.
 • Sam N., Sam R., & Öngen B. K. (2010). Üniversite öğrencilerinin çevresel tutumlarının yeni çevresel paradigma ve benlik saygısı ölçeği incelenmesi. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E Dergisi, 21, 1-16.
 • Aksoy, B., & Karatekin, K. (2011). Farklı programlardaki lisans öğrencilerinin çevreye yönelik duyuşsal eğilimleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15(3), 23-36.
 • Aksu, Y. (2009). Fen ve Teknoloji ile sınıf öğretmenlerinin çevre sorunlarına yönelik tutumlarının belirlenmesi (Burdur İli Örneği). Süleyman Demirel Üniversitesi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Isparta.
 • Altınöz, N. (2010). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeyleri. Sakarya Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
 • Atasoy, E. (2006). Çevre İçin Eğitim: Çocuk-Doğa Etkileşimi. Ezgi Kitabevi.
 • Aydın, F. (2010). Coğrafya öğretmen adaylarının çevre sorunları ve çevre eğitimi hakkındaki görüşleri (Gazi Üniversitesi Örneği). International Online Journal of Educational Sciences, 2(3), 818-839.
 • Çabuk, B. (2001). Okul öncesi dönem çocuklarının çevre ile ilgili farkındalık düzeyleri. Ankara Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Çabuk, B., & Karacaoğlu, C. (2003). Üniversite öğrencilerinin çevre duyarlılıklarının incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1-2), 189-198.
 • Çakır, B., Karaarslan, G., Şahin, E., & Ertepınar, H. (2015). Adaptation of nature relatedness scale to Turkish. Elementary Education Online, 14(4), 1370-1383
 • Çukur, D., & Özgüner, H. (2008). Kentsel alanda çocuklara doğa bilinci kazandırmada oyun mekanı tasarımının rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, (2), 177-187.
 • Ek, N., H., Kılıç, N., Öğdüm, P., Düzgün, G. ve Şeker, S. (2009). Adnan Menderes Üniversitesinin farklı akademik alanlarında öğrenim gören ilk ve son sınıf öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik tutumları ve duyarlılıkları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 125-136.
 • Sam, N., Gürsakal, S., & Sam, R. (2010). Üniversite öğrencilerinin çevresel risk algısı ve çevrese tutumlarının belirlenmesi. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E Dergisi, 20, 1-16.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Ferhat KARAKAYA
Kurum: Kahramanmaraş Sürçü İmam Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Sakine Serap AVGIN
Kurum: Kahramanmaraş Sürçü İmam Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Elif GÖMLEK
Kurum: Kahramanmaraş Sürçü İmam Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Merve BALIK
Kurum: Kahramanmaraş Sürçü İmam Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2017

APA Karakaya, F , Avgın, S , Gömlek, E , Balık, M . (2017). Nature relatedness of pre-service teachers . Turkish Journal of Education , 6 (2) , 79-87 . DOI: 10.19128/turje.291015