Yıl 2017, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 68 - 78 2017-04-30

Sixth grade students' attitude toward science course
Altıncı sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik tutumları

Burcu Babaoğlan [1] , Tuğba ARIKAN [2]


The aim of the research is to analyse the 6th grade secondary school students’ attitude toward science course in terms of their genders, parental professions, the number of the books they read and their interest in science. A questionnaire, specially prepared for this research, was used to examine the attitude of the students toward science course. The surveys of this study accomplished 318 sixth grade students in two different schools of Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. The data collection was carried out during the 2016-2017 academic years. One way analysis of variance and independent samples t test were used. According to the research results, the students’ attitude toward science course were at high level and positive. The students who are interested in science course were observed to have considerably high attitude towards science course. However, no significant and meaningful relation was found between students’ science course attitude and their genders and parental profession.

Bu araştırmanın amacı ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik tutum düzeyinin cinsiyetlerine, anne-baba mesleklerine, haftada okudukları kitap sayılarına ve fen bilimleri dersini sevip sevmeme durumlarına göre incelenmesidir. Araştırma kapsamında geliştirilen "Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum Anketi" veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Veriler 2016-2017 eğitim-öğretim yılı 1. döneminde Kahramanmaraş' ta bulunan iki ortaokulda toplam 318 6.sınıf öğrencisinden toplanmıştır. Verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi ve bağımsız gruplar t testinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutumları oldukça yüksek seviyede ve olumludur. Fen bilimleri dersini seven öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutumlarının yüksek olduğu görülmüş fakat öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutum puanları ile cinsiyetleri ve anne-baba meslekleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

 • Akgün, Ş. (2004). Fen Bilgisi Öğretimi. Ankara: Nasa Yayınları.
 • Akman, B., İzgi, Ü., Bağçe, H., & Akıllı, H. İ. (2007). İlköğretim öğrencilerinin fen’e karşı tutumlarının sınav kaygı düzeylerine etkisi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 32 (146), 3-11.
 • Bakırcı, H. (2010). Üniversiteler düzeyinde fen bilgisi öğretmen adaylarının branşlara (fizik- kimya- biyoloji) karşı tutumlarının incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:15, Sayı:1, 75-81.
 • Baran, B. (2013). Bilim tarihi ve felsefesi öğretim metodunun fen bilimlerine yönelik tutum ve motivasyon üzerine etkisi (Yüksek lisans tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi , Tokat.
 • Bozdoğan, A. E., & Yalçın, N. (2005). İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi derslerindeki fizik konularına karşı tutumları. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, 241-247.
 • Böyük, U., Koç, A., Erol M., & Engin S. (2013). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin bilim ve teknolojiye yönelik tutumları ve gelecekle ilgili planları. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 29 (2), 178-184.
 • Buluş Kırıkkaya E. (2011). “Grade 4 to 8 primary school students’ attitudes towards science: science enthusiasm”. Educational Research and Reviews, Vol. 6, No. 4, 374-382.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal Bilimler İçin Veri Analiz El Kitabı. Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Can, M., & Çiğdem Ş. (2015). Okul öncesi öğretmen adaylarının fene ve fen öğretimine yönelik tutumlarının incelenmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (2), 13-26.
 • Can, Ş. & Dikmentepe, E. (2015). Ortaokul öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi ile fen deneylerine yönelik tutumlarının araştırılması (Muğla ili örneği). MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi MSKU Journal of Education, Cilt 2, Sayı 1, 44-58.
 • Ersoy, Ö., & Ergün, M., (2014). Sınıf öğretmenliği adaylarının fen bilimlerine karşı tutumları: Türkiye, Hollanda ve Romanya Örneği. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 11 (2), 85-109.
 • Güden, C., & Timur, B. (2016). Ortaokul öğrencilerinin fen bilimlerine yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi (Çanakkale örneği). International Journal of Active Learning (IJAL), 1 (1), 49-72.
 • İşman A., Baytekin Ç., Balkan, F., Horzom, M. B., & Kıyıcı M. (2002). Fen bilgisi eğitimi ve yapısalcı yaklaşım. The Turkish Online Journal Of Educational Technology -TOJET ,1, (1): 47-53.
 • Kaiser, H. F. (1974). An ındex of factorial simplicity, Psychometrika, 39 (1), 31-6.
 • Karakoç, T., (2016). Görme yetersizliği olan öğrencilerin araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımı modellerinden rehberli keşfetme modelinin deneysel işlem becerilerine, akademik başarılarına ve fen bilimleri dersine yönelik tutumlarına etkisi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Karaman, P., & Karaman, A. (2016). Fen bilimleri öğretmenlerinin yenilenen fen bilimleri öğretim programına yönelik görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:18, Sayı: 1, 243- 269.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Adana: Nobel Yayın Dağıtım
 • Kaya, H., & Böyük, U. (2011). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine ve fen deneylerine karşı tutumları, Tübav Bilim Dergisi, 4 (2), 120-130.
 • Kayri, M., Elkonca, F., Şevgin, H., & Ceyhan, G., (2014). Ortaokul öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarının CHAID analizi ile incelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 4 (1), 301- 316.
 • Kozcu Çakır, N. Şenler, B., & Göçmen Taşkın, B. (2007). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (4), 637- 655.
 • MEB, (2004). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi 4. ve 5. Sınıf Öğretim Programı, Ankara.
 • MEB, (2012). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara.
 • MEB, (2013). Ortaokul Matematik Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara.
 • Moralar, A., (2012). Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarı, Tutum Ve Motivasyona Etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Serin, O., Kesercioğlu, T., Saracaoğlu, A. S., & Serin, U. (2003). Sınıf öğretmenliği ve fen bilgisi öğrencilerinin fen bilimlerine yönelik tutumları. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 17, 75-86.
 • Sinan, O., Şardağ, M., Salifoğlu, A., Çakır, C., & Karabacak Ü. (2014). İlköğretim öğrencilerinin fen tutumları ve özyeterliliklerinin incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), Cilt:8, Sayı:1, 68-100.
 • Şeker, F., (2012). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının tutum ve başarıya etkisi (Yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve Spss ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Tezcan, G., (2011). 6. sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programı ünite konularına yönelik bilimsel süreç becerileri testinin geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Turhan, F., Aydoğdu, M., Şensoy, Ö. ve Yıldırım, H. İ., (2008). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin bilişsel gelişim düzeyleri, fen bilgisi başarıları, fen bilgisine karşı tutumları ve cinsiyet değişkenleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (2), 439-450.
 • Yaygın, S., & Sidekli, S. (2014). Öğrencilerin fen ve teknoloji dersine karşı tutumlarındaki değişim: bir yıllık takip. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:16, Sayı:2, 121-140.
 • Yenice, N., & Saydam, G. (2010). 8th grade students' science attitudes and views about nature of scientific knowledge. Journal of Qafquz University, 29 (1), 89-97.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Spring 17
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5088-7840
Yazar: Burcu Babaoğlan
Kurum: Kahramanmaraş Sürçü İmam Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Tuğba ARIKAN
Kurum: Kahramanmaraş Sütçüimam University
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2017

APA Babaoğlan, B , Arıkan, T . (2017). Sixth grade students' attitude toward science course . Turkish Journal of Education , 6 (2) , 68-78 . DOI: 10.19128/turje.294844