Yıl 2017, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 88 - 95 2017-04-30

Emotional intelligence in engineering education
Mühendislik eğitiminde duygusal zeka

Mehmet TEKEREK [1] , Betül TEKEREK [2]


In this study, emotional intelligence levels of engineering students from different universities in Turkey were investigated.  Data were collected by “Emotional Intelligence Scale” developed by Schutte and et al (1998). 98 engineering students from different engineering faculties were selected as the participants of the study. The participants participated in the TUBITAK Alternative Energy Car Races before the study. Findings of the study showed that there is no significant difference in students’ emotional intelligence scores in terms of age and gender. Additionally, the students who have similar hobbies regarding developing design had higher emotional intelligence score. In terms of being engineer in the family, students showed higher performance in emotional intelligence score. Students who don’t have professional pessimism have higher emotional intelligence score.

Bu araştırmanın amacı, TUBITAK Alternatif Enerjili Araba Yarışları’na katılan ve Türkiye’nin farklı üniversitelerinin mühendislik fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin duygusal zeka düzeylerini cinsiyet, yaş, günlük hayatta tasarım geliştirmeyle benzer hobisi olma, ailesinde mühendis olma durumu ve mesleki kötümserlik gibi değişkenler açısından incelemektir. Bu amaçla yapılan çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Elde edilen veriler Schutte ve Ark.’ı (1998) tarafından geliştirilen “Duygusal Zeka Ölçeği” aracılığıyla mühendislik fakültelerinde eğitim gören 98 öğrenciden toplanmıştır. Bulgular öğrencilerin duygusal zeka puanlarında yaş ve cinsiyet açısından önemli bir farklılık olmadığını göstermiştir. Ayrıca tasarım geliştirmeye yönelik benzer hobisi olan, ailesinde mühendis olan, ve mesleki kötümserlik sahibi olmayan öğrencilerin duygusal zeka puanlarının diğerlerine göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.

 • Abraham, A. (2006). The need for the integration of emotional intelligence skills. The Business Renaissance Quarterly, 1(3), 65-79.
 • Arıcıoğlu, M. A. (2002). Yönetsel başarının değerlemesinde duygusal zekânın kullanımı: Öğrenci yurdu yöneticileri bağlamında bir araştırma. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi 4, 26-42.
 • Balcı Çelik, S. & Deniz, M. E. (2008). A comparison of scouts' emotional intelligence levels with regards to age and gender variables: A cross-cultural study. İlkogretim Online, 7(2), 376-383.
 • Behnke, C., & J. P. Greenan (2011). The relationship between emotional intelligence and attitudes toward computer-based instruction of postsecondary hospitality students. Journal of Career and Technical Education. 26(1). Brandenburg, S., Zhou, X., Bell, L., & Skipper, C. (2011). Emotional intelligence and academic performance of engineering students. Engineering Project Organizations Conference, Estes Park, Colorado, August 9-11.
 • Cassady, J. C., & Boseck, J. J. (2008). Educational psychology and emotional intelligence: Toward a functional model for emotional information processing in schools. In J. C. Cassady & M. A. Eissa (Eds.), Emotional intelligence: Perspectives of educational and positive psychology. New York, NY: Peter Lang Publishing.
 • Dutoğlu, G. & Tuncel, M. (2008). Aday öğretmenlerin eleştirel düşünme eğilimler ile duygusal zekâ düzeyleri arasındaki ilişki. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 11-32.
 • Erdoğdu, M. Y. (2008). Duygusal zekânın bazı değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(23), 62-76.
 • Erdoğdu, M. Y. & Kenarlı, Ö. (2008). Duygusal zekâ ile akademik başarı arasındaki ilişki. Milli Eğitim Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 178, 297-310.
 • Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. New York: Bantam Books.
 • Goleman, D. (1998). Working with emotional intelligence. New York: Bantam Books.
 • Günsel, A., Akgün, A. & Keskin, H. (2010). Duygusal zeka takım öğrenmesi ilişkisi: Yazılım geliştirme takımları üzerinde bir uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(3), 117-138.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi (18.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Psychology Today (2016). What is Emotional Intelligence? Retrieved (20/01/2017) from https://www.psychologytoday.com/basics/emotional-intelligence.
 • Riemer, M. J. (2003). Integrating emotional intelligence into engineering education. World Transactions on Engineering and Technology Education, 2(2), 189-194.
 • Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, 9,185-211.
 • Scott, G., & Yates, K. W. (2002). Using successful graduates to improve the quality of undergraduate engineering programmes. European Journal of Engineering Education, 27(4), 363-378.
 • Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., & Dornheim, L. (1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 25, 167–177.
 • Yılmaz, S. (2007). Duygusal zeka ve akademik başarı arasındaki ilişki. Unpublished master thesis, Atatürk University Graduate School of Social Sciences, Erzurum, Turkey.
 • Zhou, X. (2010). Assessment and analysis of emotional intelligence in engineering students. Unpublished Master Thesis, Graduate School of Clemson University, South Carolina.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0001-6112-3651
Yazar: Mehmet TEKEREK
Kurum: Kahramanmaraş Sütçüimam University
Ülke: Turkey


Yazar: Betül TEKEREK
Kurum: Kahramanmaraş Sütçüimam University
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2017

APA Tekerek, M , Tekerek, B . (2017). Emotional intelligence in engineering education . Turkish Journal of Education , 6 (2) , 88-95 . DOI: 10.19128/turje.306499