Yıl 2017, Cilt 6 , Sayı 4, Sayfalar 186 - 199 2017-10-30

The impact of student centered microteaching practices on preservice science teachers' self-efficacy beliefs
Öğrenci merkezli mikroöğretim deneyimlerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarına etkisi

Dilek Karışan [1]


The purpose of this research was to examine the impact of micro teaching practices on preservice science teachers’ self efficacy beliefs towards science teaching. The study was carried out with the volunteer participation of 50 senior preservice science teachers as part of Science Teaching Method course. The data was collected in 2016-2017 spring semester through 14 weeks. Mixed method research design using both qualitative and quantitative research methods guided the study. Science Teaching Self-efficacy Beliefs (STEBI) Scale originally developed by Riggs & Enochs (1990) and adapted to Turkish by Tekkaya, Çakıroğlu & Özkan (2004) was used two times as pre-post test, before and after the investigation. In addition to STEBI, semi structured interviews were conducted to explore preservice teachers’ views about micro teaching practices. The results of the study showed that micro teaching experiences have significant effect on preservice teachers' self-efficacy beliefs.

Bu araştırmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının mikro öğretim deneyimlerinin fen öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarına etkisini incelemektir. Çalışma Özel Öğretim Yöntemleri dersini alan fen bilgisi öğretmenliği son sınıf öğrencisi 50 öğretmen adayının gönüllü katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Veriler 2016-2017 güz yarıyılında 14 haftalık süre zarfında toplanmıştır. Çalışma nitel ve nicel yöntemin birlikte kullanıldığı karma araştırma deseni ile yürütülmüştür. Riggs & Enochs (1990) tarafından geliştirilen ve Tekkaya, Çakıroğlu & Özkan (2004) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Fen Öğretimine Yönelik Öz-yeterlik ölçeği ön test son test olmak üzere uygulama öncesinde ve sonrasında iki kez kullanılmıştır. Ayrıca yarı yapılandırılmış görüşmelerle öğretmen adaylarının mikroöğretim deneyimleri hakkında bilgi edinilmiştir. Çalışma sonuçları mikro öğretim deneyimlerinin fen öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançları üzerinde olumlu etkisinin olduğunu göstermiştir.

 • Akkuş, H. & Üner, S. (2017). The Effect of Microteaching On Pre-Service Chemistry Teachers’ Teaching Experiences. Çukurova University. Faculty of Education Journal, 46(1), 202-230.
 • Aksan, Y. & Cakır, O. (1992, Eylül). Pre-Service teacher education: a case study. The Second International Conference: ELT and Teacher Training in the 1990's: Perspectives and Prospects, Ankara:METU.
 • Allen, D. W. & Clark, R. J. (1967). Microteaching: its rationale. The High School Journal, 51(2), 75-79.
 • Amobi, F. A. & Irwin, L. (2009). Implementing on-campus microteaching to elicit preservice teachers’ reflection on teaching actions: Fresh perspective on an established practice. Teacher Education Quarterly, 32, 115-130. Retrieved from ERIC database. (EJ854876)
 • Ashton, P. (1985). Motivation and the teachers' sense of efficacy. In C. Ames ve R. Ames (Eds.), Research motivation in education: The classroom milieu. (141-174) . New York: Academic Press.
 • Aydin, I. S. (2013). Mikro öğretim tekniğinin Türkçe öğretmeni adaylarının öğretimi planlama, uygulama ve değerlendirme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 43, 67-81.
 • Babacan, T. & Ören, F. Ş. (2017). Teknoloji destekli mikro öğretim uygulamalarinin fen bilimleri öğretmen adaylarinin teknoloji kullanim algilari üzerine etkisi . Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(2), 193-214.
 • Bakır, S. (2014). The effect of microteaching on the teaching skills of pre-service science teachers. Journal of Baltic Science Education, 13(6). 789-801.
 • Bandura, A. (1977) . Self-Efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2),191-215.
 • Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 37(2), 122-147.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Bandura, A. (2012). On the functional properties of perceived self-efficacy revisited. Journal of Management, 38(1), 9-44.
 • Bilen, K. (2014). Mikro öğretim tekniği ile öğretmen adaylarının öğretim davranışlarına İlişkin algılarının belirlenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 181-203.
 • Çakır, Ö. S. (2000). Öğretmen yetiştirmede teoriyi pratiğe bağlayan mikro-öğretimin türkiye’deki üç üniversitede durumu, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 62-68.
 • Cinici, A. (2016). Preservice Teachers’ Science Teaching Self-efficacy Beliefs: The Influence of a Collaborative Peer Microteaching Program. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 24(3), 228-249. https://doi.org/10.1080/13611267.2016.1222812.
 • Christian, B. J. (2017). Primary Pre-Service Teachers’ Perceptions of Course Related Factors that Enhance Instructional Self-Efficacy. Australian Journal of Teacher Education, 42(2). 14-27. http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2017v42n2.2.
 • Chang, M. L. & Engelhard Jr, G. (2016). Examining The Teachers’ Sense Of Efficacy Scale at the Item Level With Rasch Measurement Model. Journal of Psychoeducational Assessment, 34(2), 177-191.
 • Creswell, J. W. (2008). Educational research. planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. London: Sage Thousand Oaks.
 • Czerniak, C. M. & Schriver, M. L. (1994). An examination of preservice science teachers’ beliefs and behaviors as related to self-efficacy. Journal of Science Teacher Education, 5(3), 77-86.
 • Demirtaş, H., Cömert, M. & Özer, N. (2011). Öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Bilim, 36(159).
 • Duban, N. Y. & Gökçakan, N., (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi öz-yeterlik ınançları ve fen öğretimine yönelik tutumları. Çanakkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(1), 267-280.
 • Enochs, L.G. & Riggs, I.M. (1990). Further development of an elementary science teaching efficacy belief ınstrument: a preservice elementary scale. School Science and Mathematics, 90(8), 694-706.
 • Feltz, D. L., Chow, G. M. & Hepler, T. J. (2008). Path analysis and self-efficacy during performance. Journal of Sport And Exercise Psychology, 30(3), 401-411.
 • Gibson, S. & Dembo, M. H. (1984). Teacher efficacy: a construct validation. Journal of Educational Psychology, 76(4), 569-582.
 • Görgen, İ. (2003) Mikroöğretim uygulamasının öğretmen adaylarının sınıfta ders anlatımına ilişkin görüşleri üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 56-63.
 • Gürbüztürk, O. & Koç, A. (2017). Özel öğretim yöntemleri" dersinin yürütülmesine ilişkin öğretim elemanı ve öğretmen adaylarının görüşleri. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 6(12), 57-80.
 • Hardy, G., Spendlove, D. & Shortt, D. (2015). Changing expectations, same perspective: preservice teachers’ judgments of professional efficacy. Australian Journal of Teacher Education, 40(2). https://doi.org/10.14221/ajte.2015v40n2.10.
 • Hattie, J. A. C. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. New York, NY: Routledge.
 • Horn, I. S. & Campbell, S. S. (2015). Developing pedagogical judgment in novice teachers: mediated field experience as a pedagogy for teacher education. Pedagogies: An International Journal, 10(2), 149-176.
 • Karakaya, F . & Yazici, M. (2017). Examination of technological pedagogical content knowledge (TPACK) self-efficacy for pre-service science teachers on material development. European Journal of Education Studies, 3(3), 252-270.
 • Katrina, M. (2004). Lessons Learned: Reflecting Back On Student Teaching. Erişim tarihi: 10.07.2017 http://diginole.lib.fsu.edu/islandora/object/fsu:180682/datastream/PDF/view
 • Küçükahmet, L. (2009). Bir yıl içinde öğretmen yetiştirme programlarındaki dalgalanmalar. Çağdaş Eğitim Dergisi, 34(367), 37-41.
 • Mergler, A. G. & Tangen, D. (2010). Using microteaching to enhance teacher efficacy in pre‐service teachers. Teaching Education, 21(2), 199-210.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks, CA:Sage.
 • Oliveria, A. W. (2009). From professional development to classroom instruction: addressing issues related to science inquiry discourse. Cultural Studies of Science Education, 4(4), 865-873.
 • Pajares, M. F. (1992). Teachers’ beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62(3), 307-332.
 • Riggs, I. M. & Enochs L. G. (1990). Toward the development of an elementary teacher’s science teaching efficacy belief instrument. Science Education. 74(69), 625-637.
 • Saracaloğlu, A. S. & Yenice, N. (2009). Fen bilgisi ve sınıf öğretmenlerinin öz-yeterlik inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 5(2), 244-260.
 • Sevim, S. (2013). Mikro-öğretim uygulamasinin öğretmen adaylari gözüyle değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 303-313.
 • Şenler, B. (2017). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik İnançları İle Bilimsel Sorgulamaya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3(2), 50-59.
 • Senler, B. & Sungur, S. (2010). Pre-service science teachers’ teaching self-efficacy: a case from Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9, 771-775.
 • Schunk, D. H., Hanson, A. R. & Cox, P. D. (1987). Peer-model attributes and children's achievement behaviors. Journal of Educational Psychology, 79(1), 54-61.
 • Subramaniam, K. (2006). Creating a microteaching evaluation form: the needed evaluation criteria. Education, 126(4), 666-677. Retrieved from ERIC database. (EJ765785).
 • Tashakkori, A. & Creswell, J. W. (2007). The new era of mixed methods. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Tavşancıl, E. & Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epilson Yayıncılık.
 • Tschannen-Moran, M. & Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783-805.
 • Tschannen-Moran, M. & Hoy, A. W. (2007). The differential antecedents of self-efficacy beliefs of novice and experienced teachers. Teaching and Teacher Education, 23(6), 944-956.
 • Tekkaya, C., Cakiroğlu, J. & Özkan, Ö. (2004). Turkish pre-service science teachers’ understanding of science and their confidence in teaching it. Journal of Education forTeaching, 30(1), 57–66.
 • Upadhyay, S. K. (2017). Microteaching, an efficient technique for learning effective teaching. International Research Journal of Multidisciplinary Studies, 3(1). 252-270.
 • Vescio, V., Ross, D. & Adams, A. (2008). A review of research on the ımpact of professional learning communities on teaching practice and student learning. Teaching and Teacher Education, 24(1), 80-91.
 • Woolfolk, A. & Hoy, W. K. (1990). Prospective teachers' sense of efficacy and beliefs about control. Journal of Educational Psychology, 82, 81-91.
 • Hoy, A. W. & Spero, R. B. (2005). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching: A comparison of four measures. Teaching and Teacher Education, 21(4), 343-356.
 • Yakar, Z. & Turgut, D. (2017). Effectiveness of Lesson Study Approach on Preservice Science Teachers’ Beliefs. International Education Studies, 10(6), 36-43.
 • Yılmaz, H. & Çavaş, P. H. (2008). The effect of the teaching practice on pre-service elementary teachers' science teaching efficacy and classroom management beliefs. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 4(1), 45-54.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel arastirma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK, 2007). Türkiye'nin yükseköğretim stratejisi. Ankara: Meteksan.
 • Zimmerman, B. J., Bandura, A. & Martinez-Pons, M. (1992). Self-motivation for academic attainment: the role of self-efficacy beliefs and personal goal setting. American Educational Research Journal, 29(3), 663-676.
 • Zhou, G., Xu, J. & Martinovic, D. (2017). Developing Pre-service Teachers’ Capacity in Teaching Science with Technology through Microteaching Lesson Study Approach. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(1), 85-103. https://doi.org/10.12973/eurasia.2017.00605a
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0002-1791-9633
Yazar: Dilek Karışan
Kurum: Adnan Menderes University
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ekim 2017

APA Karışan, D . (2017). The impact of student centered microteaching practices on preservice science teachers' self-efficacy beliefs . Turkish Journal of Education , 6 (4) , 186-199 . DOI: 10.19128/turje.341776