Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 18 - 33 2018-01-31

Öğretim elemanı ve öğretmen adaylarının görüşlerine göre öğretmen yetiştirme sistemi
Teacher training system: According to the views of academicians and teacher candidates

Eylem YALÇIN İNCİK [1] , Ceren ÖZKAN [2]


Bu çalışmanın temel amacı, eğitim fakültesi öğretim elemanlarının ve öğretmen adaylarının öğretmen yetiştirme sistemine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapan 46 öğretim elemanı ve dördüncü sınıfa devam eden 60 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen, öğretim elemanı ve öğretmen adaylarına uygulanan iki ayrı form kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada verilerin çözümlenmesinde, nitel veri analizi tekniklerinden içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre eğitim fakültesi öğretim elemanları ve öğretmen adayları öğretmen yetiştirme sistemini genel olarak eğitim programı, öğrenme-öğretme süreci, fiziksel koşullar, öğrenci-öğretim elemanı profili ve mesleğe başlama süreci açısından değerlendirmektedir.

The primary purpose of this study is to determine the remarks of the academicians and teacher candidates of the faculty of education about teacher training system. The research is an embedded single case study, one of the qualitative research methods The study group of this research consists of 46 academicians working in the Faculty of Education in Mersin University and 60 fourth grade teacher candidates in the 2015-2016 school year. The data of the research were obtained by means of two different forms which were developed by researchers and applied to academicians and teacher candidates. Content analysis, one of the qualitative data analysis techniques, was used to analyze the data in the study. According to the findings obtained in the research, the academicians and teacher candidates evaluated teacher training system generally in terms of curriculum, learning-teaching process, physical conditions, student-academician profile and of the process of entry to the profession. 
 • Akdemir, A. S. (2013). Türkiye’de öğretmen yetiştirme programlarının tarihçesinin ve sorunları. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(12), 15-28.
 • Akyüz, Y. (2000). Başlangıçtan 2001’e türk eğitim tarihi. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Atanur Baskan, G., Aydın, A., & Madden, T. (2006). Türkiye’deki öğretmen yetiştirme sistemine karşılaştırmalı bir bakış. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 35-42.
 • Ataünal, A. (1987). Yükseköğretim kurulunun ilkokul öğretmeni yetiştirmeye ilişkin projeksiyonu. Çağdaş Eğitim, 127, 15-34.
 • Aydın, A., Sarıer, Y., Uysal, Aydoğdu-Özoğlu, E., & Özer, F. (2014). Türkiye’de öğretmen istihdamı politikalarının değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20(4), 397-420.
 • Baştürk, R. (2007). Kamu personeli seçme sınavına hazırlanan öğretmen adaylarının sınav kaygı düzeylerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 163-176.
 • Bilir, A. (2011). Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin tarihsel evrimi ve istihdam politikaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44 (2), 223-246.
 • Çalışkan, Ş. (2007). Eğitimin Getirisi Uşak İli Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(2), 235-252.
 • Doğan, C. (2005). Türkiye’de sınıf öğretmeni yetiştirme politikaları ve sorunları. Bilig Dergisi, 35, 133-149.
 • European Commision/Directorate-General for Education and Culture (2010). Education and Training 2020 programme Cluster 'Teachers and Trainers' The profession of teacher educator in Europe. Report of a Peer Learning Activity in Reykjavik, Iceland. 01.09.2016 tarihinde http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/teacher-educators_en.pdf adresinden erişildi.
 • Eraslan, L. (2004). Öğretmenlik mesleğine girişte kamu personeli seçme sınavı (KPSS) yönteminin değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1-31.
 • Goodson, I., & Hargreaves, A. (2005). Series editors’ preface. In A. Harris ve D. Muijs. Improving schools through teacher leadership (pp.vii-vix). New York: Open University Press.
 • Gündoğdu, K., Çimen, N., & Turan, S. (2008). Öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavına (KPSS) ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 35-43.
 • Karagözoğlu, G. (1987). Yükseköğretime geçişte öğretmenlik mesleğine yönelme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 'Çağdaş Gelişmeler Işığında Türkiye'de Eğitim Fakültelerinin Yeri ve Rolü' Uluslararası Sempozyumu Özel Sayısı. 2, 34-46.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kartal, S. (2013). Öğretmen adaylarının görüşlerine göre eğitim sistemimizde değiştirilmesi gereken noktalar. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2013) Özel Sayı, 248-262.
 • Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2),1-14.
 • Kösterelioğlu, İ., & Bayar, A. (2014). Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin güncel bir değerlendirme. The Journal of Academic Social Science Studies, 25(1), 177-187.
 • Kutlu Abu, N., Bacanak, A., & Gökdere, M. (2016). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 287-307. doi:10.17539/aej.07102
 • Külekçi, E., & Bulut L. (2010). Türkiye ve ABD’ deki öğretmen yetiştirme sistemlerinin karşılaştırılması. International Conference on New Trends in Education and Their Implications 11-13 November, 2010 Antalya-Turkey.
 • McAllister, G., & Irvine, J. J. (2000). Cross cultural competency and multicultural teacher education. Review of Educational Research, 70(1), 3-24.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB 2014). Milli Eğitim Temel Kanunu. 13.02.2017 tarihinde http://mevzuat.meb.gov.tr/html/temkanun_0/temelkanun_0.html adresinden erişildi. Miles, M. B., & Hubermann, A. M. (1994). Qualitative data analysis. ThousandOaks, CA: Sage Publication.
 • Özer, B. (1990). 1990’lı yılların başında Türkiye’de öğretmen yetiştirme sorunlar ve çözüm önerileri. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 27-35.
 • Rots, I., Aelterman, A., Vlerick, P., & Vermeulen, K. (2007). Teacher education, graduates’ teaching commitment and entrance into the teaching profession. Teaching and Teacher Education, 23, 543-556.
 • Saracaoğlu, A. S. (1992). Türk ve Japon öğretmen yetiştirme sistemlerinin karşılaştınlması. İzmir: Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınlan No: 65.
 • Saylan, N. (2013). Sürekli değiştirilen öğretmen yetiştirme sistemi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 3(6), 9-19.
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlikleri ve meslekî gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45.
 • Sezgin-Nartgün, Ş. (2008). Aday öğretmenlerin gözüyle milli eğitim bakanlarına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen atama esasları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 47-58.
 • Sezgin, F., & Duran, E. (2011). Kamu personeli seçme sınavı’nın (KPSS) öğretmen adaylarının akademik ve sosyal yaşantılarına yansımaları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 153, 9-22.
 • Sözer, E. (1989). Türk üniversitelerinde öğretmen yetiştirme sistemlerinin öğretmenlik davranışlarını kazandırma yönünden etkililiği. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Şahin, Ç., & Kartal, O. Y. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının sınıf öğretmeni yetiştirme programı hakkındaki görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 164-190.
 • Taşgın, A., & Sönmez, S. (2013). Öğretmenlik mesleği genel yeterliklerinin sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Middle Eastern & African Journal of Educational Research. 3,80-90.
 • Türk Eğitim Derneği (TED-2009). Öğretmen yeterlikleri özet rapor “öğretmene yatırım, geleceğe atılım”. Ankara: Türk Eğitim Derneği
 • Varış, F. (1973). Öğretmen yetiştirme üzerine. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 50. Yıla Armağan, No: 36.
 • Yalçın İncik, E., & Akay, C. (2015). Eğitim fakültesi ve pedagojik formasyon sertifika programında öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği yeterliklerine yönelik görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16(2), 179-197.
 • Yavuz, M., Özkaral, T., & Yıldız, D. (2015). Uluslararası raporlarda öğretmen yeterlikleri ve öğretmen eğitimi. SDU International Journal of Educational Studies, 2(2), 60-71.
 • Yeşil, R., & Şahan, E. (2015). Öğretmen adaylarının türk eğitim sisteminin en önemli sorun, neden ve çözüm yollarına ilişkin algıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 16 (3), 123-143.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, İ., & Vural, Ö.F. (2014). Türkiye’de öğretmen yetiştirme ve pedagojik formasyon sorunu. Journal of Teacher Education and Educators, 3(1), 73-90.
 • Yılmaz, K., & Altınkurt, Y. (2011). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına İlişkin görüşleri. Uluslararası insan bilimleri dergisi,8(1), 942-973.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0001-5636-5373
Yazar: Eylem YALÇIN İNCİK
Kurum: Mersin University
Ülke: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0002-7915-2984
Yazar: Ceren ÖZKAN
Kurum: Mersin University
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2018

APA Yalçın İncik, E , Özkan, C . (2018). Teacher training system: According to the views of academicians and teacher candidates . Turkish Journal of Education , 7 (1) , 18-33 . DOI: 10.19128/turje.334935