Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 3, Sayfalar 117 - 135 2018-07-31

Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim programının hazırlanması ve yansıtıcı değerlendirilmesi
Development of gender equality curriculum and it’s reflective assessment

Tuba Acar-Erdol [1] , Fatma Dilek Gözütok [2]


Bu araştırmanın amacı, öğretmen adayları için toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik bir program hazırlamak ve yansıtıcı değerlendirmesini yapmaktır. Araştırma, program geliştirme modellerinden biri olan “Taba Modeli” doğrultusunda hazırlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu üç program geliştirme, iki ölçme ve değerlendirme ve üç toplumsal cinsiyet konu alanı uzmanı oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak “Yansıtıcı Değerlendirme Formu” hazırlanmış, verilerin analizinde ise frekans kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Programı Taslağı [TCEEPT]” hazırlanmıştır. Program Taslağına yönelik yapılan yansıtıcı değerlendirme sonucunda TCEEPT’nin kazanımları, içeriği, öğrenme yaşantıları ve ölçme ve değerlendirme boyutları amaçlarına uygun ve kendi içlerinde tutarlı bulunmuştur. Toplumsal cinsiyete yönelik farkındalık kazanılana kadar TCEEP’nin Eğitim Fakültelerinde uygulanması önerilmektedir.

The purpose of this research is to prepare a gender equality curriculum for pre-service teachers and to make its reflective assessment. The present study followed the “Taba Model” which is one of the curriculum development models. The study group of this research consists of three curriculum developers, two measurement and evaluation specialists and three specialists who are specialized in gender issues Reflective Evaluation Form was prepared as a data collection tool and frequency was used in the analysis of this form. As a result of this research, “Gender Equality Curriculum Draft [GECD]” has been prepared. Based on the results of reflective assessment, it has been determined that learning outcomes, content, learning experiences and measurement and evaluation dimensions of the GECD are suitable for their purposes and consistent with each other.  It is recommended that the Gender Equality Curriculum be implemented in Faculties of Education until social awareness on gender equality is gained.
 • Acar, F. , Ayata, A.G., & Varoğlu, D. (1999). Cinsiyete dayalı ayrımcılık: Türkiye’de eğitim sektörü örneği. Ankara: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü.
 • Acar-Erdol, T., & Gözütok, F.D. (2017a). Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Programının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi (Unpublished doctoral dissertation). Ankara University, Ankara.
 • Acar-Erdol, T., & Gözütok, F.D. (2017b). Need assessment for Gender Equality Curriculum among High School students: An example of an Anatolian High School. Eğitim ve Bilim, 42(190), 39-65. doi:http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.6429.
 • Adaçay, F.R. (2014). Toplumsal cinsiyet ve kalkınma. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Allana, A., Asad, N., & Sherali, Y. (2010). Gender in academic settings: Role of teachers. International Journal of Innovation, Management and Technology, 1(4), 343-348. Retrieved from http://www.ijimt.org/papers/63- C053.pdf
 • Anderson, L.W. & Krathwohl, D.R. (2010). Öğrenme öğretim ve değerlendirme ile ilgili bir sınıflama (D.A. Özçelik, Trans.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Arar, K. (2014). Gender discourse in an Arab-Muslim high school in Israel:Ethnographic case study. Journal of Educational Change, 15(3), 281-301. DOI:10.1007/s10833-014-9235-z
 • Arat, N. (2017). Feminizmin ABC’si. İstanbul: Say Yayınları.
 • Aslan, G. (2015). Öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet algılarına ilişkin metaforik bir çözümleme. Eğitim ve Bilim, 40(181), 363-384. DOI:http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.2930.
 • Baba, H.B. (2007). Teacher candidates as the agents of change for a more gender equal society (Unpublished master’s thesis). Middle East Technical University, Ankara.
 • Bağlı, M.T., & Esen, Y. (2003). Ders kitabı yazarları için insan hakları ışığında bazı somut öneriler. In M.T. Bağlı & Y. Esen (Eds.). Ders Kitaplarında İnsan Hakları: İnsan Haklarına Duyarlı Ders Kitapları İçin (pp. 127-154). İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
 • Bhasin, K. (2003). Toplumsal cinsiyet “bize yüklenen roller” (K. Ay, Trans.). Kadınlarla Dayanışma Vakfı.
 • Bolsoy, N. T., Egelioğlu, N. T., Şen, S. T., Er-Güneri, S. T., & Sevil, Ü. T. (2014). Submissive behaviour and gender perception of students. IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 5(13), 69-79.
 • Cushman, P. (2012). ‘You're not a teacher, you're a man’: The need for a greater focus on gender studies in teacher education. International Journal of Inclusive Education, 16(8), 775-790.
 • Çubukçu, H. T., & Sivaslıgil, P. T. (2007). İngilizce ders kitaplarında cinsiyetçilik. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(34), 25-32.
 • Davis, G. A., & Rimm, S. B. (2004). Education of the gifted and talented. Boston: Pearson Education.
 • Donnelly, R., & Fitzmaurice, M. (2005). Designing modules for learning. Retrieved from http://arrow.dit.ie/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=ltcbk
 • Duffy, J., Warren, K., & Walsh, M. (2001). Classroom interaction: Gender of teacher, gender of student and classroom subject. Sex Roles, 45(9-10), 579-593. DOI:10.1023/A:1014892408105
 • Esen, Y. (2013a). Eğitim süreçlerinde cinsiyet ayrımcılığı: Öğrencilik deneyimleri üzerinde yapılmış bir çözümleme. International Online Journal of Educational Sciences, 5(3), 757-782.
 • Esen, Y. (2013b). Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde toplumsal cinsiyet duyarlılığını geliştirme amaçlı bir çalışma. Eğitim ve Bilim, 38(169), 280-295.
 • Europian Commission. (2009). Gender and education (and employment). Gendered imperatives and their implications for women and men lessons from research for policy makers. Retrieved from http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/reports/gender-report-pdf
 • Eurydice. (2010). Eğitim çıktılarında cinsiyet farklılıkları: Avrupa’da alınan tedbirler ve mevcut durum. Retrieved from http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/120TR.pdf
 • Giddens, A. (2000). Sosyoloji (H. Özel & C. Güzel, Trans.). Ankara: Ayraç Yayınevi.
 • Hamilton, P., & Roberts, B. (2017). ‘Man-up, go and get an ice-pack.’ Gendered stereotypes and binaries within the primary classroom: A thing of the past. Education 45(1), 122-134. DOI:10.1080/03004279.2015.1059871
 • Kalaycı, N., & Hayırsever, F. (2014). Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabına yönelik bir inceleme ve bu konuya ilişkin öğrenci algılarının belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(3), 1065-1072.
 • Karkıner, N. (2016). Toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyete farklı kuramsal yaklaşımlar. In S. Yağan-Güder (Ed.), Erken çocuklukta cinsel eğitim ve toplumsal cinsiyet (pp. 51-78). Ankara:Eğiten Kitap.
 • KSGM. (2015). Türkiye’de kadına yönelik aile içi şiddet araştırması. Retrieved from http://www.hips.hacettepe.edu.tr/KKSA-TRAnaRaporKitap26Mart.pdf
 • Ling Chen, E.S., & Rao, N. (2011). Gender socialization in Chinese kindergartens: Teachers’ contributions. Sex Roles, 64(1-2), 103-116. DOI:10.1007/s11199-010-9873-4.
 • McMillan, J. (2015). Sınıf içi değerlendirme, etkili ölçütlere dayalı etkili bir öğretim için ilke ve uygulamalar (A. Arı, Trans. Ed.). Konya: Eğitim Yayınevi.
 • MEB. (2016). Okulların toplumsal cinsiyete duyarlılık açısından değerlendirilmesi. Retrieved from http://etcep.meb.gov.tr/application/assets/admin/uploads/userfiles/files/arastirma_raporu.pdf
 • Nürnberger, M., Nerb, J., Schmitz, F., Keller, J., & Sütterlin, S. (2016). Implicit gender stereotypes and essentialist beliefs predict preservice teachers’ tracking recommendations. The Journal of Experimental Education, 84(1), 152-174.
 • Oliva, P.F. (1997). Developing the curriculum. New York: Longman Publishing.
 • Rutledge, S. A. (2005). A case study of the perceptions of educators and representation of gender in the curriculum of a rural school district. Retrieved from ProQuest Digital Dissertations. (UMI Number: 3193347).
 • Sayılan, F., & Özkazanç, A. (2012). İktidar ve direniş bağlamında toplumsal cinsiyet. In F. Sayılan (Ed.). Toplumsal cinsiyet ve eğitim (pp. 103-142). Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Schwartz, C. S., & Sinicrope, R. (2013). Prospective elementary teachers' perceptions of gender differences in children's attitudes toward mathematics. School Science and Mathematics, 113(8), 410-416.
 • Seçgin, F., & Tural, A. (2011). Sınıf öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları. Education Science, 6(4), 2446-2458.
 • Seçgin, F. (2012). Sosyal Bilgiler Dersinde toplumsal cinsiyet etkinliklerinin öğrencilerin algı ve tutumlarına etkisi (Unpublished doctoral dissertation). Gazi University, Ankara.
 • Tang, K. (2008). Gender equity and cambodıan high school students in a large urban school district: Perspectives from administrators, teachers and students (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Digital Dissertations (UMI Number: 3324985).
 • Tantekin-Erden, F. (2009). A course on gender equity in education: Does it affect gender role attitudes of preservice teachers? Teaching and Teacher Education, 25(3), 409-414.
 • TBMM. (2017). Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Dağılımı. Retrieved from https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.dagilim
 • Teddlie, C., & Tashakkori, A. (2015). Karma yöntem araştırmalarının temelleri (Y. Dede & S.B. Demir, Trans. Eds.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Torun, Y. (2002). Gender-bias in student-teacher interactions and its effect on reproduction of gender roles in the clasroom. (Unpublished master’s thesis). Middle East Technical University, Ankara.
 • TÜİK. (2017a). İşgücü istatistikleri Ocak 2017. Retrieved from http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24626
 • TÜİK. (2017b). İstatistiklerde kadın, 2015. Retrieved from file:///C:/Users/hbvneu/Downloads/%C4%B0statistiklerle_Kad%C4%B1n_07.03.2017%20(3).pdf
 • Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık. (2017). Kabine üyeleri. Retrieved from http://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/_Global/_Government/pg_Cabinet.aspx
 • UNESCO. (2000). Gender equality and equity. A summary review of UNESCO's accomplishments since The Fourth World Conference On Women (Beijing 1995). Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121145e.pdf
 • UNICEF. (2003). Eğitimin toplumsal cinsiyet açısından incelenmesi, Türkiye 2003. Retrieved from http://www.unicef.org/turkey/gr/_ge21.html
 • United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. (2011). Violence against women prevalence data: Surveys by country. Retrieved from http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/vaw_prevalence_matrix_15april_2011.pdf
 • Varış, F. (1976). Eğitimde program geliştirme teori ve teknikler. Ankara: Kalite Matbaası.
 • WEF. (2017). The Global Gender Gap Report 2016. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf
 • Yağan-Güder, S. (2014). Okul öncesi dönemdeki çocukların topolumsal cinsiyet algılarının incelenmesi (Unpublished doctoral dissertation). Hacettepe University, Ankara.
 • Yaşar, B. (2011). Öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet rolleri tutumlarının kadın sağlığı hemşireliği açısından değerlendirilmesi (Unpublished master’s thesis). Mersin University, Mersin.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yogev, Ş. P. (2006). Ergenlerde toplumsal cinsiyetin kazanılması: Aile, okul ve arkadaş etkisi (Unpublished master’s thesis). Ankara University, Ankara.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6954-4968
Yazar: Tuba Acar-Erdol (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9067-2518
Yazar: Fatma Dilek Gözütok
Kurum: ANKARA UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Temmuz 2018

APA Acar-erdol, T , Gözütok, F . (2018). Development of gender equality curriculum and it’s reflective assessment . Turkish Journal of Education , 7 (3) , 117-135 . DOI: 10.19128/turje.376480