Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 7, Sayı 4, 1159 - 1170, 20.10.2020
https://doi.org/10.30910/turkjans.727903

Öz

This study was carried out to determine up to from soil to harvest, from storage to marketing in order to offer solutions the socio-economic status and problems of potato cultivation enterprises in Nevşehir province. The main material of the study has been consisted of data collected by face-to-face survey method consisting of 156 enterprises and 62 questions in potato cultivation in Nevşehir province and districts. According to the results of the research, there was no statistically significant relationship between educational status and cooperative membership, fertilization and plant nutrition, potato harvest time. However, a statistically significant relationship was found between education level and seed preference, government support in potato production, age of producers, good agricultural practices and organic farming practices. It was found that 64.7% of the farmers in the agricultural enterprise were in the 30-50 age group, 48.7% of the producers were primary school graduates, 97.4% of the total working population was male and 1.9% was female. 38.5% of the agricultural income in the agricultural enterprise is in the range of 3-5 thousand TL, 46.8% of the total enterprises stated that they produce potato in the land 11-20 decares. Also. 65.4% of the enterprises were using imported seeds. 76.3% of the farmers stated that they did not receive government support for potato production and 64.7% stated that the government’s incentives for potato production were not sufficient.

Kaynakça

 • Akpınar, M, Şahin C, B, İşler, N, 2019. Çukurova Koşullarında Turfanda Patates Yetiştiriciliğinde Farklı Azot Dozlarının Verim ve Tarımsal Özelliklere Etkileri 24(1), Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, s.37-42, Adana.
 • Aksoy, A., Yavuz, F. 2012. Analysis on the reasons for quitting sheep and goat rearing of farmers: A case of East Anatolia Region. Anadolu J Agr Sci. 27(2), 76-79 (In Turkish).
 • Aktürk, D, Savran, F, Hakyemez H, Daş, G, Savaş, T, 2005. Gökçeada'da Ekstantif Koşullarda Hayvancılık Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Açıdan İncelenmesi,11(3), Tarım Bilimleri Dergisi, s.229-235, Çanakkale.
 • Arıoğlu, H.H., 2002. Türkiye de Patates üretimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Cilt:1 "Nişasta ve Şeker Bitkileri Ders Kitabı,", s.234, Adana.
 • Aytaç, S, Ayan, A.K., ve Karaca, E, 2002. Karadeniz bölgesinde patates tarımında karşılaşılan sorunlar. III. Ulusal Patates Kongresi," 23-27 Eylül Bildiriler Kitabı, s.151-156, İzmir.
 • Bostan, H., 1996. Erzurum yöresinde Patates X ve S virüs hastalık oranları ile konukçu çevrelerinin belirlenmesi, bu etmenlerin dsRNA analizi ile tanılanması. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi," s.55, Erzurum.
 • Çakır, E., 2005. First report of potato wart disease in Turkey," Plant Pathology 54, 584p, 2005.
 • Çalışkan, M.E., 1997. Turfanda Patates Yetiştiriciliğinde Tohumluk Yumru İriliği, Yumru Kesimi ve Dikim Sıklığının Bitki Gelişimi, Verim ve Ürünün Ekonomik Değeri Üzerine Etkileri. Çukurova Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, s.167, Adana.
 • Çelik, A., Karakaya, E. 2017. Bingöl ili Adaklı ilçesi elma üreticilerinin tarımsal ilaç kullanımında bilgi tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi ve ekonomik analizi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 4(2), 119–129.
 • Erdoğan, O., ve Gökdoğan, O. 2017. Nevşehir ilinde patates üreticilerinin bitki koruma uygulamaları. Derim, 34(1), 51-60.
 • FAO, 2018. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Dünya Patates Verileri http://www.fao.org/faostat/en/#home (Erişim Tarihi: 2204.2020).
 • Halitligil, M.B., Onaran, H., Munsuz, N., 2001. Patates Yetiştiriciliğinde Damla Sulama ve 15N Tekniklerinin Kullanıldığı Fertigasyon Araştırmaları." TOGTAG-1692 Nolu Araştırma Projesi Sonuç Raporu, 26s (Basılmamış), Ankara.
 • Hayırlıoğlu, A.E, 2007. Tarımda İlaç Kullanımının Ekonomik ve Çevresel Analizi; Konya İli Çumra İlçesi Domates Yetiştiriciliği Örneği, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, s.385-396, Konya.
 • Karadavut, U, Genç, A, Palta, Ç, 2011. Konya İli Yem Bitkileri Üreticilerin Sosyo-Ekonomik Yapıları İle Başarılı Üretimi Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, 1(2), Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, s.38-49, Konya.
 • Karahan, H, Özsayın, D, Karaman, Karaman, S, 2015. Organik Çilek Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Açıdan İncelenmesi, 19(1), Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, s.9-15, Şanlıurfa.
 • Menemencioğlu, Y.E, Emre, U, Candemir, A, Gülşen, O, 2013. Kayseri'de Çerezlik Kabak Üretiminin Sosyo-Ekonomik, Yetiştiricilik ve Pazarlama Durumu Açısından İncelenmesi, 29(3), Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, s.220-226, Kayseri.
 • Miran, B. (2003). Basic Statistics. Ege University Printing House, Bornova, İzmir (In Turkish).
 • Özbayram, Ç., 1984.Türkiye'de Bulunan Patates X Virüsü (PVX) Irklarının Saptanması ve tanımlanması Üzerinde Araştırmalar. Doktora Tezi, s.150.
 • Şahin, K, 2003. Ahlat İlçesinde Patatesin Pazarlanması Üzerine Bir Araştırma, 13(2), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilgileri Dergisi, s.119-125, Bitlis.
 • TÜİK, 2019. Türkiye İstatistik Kurumu " 2018 Patates Üretim İstatistikleri https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr (Erişim Tarihi: 2204.2020)
 • Yeşilayer, A, Erdal, G, Erdal, H, Özülkü, Ş, 2016. Tokat ili Zile İlçesinde Ayçiçeği Yetiştiriciliğinde Bitki Koruma Sorunları ve Üreticilerin Bilinç Düzeyi, (13) Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, s.152-162, Tokat.

Nevşehir İlinde Patates (Solanum tuberasum L.) Yetiştiriciliğinin Ekolojik ve Sosyo-Ekonomik Bakımdan Araştırılması

Yıl 2020, Cilt 7, Sayı 4, 1159 - 1170, 20.10.2020
https://doi.org/10.30910/turkjans.727903

Öz

Bu çalışma, Nevşehir ilinde patates (Solanum tuberasum L.) yetiştiriciliği yapan işletmelerin Sosyo-ekonomik analizinin yapılması, patates yetiştiriciliğinde topraktan hasata, depodan pazarlamaya kadar olan süreçte görülen sorunların saptanması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın ana materyalini Nevşehir il ve ilçelerinde patates üretimi yapan 156 tarım işletmelerinden bire bir oransal örnekleme yöntemi ile 62 sorudan oluşan anket yapılarak toplanmış verilerden oluşmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre eğitim durumları ile tarım kredi kooperatifine üyelik, gübreleme ve bitki besleme, patateste hasat zamanı karşılaştırıldığında aralarında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Eğitim durumları ile patateste tohum tercihi, devletin patates üretiminde devlet desteği, çiftçilerin yaş durumları, iyi tarım, organik tarım uygulamaları karşılaştırıldığında ise aralarında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. İncelenen işletmelerde çiftçilerin %64.7’si 30-50 yaş aralığındadır. İşletmelerde çiftçilerin eğitim durumu incelendiğinde; %48.7 ‘si ilkokul olup, çiftçilerin cinsiyet durumu ise toplam işletme nüfusunun %97.4’ü erkek, %1.9’u kadından oluşmaktadır. İşletme sahibi çiftçilerin tarımsal gelirleri değerlendirildiğinde, %38.5’i 3-5 bin TL olduklarını belirtmişlerdir. İşletmelerde çiftçilerin %46.8’i 11-20 dekar arazide patates üretimi yaptıklarını belirtmişlerdir. İşletmelerde çiftçilerin %65.4’ü ithal tohum kullandıkları saptanmıştır. Ayrıca çiftçilerin %76.3’ü patates üretiminde devlet desteği almadıklarını ve %64.7’si devletin patates üreticilerine verdiği teşviklerin yeterli olmadığını belirtmişlerdir.

Kaynakça

 • Akpınar, M, Şahin C, B, İşler, N, 2019. Çukurova Koşullarında Turfanda Patates Yetiştiriciliğinde Farklı Azot Dozlarının Verim ve Tarımsal Özelliklere Etkileri 24(1), Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, s.37-42, Adana.
 • Aksoy, A., Yavuz, F. 2012. Analysis on the reasons for quitting sheep and goat rearing of farmers: A case of East Anatolia Region. Anadolu J Agr Sci. 27(2), 76-79 (In Turkish).
 • Aktürk, D, Savran, F, Hakyemez H, Daş, G, Savaş, T, 2005. Gökçeada'da Ekstantif Koşullarda Hayvancılık Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Açıdan İncelenmesi,11(3), Tarım Bilimleri Dergisi, s.229-235, Çanakkale.
 • Arıoğlu, H.H., 2002. Türkiye de Patates üretimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Cilt:1 "Nişasta ve Şeker Bitkileri Ders Kitabı,", s.234, Adana.
 • Aytaç, S, Ayan, A.K., ve Karaca, E, 2002. Karadeniz bölgesinde patates tarımında karşılaşılan sorunlar. III. Ulusal Patates Kongresi," 23-27 Eylül Bildiriler Kitabı, s.151-156, İzmir.
 • Bostan, H., 1996. Erzurum yöresinde Patates X ve S virüs hastalık oranları ile konukçu çevrelerinin belirlenmesi, bu etmenlerin dsRNA analizi ile tanılanması. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi," s.55, Erzurum.
 • Çakır, E., 2005. First report of potato wart disease in Turkey," Plant Pathology 54, 584p, 2005.
 • Çalışkan, M.E., 1997. Turfanda Patates Yetiştiriciliğinde Tohumluk Yumru İriliği, Yumru Kesimi ve Dikim Sıklığının Bitki Gelişimi, Verim ve Ürünün Ekonomik Değeri Üzerine Etkileri. Çukurova Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, s.167, Adana.
 • Çelik, A., Karakaya, E. 2017. Bingöl ili Adaklı ilçesi elma üreticilerinin tarımsal ilaç kullanımında bilgi tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi ve ekonomik analizi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 4(2), 119–129.
 • Erdoğan, O., ve Gökdoğan, O. 2017. Nevşehir ilinde patates üreticilerinin bitki koruma uygulamaları. Derim, 34(1), 51-60.
 • FAO, 2018. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Dünya Patates Verileri http://www.fao.org/faostat/en/#home (Erişim Tarihi: 2204.2020).
 • Halitligil, M.B., Onaran, H., Munsuz, N., 2001. Patates Yetiştiriciliğinde Damla Sulama ve 15N Tekniklerinin Kullanıldığı Fertigasyon Araştırmaları." TOGTAG-1692 Nolu Araştırma Projesi Sonuç Raporu, 26s (Basılmamış), Ankara.
 • Hayırlıoğlu, A.E, 2007. Tarımda İlaç Kullanımının Ekonomik ve Çevresel Analizi; Konya İli Çumra İlçesi Domates Yetiştiriciliği Örneği, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, s.385-396, Konya.
 • Karadavut, U, Genç, A, Palta, Ç, 2011. Konya İli Yem Bitkileri Üreticilerin Sosyo-Ekonomik Yapıları İle Başarılı Üretimi Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, 1(2), Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, s.38-49, Konya.
 • Karahan, H, Özsayın, D, Karaman, Karaman, S, 2015. Organik Çilek Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Açıdan İncelenmesi, 19(1), Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, s.9-15, Şanlıurfa.
 • Menemencioğlu, Y.E, Emre, U, Candemir, A, Gülşen, O, 2013. Kayseri'de Çerezlik Kabak Üretiminin Sosyo-Ekonomik, Yetiştiricilik ve Pazarlama Durumu Açısından İncelenmesi, 29(3), Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, s.220-226, Kayseri.
 • Miran, B. (2003). Basic Statistics. Ege University Printing House, Bornova, İzmir (In Turkish).
 • Özbayram, Ç., 1984.Türkiye'de Bulunan Patates X Virüsü (PVX) Irklarının Saptanması ve tanımlanması Üzerinde Araştırmalar. Doktora Tezi, s.150.
 • Şahin, K, 2003. Ahlat İlçesinde Patatesin Pazarlanması Üzerine Bir Araştırma, 13(2), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilgileri Dergisi, s.119-125, Bitlis.
 • TÜİK, 2019. Türkiye İstatistik Kurumu " 2018 Patates Üretim İstatistikleri https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr (Erişim Tarihi: 2204.2020)
 • Yeşilayer, A, Erdal, G, Erdal, H, Özülkü, Ş, 2016. Tokat ili Zile İlçesinde Ayçiçeği Yetiştiriciliğinde Bitki Koruma Sorunları ve Üreticilerin Bilinç Düzeyi, (13) Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, s.152-162, Tokat.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Dilek YÜCEL>
NEVSEHIR HACI BEKTAS VELI UNIVERSITY
0000-0002-2058-5785
Türkiye


Halil İbrahim OĞUZ> (Sorumlu Yazar)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
0000-0003-2213-7449
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Ekim 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 7, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Yücel, D. & Oğuz, H. İ. (2020). Nevşehir İlinde Patates (Solanum tuberasum L.) Yetiştiriciliğinin Ekolojik ve Sosyo-Ekonomik Bakımdan Araştırılması . Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi , 7 (4) , 1159-1170 . DOI: 10.30910/turkjans.727903