Yıl 2020, Cilt 7 , Sayı 4, Sayfalar 1139 - 1147 2020-10-20

Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Düzeylerinin Mısırın Fide Gelişimine Etkileri
THE EFFECTS OF DIFFERENT IRRIGATION WATER SALINITY LEVELS ON SEEDLING DEVELOPMENT OF MAIZE

Yalçın COŞKUN [1] , İ̇smail TAS [2] , Mevlüt AKÇURA [3] , Ayhan ORAL [4] , Tülay TÜTENOCAKLI [5] , Tuğba YETER [6]


Sulama suyunun SAR değeri suyun kalite sınıfının belirlenmesinde birincil parametredir. Bu nedenle SAR değeri dikkate alınmadan sodyum tuzu ile yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar tuz zararı olmayıp sodyum zararını temsil etmektedir. Mısır bitkisinin sulama suyu tuzluluğunu hangi seviyeye kadar tolere edilebileceğini tespit etmek amacıyla SAR değeri 1’in altında ayarlanarak farklı tuz konsantrasyonuna sahip sulama suları ile çimlendirme ve saksı denemeleri yapılmıştır. Çimlendirme denemesi sonucunda sulama suyu tuzluluk seviyesindeki artışa paralel olarak mısır çim bitkisi kök uzunluğu, fide kuru ağırlığı ve çimlenme oranı azalmıştır. Çim bitkisi kök uzunluğu sulama suyu tuzluluğunun 3 dS m-1 EC seviyesinde olumsuz etkilenmeye başlarken fide kuru ağırlığı ve çimlenme oranı 5 dS m-1 EC seviyesinde etkilenmeye başlamıştır. Saksı denemesinde sulama suyu tuzluluk seviyesindeki artışa paralel olarak bitki boyu ve bitki kuru ağırlığı değerleri azalmış olup 8 dS m-1 EC seviyesinde olumsuz etkilenmiştir.
The SAR value of irrigation water is the primary parameter in determining the quality class of the water. For this reason, the results obtained in studies with sodium salt without taking into account the SAR value are not salt losses and represent sodium losses. In order to determine to what level the maize plant's irrigation water salinity can be tolerated, germination and pot experiments were carried out using irrigation waters with different salt concentrations so that the SAR value is less than 1. As a result of the germination trial, parallel to the increase in irrigation water salinity, corn grass plant root length, seedling dry weight, and germination rate decreased. Grass plant root length started to be affected negatively at 3 dS m-1 EC level of irrigation water salinity, seedling dry weight, and germination rate started to be affected at 5 dS m-1 EC level. In the pot experiment, parallel to the increase in irrigation water salinity, plant height and plant dry weight values decreased and were negatively affected at 8 dS m-1 EC level.
 • Akçaman, N., Taş, İ., Coşkun, Y., 2017. Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Seviyelerinin Sakız Fasulyesi (Cyamopsis tetraganoloba)’nin Çimlenmesi Üzerine Etkileri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 130–137
 • Arıcan, B. ve Kale, S., 2016. Farklı Sulama Suyu Tuzluluğu Koşullarında Değişik Hidrojel Dozlarının Şeker Mısır (Zea mays) Verimine Olan Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (1):08-16
 • Ashari M.E., Gholami M., 2010. The effect of increased chloride (cl-) content in nutrient solution on yield and quality of strawberry (Fagaria ananassa Duch.) fruits. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research Vol. 18(1) 2010: 37-44.
 • Ashraf, M. ve Foolad, M. R., 2007. Improving Plant Abiotic-Stress Resistance by Exogenous Application of Osmoprotectants Glycine Betaine and Proline. Environ. Exp. Bot. 59: 206–216.
 • Ayers, R.S. ve Westcot, D.W., 1989. Water Quality for Agriculture. FAO Irrigation of the Drainage Paper No:29. 163 s. Rome.
 • Ayers, R.S. ve Westcot, D.W., 1994. Water Quality for Agriculture. FAO Irrigation of the Drainage Paper No:29. 163 s. Rome.
 • Bağcı, S.A., Ekiz H., Yılmaz, A., 2003. Determination of the Salt Tolerance of Some Barley Genotypes and the Characteristics Affecting Tolerance. Turk J Agric For. (27) 253-260.
 • Bagum, S., Billah, M., Hossain, N., Aktar, S. Uddin, S. 2017. Detection of salt tolerant hybrid maize as germination indices and seedling growth performance. Bulgarian Journal of Agricultural Science 23:793–798.
 • Berges J.A., Cochlan W.P., Harrison P.J. 1995. Laboratory and field responses of algal nitrate reductase to diel periodicity in irradiance, nitrate exhaustion, and the presence of ammonium. Mar. Ecol. Prog. Ser., pp. 124-128.
 • Chauhan, C. P. S. ve Singh, S. P., 1993. Wheat Cultivation Under Saline Irrigation. Wheat Information Service, 77: 33-38.
 • Coşkun, Y. ve Taş, I., 2017 Respons of Wheat Species to Irrigation Water Salinity. Genetika 49(2): 435 - 444.
 • Çelik, A. ve Eraslan, F. 2015. Nitrik Oksit Uygulamasının Tuz Stresi Altında Yetiştirilen Mısır Bitkisinin Mineral Beslenmesi ve Bazı Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 10 (1):55-64
 • Demir, I., Mavi, K., M., Okçu, G., 2003. Effect of Salt Stress on Germination and Seedling Growth in Serially Harvested Aubergine (Solanum melongena L.) Seeds During Development. Israel J. Plant Sci., 51: 125-131.
 • Duan, D., Xiaojing, L., Ajmal Khan M. ve Bilquees, G., 2004. Effects of Salt and Water Stress on the Germination of Chenopodium glaucum L. seed. Pak. J. Bot., 36(4): 793-800.
 • Ekmekçi, E., Apan, M., Kara, T., 2005. Tuzluluğun Bitki Gelişimine Etkisi. OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 20(3):118-125.
 • Farooq, M., Hussain, M., Wakeel, A., Kadambot H. M. S., 2015. Salt stress in maize: effects, resistance mechanisms, and management. A review. Agron. Sustain. Dev. 35: 461–481. https://doi.org/10.1007/s13593-015-0287-0
 • Flowers, T. J., ve Yeo, A. R., 1981. Variability in the Resistance of Sodium Chloride Salinity Within Rice (Oryza sativa L.) Varieties. New Phytol, 88:363-373.
 • François, L.E., ve Mass, E.V., 1986. Effect of Salinity on Grain Yield and Quality, Vegetative Growth and Germination on Semi-Dwarf and Durum Wheat, Agros. J., 1053-1058.
 • İnal, A., Güneş, A., Aktaş, M., 1995. Effects of Chloride and Partial Substitution of Reduced Forms of Nitrogen for Nitrate in Nutrient Solution of the Nitrate, Total Nitrogen and Chlorine Contents of Onion. J Plant Nutrit, 18, 2219- 2227.
 • Kalefetoğlu, T. ve Ekmekçi, Y., 2005. The Effect of Drought on Plant and Tolerance Mechanisms, G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, Ankara, 18(4), 723-740.
 • Kanber R., Kırda C. Tekinel O., 1992. Sulama Suyu Niteliği ve Sulamada Tuzluluk Sorunları. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:21, Ders Kitapları Yayın No:6, Adana.
 • Kanber, R., ve Ünlü, M., 2010. Tarımda Su ve Toprak Tuzluluğu. Ç.Ü. Ziraat Fak. Gen. Yay. No:281. Ders Kitapları Yay. No:A-87 Adana. 307 s.
 • Kara, B., Akgün, İ., Altındal, D., 2011. Tritikale Genotiplerinde Çimlenme ve Fide Gelişimi Üzerine Tuzluluğun (NaCl) Etkisi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 25 (1):1-9
 • Leopold, A.C. ve Willing, R.P., 1984. Evidence of Toxicity Effects of Salt on Membranes. Alınmıştır: Salinity Tolerance in Plants, (eds. R.C. Staples and G.H. Toenniessen), pp. 67-76.
 • Lewitt, J., 1980. Responses of Plants to Environmental Stresses. Vol.II, 2nd ed. Academic Press, New York, 607 s.
 • Mansour, M.M.F., 1994. Changes in Growth, Osmotic Potential and Cell Permeability of Wheat Cultivars Under Salt Stress. Biol Plant, 36: 429-434.
 • Nuurismaan, H., Hasan, Md., Shaddam, Md., Islam, M.S., Barutçular, C., EL Sabagh, A., 2018. Responses of Maize Varieties to Salt Stress in Relation to Germination and Seedling Growth. International Letters of Natural Sciences. 69. 10.18052/www.scipress.com/ILNS.69.1.
 • Özcan, S., Gürel, E., Babaoğlu, M., 2001. Bitki Biyoteknolojisi II. Selçuk Üniversitesi Yayınevi, Konya.
 • Özkay, F., Kıran, S., Taş, İ., Kuşvuran, Ş., 2014. Effects of Copper, Zinc, Lead and Cadmium Applied with Irrigation Water on Some Eggplant Plant Growth Parameters and Soil Properties. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(3): 377-383, 2014
 • Rysbekova, A., Dyussibayeva, E., Zhirnova, I., Zhakenova, A., Seitkhozhayev, A., Makhmudova, C., Yancheva, S., Zhanbyrshina, N., Kipshakbayeva, G. 2019. Evaluation of salt tolerance of Panicum miliaceum L. collection at the germination stage in conditions of induced sodium chloride salinization. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 25(5): 986–993
 • Siegel, S. M., Siegel, B. Z., Massey, J., Lahne, P., Chen, J., 1980. Growth of Corn in Saline Water. Physiol Plant, 50: 71-73.
 • Singh, R.B. and Narain, P., 1980. Effect of the salinity of Irrigation Water on Wheat Yield and Soil Properties. Indian Journal of Agricultural Sciences, 50, 422-42
 • Taş İ., Coşkun Y., Yeter T., Yıldırım Y.E., Görgişen C., Özkay F., 2017. Düşük SAR’a ve Yüksek Elektriksel İletkenliğe Sahip Sulama Sularının Toprak İyon İçeriğine Etkisi. V. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi. 12-15 Eylül, Kırklareli.
 • Van Hoorn, J.W., Katerjı, N., Hamdy, A., Mastrorilli, M., 2001. Effect of Salinity on Yield and Nitrogen Uptake of Four Grain Legumes and on Biological Nitrogen Contribution From the Soil. Agric Water Manag, 51, 87–98.
 • Yurtseven, E., Çaycı, G., Sevimay, C.S., Öztürk, A., Parlak, M., Yalçın L., 2002. Tuzluluk ve su miktarlarının macar fiği (Vicia pannonica, Crantz) verimi ve toprak tuzluluğuna etkisi: I. yıkama uygulanmayan koşul. A.Ü. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, 8(1):1-6, 2002.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1764-1731
Yazar: Yalçın COŞKUN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0872-2529
Yazar: İ̇smail TAS
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7828-5163
Yazar: Mevlüt AKÇURA
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4965-8754
Yazar: Ayhan ORAL
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ, KİMYA BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9795-1034
Yazar: Tülay TÜTENOCAKLI
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0872-2529
Yazar: Tuğba YETER
Kurum: T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
Proje Numarası FBA-2018-1434
Teşekkür Desteğinden dolayı ÇOMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’ne teşekkürlerimizi sunarız.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Ekim 2020

Bibtex @araştırma makalesi { turkjans728571, journal = {Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-3647}, address = {}, publisher = {Mevlüt AKÇURA}, year = {2020}, volume = {7}, pages = {1139 - 1147}, doi = {10.30910/turkjans.728571}, title = {Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Düzeylerinin Mısırın Fide Gelişimine Etkileri}, key = {cite}, author = {Coşkun, Yalçın and Tas, İ̇smail and Akçura, Mevlüt and Oral, Ayhan and Tütenocaklı, Tülay and Yeter, Tuğba} }
APA Coşkun, Y , Tas, İ , Akçura, M , Oral, A , Tütenocaklı, T , Yeter, T . (2020). Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Düzeylerinin Mısırın Fide Gelişimine Etkileri . Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi , 7 (4) , 1139-1147 . DOI: 10.30910/turkjans.728571
MLA Coşkun, Y , Tas, İ , Akçura, M , Oral, A , Tütenocaklı, T , Yeter, T . "Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Düzeylerinin Mısırın Fide Gelişimine Etkileri" . Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 7 (2020 ): 1139-1147 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkjans/issue/57567/728571>
Chicago Coşkun, Y , Tas, İ , Akçura, M , Oral, A , Tütenocaklı, T , Yeter, T . "Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Düzeylerinin Mısırın Fide Gelişimine Etkileri". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 7 (2020 ): 1139-1147
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Düzeylerinin Mısırın Fide Gelişimine Etkileri AU - Yalçın Coşkun , İ̇smail Tas , Mevlüt Akçura , Ayhan Oral , Tülay Tütenocaklı , Tuğba Yeter Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30910/turkjans.728571 DO - 10.30910/turkjans.728571 T2 - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1139 EP - 1147 VL - 7 IS - 4 SN - 2148-3647- M3 - doi: 10.30910/turkjans.728571 UR - https://doi.org/10.30910/turkjans.728571 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Düzeylerinin Mısırın Fide Gelişimine Etkileri %A Yalçın Coşkun , İ̇smail Tas , Mevlüt Akçura , Ayhan Oral , Tülay Tütenocaklı , Tuğba Yeter %T Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Düzeylerinin Mısırın Fide Gelişimine Etkileri %D 2020 %J Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi %P 2148-3647- %V 7 %N 4 %R doi: 10.30910/turkjans.728571 %U 10.30910/turkjans.728571
ISNAD Coşkun, Yalçın , Tas, İ̇smail , Akçura, Mevlüt , Oral, Ayhan , Tütenocaklı, Tülay , Yeter, Tuğba . "Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Düzeylerinin Mısırın Fide Gelişimine Etkileri". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 7 / 4 (Ekim 2020): 1139-1147 . https://doi.org/10.30910/turkjans.728571
AMA Coşkun Y , Tas İ , Akçura M , Oral A , Tütenocaklı T , Yeter T . Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Düzeylerinin Mısırın Fide Gelişimine Etkileri. TTDBD. 2020; 7(4): 1139-1147.
Vancouver Coşkun Y , Tas İ , Akçura M , Oral A , Tütenocaklı T , Yeter T . Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Düzeylerinin Mısırın Fide Gelişimine Etkileri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. 2020; 7(4): 1139-1147.
IEEE Y. Coşkun , İ. Tas , M. Akçura , A. Oral , T. Tütenocaklı ve T. Yeter , "Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Düzeylerinin Mısırın Fide Gelişimine Etkileri", Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, c. 7, sayı. 4, ss. 1139-1147, Eki. 2020, doi:10.30910/turkjans.728571