Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2022, Cilt: 9 Sayı: 3, 129 - 163, 30.10.2022
https://doi.org/10.55246/turkophone.1169347

Öz

Kaynakça

 • Avrupa Konseyi. 2021. Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni. çev. MEB Çeviri Komisyonu. Ankara: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayınları.
 • Ayhan, M. S. ve Arslan, M. (2014). "Edebî Metin Olarak Masalların Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dilsel ve Kişisel Becerilerin Gelişimine Etkisi". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (7), 543-559.
 • Aytan, T. (2011). Aktif öğrenme tekniklerinin dinleme becerisi üzerindeki etkileri. (Yayımlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Beyatlı, Y. K. 2011. Kendi Gök Kubbemiz. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları.
 • Bülbül, M. (2017). Şiir Türünün Yabancı Dil Derslerinde Kullanımı. Dil Dergisi, 168(2), 5-18.
 • Busch, W.. Caspari, D. (1998). Verfahren der Textbegegnung. In Englisch lemen und lehren (p. 168-177). Berlin: Comelsen.
 • Ceylan, H. (2008). Yabancı Dil Olarak İngilizce’nin Öğretiminde Şiirin Kullanımı. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 116-121.
 • Doğan, Y. (2010). Dinleme Becerisini Geliştirmede Etkinliklerden Yararlanma. TÜBAR-XXVII, 264-274.
 • Ergin, A ve Birol, C. (2000). Eğitimde İletişim. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Göçer, A. (2010). Türkçe Öğretiminde Çok Uyaranlı Bir Öğrenme Ortamı Oluşturmak İçin Seçkin Edebî Ürünlerden Yararlanma. Türklük Bilimi Araştırmaları, (27), 341-369.
 • Göçer, A. ve Karadağ, B. F. (2020). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Görev Temelli Öğrenme Yönteminin Dilin İletişimsel İşlevi Açısından Önemi. Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 58-73.
 • Günay, V. D. (2007). Metin Bilgisi. İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Nobel Yayınları, Ankara.
 • Işıdan, A. (2020). Yabancı Dil Öğretiminde Şiirin Yeri. IKSAD JOURNAL, 6(23), 197-201.
 • İsaoğlu, H. (2018). Yabancı Dil Öğretiminde Edebi Metinlerin Rolü. Panorama Khas, 28, 42-43.
 • Karakuş, N. (2012). Türkçe Öğretiminde Kaynak Metin Kullanımı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Korkut, E. (2016). Metin dil bilimi ve dil öğretimi. Korkut, E. ve Ayırır, İ (Ed.) Dil Bilimleri ve Dil Öğretimi (s. 173-202) içinde. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Krashen, S. (1981, 2002). Second Language Acquisition and Second Language Learning. California, Pergamon Press. Aktaran Salih Uçak, (2016). “Dil Öğrenimi ve Edinimi Üzerine Bir Tartışma.” Aydın TÖMER Dergisi, 1, 65-79.
 • Rost, M. (2002). Teaching and Researching Listening. Longman: Pearson Education.
 • Rück, H. (1990). Fremdsprachenunterricht als Literaturunterricht. In Literatur im Fremdsprachenunterricht - Fremdspraclıe im Literaturunterricht (p.7-21). Frankfurt am Main: Moritz Diesterweg.
 • Saka, F. Ö. (2014). Şiirle Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi. Dil Dergisi, (164), 26-38.
 • Sallabaş, M. E. (2011). Aktif öğrenme yönteminin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin konuşma becerilerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Polat, Ö. S. ve Dilidüzgün, Ş. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Şiir Etkinliklerinin Kültürel İşlevi. Turkish Studies (Elektronik), 10(7), 815-834.
 • Soyer, S. (2016). Yabancı Dil Öğretiminde Edebiyatın Yeri Ve Dil Becerilerinin Gelişimine Katkısı. Ekev Akademi Dergisi, 0(67), 303 - 314.
 • Şahin, Y. (2013). Farklı Boyutlarıyla Yabancı Dil Öğrenimi ve Öğretimi. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Şengül, K. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde etkinlik tasarımı. Ü. Şen. (Ed.). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi. (s. 139-165) içinde. Ankara: Pegem Akademi.
 • Taşer, S. (2000). Konuşma Eğitimi. İstanbul: Papirüs Yayınları.
 • Tok, M. ve Tüzel, S. (2013). Türkçenin Öğretiminde Metin Antolojisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(2), 88-96
 • Ünal, D. (2005). Yabancı Dil Öğretiminde Edebi Metinler: Yenilikçi Yaklaşımlara Geçiş Süreci ve Gerekçeleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005(29), 203 - 212.
 • Üstten, Aliye. 2019. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme. Ü. Şen. (Ed.) Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi. (s. 119-137) içinde. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 6. bs. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Menemencioğlu, M. (1963). Sabahattin Kudret Aksal-Söyleşi. Varlık Dergisi. (598), 8-9.
 • Kaplan, M. 2011. Şiir Tahlilleri-2: Cumhuriyet Devri Türk Şiiri. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Yılmaz, Mehmet Yalçın, Fatma Bölükbaş, Funda Keskin, Enver Gedik, Hande Tokgöz Utku, Gizem Ünsal Rey, Fazilet Özenç, Gül Gönültaş, Gökçen Göçen Özdemirel, Serra Yavuz, İrem Damla Şimşek, Seçil Alaca Sarı, Sevda Yusufoğlu. 2020. Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe Ders Kitabı B2. İstanbul: Kültür Sanat Basımevi.

The Use of Poetry Texts for Listening Skills in Teaching Turkish as a Foreign Language

Yıl 2022, Cilt: 9 Sayı: 3, 129 - 163, 30.10.2022
https://doi.org/10.55246/turkophone.1169347

Öz

The aim of this study is to contribute to the learning process with activities that will reinforce the language learning of the students by making use of the texts of poetry in the teaching of Turkish as a foreign language. For this purpose, poems suitable for the unit themes of the B2 level of the New Istanbul Turkish for Foreigners textbooks were determined and activities for these poems were designed.

The data of the research, in which the qualitative research design was adopted, were obtained by document analysis. The target audience of the study is B2 level students. For this reason, firstly, the acquisition lists for the listening skill of the B2 level from the Turkish Curriculum for Foreigners were examined. The poems planned to be used in the study were selected by taking expert opinions from Turkish literature and Turkish poetry anthologies for the units of Turkish teaching books for foreigners and their achievements. Among the objectives of the study are to enable students to meet the important poets of Turkish literature, to develop their critical thinking skills and to gain a perspective on the subtleties of language.
When the books are examined, it is seen that it is not common to use the texts of poetry in teaching Turkish as a foreign language. This study, titled "The Use of Poetic Texts for Listening Skills in Teaching Turkish as a Foreign Language" has been prepared to draw attention to the importance of the use of poetry in teaching Turkish as a foreign language and to contribute to its spread. In this study, poems were selected considering listening, contributing to writing skills, supporting speaking skills and teaching vocabulary, and original listening activities were designed in this direction.

Kaynakça

 • Avrupa Konseyi. 2021. Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni. çev. MEB Çeviri Komisyonu. Ankara: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayınları.
 • Ayhan, M. S. ve Arslan, M. (2014). "Edebî Metin Olarak Masalların Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dilsel ve Kişisel Becerilerin Gelişimine Etkisi". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (7), 543-559.
 • Aytan, T. (2011). Aktif öğrenme tekniklerinin dinleme becerisi üzerindeki etkileri. (Yayımlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Beyatlı, Y. K. 2011. Kendi Gök Kubbemiz. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları.
 • Bülbül, M. (2017). Şiir Türünün Yabancı Dil Derslerinde Kullanımı. Dil Dergisi, 168(2), 5-18.
 • Busch, W.. Caspari, D. (1998). Verfahren der Textbegegnung. In Englisch lemen und lehren (p. 168-177). Berlin: Comelsen.
 • Ceylan, H. (2008). Yabancı Dil Olarak İngilizce’nin Öğretiminde Şiirin Kullanımı. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 116-121.
 • Doğan, Y. (2010). Dinleme Becerisini Geliştirmede Etkinliklerden Yararlanma. TÜBAR-XXVII, 264-274.
 • Ergin, A ve Birol, C. (2000). Eğitimde İletişim. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Göçer, A. (2010). Türkçe Öğretiminde Çok Uyaranlı Bir Öğrenme Ortamı Oluşturmak İçin Seçkin Edebî Ürünlerden Yararlanma. Türklük Bilimi Araştırmaları, (27), 341-369.
 • Göçer, A. ve Karadağ, B. F. (2020). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Görev Temelli Öğrenme Yönteminin Dilin İletişimsel İşlevi Açısından Önemi. Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 58-73.
 • Günay, V. D. (2007). Metin Bilgisi. İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Nobel Yayınları, Ankara.
 • Işıdan, A. (2020). Yabancı Dil Öğretiminde Şiirin Yeri. IKSAD JOURNAL, 6(23), 197-201.
 • İsaoğlu, H. (2018). Yabancı Dil Öğretiminde Edebi Metinlerin Rolü. Panorama Khas, 28, 42-43.
 • Karakuş, N. (2012). Türkçe Öğretiminde Kaynak Metin Kullanımı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Korkut, E. (2016). Metin dil bilimi ve dil öğretimi. Korkut, E. ve Ayırır, İ (Ed.) Dil Bilimleri ve Dil Öğretimi (s. 173-202) içinde. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Krashen, S. (1981, 2002). Second Language Acquisition and Second Language Learning. California, Pergamon Press. Aktaran Salih Uçak, (2016). “Dil Öğrenimi ve Edinimi Üzerine Bir Tartışma.” Aydın TÖMER Dergisi, 1, 65-79.
 • Rost, M. (2002). Teaching and Researching Listening. Longman: Pearson Education.
 • Rück, H. (1990). Fremdsprachenunterricht als Literaturunterricht. In Literatur im Fremdsprachenunterricht - Fremdspraclıe im Literaturunterricht (p.7-21). Frankfurt am Main: Moritz Diesterweg.
 • Saka, F. Ö. (2014). Şiirle Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi. Dil Dergisi, (164), 26-38.
 • Sallabaş, M. E. (2011). Aktif öğrenme yönteminin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin konuşma becerilerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Polat, Ö. S. ve Dilidüzgün, Ş. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Şiir Etkinliklerinin Kültürel İşlevi. Turkish Studies (Elektronik), 10(7), 815-834.
 • Soyer, S. (2016). Yabancı Dil Öğretiminde Edebiyatın Yeri Ve Dil Becerilerinin Gelişimine Katkısı. Ekev Akademi Dergisi, 0(67), 303 - 314.
 • Şahin, Y. (2013). Farklı Boyutlarıyla Yabancı Dil Öğrenimi ve Öğretimi. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Şengül, K. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde etkinlik tasarımı. Ü. Şen. (Ed.). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi. (s. 139-165) içinde. Ankara: Pegem Akademi.
 • Taşer, S. (2000). Konuşma Eğitimi. İstanbul: Papirüs Yayınları.
 • Tok, M. ve Tüzel, S. (2013). Türkçenin Öğretiminde Metin Antolojisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(2), 88-96
 • Ünal, D. (2005). Yabancı Dil Öğretiminde Edebi Metinler: Yenilikçi Yaklaşımlara Geçiş Süreci ve Gerekçeleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005(29), 203 - 212.
 • Üstten, Aliye. 2019. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme. Ü. Şen. (Ed.) Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi. (s. 119-137) içinde. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 6. bs. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Menemencioğlu, M. (1963). Sabahattin Kudret Aksal-Söyleşi. Varlık Dergisi. (598), 8-9.
 • Kaplan, M. 2011. Şiir Tahlilleri-2: Cumhuriyet Devri Türk Şiiri. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Yılmaz, Mehmet Yalçın, Fatma Bölükbaş, Funda Keskin, Enver Gedik, Hande Tokgöz Utku, Gizem Ünsal Rey, Fazilet Özenç, Gül Gönültaş, Gökçen Göçen Özdemirel, Serra Yavuz, İrem Damla Şimşek, Seçil Alaca Sarı, Sevda Yusufoğlu. 2020. Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe Ders Kitabı B2. İstanbul: Kültür Sanat Basımevi.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Elif YILDIZ 0000-0002-4622-8196

Talat AYTAN 0000-0001-9778-8970

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 9 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA YILDIZ, E., & AYTAN, T. (2022). The Use of Poetry Texts for Listening Skills in Teaching Turkish as a Foreign Language. Turkophone, 9(3), 129-163. https://doi.org/10.55246/turkophone.1169347

TURKOPHONE | 2014 | ISSN: 2148-6808

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.