Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TÜBİTAK 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Kapsamında 7. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Gerçekleştirilen “Hayatımızdaki Matematik: Tarım” Projesinin Değerlendirilmesi

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1, 28 - 41, 26.06.2020

Öz

Bu araştırma, TÜBİTAK 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında yürütülen ve 21-28 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Hayatımızdaki Matematik: Tarım” projesinin sonuçlarını içermektedir. Bu proje tarım alanında matematiğin nasıl kullanıldığını göstererek, matematiğin yaşantımızdaki yerine ve önemine dikkat çekmek ve günlük hayattaki çeşitli olay ve olgulara bilimsel yaklaşımın kullanımına dair bir örnek sunmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında yapılan etkinliklerle; öğrenciler, tarımsal faaliyetler hakkında bilgilendirilmiş, öğrencilerin tarımsal uygulamalara katılmaları sağlanmış, tarımda kullanılan matematiğin farkına varmaları ve bu alanda bilimsel yaklaşımın nasıl olduğunu görmeleri sağlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 7. sınıfı bitiren 30 öğrenci oluşturmuştur. Projenin öğrenciler üzerinde oluşturduğu etkiyi ölçmek amacıyla “Başarı Testi”, “Tarımdaki Matematik Farkındalık Testi”, “Matematik Kaygı Ölçeği” ve “Matematik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Proje kapsamında yapılan tarımsal ve matematiksel uygulamaların öğrenciler üzerinde olumlu etki bıraktığı ve öğrencilerin günlük yaşamda matematiğin kullanımına yönelik farkındalıklarının arttığı gözlenmiştir.

Kaynakça

 • Akay, C. (2013). Ortaokul öğrencilerinin TÜBİTAK “4004 Yapıyorum Öğreniyorum Yaz Bilim Okulu” Projesi sonrası bilim kavramına yönelik görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 326-338.
 • Avcı, E., Özenir, Ö. S., Kurt, M. ve Atik, S. (2015). TÜBİTAK 4004 doğa eğitimi ve bilim okulları kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen “Bizim Deniz Akdeniz” projesinin değerlendirilmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 312-333.
 • Bindak, R. (2005). İlköğretim öğrencileri için matematik kaygı ölçeği. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(2), 442-448.
 • Birinci-Konur, K., Şeyihoğlu, A., Sezen, G. ve Tekbıyık, A. (2011). Bir bilim kampı uygulamasının değerlendirilmesi: Gizemli dünyanın eğlenceli keşfi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(3), 1589-1608.
 • Bruner, J. S. (1979). On knowing: Essays for the left hand. Harvard University Press.
 • Buluş Kırıkkaya, E., Bozkurt, E. ve İmalı, B. (2011). Örnek Bir Öğrenme Ortamı: TÜBİTAK Destekli İlköğretim Öğrencileri Bilim Yaz Okulu, I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Dale, E. (1969). Audiovisual methods in teaching, Holt, Rinehart & Winston, London.
 • Dewey, J. (2009). Interest and effort in education. Houghton Mifflin Company, Cambridge.
 • Gibson, H. L., & Chase, C. (2002). Longitudinal impact of an inquiry‐based science program on middle school students' attitudes toward science. Science education, 86(5), 693-705.
 • Greening, T. (1998). Building the constructivist toolbox: An exploration of cognitive technologies. Educational Technology, 23-35.
 • Güler, T. (2009). Ekoloji temelli bir çevre eğitiminin öğretmenlerin çevre eğitimine karşı görüşlerine etkileri. Eğitim ve Bilim, 34 (151), 30-43.
 • Gür, K.(2009). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin çevre bilinci kazanım düzeylerinin belirlenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Güneş, G. ve Asan, A. (2005). Oluşturmacı yaklaşıma göre tasarlanan öğrenme ortamının matematik başarısına etkisi. Gazi üniversitesi gazi eğitim fakültesi dergisi, 25(1), 105-121.
 • Hırça, N. (2013). Gifted students’ summer science camp experiences. Journal of Gifted Education Research, 1(1), 22-30.
 • Kara, Y. ve Özgün-Koca, S. A. (2004). Buluş yoluyla öğrenme ve anlamlı öğrenme yaklaşımlarının matematik derslerinde uygulanması:" İki terimin toplamının karesi" konusu üzerine iki ders planı. İlköğretim Online, 3(1), 2-10.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi (11. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Karataş, A. ve Aslan, G. (2012). İlköğretim öğrencilerine çevre bilincinin kazandırılmasında çevre eğitiminin rolü: Ekoloji temelli yaz kampı projesi örneği. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 4(2), 259-276.
 • Keleş, Ö., Uzun, N. ve Uzun, F. V. (2010). Öğretmen adaylarının çevre bilinci, çevresel tutum, düşünce ve davranışlarının doğa eğitimi projesine bağlı değişimi ve kalıcılığının değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32), 384-401.
 • Lakin, L. (2006). Science beyond the classroom. Journal of Biological Education, 40(2), 89-90.
 • Marulcu, İ., Saylan, A. ve Güven, E. (2014). 6. ve 7. Sınıf öğrenciler için gerçekleştirilen “küçük bilginler bilim okulu” nun değerlendirilmesi/Evaluation of the little scientists' science school which was organized for 6th and 7th graders. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 341-352.
 • Mittelstaedt, R., Sanker, L. ve Vanderveer, B. (1999). Impact of a weeklong experiential education program on environmental attitude and awareness. Journal of Experiential Education, 22(3), 138–148
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2019a). Akademik becerilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi 8. sınıf raporu._ErişimAdresi_ttp://eskisehirodm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_07/0311 08_ABYDE_8_2018_Raporu.pdf
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2019b). PISA 2018 Türkiye ön raporu. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı
 • Metin, D. ve Leblebicioglu, G. (2011, April). How did a science camp affect children's conceptions of science?. Asia-Pacific Forum on Science Learning & Teaching 12(1).
 • Önal, N. (2013). Ortaokul öğrencilerinin matematik tutumlarına yönelik ölçek geliştirme çalışması. İlkögretim Online, 12(4).
 • Oğurlu, İ., Alkan, H., Ünal, Y., Ersin, M. Ö. ve Bayrak, H. (2013, Haziran). Contributions of Environment and Nature Training to Geography Education: IDE Projects Case Study/ Çevre ve Doğa Eğitimlerinin Coğrafya Eğitimine Katkıları: IDE Projeleri Örneği. 3rd International Geography Symposium-GEOMED 2013 Symposium Proceedings, Antalya.
 • Okur-Berberoğlu, E. ve Uygun, S. (2013). Sınıf dışı eğitimin dünyadaki ve Türkiye’deki gelişiminin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 32-42.
 • Tekbıyık, A., Şeyihoğlu, A., Sezen Vekli, G. ve Birinci-Konur, K. (2013). Aktif öğrenmeye dayalı bir yaz bilim kampının öğrenciler üzerindeki etkilerinin incelenmesi. The Journal of Academic Social Studies, 6(1), 1383-1406.
 • Tsai, J. T. (2006). The identification of the components for an outdoor education curriculum in Taiwan. Indiana University, USA.
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. (2019). TÜBİTAK 4004-doğa eğitimi ve bilim okulları destekleme programı 2019 çağrı metni, https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/303/4004_cagri_metni_2019.pdf.
 • Van De Walle, J. A., Karp, K. S. ve Bay-Williams, J. M. (2012). İlkokul ve ortaokul matematiği gelişimsel yaklaşımla öğretim (Soner Durmuş, Çev.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yıldırım, A., Özgürlük, B., Parlak, B., Gönen, E. ve Polat, M. (2016). TIMSS 2015 ulusal matematik ve fen bilimleri ön raporu 4. ve 8. sınıflar. MEB: Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

The Evaluation of the Project Entitled “Mathematics in Our Life: Agriculture” Conducted for 7th Grade Students within the Scope of TUBITAK 4004-Nature Education and Science Schools

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1, 28 - 41, 26.06.2020

Öz

This research presents the results of the project entitled “Mathematics in Our Life: Agriculture” carried out within the scope of TUBITAK 4004-Nature Education and Science Schools between 21-28 June 2019. This project was conducted in order to draw attention to the place and importance of mathematics in our life and to present an example of the use of scientific approach to various events and phenomena in daily life by showing how mathematics is used in the field of agriculture. With the activities carried out within the scope of the project; students were informed about agricultural activities, students were ensured to participate in agricultural practices, they were able to realize the mathematics used in agriculture and see how the scientific approach is in this field. The study group of the research consisted of 30 students at 7th grade. In order to measure the impact of the project on students, “Achievement Test”, “Mathematics Awareness Test in Agriculture”, “Mathematics Anxiety Scale” and “Mathematics Attitude Scale” were used. It was observed that agricultural and mathematical applications made within the scope of the project had a positive effect on students and students' awareness of the use of mathematics in daily life increased. 

Kaynakça

 • Akay, C. (2013). Ortaokul öğrencilerinin TÜBİTAK “4004 Yapıyorum Öğreniyorum Yaz Bilim Okulu” Projesi sonrası bilim kavramına yönelik görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 326-338.
 • Avcı, E., Özenir, Ö. S., Kurt, M. ve Atik, S. (2015). TÜBİTAK 4004 doğa eğitimi ve bilim okulları kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen “Bizim Deniz Akdeniz” projesinin değerlendirilmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 312-333.
 • Bindak, R. (2005). İlköğretim öğrencileri için matematik kaygı ölçeği. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(2), 442-448.
 • Birinci-Konur, K., Şeyihoğlu, A., Sezen, G. ve Tekbıyık, A. (2011). Bir bilim kampı uygulamasının değerlendirilmesi: Gizemli dünyanın eğlenceli keşfi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(3), 1589-1608.
 • Bruner, J. S. (1979). On knowing: Essays for the left hand. Harvard University Press.
 • Buluş Kırıkkaya, E., Bozkurt, E. ve İmalı, B. (2011). Örnek Bir Öğrenme Ortamı: TÜBİTAK Destekli İlköğretim Öğrencileri Bilim Yaz Okulu, I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Dale, E. (1969). Audiovisual methods in teaching, Holt, Rinehart & Winston, London.
 • Dewey, J. (2009). Interest and effort in education. Houghton Mifflin Company, Cambridge.
 • Gibson, H. L., & Chase, C. (2002). Longitudinal impact of an inquiry‐based science program on middle school students' attitudes toward science. Science education, 86(5), 693-705.
 • Greening, T. (1998). Building the constructivist toolbox: An exploration of cognitive technologies. Educational Technology, 23-35.
 • Güler, T. (2009). Ekoloji temelli bir çevre eğitiminin öğretmenlerin çevre eğitimine karşı görüşlerine etkileri. Eğitim ve Bilim, 34 (151), 30-43.
 • Gür, K.(2009). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin çevre bilinci kazanım düzeylerinin belirlenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Güneş, G. ve Asan, A. (2005). Oluşturmacı yaklaşıma göre tasarlanan öğrenme ortamının matematik başarısına etkisi. Gazi üniversitesi gazi eğitim fakültesi dergisi, 25(1), 105-121.
 • Hırça, N. (2013). Gifted students’ summer science camp experiences. Journal of Gifted Education Research, 1(1), 22-30.
 • Kara, Y. ve Özgün-Koca, S. A. (2004). Buluş yoluyla öğrenme ve anlamlı öğrenme yaklaşımlarının matematik derslerinde uygulanması:" İki terimin toplamının karesi" konusu üzerine iki ders planı. İlköğretim Online, 3(1), 2-10.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi (11. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Karataş, A. ve Aslan, G. (2012). İlköğretim öğrencilerine çevre bilincinin kazandırılmasında çevre eğitiminin rolü: Ekoloji temelli yaz kampı projesi örneği. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 4(2), 259-276.
 • Keleş, Ö., Uzun, N. ve Uzun, F. V. (2010). Öğretmen adaylarının çevre bilinci, çevresel tutum, düşünce ve davranışlarının doğa eğitimi projesine bağlı değişimi ve kalıcılığının değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32), 384-401.
 • Lakin, L. (2006). Science beyond the classroom. Journal of Biological Education, 40(2), 89-90.
 • Marulcu, İ., Saylan, A. ve Güven, E. (2014). 6. ve 7. Sınıf öğrenciler için gerçekleştirilen “küçük bilginler bilim okulu” nun değerlendirilmesi/Evaluation of the little scientists' science school which was organized for 6th and 7th graders. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 341-352.
 • Mittelstaedt, R., Sanker, L. ve Vanderveer, B. (1999). Impact of a weeklong experiential education program on environmental attitude and awareness. Journal of Experiential Education, 22(3), 138–148
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2019a). Akademik becerilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi 8. sınıf raporu._ErişimAdresi_ttp://eskisehirodm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_07/0311 08_ABYDE_8_2018_Raporu.pdf
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2019b). PISA 2018 Türkiye ön raporu. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı
 • Metin, D. ve Leblebicioglu, G. (2011, April). How did a science camp affect children's conceptions of science?. Asia-Pacific Forum on Science Learning & Teaching 12(1).
 • Önal, N. (2013). Ortaokul öğrencilerinin matematik tutumlarına yönelik ölçek geliştirme çalışması. İlkögretim Online, 12(4).
 • Oğurlu, İ., Alkan, H., Ünal, Y., Ersin, M. Ö. ve Bayrak, H. (2013, Haziran). Contributions of Environment and Nature Training to Geography Education: IDE Projects Case Study/ Çevre ve Doğa Eğitimlerinin Coğrafya Eğitimine Katkıları: IDE Projeleri Örneği. 3rd International Geography Symposium-GEOMED 2013 Symposium Proceedings, Antalya.
 • Okur-Berberoğlu, E. ve Uygun, S. (2013). Sınıf dışı eğitimin dünyadaki ve Türkiye’deki gelişiminin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 32-42.
 • Tekbıyık, A., Şeyihoğlu, A., Sezen Vekli, G. ve Birinci-Konur, K. (2013). Aktif öğrenmeye dayalı bir yaz bilim kampının öğrenciler üzerindeki etkilerinin incelenmesi. The Journal of Academic Social Studies, 6(1), 1383-1406.
 • Tsai, J. T. (2006). The identification of the components for an outdoor education curriculum in Taiwan. Indiana University, USA.
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. (2019). TÜBİTAK 4004-doğa eğitimi ve bilim okulları destekleme programı 2019 çağrı metni, https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/303/4004_cagri_metni_2019.pdf.
 • Van De Walle, J. A., Karp, K. S. ve Bay-Williams, J. M. (2012). İlkokul ve ortaokul matematiği gelişimsel yaklaşımla öğretim (Soner Durmuş, Çev.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yıldırım, A., Özgürlük, B., Parlak, B., Gönen, E. ve Polat, M. (2016). TIMSS 2015 ulusal matematik ve fen bilimleri ön raporu 4. ve 8. sınıflar. MEB: Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Yaz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sinem SEZER EVCAN (Sorumlu Yazar)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2066-7833
Türkiye


Gabil ADİLOV Bu kişi benim
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3012-6176
Türkiye


Zeynep EKEN
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8939-4653
Türkiye


Sevda BARUT
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6448-193X
Türkiye


Serap KEMALİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5804-4127
Türkiye


Gültekin TINAZTEPE
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7594-1620
Türkiye

Destekleyen Kurum TÜBİTAK
Proje Numarası 218B033
Teşekkür "Hayatımızdaki Tarım: Matematik" adlı projeyi desteklediği için TÜBİTAK ' a çok teşekkür ediyoruz.
Yayımlanma Tarihi 26 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Sezer Evcan, S. , Adilov, G. , Eken, Z. , Barut, S. , Kemali, S. & Tınaztepe, G. (2020). TÜBİTAK 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Kapsamında 7. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Gerçekleştirilen “Hayatımızdaki Matematik: Tarım” Projesinin Değerlendirilmesi . International Journal of Scholars in Education , 3 (1) , 28-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ueader/issue/55302/707602